Ewch i’r prif gynnwys

Sesiynau byw

Pam astudio gyda ni

Mae ein rhaglenni ôl-raddedig yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol yn galluogi dealltwriaeth academaidd a chymhwysol o fywyd cymdeithasol, ac yn darparu’r offer deallusol – gwybodaeth, dadansoddi, dadl, barn – er mwyn cymryd rhan mewn trafodaethau cymdeithasol a chyhoeddus presennol.

briefcase

Graddedigion cyflogadwy

Roedd 100% o'n graddedigion mewn cyflogaeth, a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (data HESA).

globe

Ymchwil o safon fyd-eang

Caiff ein graddau eu haddysgu gan ymchwilwyr sydd ar flaen y gad o ran eu pynciau, y mae eu harbenigedd a’u dirnadaeth yn llywio llywodraethau a llunwyr polisi yn rhanbarthol, yn genedlaethol ac yn fyd-eang.

book

Astudiaethau rhyngddisgyblaethol

Rydym yn Ysgol ryngddisgyblaethol sy’n credu’n gryf mewn manteision astudio a chydweithio ochr yn ochr â meysydd arbenigol ategol eraill.

Ein cyflwyniadau a’n fideos

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Dyma Bennaeth yr Ysgol, yr Athro Tom Hall, yn trafod beth sy’n gwneud Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol yn lle mor wych i astudio ynddi.

MSc Addysg

Dyma’r Athro Manuel Souto-Otero yn egluro’r MSc Addysg ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae’r rhaglen hon sy’n flwyddyn o hyd yn rhoi dealltwriaeth fanwl o addysg fel maes astudio a’r cysylltiadau rhwng addysg a sefydliadau cymdeithasol eraill sydd â rôl wrth fynd i’r afael ag anawsterau cymhleth ym myd addysg.

MSc Polisi Cymdeithasol a Chyhoeddus

Dyma Dr Shailen Nandy yn esbonio’r MSc Polisi Cymdeithasol a Chyhoeddus ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae’r rhaglen hon sy’n flwyddyn o hyd yn canolbwyntio ar ddeall beth sy’n achosi ystod o broblemau cymdeithasol pwysig a beth allai eu datrys. Mae'r rhain yn cynnwys heriau fel tlodi, anghydraddoldebau economaidd a chymdeithasol cynyddol, a chytundebau datblygu rhyngwladol.

Mae’r rhaglen hon wedi fy helpu i ddeall yn helaeth sut a pham y mae penderfyniadau’n cael eu gwneud gan lywodraethau a sefydliadau anllywodraethol a’r effaith y mae’r rhain yn ei chael. Roedd y modiwlau’n berthnasol i faterion o bryder cenedlaethol a rhyngwladol presennol, a mwynheais ddysgu a deall sut mae gwledydd gwahanol ag ideolegau gwahanol yn mynd i’r afael â materion tebyg, megis pensiynau, dirwasgiad economaidd, democratiaeth a dinasyddiaeth.
Agnes Mwangoka MSc Polisi Cymdeithasol a Chyhoeddus

Rhagor o wybodaeth amdanom ni

Cymerwch ran mewn ymchwil gyfredol

Anogir myfyrwyr ôl-raddedig i chwarae rhan lawn yn amgylchedd academaidd ac amgylchedd ymchwil yr Ysgol. Mae hyn yn cynnwys cynnal amrywiaeth mawr o grwpiau ymchwil gweithgar, cyfresi o seminarau, a grwpiau astudio anffurfiol.

Gwneud gwahaniaeth

Rydym yn falch o’n hanes o ddylanwadu ar drafodaeth gyhoeddus, datblygu polisïau ac arloeseddau ymarferol.

Ôl-raddedig a addysgir

Cynigiwn ystod o raglenni meistr modwlar sy’n eich galluogi i fynd ar drywydd astudiaethau sy’n berthnasol ar gyfer ystod o alwedigaethau yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat.

Cyfleoedd ymchwil ôl-raddedig

Rydym yn cynnig cyfleoedd ar gyfer astudiaeth ymchwil ôl-raddedig a gynlluniwyd i roi'r sgiliau a'r profiad sydd eu hangen arnoch ar gyfer eich gyrfa. Mae ein rhaglen PhD yn paratoi ymgeiswyr ar gyfer gyrfa sy'n seiliedig ar ymchwil, tra bod y Doethuriaeth Broffesiynol yn ceisio mynd i'r afael ag anghenion gyrfa gweithwyr proffesiynol sy'n ymarfer.

Lleoliad canolog

Rydym wedi’n lleoli yn Adeilad Morgannwg, sy’n adeilad hanesyddol rhestredig Gradd 1, wrth galon Canolfan Ddinesig Caerdydd, ger Llys y Goron Caerdydd, Neuadd y Ddinas, pencadlys gweinyddol Llywodraeth Cymru a Gorsaf Heddlu Ganolog Caerdydd. Mae ein hadeilad yn cynnwys darlithfeydd gyda thechnoleg recordio darlithoedd, ystafelloedd seminar a chaffi cyfeillgar ac anffurfiol ar gyfer cymdeithasu ac astudio mewn grwpiau.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Eich profiad ar y campws yn 2021/22

Ers dechrau pandemig y coronafeirws, rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni. Darganfyddwch beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud a beth i'w ddisgwyl pan fyddwch chi'n ymuno â ni.

Ariannu eich astudiaethau

Mwy o wybodaeth am yr ysgoloriaethau, pecynnau cymorth llywodraeth y DU, a’r benthyciadau i fyfyrwyr sydd ar gael ar eich cyfer.

Gwarant o lety

Gallwn warantu ystafell wely sengl yn llety'r Brifysgol i fyfyrwyr ôl-raddedig sy’n cyrraedd ym mis Medi.

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Y camau nesaf

academic-school

Edrychwch ar ein cyrsiau gwyddorau cymdeithasol ôl-raddedig

Porwch drwy ar ein cyrsiau ar gyfer 2021.

building

Edrychwch ar ein cyrsiau gwyddorau cymdeithasol ôl-raddedig

Canfod ein rhaglenni sy’n dechrau yn 2021.

icon-chat

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Sut i wneud cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.