Ewch i’r prif gynnwys
Students studying

Fferylliaeth a'r gwyddorau fferyllol

Rydym yn un o ysgolion fferylliaeth a gwyddorau fferyllol gorau'r DU. Rydym yn falch o gael ein cydnabod yn fyd-eang am ragoriaeth ein hymchwil wrth ddatblygu gwybodaeth, datgelu darganfyddiadau sylweddol newydd o fudd i gymdeithas, a meithrin graddedigion hynod werthfawr, arloesol a mentrus sy'n addas ar gyfer ymarfer a chyflogaeth.

Croeso i'n Diwrnod Agored Rhithwir Ôl-raddedig a diolch am eich diddordeb mewn datblygu eich astudiaethau yn ein Hysgol a gydnabyddir yn rhyngwladol. Bydd y cyflwyniadau a’r deunyddiau a baratowyd ar eich cyfer heddiw yn eich cyflwyno i'n Hysgol ac yn rhoi cipolwg byr ar ein hystod amrywiol o gyrsiau ymchwil ôl-raddedig a addysgir ac ein cwrs PhD. Gobeithio y bydd yn ddefnyddiol i chi ac edrychwn ymlaen at eich croesawu i'n Hysgol yn y dyfodol agos.
Yr Athro Mark Gumbleton Athro Therapiwteg Arbrofol a Chyfarwyddwr Ymchwil

Sesiywn galw heibio am sgwrs fyw

Mae tîm derbyn myfyrwyr ac academyddion cyfeillgar ein Hysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol yma i ateb unrhyw gwestiynau all fod gennych am ein Hysgol neu am ddatblygu eich astudiaethau a byw yng Nghaerdydd. Mae croeso i chi anfon neges uniongyrchol at aelod o'r tîm i ofyn am alwad ffôn un i un yn ôl.

Pam y dylech barhau â'ch astudiaethau gyda ni

academic-school

100 mlynedd o ragoriaeth mewn addysgu ac ymchwil

Rydym yn Ysgol glos a hirsefydlog ar ôl dathlu ein canmlwyddiant yn ddiweddar.

rosette

Ysgol fferylliaeth a gwyddorau fferyllol uchaf

Yn ôl The Complete University Guide 2020, rydym ymhlith yr Ysgolion gorau yng Nghymru a Lloegr.

molecule

Yr ysgol fferylliaeth a gwyddorau fferyllol gyntaf ar y cyd ar gyfer ymchwil

Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil, rydym yn un o’r ddwy ysgol fferylliaeth orau ar gyfer ansawdd ac effaith ein hymchwil.

people

Ysgol a gydnabyddir yn rhyngwladol gyda chefnogaeth academaidd agos

Wrth ymgymryd â phrosiect ymchwil mewn ysgol ymchwil a gydnabyddir yn rhyngwladol, byddwch yn cael cefnogaeth academaidd agos gan diwtor personol profiadol.

Ein sgyrsiau

Cyflwyniad i'n MSc mewn Bioleg Canser a Therapiwteg

Mae'r fideo hwn gan Gyfarwyddwr y Cwrs, Dr Steve Hiscox, yn darparu trosolwg o'r cwrs MSc amser llawn blwyddyn hwn sydd wedi'i gynllunio i roi gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau uwch i chi ym maes Bioleg Canser a Therapiwteg. Felly, p'un a ydych chi'n bwriadu paratoi'ch hun yn well ar gyfer ymchwil doethuriaeth neu am gyflawni cymhwyster uwch hunangynhwysol, bydd y rhaglen ôl-raddedig hon yn eich rhoi mewn lle rhagorol ar gyfer eich dyfodol.

Diddordeb? Gwneud cais ar gyfer ein MSc Bioleg Canser a Therapiwteg. (Saesneg)

Mae'r cwrs gwirioneddol integredig hwn yn ymchwilio yn ddyfnach i'r wyddoniaeth y tu ôl i ganser ac mae hefyd wedi rhoi cyfle i mi weld y clefyd a'i driniaeth o'r ochr glinigol hefyd. P'un a ydych chi'n Fferyllydd neu'n Fiomeddyg neu'n Feddyg, fe welwch rywbeth yn y cwrs hwn y byddwch chi'n ei fwynhau ac yn gallu uniaethu ag ef. Ac, fel fi, byddwch chi mewn gwell sefyllfa ar gyfer eich dyfodol hefyd.
Lauren, MSc Myfyriwr Bioleg a Therapiwteg Canser

Cyflwyniad i'n MSc mewn Ymchwil Glinigol (PCert/PDip/MSc)

Mae'r fideo hwn gan Gyfarwyddwr y Cwrs, Dr William Ford, yn rhoi cyflwyniad i'r rhaglen blaengar dysgu o bell ran-amser am 3 blynedd hon sy'n caniatáu hyblygrwydd i chi astudio wrth weithio. Wedi'i gynllunio i ddatblygu sgiliau ymchwil rhagorol i ddatblygu gyrfa mewn ymchwil glinigol, mae'r cwrs hwn yn darparu gwell ddealltwriaeth o brosesau a rheoleiddio treialon clinigol. Mae'r cwrs hefyd yn cynnig mewnwelediad i'r ystod amrywiol o feysydd therapiwtig a'u triniaethau mewn perthynas â chofrestru cyffuriau a diogelwch cyffuriau.

Diddordeb? Gwneud cais ar gyfer ein MSc Ymchwil Glinigol. (Saesneg)

Roedd astudio ym Mhrifysgol Caerdydd ar gyfer yr MSc Ymchwil Glinigol yn bleserus ac yn werth chweil gan iddo roi cyfle i mi ddatblygu fy ngyrfa. Gwnaeth yr addysgu rhagorol a'r gefnogaeth a gefais yn ystod fy nhraethawd blwyddyn olaf argraff fawr arnaf. Ni fyddwn yn oedi cyn argymell y cwrs.
Manish, MSc Ymchwil Glinigol

Trosolwg o'r Cwrs Ymchwil Ôl-raddedig (PhD/Mphil)

Yn y fideo byr hwn, mae ein Cyfarwyddwr Astudiaethau Ymchwil Ôl-raddedig, Dr Emma Lane, yn rhoi trosolwg o sut y gallwch chi ymgymryd ag ymchwil PhD gyffrous, arloesol yn ein Hysgol fywiog sy'n arwain y byd. Dysgwch sut mae ein hymchwil ryngddisgyblaethol yn cwmpasu darganfod, datblygu a defnyddio meddyginiaethau a therapiwteg ar draws sbectrwm o afiechydon gan gynnwys canser, haint, anhwylderau cyhyrysgerbydol, cardiofasgwlaidd, anadlol a niwroddirywiol. (Saesneg)

Diddordeb? Gwneud cais ar gyfer ein PhD / MPhil Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol.

Ein cyrsiau ôl-raddedig eraill a addysgir

Fferyllfiaeth Glinigol (/PDip/MSc)

Cymhwyster allweddol blaengar ar gyfer datblygu eich gyrfa fferyllydd clinigol, mae'r dysgu cyfunol rhan-amser hwn yn cynnwys dysgu wyneb yn wyneb â dysgu ar-lein ac astudio trwy brofiad. Mae'n integreiddio cwrs academaidd traddodiadol â'ch rôl bob dydd, gyda'r nod o ddatblygu sgiliau a gwybodaeth hanfodol i'w cymhwyso i'ch cleifion.

Diddordeb? Gwneud cais ar gyfer ein Diploma ôl-raddedig mewn Fferylliaeth Glinigol

Mae'r cwrs wedi bod yn brofiad ysgogol a heriol iawn ac rwyf wedi mwynhau cylchdroi trwy'r gwahanol fodiwlau a phrofi gwahanol arbenigeddau yn fawr. Mae wedi rhoi sylfaen ragorol i mi fel fferyllydd ysbyty.
Myfyriwr Fferylliaeth Glinigol (PgDip)

Rhagnodi Annibynnol Fferyllydd

Nod y cwrs yw rhoi statws Rhagnodydd Annibynnol i Fferyllwyr wneud y defnydd gorau o'ch sgiliau i roi mynediad cyflymach a mwy effeithlon at feddyginiaethau i gleifion. Mae'r rhaglen, sy'n cael ei chynnal ochr yn ochr â nyrsys, bydwragedd a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol cysylltiedig eraill, yn cynnig cyfle i ddysgu mewn modd amlddisgyblaethol. Mae'r cwrs yn cynnwys cyfres o ddiwrnodau astudio, dysgu hunangyfeiriedig, asesiadau ac amser dan oruchwyliaeth gydag Ymarferydd Meddygol Dynodedig i adeiladu portffolio rhagnodi.

Diddordeb? Gwneud cais ar gyfer Presgripsiynu Annibynnol Fferyllwyr

Diolch am drefnu cwrs mor rhagorol. Yn hawdd, y cwrs mwyaf pleserus a pherthnasol i mi ei wneud oedd e. Roedd yn wych gallu rhoi theori ar waith ar unwaith. Mae nid yn unig wedi rhoi sgiliau a gwybodaeth newydd i mi ond hefyd wedi newid y ffordd rydw i'n ymarfer o ddydd i ddydd. Mae wedi adnewyddu fy mrwdfrydedd dros y proffesiwn ac am hyn rwy'n ddiolchgar iawn.
Ceri Phillips, Fferyllydd Gwrthficrobaidd a Rhagnodydd Annibynnol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Ein Hysgol

Mae ein haddysgu yn cael ei lywio a'i gefnogi gan ein hymchwil a gydnabyddir yn rhyngwladol. Mae ein hymchwil yn rhychwantu'r continwwm cyflawn o wyddoniaeth drosiannol sylfaenol i wyddoniaeth gymhwysol ac ymarfer clinigol. Mae ein tîm o ymchwilwyr sy'n arwain y byd yn gweithio ar ddarganfod, datblygu a defnyddio cyffuriau a meddyginiaethau i fynd i'r afael â rhai o'r cyflyrau meddygol a chlefydau heintus mwyaf gwanychol sy'n peryglu bywyd.

Mae ein hymchwilwyr ymroddedig yn paratoi'r ffordd wrth greu dulliau newydd, effeithiol ar gyfer cyflwyno'r cyffuriau hyn ac archwilio sut y gellir eu defnyddio i drin afiechyd yn well. Yr un tîm o ymchwilwyr ydyw, yn ogystal ag ymarferwyr arbenigol allanol, sy'n dysgu ein myfyrwyr fferylliaeth ac yn ysbrydoli ymchwilwyr a chlinigwyr y dyfodol.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr o ansawdd uchel sydd â diddordeb yn ein hystod o raglenni ôl-raddedig a addysgir a'r rhai sydd â diddordeb mewn ymchwili PhD yn ein portffolio ymchwil amrywiol.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Eich profiad ar y campws yn 2021/22

Ers dechrau pandemig y coronafeirws, rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni. Darganfyddwch beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud a beth i'w ddisgwyl pan fyddwch chi'n ymuno â ni.

Ariannu eich astudiaethau

Mwy o wybodaeth am yr ysgoloriaethau, pecynnau cymorth llywodraeth y DU, a’r benthyciadau i fyfyrwyr sydd ar gael ar eich cyfer.

Pori drwy ddewisiadau llety

Ddim yn siŵr pa lety i ddewis? Gall ein canllaw cymharu defnyddiol eich helpu i wneud penderfyniad.

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Camau nesaf

Lawrlwythwch ein Llawlyfr Ymchwil

Dysgu mwy am ein tîm, effaith ein gwaith ymchwil sy’n arwain y byd, a llwyddiannau ein myfyrwyr PhD.

Mwy amandanom ni

Mae ein prif dudalennau Ysgol yn cynnwys llawer iawn o wybodaeth ddefnyddiol a rhesymau dros ddatblygu eich astudiaeth yng Nghaerdydd.

icon-contact

Cysylltwch

Cyflwynwch eich cwestiwn trwy ein ffurflen ymholiadau a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

notepad

Sut i wneud cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am y broses ymgeisio.

Rhaglenni eraill a allai fod o ddiddordeb:

Tocsicoleg Feddygol (PgDip)