Ewch i’r prif gynnwys

Croeso

Ydych chi'n Therapydd Galwedigaethol cymwysedig neu efallai yn meddwl ymuno â phroffesiwn gwerth chweil? Rydym yn cynnig dwy raglen ôl-raddedig sy’n elwa ar ein cysylltiadau agos gyda Choleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol, Cyngor y Proffesiynau Iechyd a Gofal, byrddau ac ymddiriedolaethau iechyd lleol, adrannau gwasanaethau cymdeithasol a chyrff gwirfoddol.

Sesiynau galw heibio am sgwrs fyw

Pam y dylech astudio gyda ni

rosette

Ein henw da

Rydym yn ddarparwr addysg gofal iechyd blaenllaw yn y DU.

people

Ein tîm academaidd

Mae ein rhaglen ôl-raddedig a addysgir yn elwa o gyfraniad ymchwilwyr o fri byd-eang a chlinigwyr sy'n arbenigwyr yn eu maes.

book

Ein hymchwil

Gosodwyd ein hymchwil yn 4ydd yn y DU yn gyffredinol a ni sydd ar y brig am ein hamgylchedd ymchwil (REF 2014).

globe

Ein myfyrwyr

Mae ein rhaglen yn denu myfyrwyr o bedwar ban byd. Rydym ni'n gweithio gyda'n gilydd i rannu syniadau a datblygu'r ymarfer gofal iechyd gorau.

building

Ein cyfleusterau

Ceir amgylchedd perffaith ar gyfer astudio ôl-raddedig yn ein labordai a'n llyfrgelloedd technoleg uchel.

Ein sgyrsiau

Therapi galwedigaethol (MSc)

Dr Carly Reagon yn cynnig trosolwg o'n rhaglen meistr ôl-gofrestru.

Therapi galwedigaethol (PgDip)

Dr Heather Hurst yn disgrifio'r rhaglen, ei chynnwys, cyflwyno'r addysgu a sut i ymgeisio.

Byddwch yn rhan o rywbeth fydd yn newid bywydau, heddiw

Beth mae'n myfyrwyr yn ei feddwl am astudio gyda ni...

Ein rhaglenni ôl-raddedig a addysgir

Occupational therapy (MSc)

Nod y cwrs hwn, sydd wedi’i anelu at, therapyddion galwedigaethol, yw datblygu eich gwybodaeth a sgiliau hanfodol i helpu chi ddatblygu eich gyrfa. Byddwn yn eich annog i ddefnyddio sgiliau gwerthuso a meddwl yn feirniadol i archwilio eich proffesiwn, yn eich galluogi i wneud cyfraniad ystyrlon i wella gofal cleifion.

Occupational therapy (PgDip)

Anelir y rhaglen gyn-gofrestru ddwy-flynedd a chyflymedig hon at y rhai sydd eisoes â gradd (2:2 neu uwch) ac yn dymuno dilyn gyrfa mewn therapi galwedigaethol.

Ewch ar daith rithwir o gwmpas ein cyfleusterau

Ystafell Efelychu Caerllion

Mae ein hystafell efelychu yn adlewyrchu lleoliadau clinigol sy'n caniatáu i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau a phrofiad allweddol.

Clinig Therapi Galwedigaethol

Rydym yn rhedeg Clinig Therapi Galwedigaethol ar y safle lle gall ein myfyrwyr ennill profiad o weithio gyda chleifion.

Fflat 189

Mae Fflat 189 yn galluogi myfyrwyr i ymarfer sgiliau asesu a thrin mewn amgylchedd cartref.

Llyfrgell Parc y Mynydd Bychan

Mae adnoddau addysgol ar gyfer ein rhaglenni iechyd gofal ar gael yn ein llyfrgell ar y safle.

Darganfod mwy am ein hymchwil

Ein hymchwil

Rydym ni'n optimeiddio iechyd a gofal cymdeithasol ar draws cwrs bywyd yng Nghymru a thu hwnt, gan roi pobl a theuluoedd wrth galon ein hymchwil.

Ein PhD mewn gwyddorau gofal iechyd

Drwy gynnal ymchwil sy'n seiliedig ar eich diddordebau eich hun yn un o adrannau ymchwil gofal iechyd mwyaf blaenllaw y DU, byddwch yn gosod y sylfeini ar gyfer gyrfa lle gallwch wneud gwahaniaeth go iawn i ofal iechyd yn y byd ehangach.

Ein modiwlau unigol

Diddordeb mewn astudio'n fwy hyblyg?

Rydym ni'n cynnig cyfres amrywiol o fodiwlau unigol i'w hastudio ar lefel 6 a lefel 7.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Eich profiad ar y campws yn 2021/22

Ers dechrau pandemig y coronafeirws, rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni. Darganfyddwch beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud a beth i'w ddisgwyl pan fyddwch chi'n ymuno â ni.

Ariannu'ch astudiaethau

Gallwn warantu ystafell wely sengl yn llety'r Brifysgol i fyfyrwyr ôl-raddedig sy’n cyrraedd ym mis Medi.

Pori drwy ddewisiadau llety

Ddim yn siŵr pa lety i ddewis? Gall ein canllaw cymharu defnyddiol eich helpu i wneud penderfyniad.

Cefnogi a lles myfyrwyr

Cefnogaeth i fyfyrwyr gydag anabledd fel cyflyrau iechyd corfforol tymor hir, anawsterau dysgu penodol, anhwylderau ar y sbectrwm awtistiaeth a chyflyrau iechyd meddwl.

Dechreuwch eich taith ym maes gofal iechyd gyda ni

screen

Gwnewch eich gwaith ymchwil

Ewch i wefan ein Hysgol a thudalennau'r rhaglen i gael rhagor o wybodaeth.

mobile-message

Dilynwch ni ar Twitter

I gael hyd yn oed mwy o newyddion a diweddariadau - dilynwch ni @CUHealthSci.

icon-chat

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni ar bob cyfrif os oes gennych unrhyw gwestiynau, boed yn rhai mawr neu’n rhai bach. Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych