Ewch i’r prif gynnwys
Student reading a book in a library

Cymraeg

Cymuned fywiog a chroesawgar o academyddion a myfyrwyr sydd wedi ymrwymo i ddatblygu iaith, llenyddiaeth, cymdeithas, diwylliant a hunaniaeth yn y Gymru gyfoes ac yn rhyngwladol.

Sesiynau galw heibio am sgwrs fyw

Rydym yma i ateb eich holl gwestiynau, felly ymunwch â sgwrs.

Pam astudio gyda ni?

Mae ein MA mewn Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd a'n llwybrau PhD/MPhil yn eich galluogi i ymchwilio i'r berthynas rhwng llenyddiaeth, iaith, diwylliant a hunaniaeth o safbwynt rhyngwladol a rhyngddisgyblaethol. Gallwch deilwra’r cynnwys yn ôl eich diddordebau yn unol â’n harbenigedd a byddwch yn dod yn rhan o gymuned ymchwil ac addysgu drawsnewidiol, heriol a dynamig.

star

Profiad proffesiynol

Byddwch yn elwa o gyfleoedd a hyfforddiant a fydd yn datblygu eich proffil proffesiynol a’ch sgiliau cyflogadwyedd.

tick

Rhagoriaeth ymchwil

Yn y 7fed safle yn y DU ar gyfer ansawdd ein hymchwil mewn (aseswyd bod 84% o'r ymchwil a gyflwynwyd gennym yn arwain y byd neu'n rhagorol yn rhyngwladol) a 100% oedd ein sgôr am effaith ein hymchwil (REF 2014).

tick

Astudio hyblyg

Astudiwch drwy gyfrwng y Gymraeg, Saesneg neu gyfuniad o’r ddwy, a theilwra'r rhaglen yn unol â'ch diddordebau a’ch amcanion chi.

Gair gan ein myfyrwyr

Mae ehangder profiadau cadarnhaol ein myfyrwyr ôl-raddedig yn amrywio yn ôl eu cefndir, eu diddordeb penodol yn y Gymraeg ac ystod eu hamcanion. Yn y blogiau hyn gallwch ddarllen am sut y gwnaeth Osian ac Emma, ein graddedigion diweddar, greu profiad gradd unigryw iddynt eu hunain.

Dyma Adam

Yn enedigol o UDA, dewisodd Adam Barnett astudio yn Ysgol y Gymraeg oherwydd hyblygrwydd y rhaglen MA, y cyfle i ddysgu Cymraeg ac atyniadau’r brifddinas.

Dyma Anna

I Anna Powys, y rhaglen MA Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd oedd y dewis perffaith iddi, gan gynnig addysg eang a chryn hyblygrwydd a wnaeth yn ei dro ei helpu i bennu a mireinio ei diddordebau ymchwil.

Dewisais astudio’r rhaglen MA Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd gan ei bod yn radd gyffrous, amrywiol a diddorol dros ben. Yr hyn rydw i wedi’i fwynhau fwyaf yw’r cyfle i brofi gwahanol agweddau ar y Gymraeg fel disgyblaeth academaidd, o lenyddiaeth i ieithyddiaeth, ac o bolisi iaith i gymdeithaseg iaith. Mae astudio sosioieithyddiaeth, a dysgu am y ffactorau sy’n dylanwadu ar y ffyrdd rydym ni i gyd yn defnyddio’n iaith neu’n ieithoedd, wedi gwneud i mi feddwl yn wahanol am y ffyrdd rydw i’n defnyddio’r Gymraeg a’r Saesneg o ddydd i ddydd.
Osian Morgan MA Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd

Cymuned fywiog

Mae’r myfyrwyr sy’n dilyn ein rhaglen MA yn dod o amryw o gefndiroedd gwahanol ac yn aml o wledydd gwahanol, ac mae pob un ohonynt yn dod â phrofiadau a safbwyntiau unigryw ynghyd i gyfoethogi ein cymuned. Mae’n amgylchedd creadigol, cydweithredol a chyfeillgar i fyw a dysgu ynddo.

Ein harbenigeddau a’n profiad

Bydd astudio gyda ni yn rhoi cyfle i chi ymdrin ag amrywiaeth o bynciau sy’n ymwneud â’r Gymraeg, ac ieithoedd eraill, gan gynnwys: Llenyddiaeth Cymru; beirniadaeth lenyddol; llenyddiaeth plant; sosioieithyddiaeth; caffael iaith; tafodieitheg; polisïau a chynllunio ieithyddol; a, theorïau a methodoleg cyfieithu.

Ymchwil ôl-raddedig

Rydym yn awyddus i ddatblygu ymhellach effaith ein hymchwil ar y byd o'n cwmpas. Rydym yn croesawu myfyrwyr ymchwil i gydweithio â ni er mwyn hybu gwelliannau cymdeithasol, economaidd a diwylliannol.

Drwy roi'r cyfle i chi astudio pynciau arbenigol, datblygu prosiectau ac archwilio’r berthynas rhwng eich diddordebau ymchwil a gofynion y gweithle, bydd y radd hon yn rhoi’r sgiliau a’r hyder i chi gyfrannu’n greadigol ac yn ymarferol at ein dealltwriaeth o iaith a diwylliant. Mae ein pwyslais ar ymateb i heriau cyfoes drwy ddatblygu arbenigedd ymchwil mewn astudiaethau Cymreig a Cheltaidd, a’ch galluogi i ofyn cwestiynau ymchwil gwreiddiol a chynnig sylwadau a safbwyntiau newydd.
Dr Siwan Rosser Cyfarwyddwr y Rhaglen MA

Rhagor o wybodaeth am ein Hysgol

Rydym wedi ein lleoli yn Adeilad John Percival ar gampws Parc Cathays. Ychydig funudau o Undeb y Myfyrwyr a gwasanaethau cymorth y Brifysgol, a gallwch gerdded i ganol y ddinas o fewn 10 munud.

Rydym hefyd wedi ein lleoli y drws nesaf i Lyfrgell y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol, sy’n gartref i gasgliad o weithiau ac archifau perthnasol, gan gynnwys Casgliad Salisbury.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Eich profiad ar y campws yn 2021/22

Ers dechrau pandemig y coronafeirws, rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni. Darganfyddwch beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud a beth i'w ddisgwyl pan fyddwch chi'n ymuno â ni.

Ariannu'ch astudiaethau

Rhagor o wybodaeth am yr ysgoloriaethau, pecynnau cymorth llywodraeth y DU a'r benthyciadau myfyrwyr sydd ar gael i chi.

Gwarant o lety

Gallwn warantu ystafell wely sengl yn llety'r Brifysgol i fyfyrwyr ôl-raddedig sy’n cyrraedd ym mis Medi.

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Y camau nesaf

academic-school

Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd MA

Bwrw golwg ar ein rhaglen ar gyfer 2021.

academic-school

Gweld ein rhaglenni ymchwil ôl-raddedig

Edrych ar ein rhaglenni sy’n dechrau yn 2021.

mobile-message

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Sut i wneud cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.