Ewch i’r prif gynnwys

Archaeoleg (MA)

 • Hyd: Blwyddyn
 • Dull astudio: Amser llawn

Course options See other modes of study
Dyddiad dechrau
calendar

Diwrnod agored

Dysgwch am astudio'n ôl-raddedig yma yn ystod ein Diwrnod Agored nesaf.

Pam astudio’r cwrs hwn

Ewch ar drywydd eich diddordeb ym maes archaeoleg Prydain, Ewrop a’r Canoldir tra’n datblygu sgiliau archaeoleg allweddol, wedi’i arwain gan ein harbenigwyr byd-enwog.

scroll

Dyfnder ac ehangder

Byddwch yn derbyn hyfforddiant o ran dulliau a sgiliau ymchwil, a bydd dewis eang yn ôl rhanbarth, cyfnod a dulliau.

tick

Yn barod ar gyfer ymchwil

Byddwch yn cael hyfforddiant pwrpasol o ran cynllunio ymchwil, gan gynnwys sut i gyfleu hyn yn effeithiol.

academic-school

Wedi’i arwain gan ymchwil

Byddwch yn cael eich addysgu gan arbenigwyr yn eu meysydd. Mae’r cwrs yn un uchel ei barch fydd yn eich cefnogi bob amser.

star

Labordai pwrpasol

Cewch ddefnyddio ein labordai a hefyd ein hystafelloedd darlunio a ffotograffiaeth ddigidol.

Mae ein rhaglen MA Archaeoleg wedi’i dylunio i ddatblygu hyfedredd mewn sgiliau archaeoleg a hanesyddol sylfaenol ac adeiladu eich dealltwriaeth o gyfnodau allweddol gorffennol y ddynoliaeth.

Mae ein modiwlau opsiynol yn cynnig y cyfle i ddyfnhau eich dealltwriaeth o archaeoleg Prydain, Ewrop a’r Canoldir. Rydym yn rhoi’r cyfle i chi weithio gydag arteffactau archaeolegol er mwyn deall technolegau hynafol yn rhan o’n hystod o fodiwlau opsiynol. Yn llawer mwy na hynny, byddwch yn adeiladu dealltwriaeth o’r proffesiwn treftadaeth, gan ddatblygu sgiliau ym maes cyfathrebu treftadaeth a’i fudd cyhoeddus. 

Wrth astudio mewn amgylchedd cefnogol, byddwch yn ymuno â chymuned o ymchwilwyr sy’n ymgymryd ag ymchwil archaeolegol flaengar lle mae gwyddoniaeth, theori ac ymarfer yn dod at ei gilydd i greu amgylchedd unigryw er mwyn archwilio’r gorffennol.

Wrth gasglu profiad ymchwil yn ein labordai archaeoleg, trwy gyfleoedd i weithio’n agos gydag ymchwilwyr blaenllaw ar ystod o brosiectau, byddwch yn archwilio pwnc o ddiddordeb arbennig i chi yn eich prosiect ymchwil unigol eich hun, gyda chefnogaeth goruchwyliwr profiadol.

Bydd ein gradd meistr sydd wedi hen sefydlu yn eich paratoi i ddatblygu eich gyrfa ym maes archaeoleg broffesiynol, treftadaeth neu meysydd cysylltiedig. Mae hi hefyd yn paratoad perffaith ar gyfer y cam nesaf ar lefel ddoethurol.

Wrth ddathlu canmlwyddiant Archaeoleg a Chadwraeth yn 2020, rydym ymhlith y 150 gorau yn y byd (Rhestr QS o Brifysgolion Gorau’r Byd yn ôl Pwnc 2021) gyda’n hymchwil yn y 12fed safle yn y DU (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014).

Ble byddwch yn astudio

Yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Rydym yn chwilfrydig am brofiadau bodau dynol dros filoedd o flynyddoedd a diwylliannau, ac eisiau deall ein gorffennol yn well er mwyn goleuo ein presennol a gwella ein dyfodol.

 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4929
 • MarkerRhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU

Meini prawf derbyn

Er mwyn cael eich ystyried am gynnig ar gyfer y rhaglen hon bydd angen i chi fodloni'r holl ofynion mynediad. Ni fydd eich cais yn cael ei ddatblygu os na ddarperir yr wybodaeth a'r dystiolaeth a restrir.

Gyda'ch cais ar-lein, bydd angen i chi ddarparu:

 1. Copi o'ch tystysgrif gradd a'ch trawsgrifiadau sy'n dangos eich bod wedi cyflawni gradd anrhydedd 2:1 mewn maes pwnc perthnasol fel hanes hynafol, archaeoleg, cadwraeth, treftadaeth, hanes, neu radd ryngwladol gyfwerth. Os yw eich tystysgrif gradd neu ganlyniad yn yr arfaeth, llwythwch unrhyw drawsgrifiadau dros dro neu dystysgrifau dros dro.
 2. Copi o'ch tystysgrif IELTS gyda sgôr gyffredinol o 6.5 gyda 6.0 ym mhob is-sgil, neu dystiolaeth o gymhwyster cyfatebol derbyniol. Dylech gynnwys dyddiad eich prawf disgwyliedig os yw'r cymhwyster hwn yn yr arfaeth. Os oes gennych dystiolaeth dderbyniol amgen, fel gradd israddedig a astudir yn y DU, rhowch hyn yn lle IELTS.

Os nad oes gennych radd mewn maes perthnasol, gellir ystyried eich cais ar sail eich profiad proffesiynol. Rhowch dystiolaeth ychwanegol i gefnogi'ch cais megis cyfeiriadau cyflogwr wedi'u llofnodi a'u dyddio.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau
Rydym yn dyrannu lleoedd ar sail y cyntaf i'r felin, felly rydym yn argymell eich bod yn gwneud cais cyn gynted â phosibl. Fel arfer, bydd ceisiadau'n cau ddiwedd mis Awst ond gallant gau'n gynt os llenwir pob lle.

Broses ddethol
Byddwn yn adolygu eich cais ac os ydych yn bodloni'r holl ofynion mynediad, byddwn yn gwneud cynnig i chi.

Rhagor o wybodaeth am ofynion Iaith Saesneg.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr sydd angen Fisa myfyriwr i astudio yn y DU gyflwyno cymhwyster iaith Saesneg derbyniol er mwyn bodloni gofynion UKVI (Fisâu a Mewnfudo y DU).

Euogfarnau troseddol

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn.

Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad i gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud, gan gynnwys y gallu i deithio i'r tu allan i'r DU neu i ymgymryd â lleoliad / astudiaethau y tu allan i Brifysgol Caerdydd
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Strwythur y cwrs

Mae hwn yn gwrs amser llawn sy'n cymryd blwyddyn i'w gwblhau.

Cam a Addysgir

Byddwch yn astudio dau fodiwl craidd (40 credyd) a phedwar modiwl dewisol (80 credyd). Bydd yr opsiynau a gymerwch yn dibynnu ar y llwybr a ddewiswch.

Cam Traethawd Hir

Ar ôl cwblhau elfen a addysgir y cwrs yn llwyddiannus byddwch yn mynd ymlaen i gwblhau eich traethawd hir (60 credyd). Mae hyn ar ffurf prosiect ymchwil unigol, sy'n arwain at draethawd hir o tua 20,000 o eiriau.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2024/25. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2024.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut y caf fy addysgu?

Byddwch yn cael eich addysgu drwy gymysgedd o seminarau, darlithoedd, tiwtorialau ac agweddau ymarferol yn y labordai archaeoleg.

Fel rhan o'r rhaglen, byddwch yn rhoi cyflwyniadau i'ch cyd-fyfyrwyr MA yn ein cymuned gefnogol.

Sut y caf fy asesu?

Asesir y cam a addysgir drwy draethodau, cyflwyniad a gwaith cwrs.

Ar ôl cwblhau elfennau a addysgir y rhaglen yn llwyddiannus, byddwch yn symud ymlaen i lunio traethawd hir o hyd at 20,000 o eiriau ar bwnc neu thema o'ch dewis (ar yr amod bod eich goruchwyliwr yn cymeradwyo eich dewis).

Mae'r flwyddyn hon o astudio hunanreoledig yn ddelfrydol er mwyn eich paratoi i symud ymlaen i’r PhD.

Sut y caf fy nghefnogi?

Neilltuir eich tiwtor personol eich hun i chi.

Rydyn ni’n cynnig amser un-i-un yn ystod oriau swyddfa penodol yn ystod wythnosau addysgu, ac mae croeso i chi gysylltu dros ebost hefyd. Yn ogystal, gallwch wneud apwyntiadau i weld eich tiwtor personol neu arweinwyr modiwlau ar sail un-i-un i drafod unrhyw faterion. Mae ein tîm Gwasanaethau Proffesiynol hefyd ar gael i gynnig cyngor a chymorth.

Cynigir trafod aseiniadau a rhoddir adborth ysgrifenedig ar asesiadau crynodol. Fe'ch anogir i drafod eich syniadau â thiwtoriaid y modiwl mewn seminarau ac ar sail un-i-un yn ystod oriau swyddfa.

Y tiwtor personol yw eich pwynt cyswllt i drafod unrhyw broblemau sy'n codi gyda'r cwrs. Dylid cyfeirio ymholiadau pellach at Gyfarwyddwr y Cwrs.

Adborth:

Gallai adborth ar waith cwrs gael ei roi ar ffurf sylwadau ysgrifenedig ar waith a gyflwynir; atebion ""enghreifftiol"" a/neu drafodaeth mewn sesiynau cyswllt.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer a’u datblygu?

 • Sgiliau deallusol, gan gynnwys y gallu i werthuso tystiolaeth a’i dehongliad yn feirniadol a bod yn oddefgar o ddehongliadau sy’n wahanol; cynnal dadl resymegol a dod i gasgliad y gellir ei amddiffyn; cyfosod a dadansoddi gwybodaeth; cymharu a chyferbynnu esboniadau damcaniaethol ac integreiddio methodolegau gwahanol.
 • Sgiliau cyfathrebu, gan gynnwys y gallu i gyfathrebu ar lafar mewn ffordd broffesiynol a phriodol; rhoi cyflwyniadau fel unigolyn ac fel aelod o grŵp; ysgrifennu’n effeithiol ar lefel uwch.
 • Sgiliau rhifedd, gan gynnwys y gallu i arddangos a chyflwyno data rhifiadol mewn fformatau priodol; a dadansoddi data rhifiadol a datrys problemau mathemategol ac ystadegol sylfaenol.
 • Sgiliau technoleg gwybodaeth, gan gynnwys y gallu i gynhyrchu a chyfrifo gwerthoedd gan ddefnyddio taenlen; cynhyrchu ac holi am gronfeydd data; defnyddio ebost, y Rhyngrwyd a'r We Fyd-eang; dod o hyd i wybodaeth a data a’u rheoli a’u defnyddio.
 • Sgiliau personol, gan gynnwys y gallu i reoli llwyth gwaith; addasu a defnyddio sgiliau mewn cyd-destunau newydd; asesu a llunio blaenoriaethau, cyfyngiadau a nodau i addasu i amgylchiadau sy’n newid.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2024

Bydd eich ffioedd dysgu a sut y byddwch yn eu talu yn dibynnu ar eich statws ffioedd. Gallai eich statws ffioedd fod yn statws cartref, ynysoedd neu tramor.

Dysgwch sut rydym yn pederfynu eich statws ffioedd

Ffioedd am statws cartref

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,700 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, bydd eich ffioedd dysgu ar gyfer 2024/25 yn unol â'r ffioedd tramor a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Ffioedd am statws ynys

Dysgwch ragor am ffioedd ol-raddedig i fyfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Ffioedd am statws tramor

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £22,700 £2,500

Rhagor o wybodaeth am ffioedd dysgu a blaendaliadau, gan gynnwys ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a pharhaus.

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Arian

Ysgoloriaethau Meistr

Gwobr sy'n agored i fyfyrwyr sydd â statws ffioedd cartref sy'n bwriadu astudio un o'n graddau meistr a addysgir.

Benthyciadau ar gyfer ôl-raddedigion

Os byddwch yn dechrau eich gradd meistr ym mis Medi 2024 neu wedi hynny, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais am fenthyciad ar gyfer ôl-raddedigion er mwyn cefnogi eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynllun Gostyngiad

Mae'r gostyngiad i gynfyfyrwyr ar gael i raddedigion Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu dechrau rhaglen Meistr gymwys yn 2024/25.

Gyrfaoedd graddedigion

Mae graddedigion y radd hon a rhaglenni gradd tebyg wedi mynd ati i ddilyn gyrfaoedd mewn amrywiaeth o broffesiynau; o archaeoleg, y byd academaidd, y sector treftadaeth, newyddiaduraeth a’r gyfraith hyd at y cyfryngau, ymchwil (cyfryngau, masnachol ac academaidd), addysgu a chyhoeddi. Mae nifer helaeth yn dewis parhau â’u hastudiaethau ar lefel PhD.

Mae cyrchfannau graddedigion diweddar yn cynnwys Cadw, yr Eglwys yng Nghymru, Cyngor Archaeoleg Prydain, Archifau Morgannwg, Cronfa Dreftadaeth y Loteri, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Galeri Tate, Llywodraeth Cymru ac ystod o brifysgolion y DU a thramor.

Roedd 91% o raddedigion yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd mewn cyflogaeth neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis i raddio (DLHE 2016/17).

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2023.
icon-chat

Gwnewch ymholiad

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn.
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein prifysgol fyd-eang.
icon-pen

Rhagor o wybodaeth

Pynciau cysylltiedig: Archaeology, History and ancient history


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw'r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.