Ewch i’r prif gynnwys

Seicoleg Addysgol

Nod y rhaglen yw darparu sylfaen ddamcaniaethol gadarn, yn ogystal â’r sgiliau gofynnol wrth ddefnyddio seicoleg, i arfogi hyfforddeion i berfformio rôl seicolegydd addysgol.

Mae’r cwricwlwm hwn yn rhoi sylw i’r chwe thema canlynol:

 • Dulliau ymchwil mewn seicoleg addysgol
 • Prosesau a dulliau asesu.
 • Seicoleg dysgu: rheoli newid
 • Seicoleg ymddygiad: rheoli newid
 • Deall a Gweithio gyda systemau, sefydliadau a grwpiau: rheoli newid
 • Rôl y seicolegydd addysgol: rheoli newid

Mae gan bob hyfforddai ddau diwtor personol yn ogystal â goruchwylydd gwaith maes ar bob lleoliad awdurdod lleol.

Nodau'r rhaglen

Nod y rhaglen yw cynnig gwybodaeth ac arbenigedd ar gyfer gyrfa fel seicolegydd addysgol (EP), drwy astudio ar lefel doethuriaeth. Mae cwblhau'r rhaglen yn rhoi cymhwyster i wneud cais i gofrestru fel ymarferydd seicolegol gyda’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) ac i’r Gymdeithas Seicolegol Prydain (BPS) am statws EP Siartredig.

Dylai ymgeiswyr nodi’r canlynol:

 • Mae gan Brifysgol Caerdydd Bolisi Pennu Addasrwydd Ymgeiswyr i Ymarfer a'u Cymhwysedd i Ddilyn Rhaglenni a Reoleiddir ar gyfer Astudio. Bydd y polisi hwn yn cael ei ddilyn lle mae gwybodaeth yn cael ei datgelu neu ei derbyn am ymgeiswyr, sy’n awgrymu bod angen prawf addasrwydd i ymarfer.
 • Mae cymhwysedd i gofrestru ar y rhaglen, os y byddwch yn cael cynnig lle, yn dibynnu ar gwblhau Gwiriad Manwl Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn llwyddiannus, h.y., un nad yw’n datgelu unrhyw wybodaeth sy’n awgrymu na fyddai’r hyfforddai yn addas i weithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion agored i niwed.
 • Mae’r HCPC yn cynnal ei wiriadau iechyd a chymeriad ei hun i bennu p’un a yw unigolion yn addas i ymarfer ac y gellir eu cynnwys ar y Gofrestr. Felly nid yw pasio holl elfennau’r rhaglen hon yn sicrhau cael eich cynnwys yn awtomatig ar y Gofrestr HCPC.

Nodweddion unigryw

 • Bydd graddedigion llwyddiannus yn gymwys i wneud cais i gofrestru fel ymarferydd seicolegol gyda’r HCPC ac am statws Siartredig gyda’r BPS
 • Cymeradwywyd y Rhaglen DEdPsy gan yr HCPC a’i achredu gan BPS ym mis Ebrill 2012. Yn ystod y broses honno, fe wnaeth y ddau gorff ddarparu adborth cadarnhaol iawn am y rhaglen ac ansawdd ei hyfforddeion a graddedigion

Ffeithiau allweddol

Math o astudiaeth Amser llawn
Cymhwyster DEdPsy
Hyd amser llawn DEdPsy 3 blynedd
Hyd rhan-amser Ddim ar gael
Derbyniadau Medi

Mae’r rhaglen hon yn gwrs astudiaeth tair blynedd, llawn amser, gyda hyfforddeion yn treulio rhywfaint o amser ar leoliadau gwaith maes ymarferol mewn Gwasanaethau Seicoleg Addysgol awdurdod lleol (LA) ar draws y dair blynedd.

Asesiad

Ym Mlwyddyn 1, mae asesiad parhaus o waith damcaniaethol ac ymarferol. Ym Mlwyddyn 2, yn ogystal ag asesiad o waith ymarferol, mae adroddiad ymchwil ar raddfa fach a dogfennau cysylltiedig yn cael eu hasesu. Ym Mlwyddyn 3, ceir asesiad parhaus o waith ymarferol ac mae hyfforddeion yn cyflwyno portffolio ymchwil 35,000 - 45,000 gair, gan gynnwys traethawd.

Bydd graddedigion llwyddiannus yn bodloni holl Safonau Hyfedredd yr HCPC a Chymwyseddau Gofynnol y BPS ar gyfer Seicolegwyr Ymarferol.

Mae’r holl raddedigion DEdPsy hyd yma wedi canfod cyflogaeth addas, yn bennaf yn gweithio fel seicolegwyr addysgol mewn awdurdodau lleol yng Nghymru a Lloegr.

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Gallai ymgeiswyr ar gyfer y rhaglen Doethuriaeth Broffesiynol fod yn gymwys i wneud cais am fenthyciad doethuriaeth ôl-raddedig gan Lywodraeth y DU..

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Arian

Am ragor o wybodaeth ar gyllid cysylltwch â’r Ysgol Seicoleg drwy anfon e-bost: dedpsyadmin@caerdydd.ac.uk..

There are currently no funding opportunities available.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr tu allan i'r UE

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Yn addas ar gyfer unigolion gyda:

 • Cymhwyster mewn seicoleg sy'n eich gwneud yn gymwys i fod yn Aelod Siartredig Graddedig (GBC) o Gymdeithas Seicolegol Prydain (BPS), fel arfer erbyn y mis Rhagfyr cyn dechrau'r rhaglen
 • profiad priodol a digonol o weithio gyda phlant (0-19 mlwydd oed) mewn lleoliadau addysgol, gwasanaethau cymdeithasol neu leoliadau cymunedol

Bydd angen ennill y cymwysterau a phrofiad erbyn 31 Rhagfyr.

Gofynion Iaith Saesneg

Ar gyfer siaradwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf bydd angen sgôr IELTS o 7.5 o leiaf.

Darllenwch ein Gofynion Iaith Saesneg am ragor o wybodaeth.

Byddwn yn derbyn ceisiadau o Dydd Llun 15 Hydref 2018 tan Ddydd Gwener 21 Rhagfyr 2018.

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Gweinyddol

Doctorate in Educational Psychology Enquiries

Gwneud cais

Gwneud cais nawr

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig

Dolenni perthnasol