Ewch i’r prif gynnwys
Student talking to a lecturer

Gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol

Ymunwch ag un o'r adrannau Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol mwyaf yn y DU, gyda gwerth 120 mlynedd o dreftadaeth gyfoethog.

Sesiynau byw

Pam astudio gyda ni

Mae Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol yn edrych ar y ffyrdd rydym ni'n trefnu ein bywydau mewn byd cyd-gysylltiedig byd-eang drwy gyfuniad o sefydliadau enfawr ac arferion. Mae’n adeg berffaith i ddatblygu eich dealltwriaeth o lawer o’r materion pwysicaf sy’n ein hwynebu.

briefcase

Cyflogadwyedd

Mae 92% o’n graddedigion mewn cyflogaeth a/neu astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio (HESA 2017/18).

people

Manteisiwch ar ein lleoliad a'n cysylltiadau

Mae gennym gysylltiadau agos gyda Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru a Chymdeithas y Cenhedloedd Unedig (Cymru).

rosette

Rhagoriaeth ymchwil

Roedd y rhan fwyaf o’n gweithgareddau’n cael eu hystyried fel rhai ‘o’r radd flaenaf’ neu ‘ryngwladol ragorol’ yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014.

Ein cyflwyniadau a'n fideos

Cyrsiau Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol Ôl-raddedig

Cewch rhagor o wybodaeth am ein hystod o gyrsiau gradd meistr mewn Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol gan Dr Ian Stafford. Mae ein cyflwyniad diwrnod agored rhithwir yn cynnig trosolwg o’r rhaglenni, yn ogystal â gwybodaeth am yr adran a'n staff arbenigol.

Roedd gan y cwrs hwn gydbwysedd da rhwng modiwlau y gyfraith a gwleidyddiaeth ag oedd yn rhoi trosolwg manwl o sut mae datganoli'n gweithredu yng Nghymru a gweddill y DU, yn ogystal â sut mae llywodraethiant aml-lefel yn gweithredu ledled y byd. Byddai'r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sydd eisiau dechrau neu ddatblygu gyrfa mewn llywodraethu datganoledig yng Nghymru, neu sydd â diddordeb mewn gwleidyddiaeth Cymru.
Joshua Hayman Uwch Swyddog Materion Cyhoeddus, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, MSc Econ Llywodraeth a Gwleidyddiaeth Cymru

Rhagor o wybodaeth amdanom ni

Dysgwch gan ein hymchwil

Rydym yn gartref i'r Ganolfan Llywodraethiant Cymru, y ganolfan fwyaf blaenllaw ar gyfer astudio gwleidyddiaeth, cyfraith ac economi wleidyddol Cymru. Mae’n hymchwil yn ymwneud â rhai o faterion cyfoes pwysicaf Cymru megis Brexit, datganoli, cyfiawnder, awdurdodaeth a dadansoddi ariannol.

Cefnogi eich cyflogadwyedd

Mae ein graddedigion bellach yn gweithio mewn meysydd amrywiol sy’n cynnwys sefydliadau anllywodraethol, datblygiad byd-eang, busnes rhyngwladol, addysgu, diplomyddiaeth a chudd-wybodaeth mewn llywodraeth, newyddiaduraeth, ac ymchwil polisi. Mae ein gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd ar gael i chi o'r eiliad rydych chi'n ymuno gyda ni er mwyn i chi gael meddwl am ble yr hoffech fynd nesaf.

Ein cyfleoedd ymchwil

Mae ein gwaith ymchwil wedi bod yn llwyddiannus dros ben ar lwyfannau cenedlaethol a byd-eang, oherwydd ein prosiectau unigryw, arloesol a rhyngddisgyblaethol. Rydym yn cynnig cyfleoedd PhD ac MPhil amser llawn a rhan-amser gyda goruwchwyliaeth ar draws y pynciau canlynol: Gwleidyddiaeth Gymharol; Polisïau a Llywodraethiant; Gwleidyddiaeth Ewrop ac Astudiaethau Bro; Cysylltiadau Rhyngwladol a Globaleiddio; Theori Wleidyddol; a Chymru.

Mae ein rhaglenni'n cynnig cipolwg beirniadol ar ein byd sy'n newid yn barhaus

Bydd astudio gyda ni yn eich cyflwyno i gyfansoddiadau, polisïau cyhoeddus ac arferion cymdeithasol cenedlaethol ac is-genedlaethol; i sefydliadau rhanbarthol a rhyngwladol; i’r syniadau moesol a gwleidyddol sy’n sbarduno mudiadau gwleidyddol a newid; ac i natur a chanlyniadau gwrthdaro, gwladychiaeth a gwleidyddiaeth pŵer mawr.

Rydym ni, fel adran, yn ymddiddori mewn sut gallwn wneud cysylltiadau rhwng yr unigolyn a chymdeithas sydd wedi’i globaleiddio fwyfwy yn decach, boed hynny trwy gyflwyno’r newid yn yr hinsawdd fel mater moesegol a gwleidyddol, trwy archwilio sut gall y gyfraith ryngwladol neu strwythurau llywodraethu eraill helpu cymdeithasau i symud ymlaen ar ôl gwrthdaro, neu drwy ofyn i’n myfyrwyr feddwl o ddifrif am sut mae materion byd-eang fel rhyfel neu’r argyfwng ariannol yn effeithio’n anghymesur ar fywydau rhai pobl yn fwy nag eraill. Mae gan Gymru draddodiad balch o arwain mentrau sy’n ceisio creu byd tecach a mwy heddychlon, felly credaf ei bod yn briodol i dîm Cysylltiadau Rhyngwladol Caerdydd rannu dyheadau o’r fath.
Dr Victoria Basham Darlithydd mewn Cysylltiadau Rhyngwladol

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Eich profiad ar y campws yn 2021/22

Ers dechrau pandemig y coronafeirws, rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni. Darganfyddwch beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud a beth i'w ddisgwyl pan fyddwch chi'n ymuno â ni.

Ariannu eich astudiaethau

Mwy o wybodaeth am yr ysgoloriaethau, pecynnau cymorth llywodraeth y DU, a’r benthyciadau i fyfyrwyr sydd ar gael ar eich cyfer

Gwarant o lety

Gallwn warantu ystafell wely sengl yn llety'r Brifysgol i fyfyrwyr ôl-raddedig sy’n cyrraedd ym mis Medi.

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Camau nesaf

academic-school
academic-school
icon-chat

Cysylltu

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Sut i wneud cais

Popeth sydd angen i chi wybod am ein proses ymgeisio.

Pynciau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi

Y Gyfraith

Ymunwch â'r unig brifysgol Grŵp Russell sy'n cynnig yr amrediad llawn o gyrsiau academaidd a galwedigaethol ym maes y gyfraith.


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.