Ewch i’r prif gynnwys
Optometrist conducting eye examination

Optometreg a gwyddorau’r golwg

Ni yw'r unig adran hyfforddi optometrig yng Nghymru ac mae gennym enwda o'r radd flaenaf am ein haddysg a’n hymchwil i wyddorau’r golwg.

Sesiynau byw

Gofynnwch unrhyw beth rydych eisiau ei wybod am astudio optometreg yma ym Mhrifysgol Caerdydd i’n hacademyddion a’n staff derbyn.

Pam astudio gyda ni?

rosette

Yn gyson ymhlith y tri uchaf

Rydym yn gyson ymhlith y tri uchaf ar gyfer Optometreg yn y Complete University Guide.

academic-school

Cyfleuster optometreg gwerth £22 miliwn

Mae ein Hysgol mewn cyfleuster optometreg pwrpasol gwerth £22 miliwn gyda chlinig llygaid ar y safle.

tick

Achrededig

Achredir nifer o’n modiwlau a’n rhaglenni gan y Cyngor Optegol Cyffredinol (GOC) neu Goleg yr Optometryddion ar gyfer Cymwysterau Proffesiynol Uwch.

Ar ôl gweithio ers dros 20 mlynedd, rydw i’n teimlo fy mod wedi dysgu am Optometreg yn iawn erbyn hyn! Mae’r cwrs wedi bod yn waith caled ond mae’r sgiliau rydw i wedi’u dysgu wedi bod werth yr ymdrech. Gyda’r wybodaeth rydw i wedi’i gael, rydw i’n gallu trin a rheoli fy nghleifion yn well, hyd yn oed cyn fy lleoliad ysbyty. Mae’r tiwtoriaid ac arweinydd y cwrs yn wybodus iawn ond roedden nhw’n gallu esbonio unrhyw beth mewn ffordd sy’n hawdd ei ddeall. Bydd y cwrs hwn yn gwella eich hyder ac yn rhoi hwb i’ch gyrfa tuag at y lefel nesaf.
James Toombs, Rhoi Presgripsiynau’n Annibynnol

Ein sgyrsiau

Croeso i’n Diwrnod Agored Rhithwir i Ôl-raddedigion

Mae ein Cyfarwyddwr Rhaglenni Ôl-raddedig a Addysgir, yr Athro Barbara Ryan, yn rhoi trosolwg cryno o beth i’w ddisgwyl o’n Diwrnod Agored Rhithwir i Ôl-raddedigion.

Optometreg ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd

Dysgwch mwy gan ein hacademyddion a’n myfyrwyr am astudio optometreg ym Mhrifysgol Caerdydd.

Ein modiwlau a’n rhaglenni ôl-raddedig a addysgir

Mae ein rhaglenni a’n modiwlau yn hyblyg ac yn cynnig cyfle i chi astudio'n amser llawn neu'n rhan amser. Gallwch ddewis y modiwlau sy’n addas i chi a gallwch astudio o bell neu yng Nghaerdydd. Mae pob dull astudio yn defnyddio ein hamgylchedd dysgu rhithwir ac yn cynnwys cysylltiad uniongyrchol gyda’ch tiwtoriaid.

Ymchwil clinigol uwch yn seiliedig ar dystiolaeth sy'n llywio ein holl addysgu, ac mae llawer o'n staff dysgu yn arbenigwyr yn eu meysydd. Mae gan ein hacademyddion brofiad helaeth mewn ymarfer offthalmig ac wedi ennill gwobrau anrhydeddus am eu hymchwil i wyddorau’r golwg gan gynnwys Gwobr Pen-blwydd y Frenhines.

Modiwlau

Rydym yn cynnig portffolio o dros dri deg o fodiwlau sy’n darparu llwybrau i ddilyn diddordebau arbenigol ac i sicrhau datblygiad proffesiynol parhaus yn gyffredinol. Mae llawer wedi’u hachredu ar gyfer Uwch-ddyfarniadau Coleg yr Optometryddion a gallwch eu cyfuno er mwyn ennill amrywiaeth o gymwysterau gwahanol.

Rhaglenni

Mae ein rhaglenni'n cynnig llwybrau i weithwyr proffesiynol ym maes gofal llygaid sy'n astudio modiwlau unigol ar gyfer Datblygiad Proffesiynol Parhaus, ac ar gyfer y rhai sy'n dilyn dyfarniad Tystysgrif Uwchraddedig, Diploma Ôl-raddedig, neu MSc.

Ymchwil ôl-raddedig

Vision Sciences
molecule

Vision Sciences (PhD)

Mae ein graddau ymchwil yn canolbwyntio ar ymchwil annibynnol, lle mae myfyrwyr yn cael eu goruchwylio gan ein hacademyddion rhagorol.

Rydym yn croesawu graddedigion o
amrywiaeth fawr o gefndiroedd gwyddonol.

Having already obtained my BSc and MSc from Cardiff University, I was aware of the outstanding facilities and supervision on offer, making it an easy decision to study for my PhD in the Structural Biophysics lab at the School. During my PhD I was fortunate enough to present my work at national and internationals conferences to world leaders in the field, subsequently leading to international collaborations. Collectively, these transferable skills prepared me for a career in academia and ultimately enabled me to obtain a post-doctoral position at Harvard University.
Dr Tomas White - Postgraduate Research Graduate

Ein Hysgol

Mae'r Ysgol mewn cyfleuster optometreg pwrpasol gwerth £22 miliwn ac ar Gampws Arloesedd Parc Maendy. Rydym mewn man cyfleus ger adeiladau academaidd eraill, Undeb y Myfyrwyr, siopau canol y ddinas, parcdir deniadol a nifer o breswylfeydd myfyrwyr.

Ni yw’r unig adran hyfforddiant optometreg yng Nghymru. Rydym wedi ein hen sefydlu ac mae gennym lawer o adnoddau ac enw gwych yn rhyngwladol. Mae ein clinig llygaid ar y safle yn gwella ein gweithgareddau addysgu ac ymchwilio. Mae’n agored i’r cyhoedd ac yn cynnig lleoliadau mewnol a chyfleoedd ymchwil i’n myfyrwyr.

Ein cyrsiau

Rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau israddedig, ôl-raddedig a addysgir, ymchwil ôl-raddedig a DPP.

Ein Hysgol

Rhagor o wybodaeth am ein Hysgol, gan gynnwys ein cyfleusterau, ein hymchwil a’n clinig llygaid sydd gennym ar y safle.

Facebook

Edrychwch ar ein tudalen Facebook i gael newyddion, lluniau a newyddion yr Ysgol.

Rydw i wedi cwblhau cyrsiau gan sefydliadau eraill, ac mae’r cyrsiau ym Mhrifysgol Caerdydd yn cael eu rhedeg mewn modd proffesiynol iawn ac yn cyflawni nodau’r cwrs sydd wedi fy ngalluogi i ymestyn hyd a lled fy ymarfer. Rydw i’n credu bod dilyn y cymwysterau uwch wedi fy ngalluogi i gymryd cam cadarn ymlaen yn fy ngyrfa broffesiynol a darparu gofal llawer gwell nag oeddwn i’n gallu cyn astudio yng Nghaerdydd.
Andy Britton - Cyfarwyddwr Optometreg Specsavers Hwlffordd

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Eich profiad ar y campws yn 2021/22

Ers dechrau pandemig y coronafeirws, rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni. Darganfyddwch beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud a beth i'w ddisgwyl pan fyddwch chi'n ymuno â ni.

Ariannu eich astudiaethau

Rhagor o wybodaeth am yr ysgoloriaethau, pecynnau cymorth llywodraeth y DU a'r benthyciadau myfyrwyr sydd ar gael i chi.

Gwarant o lety

Gallwn warantu ystafell wely sengl yn llety'r Brifysgol i fyfyrwyr ôl-raddedig sy’n cyrraedd ym mis Medi.

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Camau nesaf

screen

Gwnewch eich hymchwil

Ewch i wefan yr Ysgol a thudalennau'r rhaglen i ddysgu mwy.

Lawrlwytho ein llyfryn ôl-raddedig

Rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau, yr Ysgol a’r Brifysgol ehangach.

icon-chat

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

mobile-message

Dilynwch ni ar Twitter

I gael hyd yn oed mwy o newyddion a diweddariadau - dilynwch ni @SchoolOfOptom.