Ewch i’r prif gynnwys

Tuag at ddatblygiad clinigol gwrthweithyddion derbynnydd sy’n synhwyro calsiwm fel therapiwteg wreiddiol ar gyfer clefydau ymfflamychol yr ysgyfaint

Mae gan dderbynyddion wedi’u cyplu â phrotein G (GPCR) rolau hanfodol ym mhob un bron o’r prosesau ffisiolegol o swyddogaeth cardiaidd, ymatebion imiwn a niwrodrosglwyddiad i swyddogaethau synhwyraidd sy’n cynnwys golwg, blas ac arogl.

Mae gweithgarwch neu fynegiant GPCR afreolaidd yn cyfrannu at rai o’r clefydau dynol mwyaf cyffredin a GPCR yw’r targedau ar gyfer >35% o’r holl gyffuriau modern. Adlewyrchir eu pwysigrwydd gan Wobr Nobel 2012 mewn Cemeg a ddyfarnwyd ar gyfer "Astudiaethau derbynyddion wedi’u cyplu â phrotein G". Mae un aelod o’r uwchdeulu hwn, y derbynnydd sy’n synhwyro calsiwm (CaSR) wedi dod i’r amlwg fel targed newydd addawol ar gyfer trin clefydau anhrosglwyddadwy mawr naill ai drwy ddulliau ffarmacotherapiwtig sy’n ceisio actifadu neu rwystro derbynnydd, neu drwy ddulliau ffarmocotherapiwtig eraill sy’n ysgogi mynegiant a thramwyo derbynnydd. Mae’r CaSR yn chwarae rôl ganolog o ran rheoli metaboledd calsiwm systemig ac mae wedi’i dargedu’n llwyddiannus wrth drin nifer o anhwylderau dynol metaboledd calsiwm gan ddefnyddio modylyddion alosterig negyddol a phositif. Mae’r newyddion diweddar bod mynegiant CaSR afreolaidd yn cyfrannu at, ac yn hyrwyddo, pathogenesis clefydau anhrosglwyddadwy mawr fel asthma yn sail i’r prif ymchwil hwn (Iarova et al., Gwyddoniaeth TM 2015). Rydym yn chwilio am ymgeisydd PhD sy’n ariannu eu hunain gyda diddordeb cryf mewn ffisioleg anadlol neu ffarmacoleg i ymchwilio i rôl CaSR ym mhathogenesis clefydau ymfflamychol yr ysgyfaint. Yn benodol, bydd y myfyriwr PhD yn profi'r ddamcaniaeth honno y gellir rhoi diben newydd i fodylyddion alosterig CaSR negyddol newydd neu gyfredol fel cyffur therapiwtig newydd ar gyfer clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint (COPD). Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio ochr yn ochr â thîm ymchwil arloesol, amlddisgyblaethol a deinamig yn y ffrâm EU Horizon2020 Mari Sklodowska-Curie Action: ETN “Biofeddygaeth CaSR” (Derbynnydd sy’n Synhwyro Calsiwm (CaSR): therapiwteg ar gyfer Clefydau Anhrosglwyddadwy). Amcanion y prosiect yw i gyflawni ymchwiliadau amlddisgyblaethol sylfaenol a chymhwysol i rôl y CaSR yn swyddogaeth a phatholeg y llwybr anadlu, ac i ddarparu data arbrofol sy'n dangos effeithiau gwrthweithyddion CaSR ar swyddogaeth y llwybr anadlu mewn celloedd epithelial a chyhyrau llyfn bronciol dynol ac mewn modelau cyn-glinigol o COPD.

Bydd gwaith a gynhyrchir gan y prosiect hwn yn cyfrannu’n sylweddol i lywio dyluniad y profion cyffuriau clinigol mewn cleifion gyda COPD ac anhwylderau ymfflamychol eraill yr ysgyfaint.

Goruchwylwyr

Professor Daniela Riccardi

Yr Athro Daniela Riccardi

Professor / Deputy Research Division Leader (Pathophysiology and Repair)

Email:
riccardi@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 9132

Gwybodaeth am y Rhaglen

I gael gwybodaeth am strwythur y rhaglen, gofynion mynediad a sut i wneud cais ewch i’r rhaglen Biowyddorau.

Gweld y Rhaglen

Rhaglenni cysylltiedig

Meysydd cysylltiedig

Dolenni perthnasol