Ewch i’r prif gynnwys

Niwrowyddorau Integreiddiol

Rydym yn cynnig amgylchedd ymchwil eithriadol gyda chyfleusterau o'r radd flaenaf ym mhob maes niwrowyddoniaeth.

Mae'r rhaglen wedi cau ar gyfer ceisiadau ar gyfer mynediad 2019. Bydd ceisiadau ar gyfer mynediad 2020 yn agor maes o law.

Mae ein rhaglen bedair blynedd yn darparu sylfaen ymarferol a damcaniaethol ehangach a mwy trylwyr mewn niwrowyddoniaeth na rhaglenni tair blynedd arferol.

Yn gynnar yn y flwyddyn gyntaf byddwch yn cael darlithoedd ffurfiol mewn dylunio ymchwil, ystadegau, diogelwch labordy, lles anifeiliaid a safonau moesegol, ac yn mynychu cyfres o gyrsiau darlithoedd arbenigol mewn niwrowyddoniaeth ymddygiadol, cellog, moleciwlaidd, genetig a niwrowyddoniaeth system.

Yn ail ran y flwyddyn gyntaf, byddwch yn cael tri cylchdro labordy 11 wythnos mewn labordai sy’n adnabyddus yn rhyngwladol. Yn ystod y cylchdroadau labordy, byddwch yn cynnal ymchwil, yn meithrin gwybodaeth am y cwestiynau y mae’r labordy’n rhoi sylw iddyn nhw, ac yn meithrin profiad uniongyrchol o’r technegau perthnasol.

Mae cylchdroadau labordy yn eich helpu i ddod i benderfyniad gwybodus am y maes niwrowyddoniaeth a’r goruchwyliwr y byddwch yn eu dewis ar gyfer eich prosiect PhD yn ystod blynyddoedd dau i bedwar. Drwy gydol y blynyddoedd byddwch chi a’ch cydweithwyr yn cymryd rhan mewn seminarau wythnosol a chyflwyniadau mewn clybiau cyfnodolyn.

Dyluniwyd y rhaglen i sicrhau profiad PhD gwych a dyfodol rhagorol.

Nodau'r rhaglen

I roi profiad amrywiol i fyfyrwyr o dechnegau ymchwilio y niwrowyddorau integreiddiol, sy’n amrywio o’r genynnol, y cellol, a’r ymddygiadol, gan ymgorffori dulliau megis dilyniannu genynnol, a delweddu dynol.

Nodweddion unigryw

Mae’r rhaglen hon yn cael ei gweinyddu gan yr Ysgol Meddygaeth, ond mae ganddi gysylltiadau â’r Ysgol Seicoleg ac Ysgol y Biowyddorau.

Bydd myfyrwyr yn elwa ar:

 • dâl hael o dros £19,919 y flwyddyn
 • ffioedd dysgu yn cael eu talu gan Ymddiriedolaeth Wellcome ar gyfer myfyrwyr yr UE a myfyrwyr Cartref
 • cefnogaeth arianno ar gyfer nwyddau traul ymchwil
 • £1,500 ar gyfer teithio
 • £1,700 ar gyfer hyfforddiant

Ffeithiau allweddol

Math o astudiaeth Amser llawn
Cymhwyster PhD
Hyd amser llawn PhD 4 blynedd
Derbyniadau Hydref
Dyddiad(au) cau ceisiadau Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau – Dydd Llun 31ain Rhagfyr 2018 (nodwch, fydd y Brifysgol ar gau ar gyfer gwyliau Nadolig o Ddydd Gwener 21ain Rhagfyr a ni fydd yn ail-agor tan Ddydd Mercher 2il Ionawr 2019). Ni fydd ceisiadau a dderbynnir ar ôl 31ain Rhagfyr 2018 yn cael eu hystyried.

Modiwlau

Mae’r modiwlau darlithoedd yn yr 16 wythnos cyntaf (hyd at y cylchdro labordy cyntaf) yn rhoi sylw i feysydd Niwroseiciatreg, Gweledigaeth a Gweithredu, Seicopatholeg Datblygiadol mewn Llencyndod Plentyndod, Niwrowyddoniaeth Moleciwlaidd, Niwrowyddoniaeth Dysgu a’r Cof. Ategir y modiwlau hyn sy’n canolbwyntio ar faterion gan y modiwlau hyfforddi sgiliau mewn Ymchwil, Dylunio ac Ystadegau a Thechnegau Ymchwil mewn Biowyddoniaeth.

Mae'r modiwlau olaf yn cynnwys elfennau ymarferol a chymhwysol sylweddol. Mae gan yr holl fodiwlau ddeilliannau dysgu penodol gan gynnwys Gwybodaeth a Dealltwriaeth, Sgiliau Penodol i’r Ddisgyblaeth a Sgiliau Trosglwyddadwy. Unwaith y bydd cylchdroadau labordy yn dechrau (wythnos 18), bydd y rhan darlithoedd yn lleihau fel mai dim ond un modiwl yn seiliedig ar fater ychwanegol y bydd y myfyrwyr yn ei fynychu. Ar gyfer y trydydd cylchdro labordy (wythnos 40), nid oes unrhyw fodiwlau addysgu cyfamserol, gyda’r amser ychwanegol yn helpu’r myfyriwr gyda’r penderfyniad hanfodol ynghylch eu rhaglen ymchwil ar gyfer blynyddoedd dau i bedwar.

Asesiad modiwlau

Byddwch yn  cael profion rheolaidd fel rhan o'r modiwl Dylunio Ymchwil Ôl-raddedig ac Ystadegau PST010/PST011

Cyrsiau ychwanegol

Yn ogystal â’r darlithoedd hyn sydd wedi’u hamserlennu, bydd myfyrwyr yn cael hyfforddiant ffurfiol ar nifer o bynciau hanfodol (ee gweithdrefnau iechyd a diogelwch yn ystafelloedd amrywiol y labordai, COSHH).

Bydd yr holl fyfyrwyr hefyd yn cwblhau cwrs hyfforddi achrededig y Swyddfa Gartref (sydd yn cael ei gynnal nifer o weithiau’r flwyddyn gan Brifysgol Caerdydd). Bydd arholiad ffurfiol yn dilyn y cwrs dau ddiwrnd hwn, ac mae’n ragofyniad hanfodol ar gyfer Trwydded Bersonol.

Cylchdroadau labordy

Mae cylchdroadau labordy cyfochrog yn dechrau yn ystod wythnos deg (ddiwedd mis Tachwedd) ac mae'r tri cylchdro yn dilyn yr un strwythur. Cyn dechrau, yn wythnos chwech, bydd y myfyriwr yn penderfynu ar y cylchdroadau a byddant yn eu cymryd. Darperir set derfynol o ddewisiadau cyntaf a'r ail ddewisiadau erbyn diwedd wythnos saith. Yna bydd Cyfarwyddwr y Rhaglen a’r Dirprwy yn cadarnhau dyraniad y lleoliadau labordy, gan sicrhau cydbwysedd addas ar gyfer pob myfyriwr a sicrhau llwythi goruchwylio cymesur ar draws goruchwylwyr.

I helpu dewis y myfyrwyr, bydd darpar oruchwylwyr yn helpu i lunio llawlyfr gyda phrosiectau bach awgrymedig ar ddechrau pob blwyddyn academaidd.

Bydd y myfyriwr yn gweithio ar brosiect bach am gyfnod o naw wythnos, yna bydd gan y myfyriwr bythefnos i gwblhau dwy dasg:

 1. I gyflwyno adroddiad cryno ar y prosiect bach - bydd yr adroddiad hwn yn 2,500 o eiriau ar y mwyaf a bydd mewn arddull papur Cyfnodolyn Niwrowyddoniaeth (e.e. Cyflwyniad 400 gair ar y mwyaf, Trafodaeth dim mwy na 1200 o eiriau). Bydd yr adroddiadau hyn yn cael eu darllen a’u hasesu (gydag adborth) gan y goruchwyliwr cylchdro ac ail asesydd, annibynnol o ysgol wahanol.
 2. I roi cyflwyniad PowerPoint byr ar yr astudiaeth (10 munud, trafodaeth i ddilyn). By Cyfarwyddwyr ymchwil Ôl-raddedig, y myfyrwyr PhD eraill, a’r goruchwylwyr cylchdro yn mynychu’r sesiwn o bum cyflwyniad (un gan bob myfyriwr PhD).

Yna, bydd y myfyriwr yn cael adborth ffurfiol ar yr adroddiad a’r cyflwyniad gan ei dîm neu ei thîm goruchwylio. Bydd cyflwyniadau yn cael eu graddio naill ai fel 'Derbyn', 'Mân ddiwygiad', 'Diwygiad mawr' neu 'Gwrthod', ac adborth yn cael ei ddarparu ar bob agwedd ar y cyflwyniad. Mae’r tri cylchdro’n cynnig profiad uniongyrchol gwerthfawr o dechnegau ymchwil, blas ar faterion ymchwil penodol, ac yn darparu dull o asesu cynnydd.

Mae cwblhau’r cylchdroadau a’u hadroddiadau a chyflwyniadau cysylltiedig yn mynd â’r myfyriwr i gyfnod o bythefnos hollbwysig. Yn ystod y cyfnod hwn bydd y myfyriwr a’r goruchwyliwr/goruchwylwyr posibl yn penderfynu, drwy gytundeb, ar brosiect ymchwil addas ar gyfer PhD. Bydd y myfyrwyr a’r goruchwylwyr yn cael eu hannog drwy gydol yr amser i gymryd rhan mewn prosiect sy'n cyfuno dulliau lluosog.

Nodyn: nid oes angen i’r goruchwylwyr ar gyfer blwyddyn dau i flwyddyn pedwar ddod o’r prosiectau bach (cylchdro labordy), er y bydd hyn yn digwydd weithiau.

Blynyddoedd dau i bedwar

Yn ystod wythnos gyntaf yr ail flwyddyn, bydd y myfyriwr, Cyfarwyddwr y Rhaglen a’r Dirprwy a’r darpar oruchwylwyr yn cytuno ar gynllun ymchwil a’r prif oruchwyliwr. Bydd y prif oruchwyliwr yn penderfynu ar ‘Ysgol Gartref’ y myfyriwr ar gyfer yr ail i’r bedwaredd flwyddyn. Cyn hynny, yr ysgolion cartref ar gyfer yr holl fyfyrwyr fydd Ysgol y Biowyddorau (ysgol gartref cyfarwyddwr y rhaglen a thiwtor personol y myfyrwyr) i feithrin synnwyr o hunaniaeth ac i ddarparu rhwydwaith cryf, a gefnogir gan gymheiriaid.

Cynnydd a lles myfyrwyr

Pan fyddwch yn ymrestru bydd Tiwtor Personol yn cael ei neilltuo i chi, sef Cyfarwyddwr y rhaglen PhD pedair blynedd, a fydd yn eich dilyn drwy gydol pedair blynedd y cwrs yn cynnig cyngor ac yn goruchwylio eich lles cyffredinol. Hefyd, bydd Ysgol y Biowyddorau yn cael ei neilltuo i chi fel ‘Adran Gartref’. Ym mlynyddoedd dau i bedwar ‘Adran Gartref’ eich myfyriwr fydd adran gartref goruchwyliwr eich prosiect.

Bydd eich cynnydd yn cael ei fonitro gan bwyllgor pwrpasol fydd yn cynnwys Cyfarwyddwr y Rhaglen, Dirprwy Gyfarwyddwr y Rhaglen, Cyfarwyddwr Astudiaethau Ôl-raddedig yr Ysgol o ddewis a’r Tiwtor Personol. Byddwch yn rhan o gymuned niwrowyddoniaeth fwy o ymchwilwyr academaidd, ôl-ddoethurwyr a myfyrwyr PhD niwrowyddoniaeth eraill. Darperir cyngor gyrfaol ar ddechrau'r bedwaredd flwyddyn i sicrhau cynnydd priodol i gyflogaeth ôl-ddoethurol addas.

Mae ehangder a dyfnder ein harbeniged yn amrywio o ddadansoddi mwtadiadau cell unigol yn phenotypig, i nodweddu rhyngweithio’r amgylchedd genynnol mewn meysydd seiciatrig a niwrolegol, i ddelweddu calsiwm rhyng-gellol mewn drain dendritig unigol i EEG ac fMRI cyfunol yn ystod tasgau sylwol.

Mae ein hymchwilwyr niwrowyddoniaeth ymhlith yr arweinwyr rhyngwladol yn eu priod feysydd. Dyfarnwyd Gwobr Nobel 2008 ar gyfer Meddygaeth a Ffisioleg i’r Athro Syr Martin Evans o Ysgol y Biowyddorau am ei waith arloesol ar fôn-gelloedd. Mae labordai ymchwil yn meddu ar y cyfleusterau diweddaraf i fynd i'r afael â chwestiynau allweddol ym meysydd Niwrowyddoniaeth sylfaenol a chlinigol. Mae’r holl niwrowyddonwyr yn cael cymorth ariannol sylweddol sydd wedi’i ennill mewn cystadlaethau a adolygwyd gan gymheiriaid.

Mae myfyrwyr PhD yn cael cyfle gwych i ymuno ag ymchwil niwrowyddoniaeth sydd o’r safon ryngwladol uchaf ac sy’n debygol o arwain at gyhoeddi yn y prif gyfnodolion niwrowyddoniaeth.

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth a chreu amgylchedd gwaith cynhwysol. Credwn y gallwn wneud hyn drwy ddenu, datblygu a chadw ystod amrywiol o bobl o wahanol gefndiroedd sydd am geisio cyflawni ein rhwymedigaeth gymdeithasol, ddiwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, Cymru, a’r byd. Wrth gefnogi ein myfyrwyr ôl-raddedig i sicrhau cydbwysedd rhwng eu gwaith a'u bywydau personol, byddwn hefyd yn ystyried cynigion i weithio'n hyblyg.

Ein ymgeiswyr

Rydym yn derbyn tua 150 o ymgeiswyr y flwyddyn ar gyfer 5 i 6 ysgoloriaeth, o hyn mae 60% yn ymgeiswyr cartref (DU), 22% o’r UE a 18% o dramor. Mae 60% o ymgeiswyr yn nodi eu bod yn fenyw a 40% yn wryw. Mae ceisiadau o feini prawf diduedd yn golygu bod yr un gyfran o ddynion a menywod yn cael ei gwahodd i gyfweliad, derbyn cynnig a chael eu cofrestru ar y rhaglen.

Ein proffiliau myfyrwyr

Mae 63% o’n hymgeiswyr llwyddiannus yn Brydeinig, 28% o’r UE a 9% o dramor. Cafodd 34% gradd Meistr ôl-raddedig neu gyfwerth. Mae Seicoleg neu gwrs cysylltiedig yn radd gyntaf cyffredin (40%) ac o’r myfyrwyr hyn, aeth hanner ymlaen i wneud PhD ymchwil cysylltiedig. Mae graddau cyntaf eraill yn cynnwys Biofeddygaeth, Niwrowyddoniaeth, Gwyddorau Naturiol, Biocemeg, Geneteg, Biotechnoleg, Rheoli ac Economeg a Meddygaeth. Rydym yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr Mathemateg, Peirianneg a Ffiseg ac mae gennym ddigon o gyfleoedd prosiect PhD ar gyfer myfyrwyr gyda’r cefndiroedd hyn.

Mae 100% o fyfyrwyr yn llwyddiannus yn yr arholiad viva voce terfynol.

Dyfodol ein myfyrwyr

Mae 70% o’n graddedigion wedi symud at safle Ymchwilydd Gyrfa Gynnar yn y byd academaidd, tra bod 8% yn symud at safleoedd tebyg yn y diwydiant. Mae 9% wedi mynd at gyhoeddi ac ysgrifennu gwyddonol. Mae gweddill y 13% yn dilyn gyrfaoedd yn y gwasanaeth sifil a chyrff rheoleiddiol cysylltiedig eraill.

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Gallai ymgeiswyr ar gyfer y rhaglen Doethuriaeth Broffesiynol fod yn gymwys i wneud cais am fenthyciad doethuriaeth ôl-raddedig gan Lywodraeth y DU..

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Arian

Mae’r Sefydliad Ymchwil y Niwrowyddorau ac Iechyd Meddwl (NMHRI) ac Ymddiriedolaeth Wellcome yn cynnig pum ysgoloriaeth PhD wedi’u hariannu’n llawn i fyfyrwyr y rhaglen hon.

Bydd ysgoloriaethau yn cynnwys:

 • Tâl hael o dros £19,919 y flwyddyn
 • Ffioedd dysgu yn cael eu talu gan Ymddiriedolaeth Wellcome ar gyfer myfyrwyr yr UE a myfyrwyr Cartref
 • Cymorth ariannol ar gyfer nwyddau traul ymchwil
 • £1,500 ar gyfer teithio
 • £1,700 ar gyfer hyfforddiant.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr o dramor. Os ydynt yn llwyddiannus, bydd angen iddynt dalu’r gwahaniaeth rhwng ffioedd cartref/UE a dramor. Mae gennym nifer fechan o fwrsariaethau dramor i dalu’r gwahaniaeth; fodd bynnag mae hyn yn ôl disgresiwn eich cyfarwyddwr rhaglen.

There are currently no funding opportunities available.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr tu allan i'r UE

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Gradd Dosbarth Cyntaf neu Ail Ddosbarth Uwch mewn gwyddor fiolegol (ee niwrowyddoniaeth, seicoleg, anatomeg, ffisioleg, ffarmacoleg, geneteg, biocemeg). Gan mai doethuriaeth hyfforddiant yw hwn, nid oes angen profiad ymchwil blaenorol arnoch, ond mae diddordeb amlwg mewn niwrowyddoniaeth yn angenrheidiol.

Gofynion Iaith Saesneg

Fel arfer disgwylir y bydd ymgeiswyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf yn bodloni gofynion safonol y Brifysgol (e.e. 6.5 IELTS yn gyffredinol gyda dim llai na 5.5 ym mhob is-sgôr)

Darllenwch ein Gofynion Iaith Saesneg am ragor o wybodaeth.

Nid yw cynnig ymchwil yn ofynnol ar gyfer y cynllun PhD hwn (os gwelwch yn dda rhowch ‘Amh' yn yr adran Cynnig Ymchwil).

Mae ceisiadau 2019/20 bellach wedi agor. Ni fydd ceisiadau a dderbynnir ar ôl 31 Rhagfyr 2018 yn cael eu hystyried.

Rhaid i’ch cais ar-lein gynnwys y dogfennau cefnogi canlynol er mwyn bod yn gymwys i gyrraedd y rhestr fer:

 • Datganiad personol sy’n cefnogi eich cais yn dweud wrthym beth yw eich rhesymau dros fod eisiau astudio Niwrowyddoniaeth Integreiddiol fel rhaglen PhD 4 blynedd a pham eich bod chi’n credu eich bod chi’n addas. Ni ddylai hwn i gyd fod yn fwy na 3,000 o lythrennau (gan gynnwys gofod).
 • Llythyrau cefnogi gan ddau ganolwr.
  • Pwysig: Yn anffodus oherwydd y nifer fawr o geisiadau rydyn ni’n eu derbyn ni allwn wneud cais am eirda, felly cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw gwneud cais ac uwchlwytho geirdaon i’w cais.
 • CV sy’n nodi manylion addysg a phrofiad gwaith perthnasol.
 • Tystysgrifau/trawsgrifiadau academaidd

Bydd cyfweliadau'n cael eu cynnal ar 23ain a 24ain Ionawr 2019.

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Gweinyddol

Cleaver

Julie Cleaver

Administrative Officer, Neurosciences & Mental Health Research Institute

Email:
cleaverj@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2068 8341

Cyswllt/Cysylltiadau Academaidd

Professor John Aggleton

Yr Athro John Aggleton

Professor of Cognitive Neuroscience

Email:
aggleton@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44(0)29 2087 4563
An image of Professor Frank Sengpiel

Yr Athro Frank Sengpiel

Professor of Neuroscience

Email:
sengpielf@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44(0) 29 2087 5698

Yr Athro Seralynne Vann

Professor

Email:
vannsd@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 6253

Gwneud cais

Gwneud cais nawr
Ymunwch â ni yn ein Diwrnod Agored i gael rhagor o wybodaeth am astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig

Dolenni perthnasol