Ewch i’r prif gynnwys
Woman sitting at a table in the library

Athroniaeth

Archwiliwch amrywiaeth llenyddiaeth Saesneg, y gallu dynol gyda ieithoedd a phosau athronyddol yr oes ohoni.

Sesiynau byw

Pam astudio gyda ni?

Rydym yn ymchwilio i gymhlethdod ein byd sy'n newid yn gyflym, gan archwilio pynciau sy'n adlewyrchu ein cryfderau ymchwil mewn athroniaeth foesol, epistemoleg ac athroniaeth meddwl a gwybyddiaeth.

star

Ymchwil sy'n cael effaith

Cyrhaeddom y 4ydd safle yn genedlaethol ar gyfer effaith ein hymchwil mewn Athroniaeth ar gymdeithas, fel y cyhoeddwyd yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil mwyaf diweddar y DU (2014).

people

Effaith gymdeithasol

Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu effaith gymdeithasol fuddiol o'n gwaith. Ymhlith ein prosiectau diweddaraf mae 'Newid agweddau at drafodaeth gyhoeddus'.

briefcase

Cyflogadwyedd

Roedd 92% o'n graddedigion mewn cyflogaeth, a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (data HESA).

Ein sgyrsiau a'n fideos

Athroniaeth

Rhagor o wybodaeth am ein MA Athroniaeth.

Dewch i ddarganfod ein Hysgol

Cymerwch gipolwg ar sut brofiad fyddai astudio gyda ni yng Nghaerdydd.

Astudiais athroniaeth pan oeddwn yn fyfyriwr israddedig ac ro’n i bob amser yn mwynhau’r dull addysgu a’n pynciau trafod. Pan nes i gwblhau fy ngradd, gwyddwn nad oeddwn eisiau gadael Caerdydd a’r tiwtoriaid athroniaeth anhygoel oedd yno. MA Athroniaeth yw’r peth gorau dwi erioed wedi’i wneud.
Rachel Davies MA Philosophy

Rhagor amdanom ni

Athroniaeth

Gan gydbwyso a meithrin rhyngweithio rhwng y traddodiadau Cyfandirol a Dadansoddol, mae ein rhaglen yn caniatáu i chi drin a thrafod materion cyfoes diddorol a chymhleth gydag athronwyr a gydnabyddir yn rhyngwladol. Byddwch yn datblygu eich gwybodaeth am faterion a thechnegau athronyddol, gan ganolbwyntio ar bynciau blaenllaw epistemoleg, athroniaeth foesol, ac athroniaeth y meddwl a gwybyddiaeth. I gael cipolwg ar rai o'n dulliau, gwyliwch Ddarlith Flynyddol y Sefydliad Athroniaeth Brenhinol yng Nghaerdydd gan yr Athro Havi Carel sy'n canolbwyntio ar Ffenomenoleg Cadw Pellter Cymdeithasol.

Rhagoriaeth athronyddol

Mewn cymuned ymchwil ffyniannus a chefnogol lle cynhelir seminarau am waith sy’n mynd rhagddo i ôl-raddedigion, grwpiau darllen drwy gydol y flwyddyn, gweithdai a chynadleddau, mae ôl-raddedigion Athroniaeth yn rhaglen siaradwyr gwadd y Sefydliad Athroniaeth Brenhinol sy’n ysgogi’r meddwl, ac mewn cynhadledd flynyddol.

Ymchwil ôl-raddedig

Gwnewch eich cyfraniad gwreiddiol at wybodaeth mewn cymuned ymchwil ffyniannus sy'n enwog yn rhyngwladol. Mae ein PhD yn cynnig ystod amrywiol o hyfforddiant ymchwil ynghyd â'r cyfle i gael profiad addysgu drwy ein rhaglen 'Dysgu i Addysgu' sydd wedi'i hachredu gan SAU.

Lleoliad canolog

Byddwch yn astudio yn ein campws yng nghanol ein dinas werdd yn Adeilad John Percival a chewch fynediad hwylus at gyfleuster ardderchog Archifau a Chasgliadau Arbennig y Brifysgol yn Llyfrgell y Celfyddydau a’r Gwyddorau Cymdeithasol gerllaw.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Eich profiad ar y campws yn 2021/22

Ers dechrau pandemig y coronafeirws, rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni. Darganfyddwch beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud a beth i'w ddisgwyl pan fyddwch chi'n ymuno â ni.

Ariannu'ch astudiaethau

Rhagor o wybodaeth am yr ysgoloriaethau, pecynnau cymorth llywodraeth y DU a'r benthyciadau myfyrwyr sydd ar gael i chi.

Pori drwy ein dewisiadau llety

Gallwn warantu ystafell deiliadaeth sengl i bob myfyriwr ôl-raddedig sy'n cyrraedd ym mis Medi.

Cymorth myfyrwyr

Cyngor diduedd a chyfrinachol yn rhad ac am ddim ar anableddau, dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela ac ati.

Y camau nesaf

academic-school

Gweld ein cyrsiau ôl-raddedig a addysgir ym maes Athroniaeth

Porwch drwy ein cyrsiau sy'n dechrau yn 2021.

academic-school

Gweld ein cyrsiau ôl-raddedig ymchwil ym maes Athroniaeth

Porwch drwy ein cyrsiau sy'n dechrau yn 2021.

icon-chat

Holi cwestiwn

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Sut i wneud cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses gwneud cais.

Pynciau eraill efallai y bydd gennych ddiddordeb ynddynt

Llenyddiaeth Saesneg ac ysgrifennu creadigol

Archwiliwch amrywiaeth llenyddiaeth Saesneg a darganfod cysylltiadau ar draws diwylliant a theori poblogaidd neu gallwch fireinio eich talent Ysgrifennu Creadigol gyda'n llenorion proffesiynol.

Saesneg iaith ac ieithyddiaeth

Archwiliwch ac ymchwiliwch i ffurf, swyddogaeth ac effaith iaith a chyfathrebu dynol.


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.