Canolfan Hyfforddiant Doethurol Catalysis

Mae’r PhD hwn yn gwrs 4 blynedd sy’n cynnig cyfle unigryw i gynnal ymchwil arloesol ym mhob maes catalysis, o ddamcaniaeth i beirianneg.

Mae’r cwrs hwn yn rhan o Ganolfan Catalysis EPSRC ar gyfer Hyfforddiant Doethurol (CDT). Mae Prifysgolion Caerfaddon, Bryste a Chaerdydd yn cydweithio'n agos er mwyn hyfforddi ac addysgu drwy fanteisio ar feysydd arbenigol penodol ond ategol y tri sefydliad ym meysydd Cemeg a Pheirianneg Gemegol.

Bydd y CDT yn caniatáu i ôl-raddedigion ddatblygu gwybodaeth ddatblygedig o ddisgyblaethau catalysis traddodiadol a rhai sy’n datblygu, dealltwriaeth o'r diwydiant ac o gyd-destunau byd-eang, yn ogystal â sgiliau ymchwil a phroffesiynol.

Cymhwyster Meistr Ymchwil (MRes) yw’r flwyddyn gyntaf. Yn ystod y flwyddyn, byddwch yn treulio amser yn y tair prifysgol, cyn penderfynu pa faes cemeg gatalytig neu beirianneg i arbenigo ynddo yn ystod eich prosiect ymchwil.

Nodau'r rhaglen

Gellir mynd i'r afael â rhai o heriau mwyaf cymdeithas drwy gatalysis: cynhyrchu ynni glân, glanhau aer a dŵr yr amgylchedd, a gweithgynhyrchu cynaliadwy. Mae’r CDT yn cynnig hyfforddiant ôl-raddedig mewn Catalysis a Chreu Adwaith er budd cymdeithas ac i fodloni anghenion Catalysis y DU yn presennol a’r dyfodol. Bydd y rhaglen rhyngddisgyblaethol hwn yn rhoi gwybodaeth ddatblygedig o ddisgyblaethau catalysis traddodiadol a rhai sy’n datblygu i fyfyrwyr, dealltwriaeth o'r diwydiant ac o gyd-destunau byd-eang, ac yn dysgu sgiliau ymchwil a phroffesiynol. Bydd graddedigion o’r CDT yn deall anghenion diwydiant y DU yn union ac yn y sefyllfa orau i roi hwb a datblygu’r sector catalysis yn y DU.

Nodweddion unigryw

 • Wedi’i leoli ar draws tair prifysgol gyda mynediad llawn i’w cyfleusterau.
 • Tiwtor personol a mentora ar draws y tair prifysgol.
 • Lleoedd a ariennir, gan gynnwys ffioedd, cyflog a lwfans teithio hael.
 • Hyfforddiant arbenigol mewn CDT gydag arbenigwyr yn eu maes.
 • Mae cyswllt agos rhwng y rhaglen hon ag anghenion y diwydiant.
 • Gofod cymdeithasol modern ar gael drwy gydol eu hastudiaethau 4 blynedd.
 • Labordy dysgu ac ystafell seminar â manyleb uchel yn bwrpasol ar gyfer y flwyddyn gyntaf.
 • Mae’r cwrs wedi’i ysgrifennu a’i ddylunio yn benodol ar gyfer CDT, ac felly mae’r holl hyfforddiant, gweithdai a strwythur modiwlau yn unigryw i’r CDT hwn.
 • Anogir myfyrwyr i gymryd rhan mewn cynadleddau a chyflwyniadau poster.
 • Mae myfyrwyr yn cael y cyfle i gyfarfod a gweithio gyda dros 40 o aelodau o staff academaidd.

Ffeithiau allweddol

Math o astudiaeth Amser llawn
Cymhwyster PhD
Hyd amser llawn PhD 4 blynedd: (1 flwyddyn MRes + 3 blynedd)
Hyd rhan-amser Ddim ar gael
Derbyniadau Hydref

Mae’r flwyddyn gyntaf yn gymhwyster Meistr Ymchwil (MRes) ac mae’n cael ei gynnal ar draws y tair prifysgol. Yna mae’r myfyriwr yn dewis gwneud eu hymchwil PhD yn un o’r tair prifysgol.

Mae gan fyfyrwyr CDT fynediad at gyfleusterau o Brifysgol Bryste, Prifysgol Caerfaddon a Phrifysgol Caerdydd. Mae’r cyfleusterau hyn yn cynnwys gofod cymdeithasol pwrpasol, labordai arbenigol wedi’u hailwampio’n ddiweddar, gofod dysgu a’r holl gyfleusterau myfyrwyr y gall 3 prifysgol mwyaf blaenllaw eu cynnig.

Mae’r myfyrwyr yn cael y cyfle i astudio o dan rai o’r arbenigwyr mwyaf blaen llawn ym meysydd Catalysis Heterogenaidd, Catalysis Unffurf a Chreu Cemegol yn y tri prifysgol partner ac yn cael y cyfle i ddewis o amrywiaeth eang o brosiectau PhD.

Rhestr modiwlau MRes

 • Catalysis Heterogenaidd Uwch
 • Datblygiadau Diweddar mewn Catalysis Unffurf
 • Creu Adwaith Catalytig a Chemegol
 • Cyfnod Sabothol Ymchwil I & II
 • Prosiect Dylunio C
 • Sgiliau Allweddol (hyfforddiant, technegau labordy, clwb cyfnodolyn).

Cyfnodau sabothol ymchwil

Mae cyfnodau sabothol ymchwil manwl ar gael mewn:

 • Catalysis Heterogenaidd
 • Catalysis Unffurf
 • Peirianneg Gemegol.

Sgiliau a ddatblygwyd

Bydd y myfyrwyr yn datblygu nifer o sgiliau drwy'r rhaglen hon. Byddant yn rhwydweithio’n rheolaidd gyda’r garfan CDT yn eu blwyddyn derbyn a’r holl flynyddoedd derbyn eraill. Byddant yn meddu ar y sgiliau i fyd i’r maes academaidd neu i’r diwydiant wedi iddyn nhw orffen eu hastudiaethau. Y tu hwnt i sgiliau ymchwil bydd gan y myfyrwyr hyn sgiliau rhyngbersonol, profiad helaeth o waith annibynnol a gwaith grŵp, sgiliau cyflwyno a sgiliau myfyriol.

Adnoddau a Chyfleusterau

 • Gofod cymdeithasol modern ar gael drwy gydol eu hastudiaethau 4 blynedd.
 • Labordy dysgu ac ystafell seminar â manyleb uchel yn bwrpasol ar gyfer y flwyddyn gyntaf.
 • Mae’r cwrs wedi’i ysgrifennu a’i ddylunio yn benodol ar gyfer CDT, ac felly mae’r holl hyfforddiant, gweithdai a strwythur modiwlau yn unigryw i’r CDT hwn.
 • Anogir myfyrwyr i gymryd rhan mewn cynadleddau a chyflwyniadau poster.
 • Mae myfyrwyr yn cael y cyfle i gyfarfod a gweithio gyda dros 40 o aelodau o staff academaidd.

Goruchwylwyr

Cyfeiriwch at wefan CDT Catalysis am restr gynhwysfawr o oruchwylwyr academaidd.

Mae rhagolygon gyrfa yn eang ac gall myfyrwyr ddewis o ddiwydiannau gan gynnwys meddygaeth, gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg neu’r byd academaidd.

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Gallai ymgeiswyr ar gyfer y rhaglen Doethuriaeth Broffesiynol fod yn gymwys i wneud cais am fenthyciad doethuriaeth ôl-raddedig gan Lywodraeth y DU..

Benthyciadau Llywodraeth y DG i ôl-raddedigion doethuriaeth

Arian

Mae lle yn y CDT yn cael ei ariannu’n llawn am y 4 blynedd cyfan. Mae hyn yn cynnwys y ffioedd Prifysgol llawn, cyflog a delir 4 gwaith yn ystod y flwyddyn a lwfans teithio.

Oherwydd natur a chyfyngiadau cyllid EPSRC gallwn gynnig lleoedd a ariennir yn llawn i drigolion y DU a’r UE yn unig.

There are currently no funding opportunities available.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Myfyrwyr tu allan i'r UE

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd ôl-raddedigion.

Dylai ymgeiswyr feddu ar radd mewn pwnc perthnasol, fel 2:1 neu uwch mewn Cemeg neu Beirianneg Gemegol, neu gymhwyster cyfwerth. Hefyd, dylai ymgeiswyr feddu ar neu fod ar fin ennill cymhwyster ôl-raddedig perthnasol fel MChem/MSci neu MSc mewn Cemeg, neu gyfwerth.

Gofynion Iaith Saesneg

Fel arfer, mae disgwyl i ymgeiswyr nad yw’r Saesneg yn famiaith iddynt fodloni gofynion y Brifysgol (e.e. 6.5 IELTS). Gweler ein canllawiau am ein Gofynion Iaith Saesneg am ragor o fanylion.

Cofiwch gynnwys gyda’ch cais:

 • CV sy’n nodi manylion addysg a phrofiad gwaith perthnasol.
 • Datganiad personol manwl o pam yr hoffech astudio’r rhaglen PhD 4 blynedd CDT Catalysis a pham eich bod chi’n addas (tua 500 gair).
 • Manylion cyswllt dau ganolwr y gallem gysylltu â nhw er mwyn ategu eich cais.

Nid yw'n angenrheidiol i gyflwyno cynnig ymchwil.

Cyswllt

Cyswllt/Cysylltiadau Gweinyddol

Helen Whitfield

Administrative contact

Gwneud cais

Gwneud cais nawr
Ymunwch â ni ar 27 Mawrth i gael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd cyllid ôl-raddedig ar gyfer mis Medi 2019.

Cyrsiau cysylltiedig

Pynciau cysylltiedig

Dolenni perthnasol