Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio rhaglenni ymchwil

Filter results

1-26 o 26 canlyniadau chwilio

Enw Cymhwyster Dull Type

Deintyddiaeth

Ein prif amcan yw darparu prosiectau ymchwil rhyngwladol-gystadleuol, gan gynhyrchu ôl-raddedigion medrus a chystadleuol gyda rhagolygon gyrfa ardderchog yn y dyfodol.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Rhaglen

Biowyddorau (MRes)

Mae’r MRes yn helpu i wella eich sgiliau ymchwil ac gallai eich galluogi i ymgymryd â phrosiect ymchwil mewn labordy gwyddonydd o fri rhyngwladol.

MRes Amser llawn Rhaglen

Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol

Byddwch yn astudio ac yn gweithio mewn ysgol aml-ddisgyblaethol hunangynhwysol, gyda chyfleoedd gwych ar gyfer cydweithio gydag adrannau cysylltiedig cryf ym mhob un o'r gwyddorau biofeddygol yn yr un gyfadran, y Coleg Biofeddygol Gwyddorau Bywyd, neu gyda Ysgolion Cemeg neu Beirianneg y Brifysgol.

PhD, MPhil, MD Amser llawn, rhan-amser Rhaglen

Niwrowyddorau Integreiddiol

Mae ein rhaglen bedair blynedd yn darparu sylfaen ymarferol a damcaniaethol ehangach a mwy trylwyr mewn niwrowyddoniaeth na rhaglenni tair blynedd arferol.

PhD Amser llawn Rhaglen

Gwyddorau'r Golwg

Mae ein PhD mewn Gwyddorau’r Golwg yn cynnwys ymchwil dan arweiniad myfyrwyr ar draws ystod eang o ddisgyblaethau, o fioleg celloedd a moleciwlaidd i niwrowyddoniaeth ac astudiaethau clinigol golwg dynol.

PhD, MPhil Amser llawn, rhan-amser Rhaglen

Niwrofioleg Bôn-gelloedd (MRes)

Datblygwch eich gwybodaeth a dealltwriaeth o’r maes sy’n tyfu’n gyflym o biowyddorau fodern gyda rhaglen gradd Meistr ymarferol ac arloesol.

MRes Amser llawn Rhaglen

Biowyddorau

Mae ein gwaith ymchwil yn amrywio ar draws y gwyddorau biolegol, o ddeall sut yn union mae niwronau yn tyfu, i fecanweithiau canser a chlefydau eraill, sail moleciwlaidd datblygiad anifeiliaid a phlanhigion ac archwilio geneteg orangwtanau, eliffantod, pandas a rhywogaethau eraill sydd mewn perygl.

PhD, MPhil, MD Amser llawn, rhan-amser Rhaglen

Microbial Diseases

Within the Microbial Disease Research Group there is a strong focus on investigating the involvement and management of biofilms in clinical infection. 

Prosiect

Dadansoddiad strwythurol o dderbynyddion ar gyfer tocsinau pryfleiddiaid

Tocsinau pryfleiddiaid a gynhyrchir gan facteria fel Bacillus thuringiensis a Lysinibacillus sphaericus yw’r cyfryngau gweithredol yn y plaleiddiaid biolegol pwysig hyn a gellir eu hecsbloetio wrth gynhyrchu planhigion trawsgenig sy’n gwrthsefyll pryfed.

Prosiect

Pathogenesis niwroddirywiad

Nod y prosiect PhD arfaethedig yw datblygu modelu ac atebion algorithmig newydd ar gyfer y broblem optimeiddio uchod drwy ddefnyddio ymchwil sy'n bodoli eisoes ym maes damcaniaeth optimeiddio a rhwydwaith.

Prosiect

Biofarcwyr newydd ar gyfer arthritis

Bydd y prosiect PhD hwn ymchwilio i newidiadau protein ansoddol sy'n unigryw i batholegau dirywiol ar y cyd.

Prosiect

PhD in Pharmacy and Pharmaceutical Sciences: Discovery of novel cancer immunotherapeutic agents

This PhD project will pursue the design, synthesis and biological evaluation of small synthetic molecules that manipulate the immune system to eliminate cancer cells.

Prosiect

Rheoleiddio bôn-gelloedd canser drwy broteolysis

Yn ddiweddar nodwyd bod bôn-gelloedd canser yn gyfrifol am ail-achosion o’r clefyd a lledaenu metastatig.

Prosiect

Mecanweithiau sy’n sail i iacháu clwyfau ‘di-graith’ ffafriol yn y mwcosa geneuol

Nod y prosiect yw nodi’r genynnau allweddol a’r llwybrau signalu sy’n sylfaenol i ymatebion gwella clwyfau heb graith ffafriol yn ffibroblastau mwcosaidd y geg.

Prosiect

Rôl y lysosom, a’r protein lysosomaidd NPC1 ym mhatogenesis a thriniaeth Mycobacteriumtuberculosis

Mae twbercwlosis (TB) yn glefyd cronig sy'n effeithio ar tua thraean o boblogaeth y byd gydag amcangyfrif o 10 miliwn o achosion newydd a 1.5 miliwn o farwolaethau y flwyddyn.

Prosiect

Synthesis of Microcarriers for Focal Drug Delivery to the Brain

The aim of this project is to produce an injectable biohybrid scaffold capable of releasing a range of potential therapeutics in a sustained manner over a period of weeks or months.

Prosiect

Rhyngweithiadau protein wrth reoleiddio rhaglen gwahaniaethu celloedd model

Mae rhaglenni gwahaniaethu celloedd yn rhoi hwb i gynhyrchu meinweoedd arbenigol o gelloedd hynafiad yn ystod datblygiad anifeiliaid.

Prosiect

Discovering zinc signalling mechanisms to prevent breast cancer progression

Nod y prosiect hwn yw i brofi model ar gyfer signalu sinc integredig mewn celloedd, gan gadarnhau union rôl cludwyr sinc gwahanol a chysylltu’r canfyddiadau i effeithiau biolegol sylfaenol sinc cellog.

Prosiect

Deinameg tanio rhwydweithiau corticaidd a thalamig yn ystod epilepsi absenoldeb

Mae epilepsi yn un o’r clefydau niwrolegol mwyaf difrifol ac eang, sy’n effeithio ar tua 1% o’r boblogaeth.

Prosiect

System Ymledu Adwaith ar gyfer Patrymu Peirianneg a Hunan-Drefniant Bôn-Gelloedd Planhigion

Mae systemau ymledu adwaith yn cael eu defnyddio mewn bioleg i sefydlu patrymau cysylltiedig â ffurfio meinweoedd ac organau unigryw ar raddfa amlgellog.

Prosiect

Nodweddu microRNAs sy’n cael eu rheoleiddio gan asid dihomo-gama-linolenig mewn macroffagau mewn perthynas ag atherosglerosis

Mae atherosglerosis, achos sylfaenol cnawdnychiad myocardaidd, strôc a chlefyd fasgwlaidd ymylol, yn gyfrifol am fwy o farwolaethau yn y byd gorllewinol nag unrhyw glefyd arall gyda marwolaethau’n cynyddu ar gyfradd sylweddol mewn gwledydd sy’n datblygu.

Prosiect

Archwilio rhaglennu ymddygiad epil gan ddeiet mamau a gofal mamol annormal

Mae cysylltiad pendant rhwng adfyd ar ddechrau bywyd (naill ai ar cyn geni neu yn ystod plentyndod cynnar) a chanlyniadau gwaeth sylweddol i blant.

Prosiect

Tuag at ddatblygiad clinigol gwrthweithyddion derbynnydd sy’n synhwyro calsiwm fel therapiwteg wreiddiol ar gyfer clefydau ymfflamychol yr ysgyfaint

Mae gan dderbynyddion wedi’u cyplu â phrotein G (GPCR) rolau hanfodol ym mhob un bron o’r prosesau ffisiolegol o swyddogaeth cardiaidd, ymatebion imiwn a niwrodrosglwyddiad i swyddogaethau synhwyraidd sy’n cynnwys golwg, blas ac arogl.

Prosiect

Characterising the interaction of coagulation and innate immunity in people being treated for bleeding disorder haemophilia A

This project will determine the mechanisms of this treatment on coagulation and immune system by in vitro tests and clinical samples.

Prosiect

Arogl haint - canfod clefyd heintus a phennu mecanweithiau sy’n sylfaen i ledaeniad y clefyd ar rwydweithiau cymdeithasol

Mae trefniant cymdeithasol yn hwyluso cysylltiadau rhwng unigolion gan newid tebygolrwydd o drosglwyddo paraseit (Perkins et al., 2009).

Prosiect

A biosensor for the rapid detection of antibiotic resistant tuberculosis in nomadic African populations

This project will advance the development of a real time (15 min), portable, low cost, simple to use assay capable of diagnosing the disease in remote locations in Africa.

Prosiect