Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio rhaglenni ymchwil

Filter results

1-19 o 19 canlyniadau chwilio

Enw Cymhwyster Dull Type

Seicoleg

Mae'r Ysgol Seicoleg yn amgylchedd rhagorol i ymgymryd â gwaith ymchwil. Mae hyfforddiant ymchwil yn rhan ganolog o’n rhaglen PhD Seicoleg.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Rhaglen

Biowyddorau (MRes)

Mae’r MRes yn helpu i wella eich sgiliau ymchwil ac gallai eich galluogi i ymgymryd â phrosiect ymchwil mewn labordy gwyddonydd o fri rhyngwladol.

MRes Amser llawn Rhaglen

Niwrowyddorau Integreiddiol

Mae ein rhaglen bedair blynedd yn darparu sylfaen ymarferol a damcaniaethol ehangach a mwy trylwyr mewn niwrowyddoniaeth na rhaglenni tair blynedd arferol.

PhD Amser llawn Rhaglen

Gwyddorau'r Golwg

Mae ein PhD mewn Gwyddorau’r Golwg yn cynnwys ymchwil dan arweiniad myfyrwyr ar draws ystod eang o ddisgyblaethau, o fioleg celloedd a moleciwlaidd i niwrowyddoniaeth ac astudiaethau clinigol golwg dynol.

PhD Amser llawn, rhan-amser Rhaglen

Biowyddorau

Mae ein gwaith ymchwil yn amrywio ar draws y gwyddorau biolegol, o ddeall sut yn union mae niwronau yn tyfu, i fecanweithiau canser a chlefydau eraill, sail moleciwlaidd datblygiad anifeiliaid a phlanhigion ac archwilio geneteg orangwtanau, eliffantod, pandas a rhywogaethau eraill sydd mewn perygl.

PhD, MPhil, MD Amser llawn, rhan-amser Rhaglen

Dadansoddiad strwythurol o dderbynyddion ar gyfer tocsinau pryfleiddiaid

Tocsinau pryfleiddiaid a gynhyrchir gan facteria fel Bacillus thuringiensis a Lysinibacillus sphaericus yw’r cyfryngau gweithredol yn y plaleiddiaid biolegol pwysig hyn a gellir eu hecsbloetio wrth gynhyrchu planhigion trawsgenig sy’n gwrthsefyll pryfed.

Prosiect

Rheoleiddio RNA cytoplasmig mewn symudoldeb celloedd

Bydd y prosiect hwn yn ymchwilio i sut mae rheoliad RNA cytoplasmig yn effeithio ar fotilrwydd celloedd a swyddogaeth imiwnedd, drwy astudio proteinau RNA-rhwymol a gadwyd a’u rhyngweithio gydag mRNAs ymgeisio.

Prosiect

Rôl y lysosom, a’r protein lysosomaidd NPC1 ym mhatogenesis a thriniaeth Mycobacteriumtuberculosis

Mae twbercwlosis (TB) yn glefyd cronig sy'n effeithio ar tua thraean o boblogaeth y byd gydag amcangyfrif o 10 miliwn o achosion newydd a 1.5 miliwn o farwolaethau y flwyddyn.

Prosiect

Rhyngweithiadau protein wrth reoleiddio rhaglen gwahaniaethu celloedd model

Mae rhaglenni gwahaniaethu celloedd yn rhoi hwb i gynhyrchu meinweoedd arbenigol o gelloedd hynafiad yn ystod datblygiad anifeiliaid.

Prosiect

Deinameg tanio rhwydweithiau corticaidd a thalamig yn ystod epilepsi absenoldeb

Mae epilepsi yn un o’r clefydau niwrolegol mwyaf difrifol ac eang, sy’n effeithio ar tua 1% o’r boblogaeth.

Prosiect

System Ymledu Adwaith ar gyfer Patrymu Peirianneg a Hunan-Drefniant Bôn-Gelloedd Planhigion

Mae systemau ymledu adwaith yn cael eu defnyddio mewn bioleg i sefydlu patrymau cysylltiedig â ffurfio meinweoedd ac organau unigryw ar raddfa amlgellog.

Prosiect

Molecular pathways regulating stem cell divisions

This project aims to identify the molecular pathways that regulate proliferative vs. neurogenic divisions in the developing cerebral cortex by combining candidate and unbiased approaches.

Prosiect

Nodweddu microRNAs sy’n cael eu rheoleiddio gan asid dihomo-gama-linolenig mewn macroffagau mewn perthynas ag atherosglerosis

Mae atherosglerosis, achos sylfaenol cnawdnychiad myocardaidd, strôc a chlefyd fasgwlaidd ymylol, yn gyfrifol am fwy o farwolaethau yn y byd gorllewinol nag unrhyw glefyd arall gyda marwolaethau’n cynyddu ar gyfradd sylweddol mewn gwledydd sy’n datblygu.

Prosiect

Archwilio rhaglennu ymddygiad epil gan ddeiet mamau a gofal mamol annormal

Mae cysylltiad pendant rhwng adfyd ar ddechrau bywyd (naill ai ar cyn geni neu yn ystod plentyndod cynnar) a chanlyniadau gwaeth sylweddol i blant.

Prosiect

Tuag at ddatblygiad clinigol gwrthweithyddion derbynnydd sy’n synhwyro calsiwm fel therapiwteg wreiddiol ar gyfer clefydau ymfflamychol yr ysgyfaint

Mae gan dderbynyddion wedi’u cyplu â phrotein G (GPCR) rolau hanfodol ym mhob un bron o’r prosesau ffisiolegol o swyddogaeth cardiaidd, ymatebion imiwn a niwrodrosglwyddiad i swyddogaethau synhwyraidd sy’n cynnwys golwg, blas ac arogl.

Prosiect

Can early intervention with astrocytes delay the progression of Huntington's disease?

We will test the hypothesis that astrocyte transplants can improve function in an adult HD mouse model, thereby taking the first steps towards exploring astrocyte transplants as a potential therapy for HD.

Prosiect

Arogl haint - canfod clefyd heintus a phennu mecanweithiau sy’n sylfaen i ledaeniad y clefyd ar rwydweithiau cymdeithasol

Mae trefniant cymdeithasol yn hwyluso cysylltiadau rhwng unigolion gan newid tebygolrwydd o drosglwyddo paraseit (Perkins et al., 2009).

Prosiect

Invertebrate communities in hollowing trees

This project aims to define how heart-rot decay characteristics, succession and landscape context govern the composition and structure of fungal-invertebrate assemblages.

Prosiect

Competitive ability of a highly invasive plant: The interplay between resource availability, herbivory and allelopathy

This project aims to investigate the role of resource competition and allelopathy, under different environmental conditions, particularly in the context of varying resource availability and herbivory, in facilitating the invasion of Himalayan balsam (Impatiens glandulifera).

Prosiect