Ewch i’r prif gynnwys
Student reading a book

Ieithoedd modern a chyfieithu

Ymunwch ag un o'r ysgolion ieithoedd mwyaf deinamig yn y DU a dod yn rhan o'n cymuned fyd-eang gyfeillgar.

Sesiynau byw

Rydym yma i ateb eich holl gwestiynau, felly ymunwch ag un o'n sgyrsiau.

Pam astudio gyda ni?

Gydag enw da rhyngwladol am ragoriaeth mewn ymchwil ac addysgu, mae yma amgylchedd cyffrous a rhyngddisgyblaethol sy'n cynnig cyfle i fyfyrwyr fynd ar drywydd eu diddordeb mewn ieithoedd a diwylliant.

people

Ennill profiad hanfodol

Gallwch ddod yn fentor myfyrwyr gyda’n Cynllun Mentora Myfyrwyr Ieithoedd Tramor Modern neu fel llysgennad iaith dros Lwybrau at Ieithoedd Cymru.

tick

Rhagoriaeth ymchwil

Yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014, barnwyd bod 84% o’n hymchwil yn arwain y byd neu’n rhyngwladol-ragorol (cyflwyniad ar y cyd ag Ysgol y Gymraeg).

globe

Cymuned amrywiol

Rydym yn denu ystod eang o fyfyrwyr rhyngwladol ac o’r DU bob blwyddyn sy'n ffynnu yn ein hamgylchedd ôl-raddedig amrywiol.

Ein cyflwyniadau

Croeso i astudiaethau cyfieithu ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae ein cyflwyniad diwrnod agored cyfieithu, gyda Dr Cristina Marinetti, yn rhoi blas ar ein cwrs cyfieithu ôl-raddedig, sut rydym ni'n addysgu a'r cyfleoedd ychwanegol sydd ar gael fel rhan o'ch gradd.

Croeso i ddiwylliannau byd-eang ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae’r cyflwyniad diwrnod agored diwylliannau byd-eang hwn, gyda'r Athro David Clarke, yn rhoi trosolwg o'r rhaglen, yn egluro sut y byddwch chi'n cael eich asesu, yn cyflwyno'r arbenigwyr iaith a diwylliant a fydd yn eich dysgu chi ac yn trafod pa yrfaoedd allai ddilyn y radd hon.

Safbwynt myfyriwr

"Rwy'n dod o Wlad Belg, felly dim ond sector diwylliannol y wlad honno oedd yn gyfarwydd i mi mewn gwirionedd. Pan gyrhaeddais i Brifysgol Caerdydd sylweddolais i pa mor wahanol yw'r sector diwylliannol yng Nghymru.

"Ces i fy synnu gan yr amrywiaeth a'r cynhwysiant. Ar y rhaglen, buom ni’n edrych ar astudiaethau achos o fewn y diwydiannau diwylliannol, gan gynnwys ymweliad ag Opera Cenedlaethol Cymru a sgwrs gyda threfnydd Gŵyl Gwobr Iris.

"Cawsom ni gyfleoedd i gwrdd â llawer o bobl yng Nghaerdydd a helpodd fi i ddarganfod pa mor fywiog a chyfoethog yw'r sector diwylliannol yma."

Florence Gygax

Byd o bosibiliadau

Dysgu gyda ni cyn ymuno â ni

O iechyd i’r system gyfiawnder, o’r sector gwirfoddol i chwaraeon a’r celfyddydau, rydym i gyd yn byw ac yn gweithio’n fwyfwy mewn cyd-destunau lle mae pobl yn siarad mwy nag un iaith. Rydym yn cynnig y cwrs ar-lein am ddim, Gweithio gyda Chyfieithu, mewn cydweithrediad â Future Learn. Mae'r cwrs a sefydlwyd yn 2016, yn pwysleisio pwysigrwydd cyfieithu a hyd yma, mae dros 50,000 o bobl wedi ei ddilyn.

Ble gall ieithoedd fynd â chi

Mae nifer o’n myfyrwyr graddedig yn byw bywydau cyffrous, amlieithog mewn gwledydd ar draws y byd. Maent yn gweithio ym maes diplomyddiaeth, TG, chwaraeon rhyngwladol, gweithgynhyrchu, y lluoedd arfog, cyfrifeg, y gyfraith, dadansoddi ariannol, ymgynghoriaeth rheoli a busnes rhyngwladol. Mae’r rhestr yn ddiddiwedd!

Ein cyfleoedd ymchwil

Mae ein hamgylchedd amlddisgyblaethol yn denu amrywiaeth o grantiau ymchwil a buddsoddiadau ac mae iddo enw da am ansawdd. Rydym ni'n cynnig cyfleoedd PhD ac MPhil amser llawn a rhan-amser dan faner Astudiaethau Iaith a Chyfieithu. Trefnir ein hymchwil dan dair thema: Astudiaethau Diwylliannol a Gweledol Trawswladol; Hanes a Threftadaeth; ac Astudiaethau Ardal Byd-eang Seiliedig ar Iaith.

Astudiwch yng nghanol dinas fywiog Caerdydd

Byddwch yn gweithio yn yr Ysgol Ieithoedd Modern ym Mhlas y Parc, sydd yng nghanol ein campws ac yng nghalon prifddinas Cymru. Cewch hyd i ni drws nesaf i orsaf drenau Cathays, Undeb y Myfyrwyr a phum munud ar droed o ganol y ddinas.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Eich profiad ar y campws yn 2021/22

Ers dechrau pandemig y coronafeirws, rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni. Darganfyddwch beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud a beth i'w ddisgwyl pan fyddwch chi'n ymuno â ni.

Ariannu eich astudiaethau

Mwy o wybodaeth am yr ysgoloriaethau, pecynnau cymorth llywodraeth y DU, a’r benthyciadau i fyfyrwyr sydd ar gael ar eich cyfer.

Pori drwy ddewisiadau llety

Ddim yn siŵr pa lety i ddewis? Gall ein canllaw cymharu defnyddiol eich helpu i wneud penderfyniad.

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Y camau nesaf

academic-school

Gweld ein cyrsiau a addysgir ym maes ieithoedd modern a chyfieithu

Edrychwch ar ein holl gyrsiau ôl-raddedig ar gyfer mynediad 2021.

book

Gweld ein cyrsiau ymchwil ym maes ieithoedd modern a chyfieithu

Edrychwch ar ein holl gyrsiau ôl-raddedig ar gyfer mynediad 2021.

mobile-message

Cysylltu

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Sut i wneud cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.