Ewch i’r prif gynnwys

Cyfraith Ganonaidd (LLM)

 • Hyd: 2 flynedd
 • Dull astudio: Rhan amser yn dysgu o bell

Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Datblygwch eich gwybodaeth o Gyfraith Eglwysig ar y rhaglen ôl-raddedig cyntaf o’i math yn y DU.

academic-school

Defnyddiwch ein hymchwil

Addysgu dan arweiniad ymchwil gan academyddion blaenllaw yng Nghanolfan y Gyfraith a Chrefydd a sefydlwyd ym 1998.

people

Cymuned ddysgu amrywiol

Astudiwch ar y cyd â barnwyr, academyddion, bargyfreithwyr, cyfreithwyr a chlerigwyr o’r eglwys Anglicanaidd, Gatholig, Lutheraidd ac Uniongred.

book

Astudio tra eich bod yn gweithio

Addysgir y rhaglen hon yn ystod wyth penwythnos preswyl dros gyfnod o ddwy flynedd. Bydd hyn yn eich caniatáu i barhau â'ch datblygiad proffesiynol tra y byddwch chi’n gweithio.

star

Dangos eich gwybodaeth

Dyma’r cyfle i ymgymryd ag ymchwil fanwl mewn maes yn y Gyfraith Ganonaidd sydd o ddiddordeb i chi.

Ein cwrs LLM Cyfraith Eglwysig yw’r radd gyntaf o’i math mewn Prifysgol ym Mhrydain ers y diwygiad Protestannaidd. Ers ei sefydlu ym 1991, mae wedi denu’r nifer uchaf o ymgeiswyr.

Mae’r rhaglen yn cynnig cyfle i astudio cyfraith eglwysig eglwysi’r Gymundeb Anglicanaidd fyd-eang, yn enwedig cyfraith Eglwys Lloegr a chyfraith yr Eglwys Gatholig Rufeinig, yn ogystal â systemau rheoleiddiol traddodiadau Cristnogol eraill ledled y byd.

Mae’r rhaglen yn cynnig cyfle i arfarnu cyfraith eglwysig yn feirniadol, yng nghyd-destun cyfraith seciwlar cenedlaethol a rhyngwladol perthnasol, mewn meysydd megis y llywodraeth a’r weinyddiaeth eglwysig, athrawiaeth, litwrgi a defodau, ac eiddo.

Mae’r cwrs yn gweithio o safbwynt rhyngddisgyblaethol. Er mai ei brif ffocws yw’r gyfraith hawliau, ei nod yw egluro, deall a gwerthuso cyfraith eglwysig o safbwyntiau diwinyddiaeth, hanes cymdeithaseg a chyfraith sifil. Un elfen allweddol o astudio yw datgelu potensial ecwmenaidd astudiaeth gymharol o gyfreithiau eglwysig i hyrwyddo undod Cristnogol ymysg gwahanol eglwysi ledled y byd. 

Mae’r rhaglen LLM Cyfraith Eglwysig yn addas i’r rhai hynny sy’n ymarfer neu sy’n rhan o weinyddu cyfraith eglwysig a’r rhai hynny sy’n dymuno mynd ar drywydd eu diddordeb yn y maes hwn o ysgolheictod cyfreithiol sy’n datblygu. Mae athrawon y cwrs yn dod o faes cyfraith academaidd a chrefydd a maes ymarfer cyfraith eglwysig.

Ble byddwch yn astudio

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Mae ein corff myfyrwyr bywiog, ynghyd â'n staff academaidd hynod gymwysedig, yn darparu'r amgylchedd perffaith i archwilio meysydd dynamig a phrysur y gyfraith, gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 6102
 • MarkerRhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX

Meini prawf derbyn

Er mwyn cael eich ystyried am gynnig ar gyfer y rhaglen hon bydd angen i chi fodloni'r holl ofynion mynediad. Ni fydd eich cais yn cael ei ddatblygu os na ddarperir yr wybodaeth a'r dystiolaeth a restrir.

Gyda'ch cais ar-lein, bydd angen i chi ddarparu:

 1. Copi o'ch tystysgrif gradd a'ch trawsgrifiadau sy'n dangos eich bod wedi cyflawni gradd anrhydedd 2:1 mewn unrhyw bwnc, neu radd ryngwladol gyfatebol. Os yw eich tystysgrif gradd neu ganlyniad yn yr arfaeth, llwythwch unrhyw drawsgrifiadau dros dro neu dystysgrifau dros dro. 
 2. Copi o'ch tystysgrif IELTS gyda sgôr gyffredinol o 6.5 gyda 6.5 yn ysgrifenedig a 6.0 ym mhob is-sgil arall, neu dystiolaeth o gymhwyster cyfatebol derbyniol. Dylech gynnwys dyddiad eich prawf disgwyliedig os yw'r cymhwyster hwn yn yr arfaeth. Os oes gennych dystiolaeth dderbyniol amgen, fel gradd israddedig a astudir yn y DU, rhowch hyn yn lle IELTS.

Os oes gennych radd anrhydedd 2:2 gallwch wneud cais o hyd ond dylech ddarparu tystiolaeth ychwanegol i gefnogi'ch cais fel CV a geirdaon. 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau
Rydym yn dyrannu lleoedd ar sail y cyntaf i'r felin, felly rydym yn argymell eich bod yn gwneud cais cyn gynted â phosibl. Fel arfer, bydd ceisiadau'n cau ddiwedd mis Awst ond gallant gau'n gynt os llenwir pob lle.

Broses ddethol
Byddwn yn adolygu eich cais ac os ydych yn bodloni'r holl ofynion mynediad, byddwn yn gwneud cynnig i chi.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad i gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud, gan gynnwys y gallu i deithio i'r tu allan i'r DU neu i ymgymryd â lleoliad / astudiaethau y tu allan i Brifysgol Caerdydd
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Strwythur y cwrs

Mae'r rhaglen yn cael ei chyflwyno mewn dau gam. Mae cam un (yr elfen a addysgir) yn cynnwys pedwar modiwl gorfodol, 30 credyd; mae cam dau yn cynnwys y traethawd hir. Bydd cam un yn rhedeg dros ddwy flynedd a byddwch yn cymryd dau fodiwl ym mhob blwyddyn; byddwch yn cael eich addysgu a'ch asesu mewn un modiwl fesul semester. Byddwch yn symud ymlaen at y traethawd hir ar ôl cwblhau cam un yn llwyddiannus.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2024/25. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2024.

Blwyddyn un

Year one comprises two compulsory 30 credit modules.

Blwyddyn dau

Year two comprises two, compulsory 30 credit modules. Upon successful completion of the taught stage at the end of year two, you will progress to the 60 credit dissertation.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Mae astudio ar lefel ôl-raddedig yn ddwys a heriol ac mae’n bwysig eich bod yn manteisio’n llawn ar yr addysgu a ddarperir er mwyn llwyddo. Mae’n rhaid bod yn bresennol ym mhob dosbarth a byddwn yn disgwyl i chi fod wedi paratoi'n dda.

Bydd eich modiwlau’n cael eu cyflwyno drwy seminarau a darlithoedd yn ystod penwythnosau preswyl, cyflwyniadau llafar ysgrifenedig unigol ac ar y cyd a dysgu o bell.

Sut y caf fy asesu?

Rydyn ni’n defnyddio dulliau asesu ffurfiannol a chrynodol.

Nid yw asesiadau ffurfiannol yn cyfrif tuag at eich gradd. Yn hytrach, eu diben yw rhoi cyfle i chi ymarfer ar gyfer eich asesiadau crynodol a’ch galluogi chi a’ch tiwtoriaid i asesu eich cynnydd yn eich modiwlau. Fel arfer bydd asesiadau ffurfiannol yn cynnwys gwaith cwrs ysgrifenedig neu brawf dosbarth neu gallant gynnwys cyflwyniadau unigol gan fyfyrwyr.

Mae eich marciau mewn asesiadau crynodol yn cyfrif tuag at eich dyfarniad terfynol. Asesir pob modiwl LLM Cyfraith Eglwysig yn grynodol gan un traethawd 5000 gair. Mae’r traethawd hir (hyd at 15,000 o eiriau) yn cynnwys asesiad crynodol cam dau.

Sut y caf fy nghefnogi?

Defnyddir e-ddysgu i gefnogi eich dysgu. Cefnogir pob modiwl gan Dysgu Canolog, sef amgylchedd dysgu rhithwir sydd ar gael ar ac oddi ar y campws, lle byddwch yn cael gafael ar ystod eang o ddeunyddiau ar gyfer eich modiwlau.

Byddwch yn cael cymorth bugeiliol penodedig drwy ein cynllun tiwtor personol. Rydyn ni’n cynnig rhaglen helaeth o ddarlithoedd a gweithdai gyrfaoedd yn yr Ysgol gyda Chydlynydd Cynllun Pro-bono ac Ymgynghorydd Gyrfaoedd y Gyfraith mewnol. Mae Swyddog Anabledd ac Amrywiaeth dynodedig yn sicrhau bod addasiadau rhesymol yn cael eu gwneud ar gyfer myfyrwyr ag anableddau. Mae gan y Brifysgol amrywiaeth o wasanaethau i'ch cefnogi, gan gynnwys y Gwasanaeth Gyrfaoedd, y Gwasanaeth Cwnsela, y Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia, y Gwasanaeth Cymorth i Fyfyrwyr a llyfrgelloedd rhagorol gyda llyfrgellwyr y gyfraith arbenigol a chanolfannau adnoddau.

Adborth:

Mae adborth llafar ar gael yn ystod seminarau a byddwch yn derbyn adborth ysgrifenedig ar eich asesiadau ffurfiannol a chrynodol. Bydd adborth unigol ar waith ffurfiannol yn eich helpu i nodi cryfderau a gwendidau yn eich dysgu, yn ogystal â sut gallech wella eich perfformiad mewn asesiadau crynodol. Bydd adborth ysgrifenedig ar gael heb fod yn hwyrach na phedair wythnos ar ôl i chi gyflwyno'ch asesiad.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

Mae disgwyl i chi gymryd mwy o gyfrifoldeb am eich addysg wrth i chi ymgymryd â'ch astudiaethau ôl-raddedig. Trwy'r Diploma Cyfraith Eglwysig, byddwch yn ennill ac yn datblygu amrywiaeth o sgiliau gwerthfawr; sgiliau sy’n benodol i’r ddisgyblaeth a sgiliau cyflogadwyedd mwy generig. Yn ystod y rhaglen byddwch yn gallu ymestyn eich sgiliau cyfathrebu a chyflwyno, ar lafar ac yn ysgrifenedig. Byddwch hefyd yn gallu datblygu sgiliau cydweithio, cymryd rolau arwain a gwella sgiliau astudio disgybledig ac annibynnol.

Fe’ch anogir i weithio'n annibynnol i chwilio am ddeunyddiau cyfreithiol drosoch eich hun, i ddarllen a dadansoddi'r deunyddiau hyn yn feirniadol ac i gyflwyno dadl strwythuredig a rhesymegol o dan arweiniad eich tiwtoriaid a'ch goruchwylwyr.

Rydyn ni’n rhedeg cynllun pro-bono'r Gyfraith ar Waith ar y cyd â sefydliadau partner, lle mae gwirfoddolwyr sy'n fyfyrwyr yn cynorthwyo pobl go iawn wrth ymwneud â'r gyfraith. Mae'r cynlluniau ar hyn o bryd yn cynnwys:

 • Y Gyfraith mewn Cyfiawnder: Prosiect Dieuogrwydd, (sy'n ymdrin ag achosion honedig o gamweinyddu cyfiawnder);
 • Y Gyfraith mewn Gofal Iechyd: Cynllun Gofal Iechyd Parhaus y GIG, (heriau i asesiadau ariannu gofal iechyd y GIG);
 • Y Gyfraith mewn Chwaraeon: Prosiect Rygbi'r Undeb - (darparu cyngor cyfreithiol a chylchlythyrau cyfreithiol i glybiau rygbi).

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2024

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,100 £1,000
Blwyddyn dau £9,100 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2024/25 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £11,350 £1,000
Blwyddyn dau £11,350 Dim

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Arian

Benthyciadau ar gyfer ôl-raddedigion

Os byddwch yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2024 neu wedi hynny, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais am fenthyciad ar gyfer ôl-raddedigion er mwyn cefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Gyrfaoedd graddedigion

Bydd gan fyfyrwyr sy'n cwblhau'r rhaglen LLM Cyfraith Eglwysig yn llwyddiannus y cyfle i barhau â'u hastudiaeth gyfreithiol drwy raglen PhD yr Ysgol, neu drwy raglenni proffesiynol y Ganolfan Astudiaethau Cyfreithiol Proffesiynol (y Cwrs Ymarfer Cyfreithiol neu Gwrs Hyfforddiant Proffesiynol y Bar).

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2023.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Law


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.