Ewch i’r prif gynnwys
Close up of students' faces

Meddygaeth

Ydych chi am ddatblygu eich gyrfa a gwella gofal cleifion? Rhagor o wybodaeth am sut i gael dealltwriaeth fwy dwfn, a gwella eich sgiliau drwy ein cyrsiau ôl-raddedig a addysgir.

Sesiwn galw heibio am sgwrs fyw a gweminarau

Croeso

Croeso i'n Diwrnod Agored Rhithwir

Gadewch i’n Cyfarwyddwr Ôl-raddedigion a Addysgir, yr Athro Ann Taylor, eich croesawu i’n diwrnod agored rhithwir.

Mae ein byd yn newid yn gyflym, ac felly hefyd anghenion cleifion ar draws ystod eang o ddisgyblaethau meddygol. Mae’n bwysicach nag erioed bod ein gweithwyr meddygol proffesiynol yn datblygu eu sgiliau clinigol ar draws eu gyrfa er mwyn arloesi o fewn arferion gwaith a dyfnhau sylfaen eu gwybodaeth i roi gofal gwell i gleifion. Mae’r Diwrnod Agored Rhithwir hwn yn eich galluogi i archwilio’r ystod eang o gyrsiau hynod alwedigaethol a gynigir yma yng Nghaerdydd. Bydd hefyd yn gyfle i chi gysylltu â’n staff academaidd i ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych am strwythur neu gynnwys cyrsiau.
Yr Athro Ann Taylor Cyfarwyddwr Ôl-raddedigion a Addysgir

Pam astudio gyda ni?

Astudiaethau ôl-raddedig yn Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd

Dysgwch pam mae ein staff a’n myfyrwyr yn argymell dewis Prifysgol Caerdydd fel y cam nesaf yn eich addysg feddygol.

certificate

Arbenigedd cadarn

Ni yw un o’r darparwr mwyaf o gyrsiau meddygol ôl-raddedig a addysgir yn y DU.

globe

Astudio byd-eang

Cyflwynir llawer o’n cyrsiau yn rhannol neu’n gyfan gwbl o bell, gan eich galluogi i elwa o’n harbenigedd ble bynnag yr ydych.

telescope

Sgiliau galwedigaethol

Nod ein rhaglen yw gwella gyrfaoedd a gwybodaeth gweithwyr gofal iechyd proffesiynol presennol a gweithwyr eraill mewn meysydd cysylltiedig.

Sut rydym ni’n ymaddasu i COVID-19

Fel darparwr cyrsiau a addysgir o bell i ôl-raddedigion, rydym yn hen law ar gyflwyno profiadau dysgu’n fyd-eang, gyda myfyrwyr o lawer o wahanol wledydd yn ymgymryd â’u hastudiaethau ôl-raddedig gyda ni.

Mae’r pandemig yn galw am hyblygrwydd gan bob ysgol meddygaeth. Fel rhaglen Meddygaeth arloesol, bob amser rydym wedi codi i wynebu her, ac rydym yn gwneud hynny nawr.

Rydym yn optimistaidd ond yn ymarferol, felly rydym yn cynllunio ar gyfer sawl senario. P’un a ydych yn ystyried dysgu o bell gyda ni neu un o’n cyrsiau wyneb yn wyneb cymysg, gallwn ni addo y byddwch yn cyflawni eich deilliannau dysgu drwy gydol eich cwrs.

Mae eich diogelwch yn hollbwysig ac rydym yn gweithio'n agos gyda llywodraeth Cymru a'r GIG i sicrhau hyn. Rydym hefyd yn gwybod y bydd y sefyllfa hon yn newid dros amser, felly rydym yn barod i newid ein cynlluniau hefyd. Byddwn yn rhoi’r newyddion diweddaraf i chi am unrhyw newidiadau ac yn gwneud yn siŵr eich bod yn cael y profiad dysgu llawn, wedi’i deilwra os oes angen er mwyn sicrhau diogelwch ein myfyrwyr a’n staff.

Cyflwyniad i’n hystod o raglenni a addysgir

Gweld rhestr lawn o’n rhaglenni.

Dyma gwrs rhyngbroffesiynol dysgu-o-bell a anelir ar broffesiynolion gofal iechyd a hoffai arbenigo ym maes gofal llawfeddygol ac amlawdriniaethol.

Ymarfer Llawfeddygol Uwch

Dyma gwrs rhyngbroffesiynol dysgu-o-bell a anelir ar broffesiynolion gofal iechyd a hoffai arbenigo ym maes gofal llawfeddygol ac amlawdriniaethol.

Mae’r cwrs hwn yw cynnig cyfle i fyfyrwyr o amrywiaeth o sefyllfaoedd iechyd a gofal cymdeithasol ymchwilio i anghenion iechyd ac anghenion cymdeithasol cymhleth pobl hŷn sy’n byw yn y gymdeithas sydd ohoni.

Heneiddio, Iechyd a Chlefydau

Mae’r cwrs hwn yw cynnig cyfle i fyfyrwyr o amrywiaeth o sefyllfaoedd iechyd a gofal cymdeithasol ymchwilio i anghenion iechyd ac anghenion cymdeithasol cymhleth pobl hŷn sy’n byw yn y gymdeithas sydd ohoni.

Nod y rhaglen yw rhoi llwyfan i unigolion archwilio, dadansoddi a dehongli data biolegol cyfoes. Mae’r cwrs yn cynnig cyfarwyddiadau lefel gradd Meistr mewn Biowybodeg gan ganolbwyntio ar biowybodeg genomig.

Biowybodeg

Nod y rhaglen yw rhoi llwyfan i unigolion archwilio, dadansoddi a dehongli data biolegol cyfoes. Mae’r cwrs yn cynnig cyfarwyddiadau lefel gradd Meistr mewn Biowybodeg gan ganolbwyntio ar biowybodeg genomig.

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio ar gyfer meddygon gydag o leiaf blwyddyn o brofiad meddygol cyffredinol. Mae’n cynnig addysg strwythuredig mewn dermatoleg ac yn rhoi sylfaen gadarn am hanfodion dermatoleg clinigol a gwyddonol.

Dermatoleg Glinigol

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio ar gyfer meddygon gydag o leiaf blwyddyn o brofiad meddygol cyffredinol. Mae’n cynnig addysg strwythuredig mewn dermatoleg ac yn rhoi sylfaen gadarn am hanfodion dermatoleg clinigol a gwyddonol.

Dyma raglen e-ddysgu ryngbroffesiynol ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sy’n dymuno arbenigo mewn gofal acíwt neu ofal critigol a’r rheiny sy’n addysgu mewn lleoliadau o’r fath.

Gofal Critigol

Dyma raglen e-ddysgu ryngbroffesiynol ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sy’n dymuno arbenigo mewn gofal acíwt neu ofal critigol a’r rheiny sy’n addysgu mewn lleoliadau o’r fath.

Sefydlwyd y rhaglenni dysgu o bell Diabetes hyn er mwyn arfogi gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sydd â diddordeb mewn diabetes ac sy'n meddu ar wybodaeth gadarn o'r pwnc.

Diabetes

Sefydlwyd y rhaglenni dysgu o bell Diabetes hyn er mwyn arfogi gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sydd â diddordeb mewn diabetes ac sy'n meddu ar wybodaeth gadarn o'r pwnc.

Cewch eich trwytho mewn genomig ddynol, geneteg, dadansoddi genetig a biowybodeg, mewn sgiliau cyfathrebu a chwnsela, ac yn y sgiliau sy’n ofynnol i weithio fel rhan o dîm amlddisgyblaethol sy’n rhoi cyngor geneteg a genomig i deuluoedd.

Cwnsela Genetig a Genomig

Cewch eich trwytho mewn genomig ddynol, geneteg, dadansoddi genetig a biowybodeg, mewn sgiliau cyfathrebu a chwnsela, ac yn y sgiliau sy’n ofynnol i weithio fel rhan o dîm amlddisgyblaethol sy’n rhoi cyngor geneteg a genomig i deuluoedd.

Mae ein rhaglenni Addysg Feddygol wedi’u hymrwymo i hyrwyddo rhagoriaeth mewn dysgu ac addysgu ar gyfer gweithwyr iechyd proffesiynol. Maent ar gyfer arbenigwyr meddygol, deintyddol neu iechyd yn gyffredinol, sydd am broffesiynoli rôl clinigwyr fel addysgwyr.

Addysg Feddygol

Mae ein rhaglenni Addysg Feddygol wedi’u hymrwymo i hyrwyddo rhagoriaeth mewn dysgu ac addysgu ar gyfer gweithwyr iechyd proffesiynol. Maent ar gyfer arbenigwyr meddygol, deintyddol neu iechyd yn gyffredinol, sydd am broffesiynoli rôl clinigwyr fel addysgwyr.

Cynlluniwyd ein rhaglenni Tocsicoleg Feddygol ar gyfer meddygon, fferyllwyr a gwyddonwyr eraill sydd am ddatblygu dealltwriaeth eang o’r egwyddorion sy’n sail i docsicoleg feddygol.

Tocsicoleg Feddygol

Cynlluniwyd ein rhaglenni Tocsicoleg Feddygol ar gyfer meddygon, fferyllwyr a gwyddonwyr eraill sydd am ddatblygu dealltwriaeth eang o’r egwyddorion sy’n sail i docsicoleg feddygol.

Mae'r rhaglenni hyn yn cynnig cymhwyster academaidd gwerth chweil i ymarferwyr a hyfforddeion ysbytai, nyrsys, parafeddygon a gweithwyr proffesiynol eraill sy'n ymwneud â gofal amlddisgyblaethol babanod newydd-anedig a phlant ifanc iawn.

Meddygaeth Newyddenedigol

Mae'r rhaglenni hyn yn cynnig cymhwyster academaidd gwerth chweil i ymarferwyr a hyfforddeion ysbytai, nyrsys, parafeddygon a gweithwyr proffesiynol eraill sy'n ymwneud â gofal amlddisgyblaethol babanod newydd-anedig a phlant ifanc iawn.

Dyma gwrs rhyngbroffesiynol e-ddysgu ar gyfer gweithwyr proffesiynol gofal iechyd a hoffai arbenigo ym maes rheoli poen. Mae hefyd wedi'i hanelu at addysgwyr, i ddarparu’r wybodaeth briodol ac arbenigedd ar boen, er mwyn addysgu eraill o wahanol ddisgyblaethau.

Rheoli Poen

Dyma gwrs rhyngbroffesiynol e-ddysgu ar gyfer gweithwyr proffesiynol gofal iechyd a hoffai arbenigo ym maes rheoli poen. Mae hefyd wedi'i hanelu at addysgwyr, i ddarparu’r wybodaeth briodol ac arbenigedd ar boen, er mwyn addysgu eraill o wahanol ddisgyblaethau.

Cynlluniwyd y rhaglen amlddisgyblaethol hon ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sydd am wella eu gwybodaeth o reoli cleifion gyda chlefydau angheuol neu glefydau na ellir eu gwella.

Meddygaeth Lliniarol ar gyfer Gweithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol

Cynlluniwyd y rhaglen amlddisgyblaethol hon ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sydd am wella eu gwybodaeth o reoli cleifion gyda chlefydau angheuol neu glefydau na ellir eu gwella.

Cynlluniwyd y rhaglen dra rhyngweithiol, dysgu o bell ar-lein a gynlluniwyd i ddarparu dealltwriaeth gadarn o glefyd y croen fel mae’n ymddangos mewn arfer i gyfranogwyr, ac i alluogi Meddygon Teulu i reoli problemau dermatolegol yn llwyddiannus mewn cleifion.

Dermatoleg Ymarferol

Cynlluniwyd y rhaglen dra rhyngweithiol, dysgu o bell ar-lein a gynlluniwyd i ddarparu dealltwriaeth gadarn o glefyd y croen fel mae’n ymddangos mewn arfer i gyfranogwyr, ac i alluogi Meddygon Teulu i reoli problemau dermatolegol yn llwyddiannus mewn cleifion.

Nod yr MSc mewn Seiciatreg ym Mhrifysgol Caerdydd yw cynnig addysg ôl-raddedig lefel gradd meistr cyflawn i fyfyrwyr o bob cefndir.

Seiciatreg

Nod yr MSc mewn Seiciatreg ym Mhrifysgol Caerdydd yw cynnig addysg ôl-raddedig lefel gradd meistr cyflawn i fyfyrwyr o bob cefndir.

Mae’r rhaglen Meistr yn Iechyd y Cyhoedd yn aml-ddisgyblaethol a thraws-broffesiynol o ran ei gynnwys a’r myfyrwyr mae’n ei ddenu fel arfer. Mae’r MYA wedi'i redeg yn llwyddiannus yng Nghaerdydd ers 1989 ac mae ganddo enw da yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Iechyd Cyhoeddus (MPH)

Mae’r rhaglen Meistr yn Iechyd y Cyhoedd yn aml-ddisgyblaethol a thraws-broffesiynol o ran ei gynnwys a’r myfyrwyr mae’n ei ddenu fel arfer. Mae’r MYA wedi'i redeg yn llwyddiannus yng Nghaerdydd ers 1989 ac mae ganddo enw da yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Cynlluniwyd y rhaglenni hyn ar gyfer meddygon teulu, fferyllwyr a nyrsys arbenigol sydd am ddatblygu eu gwybodaeth ymhellach am reoli problemau therapiwtig cyffredin yn ymarferol.

Therapiwteg

Cynlluniwyd y rhaglenni hyn ar gyfer meddygon teulu, fferyllwyr a nyrsys arbenigol sydd am ddatblygu eu gwybodaeth ymhellach am reoli problemau therapiwtig cyffredin yn ymarferol.

Mae’r rhaglen yn gyfle i ymchwilio i’r damcaniaethau a’r cysyniadau presennol, a’r rhai sy’n datblygu, ynghylch iacháu clwyfau a thrwsio meinweoedd, ac i’w dadansoddi.

Iacháu Clwyfau a Thrwsio Meinweoedd

Mae’r rhaglen yn gyfle i ymchwilio i’r damcaniaethau a’r cysyniadau presennol, a’r rhai sy’n datblygu, ynghylch iacháu clwyfau a thrwsio meinweoedd, ac i’w dadansoddi.

Gwylio gweminarau o ddiwrnodau agored blaenorol

Gwyliwch y gweminar hwn i gael rhagor o wybodaeth am ein rhaglenni Biowybodeg a Biowybodeg gydag Epidemioleg Genynnol MSc.

Cyflwyniad i Fiowybodeg

Gwyliwch y gweminar hwn i gael rhagor o wybodaeth am ein rhaglenni Biowybodeg a Biowybodeg gydag Epidemioleg Genynnol MSc.

Mae'r gweminar hwn gan Dr Fiona Rawlinson o'r Ysgol Meddygaeth yn ymdrin â chynnwys a dulliau addysgu MSc Meddygaeth Liniarol ar gyfer Gweithwyr Gofal Iechyd.

Cyflwyniad i Feddygaeth Liniarol ar gyfer Gweithwyr Gofal Iechyd (MSc)

Mae'r gweminar hwn gan Dr Fiona Rawlinson o'r Ysgol Meddygaeth yn ymdrin â chynnwys a dulliau addysgu MSc Meddygaeth Liniarol ar gyfer Gweithwyr Gofal Iechyd.

Dr Ian Morris yw cyfarwyddwr y Rhaglen Meddygaeth Newydd-enedigol yn yr Ysgol Meddygaeth. Dewch i wrando arno’n amlinellu’r cwrs MSc Meddygaeth Newydd-enedigol yn fwy manwl.

Cyflwyniad i Feddygaeth Newydd-enedigol MSc

Dr Ian Morris yw cyfarwyddwr y Rhaglen Meddygaeth Newydd-enedigol yn yr Ysgol Meddygaeth. Dewch i wrando arno’n amlinellu’r cwrs MSc Meddygaeth Newydd-enedigol yn fwy manwl.

Yn y recordiad gweminar hwn o'r Diwrnod Agored Rhithwir Ôl-raddedig ar 11 Tachwedd 2020, mae Sue Jenkins o'r Ganolfan Addysg Feddygol yn rhoi trosolwg o'r rhaglenni Ymarfer Llawfeddygol Uwch, Rheoli Poen a Gofal Critigol, yn ogystal â chymryd cwestiynau gan y gynulleidfa.

Cyflwyniad i Ymarfer Llawfeddygol Uwch, Rheoli Poen a Gofal Critigol

Yn y recordiad gweminar hwn o'r Diwrnod Agored Rhithwir Ôl-raddedig ar 11 Tachwedd 2020, mae Sue Jenkins o'r Ganolfan Addysg Feddygol yn rhoi trosolwg o'r rhaglenni Ymarfer Llawfeddygol Uwch, Rheoli Poen a Gofal Critigol, yn ogystal â chymryd cwestiynau gan y gynulleidfa.

Yn y gweminar hwn, gwyliwch yr Athro Ann Taylor, Cyfarwyddwr Ôl-raddedigion a Addysgir yn ateb cwestiynau'r gynulleidfa ynghylch cyflwyno e-Ddysgu yn y sesiwn Holi ac Ateb a’r cyflwyniad.

E-Ddysgu Ôl-raddedig a Addysgir yn yr Ysgol Meddygaeth

Yn y gweminar hwn, gwyliwch yr Athro Ann Taylor, Cyfarwyddwr Ôl-raddedigion a Addysgir yn ateb cwestiynau'r gynulleidfa ynghylch cyflwyno e-Ddysgu yn y sesiwn Holi ac Ateb a’r cyflwyniad.

Rhagor o wybodaeth am bob un o’n rhaglenni a addysgir i ôl-raddedigion

CwrsCymhwysterDull astudio
Uwch-Ymarfer LlawfeddygolMScRhan-amser - dysgu o bell
Heneiddio, Iechyd a ChlefydauMScAmser llawn, rhan-amser
BiowybodegMScAmser llawn, rhan-amser
Biowybodeg ac Epidemioleg EnetigMScAmser llawn, rhan-amser
Dermatoleg GlinigolMScAmser llawn
Gofal CritigolMScRhan-amser - dysgu o bell
DiabetesPgDip, MScRhan-amser - dysgu o bell
Cwnsela Genetig a GenomigMScRhan-amser - dysgu o bell
Addysg FeddygolPgCert, PgDip, MScAmser llawn, rhan-amser, rhan-amser - dysgu o bell
Tocsicoleg FeddygolPgCert, PgDip, MScAmser llawn, rhan-amser, rhan-amser - dysgu o bell
Meddygaeth NewyddenedigolPgDip, MScRhan-amser - dysgu o bell
Iechyd Galwedigaethol (Polisi ac Ymarfer)MScRhan-amser - dysgu o bell
Rheoli PoenMScRhan-amser - dysgu o bell
Meddygaeth Lliniarol ar gyfer Gweithwyr Gofal Iechyd ProffesiynolMScRhan-amser - dysgu o bell
Dermatoleg YmarferolPgDip, MScAmser llawn - dysgu o bell, rhan-amser - dysgu o bell
SeiciatregMScAmser llawn - dysgu o bell, rhan-amser - dysgu o bell
Iechyd CyhoeddusMPHAmser llawn, rhan-amser
TherapiwtegPgCert, PgDip, MScAmser llawn - dysgu o bell, rhan-amser - dysgu o bell

Iacháu Clwyfau a Thrwsio Meinweoedd

MScRhan-amser - dysgu o bell

Cyfleoedd ymchwil ôl-raddedig yn yr Ysgol Meddygaeth

Mae’r Ysgol Meddygaeth yn cynnig graddau ymchwil mewn disgyblaethau meddygol fel canser, imiwnoleg, haint, imiwnedd, y niwrowyddorau, iechyd meddwl, meddygaeth boblogaeth ac addysg feddygol.

Mae gennym record hirsefydlog o ymchwil ac arloesi addysgol o’r radd flaenaf. Ein nod sylfaenol yw sicrhau’r ‘trosi’ mwyaf o wybodaeth sylfaenol er lles y claf.

Eich opsiynau ar gyfer cymwysterau ymchwil ôl-raddedig yn yr Ysgol Meddygaeth:

DisgyblaethCymhwysterHyd
Canser a GenetegPhD/MPhil/MDPhD 3-4 blynedd, MPhil 1 flwyddyn, MD 1 flynedd
Haint ac ImiwneddPhD/MPhil/MDPhD 3-4 blynedd, MPhil 1 flwyddyn, MD 2 flynedd
Meddygaeth BoblogaethPhD/MPhil/MDPhD 3-4 blynedd, MPhil 1 flwyddyn, MD 2 flynedd
Meddygol Seicolegol a Niwrowyddorau ClinigolPhD/MPhil/MDPhD 3-4 blynedd, MPhil 1 flwyddyn, MD 2 flynedd
Addysg FeddygolPhD/MPhil/MDPhD 3-4 blynedd, MPhil 1 flwyddyn, MD 2 flynedd

Mae ein hadrannau ymchwil craidd yn canolbwyntio ar glefyd cronig ac ymchwil iechyd cymhwysol, yn unol â buddiannau’r GIG. Maent yn adlewyrchu anghenion a blaenoriaethau ein gofal iechyd cenedlaethol.

Darganfyddwch ein hadrannau ymchwil.

Cyflwyniad i Ymchwil Ôl-raddedig

Mae'r recordiad gweminar hwn o Ddiwrnod Agored Rhithwir Ôl-raddedig ar 11 Tachwedd yn cwmpasu'r opsiynau sydd ar gael ar gyfer astudiaeth ymchwil yn yr Ysgol Meddygaeth.

Rhagor o wybodaeth am ddysgu o bell

Mae llawer o’n cyrsiau yn eich galluogi i gael cymhwyster a phrofi addysg prifysgol wrth barhau â’ch cyflogaeth neu gyfrifoldebau eraill.

Rhagor am ein hystod o fodiwlau unigol

Cydbwyswch eich datblygiad proffesiynol â’ch ymrwymiadau presennol a chael cyflwyniad i bwnc drwy fodiwlau byr, dwys

Bywyd fel myfyrwyr ôl-raddedig a addysgir yn yr Ysgol Meddygaeth

Heb y rhaglen, fyddwn i ddim yn gallu breuddwydio am PhD hyd yn oed. Roeddwn i’n gallu cael yr wybodaeth angenrheidiol ar gyfer meddwl yn fwy dwys. Yn fy mhrofiad clinigol, yn bendant mae gen i safbwynt gwahanol, a mwy o fynediad at feddygaeth sy’n seiliedig ar dystiolaeth na chyn y rhaglen. Mae pynciau anodd ynghylch ymarfer clinigol yn cael eu trafod ar lefel uwch ac â dadleuon gwyddonol.
Sandra Liew, Nyrs Anaesthetig a myfyriwr MSc Ymarfer Llawfeddygol Uwch graddedig

Cyfleusterau

Rhagor o wybodaeth am yr ystod o gyfleusterau dysgu a chlinigol modern sydd ar gael yn yr Ysgol Meddygaeth.

Modiwl blas ar-lein

Mae ein tîm MSc Seiciatreg wedi creu modiwl byr am sut i ategu eich iechyd meddwl yn ystod pandemig COVID-19.

Gwasanaethau llyfrgelloedd

Rhagor o wybodaeth am y gefnogaeth a’r adnoddau allweddol y bydd gennych fynediad atynt fel myfyriwr ôl-raddedig a addysgir.

Dilynwch ni ar Twitter

Y newyddion diweddaraf o’r rhaglen ôl-raddedig a addysgir yn yr Ysgol Meddygaeth.

Hoffwch ni ar Facebook

Ymunwch â’n cymuned o staff a myfyrwyr

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Eich profiad ar y campws yn 2021/22

Ers dechrau pandemig y coronafeirws, rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni. Darganfyddwch beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud a beth i'w ddisgwyl pan fyddwch chi'n ymuno â ni.

Ariannu eich astudiaethau

Mwy o wybodaeth am yr ysgoloriaethau, pecynnau cymorth llywodraeth y DU, a’r benthyciadau i fyfyrwyr sydd ar gael ar eich cyfer.

Pori drwy ddewisiadau llety

Ddim yn siŵr pa lety i ddewis? Gall ein canllaw cymharu defnyddiol eich helpu i wneud penderfyniad.

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Camau nesaf

certificate

Edrychwch ar holl gyrsiau’r Ysgol Meddygaeth

Porwch drwy ein cyrsiau ôl-raddedig.

icon-pen

Sut i wneud cais

Diddordeb mewn astudio gyda ni? Dysgwch ragor am sut i gyflwyno cais.

tick

Meini prawf derbyn

Gofynion derbyn, polisïau a gweithdrefnau dethol ar gyfer cyrsiau meddygol israddedig.

mobile-message

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am astudiaethau ar gyfer israddedigion ym Mhrifysgol Caerdydd, cysylltwch â ni.

Pynciau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi

Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol

Ceir ystod amrywiol o raglenni ôl-raddedig a addysgir i fferyllwyr, gwyddonwyr biofeddygol ac ymarferwyr gofal iechyd.