Ewch i’r prif gynnwys

Sesiynau byw

Gofynnwch unrhyw beth rydych am ei wybod i’n hacademyddion a’n staff derbyn myfyrwyr am astudio seicoleg gyda ni.

Pam astudio gyda ni?

rosette

4ydd yn y DU a 44ain yn y byd

Yn ôl rhestr Times Higher Education o Brifysgolion Gorau’r Byd 2020, rydym yn sgorio’n uchel am seicoleg.

rosette

Yn yr 2il safle yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil

Roedd ansawdd ein hymchwil yn ail yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) diweddaraf – sef y system ar gyfer asesu ansawdd ymchwil yn y DU.

people

Staff sy’n flaenllaw ym myd ymchwil yn cyfrannu at gynllunio a chyflwyno cyrsiau

Mae'r rhan fwyaf o'n staff addysgu yn ymchwilwyr ymarferol ac, mewn sawl achos, arbenigwyr arweiniol yn eu meysydd.

Mae Prifysgol Caerdydd yn lle gwych i astudio niwroddelweddu. Mae’r cwrs MSc dwys yn rhoi prawf ar eich sgiliau ymchwil ac yn eich paratoi’n dda ar gyfer y farchnad swyddi seicoleg gystadleuol. Roedd y ganolfan ymchwil newydd sbon yn amgylchedd rhagorol i ddysgu ynddo a bu’r cwrs yn help enfawr i mi yn fy ngyrfa.
Jack Griffiths, MSc Niwroddelweddu: Dulliau a Chymwysiadau

Ein cyrsiau ôl-raddedig a addysgir

MSc Seicoleg (trosi)

Ar y rhaglen drosi hon a achredir gan Gymdeithas Seicolegol Prydain (BPS), cewch y sgiliau angenrheidiol i chi fod yn seicolegydd heb orfod cael profiad blaenorol o seicoleg.

Byddwch yn astudio seicoleg o safbwynt gwyddonol gyda phwyslais ar ei hagweddau cymdeithasol, gwybyddol, clinigol a biolegol, wrth ddatblygu eich sgiliau arbrofi ac ymchwilio’n ddadansoddol. Mae’r cwrs hefyd yn cynnwys lleoliad proffesiynol 12 wythnos o hyd lle cewch brofiad o fod yn seicolegydd proffesiynol mewn lleoliad sefydliadol, ymchwil neu labordy.

Dysgu myw.

MSc Niwroddelweddu: Dulliau a Chymwysiadau

Astudiwch yn un o gyfleusterau gorau Ewrop ar gyfer delweddu’r ymennydd ac ennill y sgiliau a’r wybodaeth i ddilyn gyrfa mewn niwroddelweddu.

Ar y rhaglen hon, byddwch yn darganfod yr egwyddorion gwyddonol sy’n sail i dechnegau niwroddelweddu ac yn dysgu am y datblygiadau cyffrous sy’n cael eu gwneud i wella’r ddealltwriaeth o anhwylderau gwybyddiaeth a chlinigol. Rydym yn croesawu graddedigion o amrywiaeth fawr o gefndiroedd gwyddonol, gan gynnwys seicoleg, peirianneg, ffiseg a’r gwyddorau biolegol, sydd â diddordeb mewn gyrfa sydd â delweddu’r ymennydd yn brif ffocws.

Dysgu mwy.

MSc mewn Anhwylderau Seicolegol Plant

Datblygwch y sgiliau a’r wybodaeth i ddilyn gyrfa foddhaus mewn niwroddatblygiad plant, seicoleg glinigol neu seicoleg addysg.

Nod y rhaglen hon, a gyflwynir o’n canolfan bwrpasol ar gyfer gwyddoniaeth ddatblygiadol, CUCHDS, yw rhoi dealltwriaeth ddamcaniaethol i chi o'r ffactorau seicolegol sy'n achosi ac yn cynnal problemau emosiynol ac ymddygiadol mewn plant.

Dysgu mwy.

Our professional training courses

Cognitive Behavioural Therapies (PG Certificate and PG Diploma)

Bydd y rhaglen hyfforddiant hon a achredir gan BABCP yn rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau clinigol sydd eu hangen i chi gymhwyso fel therapydd seicolegol.

Mae’r cwrs rhan-amser hwn ar gyfer gweithwyr iechyd meddwl, fel nyrsys iechyd meddwl, therapyddion galwedigaethol, seiciatryddion, ffisiolegwyr clinigol a gweithwyr cymdeithasol. Rydym hefyd yn cynnig llwybr arall o’r enw Asesiad Gwybodaeth a Sgiliau (KSA) sy’n galluogi ymarferwyr sydd â’r profiad a’r wybodaeth ddigonol i gyflawni’r lefel hyfforddiant cyfatebol.

Dysgu mwy.

Fe wnes i fy ngradd israddedig yma ym Mhrifysgol Caerdydd ac es i yn syth ymlaen i wneud PhD. Rwy'n astudio’r ffordd rydym yn canfod bod sain yn symud wrth inni symud. Mae hyn yn golygu chwarae synau gwahanol i’r rhai sy’n cymryd rhan yn ein labordy sain pwrpasol, a’u cael i wneud penderfyniadau ynghylch sut mae’n ymddangos fel bod y synau hynny’n symud. Mae ein canlyniadau yn ddifyriawn!
Joshua Stevenson-Hoare, Seicoleg PhD

Rhaglenni ymchwil ôl-raddedig

Rydym yn cynnig amgylchedd ymchwil deinamig ac ysgogol, gyda seilwaith ymchwil ardderchog sy’n cynnig amrywiaeth o gyfleoedd.

Seicoleg (PhD)

Mae’r rhaglen hon yn cynnwys ymchwil drosiadol newydd, wedi’i harwain gan fyfyrwyr, yn pontio disgyblaeth gyfan seicoleg ac mae’n eich galluogi i gynnal ymchwil a hyfforddiant yn eich dewis faes.

Doethuriaeth mewn Seicoleg Addysg (DEdPsy)

Bydd rhaglen y ddoethuriaeth broffesiynol hon a ariennir yn llawn yn rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau angenrheidiol i chi gymhwyso’n Seicolegydd Addysg wrth eich gwaith.

Seicoleg Glinigol (DClinPsy)

Mae’r rhaglen ddoethuriaeth broffesiynol hon yn arwain at ddyfarnu Doethur Seicoleg Glinigol a ddilysir gan Brifysgol Caerdydd.

Ble byddwch yn astudio

Rydym yn angerddol am seicoleg ac mae ein Hysgol wedi’i hen sefydlu, mae ganddi adnoddau da, ac enw rhagorol yn rhyngwladol. Mae gennym dri lleoliad ar gyfer astudiaethau ôl-raddedig sy’n cynnig cyfleoedd digyffelyb ar gyfer ymchwil a hyfforddiant. Bydd un o dri lleoliad yn gartref i chi, yn dibynnu ar y rhaglen rydych chi’n dewis ei hastudio. Mae gan bob un o’n hadeiladau gyfleusterau gwych a phwrpasol ar gyfer meysydd penodol o seicoleg – mae pob un ohonynt o fewn pellter cerdded i’w gilydd hefyd.

Adeilad y Tŵr

Yng nghyffiniau’r adeiladau carreg Portland, y parciau a’r rhodfeydd coediog sy’n llunio canolfan ddinesig ysblennydd Caerdydd. Cyrsiau: MSc Seicoleg, Therapïau Gwybyddol Ymddygiadol.

Canolfan Ymchwil Delweddu’r Ymennydd Prifysgol Caerdydd (CUBRIC)

Un o gyfleusterau gorau Ewrop ar gyfer delweddu’r ymennydd ac fe’i lleolir ar Gampws Arloesedd Parc Maendy.

Canolfan Gwyddoniaeth Datblygiad Dynol Prifysgol Caerdydd (CUCHDS):

Y drws nesaf i Adeilad y Tŵr, dyma’n cyfleuster datblygu pwrpasol sy’n cynnwys mannau labordy wedi’u cynllunio’n arbennig ar gyfer ein myfyrwyr sy'n astudio MSc mewn Anhwylderau Seicolegol Plant.

Ymchwil

Mae ein gwaith ymchwil sy’n flaenllaw yn rhyngwladol yn datblygu gwybodaeth ac yn gwella ansawdd bywydau trwy lywio polisi cyhoeddus a deilliannau iechyd.

O ymchwil arobryn am allu swyddogion tân i wneud penderfyniadau a arweiniodd at newid polisi cenedlaethol, i gynhyrchu’r ddelwedd fanylaf o’r ymennydd, mae ein hymchwil yn cwmpasu disgyblaeth seicoleg yn ei chyfanrwydd ac fe’i hategir drwy ganolfannau ymchwil, partneriaethau aml-ddisgyblaethol a chydweithio â diwydiant a’r trydydd sector.

Rydym yn ffodus bod cyfleusterau modern ar gael i ni yn cefnogi ymchwil ryngddisgyblaethol, gan gynnwys ein canolfan flaenllaw ar ddelweddu’r ymennydd - CUBRIC, ein canolfan ddatblygu bwrpasol - CUCHDS, ein canolfan ymchwil i’r newid hinsawdd a thrawsffurfio cymdeithasol - CAST, a HUFEX - ein canolfan ragoriaeth mewn ymchwil ffactorau dynol.

Rhagor o wybodaeth

Ein cyrsiau

Mae ein rhaglenni gradd wedi’u cynllunio i fod yn ysgogol ac yn berthnasol i anghenion gyrfa ym maes seicoleg.

Ymchwil

Mae ein gwaith ymchwil sy’n flaenllaw yn rhyngwladol yn datblygu gwybodaeth ac yn gwella ansawdd bywydau trwy lywio polisi cyhoeddus a deilliannau iechyd.

Ein sianel YouTube

Rhagor o wybodaeth am ein Hysgol, ein cyrsiau a'n cyfres enwog 'Seicoleg Hynod Ddiddorol' ar ein sianel YouTube.

Twitter

Cewch y newyddion diweddaraf gan yr Ysgol Seicoleg trwy ein dilyn ar Twitter.

Mae astudio seicoleg yng Nghaerdydd wedi bod o fudd mawr i mi, hyd yn oed mewn sefyllfaoedd cymdeithasol, gan fod popeth yr ydym ni’n ei ddysgu’n ddiddorol ac yn berthnasol; a phan mae tiwtorialau’n llawn cynnwys diddorol ac wedi’u haddysgu gan ddarlithwyr brwdfrydig a gwybodus tu hwnt, mae’n anodd peidio â chael eich ysbrydoli!
Ocean O'Hara - Seicoleg

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Eich profiad ar y campws yn 2021/22

Ers dechrau pandemig y coronafeirws, rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni. Darganfyddwch beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud a beth i'w ddisgwyl pan fyddwch chi'n ymuno â ni.

Ariannu eich astudiaethau

Rhagor o wybodaeth am yr ysgoloriaethau, pecynnau cymorth llywodraeth y DU a'r benthyciadau myfyrwyr sydd ar gael i chi.

Pori drwy ddewisiadau llety

Ddim yn siŵr pa lety i ddewis? Gall ein canllaw cymharu defnyddiol eich helpu i wneud penderfyniad.

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Camau nesaf

screen

Gwnewch eich hymchwil

Ewch i wefan yr Ysgol a thudalennau'r rhaglen i ddysgu mwy.

Lawrlwytho ein llyfryn ôl-raddedig

Rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau, yr Ysgol a’r Brifysgol ehangach.

icon-chat

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

mobile-message

Dilynwch ni ar Twitter

I gael hyd yn oed mwy o newyddion a diweddariadau - dilynwch ni @PsychCardiffUni.