Ewch i’r prif gynnwys
Student in a classrooom

Astudiaethau crefyddol

Ymunwch â'n cymuned academaidd chwilfrydig, sy'n angerddol am astudio crefydd a diwinyddiaeth yng nghyd-destunau'r gorffennol, y presennol a'r dyfodol.

Sesiynau byw

Rydym yma i ateb eich holl gwestiynau, felly ymunwch â gweminar.

Pam astudio gyda ni

Mae ein Canolfan Astudio Islam yn y DU wedi datblygu, a bellach dyma’r prif sefydliad academaidd ar gyfer ymchwil ac addysgu am Islam a Mwslemiaid ym Mhrydain, tra bod ein rhaglenni Caplaniaeth a Diwinyddiaeth yn tynnu ar arbenigedd a gydnabyddir yn rhyngwladol mewn Cristnogaeth, o adeg ei sefydlu i’r oes gyfoes.

academic-school

Ein hymchwil

Yn y 10fed safle am ymchwil arwyddocaol, trylwyr a gwreiddiol ym maes Astudiaethau Crefyddol yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf y DU (REF 2014).

star

Ein harbenigedd

Mae ein Canolfan Astudiaethau Islam yn y DU yn cyfuno’r ysgolheictod a’r ymchwil gorau yn y maes arbenigol pwysig hwn sy’n ehangu.

tick

Cyflogadwyedd

Roedd 100% o'n graddedigion mewn cyflogaeth, a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (Data HESA).

Ein fideos

Astudiaethau crefyddol a diwinyddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd

Cewch glywed gan academyddion a myfyrwyr am sut beth yw astudio crefydd gyda ni.

Mae astudio MA Islam ym Mhrydain Gyfoes wedi bod yn brofiad anhygoel a boddhaus. Rydw i wir wedi mwynhau dysgu o dan arweiniad yr ysgolheigion gorau ym maes Astudiaethau Mwslimaidd Prydeinig. Mae’r Ganolfan Islam-y DU yn llawn ysgolheigion anhygoel ac rydw i wedi ymwela ohonynt y tu fewn a’r tu allan i amgylchedd yr ystafell ddosbarth. Ochr yn ochr â’r elfen ddiddorol a addysgir, rydw i wedi mwynhau ymwneud â bywyd ehangach y Ganolfan; siaradwyr gwadd, prosiectau cymunedol ac amgylchedd gymdeithasol gynnes sydd wedi fy ngalluogi i ryngweithio â’r pynciau ymchwil diweddaraf ym maes Astudiaethau Mwslimaidd Prydeinig. Byddwn yn argymell yr MA yn gryf i unrhyw un sydd â diddordeb mewn Mwslimiaid Prydeinig.
Hamzah Zahid MA Islam ym Mhrydain Gyfoes

Rhagor o wybodaeth amdanom ni

Myfyrio ac ymarfer diwinyddol

Mae ein rhaglenni Diwinyddiaeth wedi'u dylunio’n arbennig ar gyfer dilyn gyrfa mewn ymchwil neu addysg uwch a/neu rôl mewn gweinidogaeth ordeiniedig, caplaniaeth a'r proffesiynau gofal ac addysg cysylltiedig. I'r rhai sydd eisoes yn y weinidogaeth, maent yn eich galluogi i fyfyrio'n feirniadol ar eich ymarfer proffesiynol. Gyda phum llwybr ar gael ac addysgu hyblyg, byddwch yn datblygu eich cymhwysedd deallusol a'ch sgiliau ymchwil, gan ddyfnhau eich ymarfer myfyriol a gwella eich gallu bugeiliol.

Meithrin gwell dealltwriaeth o Islam yn y gymuned ehangach

O astudio o fewn y brif Ganolfan Astudiaethau Islam yn y DU, byddwch yn cael y cyfle i ennill dealltwriaeth fanwl o eirfa gysyniadol a damcaniaethol sy’n ymwneud ag Islam ym Mhrydain. Sefydlwyd yr Ysgoloriaethau nodedig Jameel i alluogi’r myfyrwyr gorau i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd – y rhai hynny sydd â’r deallusrwydd a’r natur benderfynol i gymhwyso eu gwybodaeth er budd cymunedau Mwslimaidd yn y DU, a hyrwyddo gwell dealltwriaeth o Islam yn y gymuned ehangach.

Dilyniant PhD

Pa bynnag grefydd y byd sy'n cynnau eich diddordeb academaidd, bydd ein PhD/MPhil mewn Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddol yn eich helpu i ddatblygu'r wybodaeth a'r arbenigedd ar gyfer gyrfa ymchwil lwyddiannus yn y byd academaidd, y cyfryngau, y sector cyhoeddus neu broffesiynau cysylltiedig.

Cysylltiedig â'r gymuned

Ein cartref yw Adeilad John Percival, sydd wedi'i leoli yng nghanol ein campws coediog yng nghanol y ddinas.

Dyma lle byddwch chi'n dod o hyd i'n Canolfan Astudio Islam yn y DU. Rydyn ni’n credu ei bod yn ganolfan hygyrch, bywiog a chynhwysol i ddysgu am Islam yng Nghaerdydd a De Cymru, i Fwslimiaid ac unrhyw un nad yw’n Fwslim fel ei gilydd.

Yma hefyd y mae ein hacademyddion Crefydd a Diwinyddiaeth yn gweithio, mewn lleoliad ddelfrydol drws nesaf i Lyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol gyda'i chasgliadau a'i archifau helaeth.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Eich profiad ar y campws yn 2021/22

Ers dechrau pandemig y coronafeirws, rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni. Darganfyddwch beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud a beth i'w ddisgwyl pan fyddwch chi'n ymuno â ni.

Ariannu eich astudiaethau

Mwy o wybodaeth am yr ysgoloriaethau, pecynnau cymorth llywodraeth y DU, a’r benthyciadau i fyfyrwyr sydd ar gael ar eich cyfer.

Pori drwy ddewisiadau llety

Ddim yn siŵr pa lety i ddewis? Gall ein canllaw cymharu defnyddiol eich helpu i wneud penderfyniad.

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Camau nesaf

academic-school
book
icon-contact

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Sut i wneud cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.

Pynciau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi

Archaeoleg a chadwraeth

Mae ein graddau ymarferol o fri yn cyflwyno’r hyfforddiant, y sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i chi wneud eich marc yn y sector treftadaeth, ynghyd â’r sgiliau cyflogadwyedd i ddilyn eich gyrfa mewn sectorau perthnasol.

Hanes

Bodlonwch eich chwilfrydedd am hanes a dyfnhau eich gwybodaeth o’r cysyniadau allweddol. Cyfunir hyn i gyd gyda’r posibilrwydd o archwilio treftadaeth, gweithredu cymunedol a lleoliadau gwaith.


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.