Ewch i’r prif gynnwys
Students talking

Mathemateg

Mae’r Ysgol Mathemateg yn cynnig amgylchedd bywiog a chefnogol i fyfyrwyr ôl-raddedig, gan gynnwys mathemateg bur a chymhwysol, gwyddor data a dadansoddeg, risg ariannol, ystadegau ac ymchwil weithredol.

Sesiynau galw heibio am sgwrs fyw

Mae ein staff wrth law i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych am astudio MSc gyda ni yma yn yr Ysgol Mathemateg.

Pam astudio gyda ni

briefcase

Cysylltiadau â diwydiant

Manteisiwch ar ein cysylltiadau rhagorol â diwydiant sy’n cynnig cyfleoedd i wneud traethodau hir ‘yn y byd go iawn’ a chael profiad gwaith gwerthfawr yn y DU a thramor.

submission

Rhagoriaeth ymchwil

Rydym y lle gorau i astudio mathemateg yng Nghymru yn dilyn ein cais diweddaraf ar gyfer y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF).

star

Gwella cyflogadwyedd

Rydym yn cynnig dewis eang o fodiwlau dewisol a bydd digon o gyfleoedd i chi ddatblygu’r sgiliau proffesiynol y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt.

Roedd y cwrs yn heriol ac yn ddiddorol a rhoddodd gyfuniad o ddealltwriaeth ddamcaniaethol a sgiliau ymarferol i ddechrau fy ngyrfa ym maes ymchwil weithrediadol. Treuliais yr haf yn cwblhau fy nhraethawd hir ym Mhrifysgol Twente (Yr Iseldiroedd) yn gweithio ar broblem amserlennu gydag ysbyty partner. Roedd yn brofiad hynod werthfawr a rhoddodd gyfle gwych i mi ddefnyddio fy sgiliau newydd yn mynd i’r afael â phroblem yn y byd go iawn. Ar ôl profiad mor gadarnhaol gyda Phrifysgol Caerdydd, rwyf bellach yn astudio ar gyfer fy PhD ac yn gweithio mewn partneriaeth â bwrdd iechyd lleol er mwyn defnyddio data lefel cleifion i lywio penderfyniadau.
Sam Luen-English, myfyriwr graddedig MSc Ymchwil Weithrediadol ac Ystadegaeth Gymhwysol

Ein sgyrsiau

Dyma Gyfarwyddwr y rhaglenni Ôl-raddedig a Addysgir, yr Athro Owen Jones, yn rhoi trosolwg o’n rhaglenni MSc a sut mae ein cyrsiau galwedigaethol ar y cyd â’r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg yn cynnig y cyfle i gwblhau prosiectau traethodau hir dros yr haf gyda chwmnïau perthnasol.

Trosolwg o Raglenni MSc mewn Mathemateg

Dyma Gyfarwyddwr y rhaglenni Ôl-raddedig a Addysgir, yr Athro Owen Jones, yn rhoi trosolwg o’n rhaglenni MSc a sut mae ein cyrsiau galwedigaethol ar y cyd â’r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg yn cynnig y cyfle i gwblhau prosiectau traethodau hir dros yr haf gyda chwmnïau perthnasol.

Dyma Paul Harper, Athro Ymchwil Weithrediadol, yn trafod yr ymchwil ragorol sy’n cael ei chynnal ym maes Modelu Gofal Iechyd, a sut mae myfyrwyr MSc yn cael y cyfle i gynnal prosiectau sydd o bwys i’r byd go iawn gan olygu eich bod yn hynod gyflogadwy ar ôl eich blwyddyn MSc.

Ymchwil Weithrediadol ac Astudiaethau Ôl-raddedig

Dyma Paul Harper, Athro Ymchwil Weithrediadol, yn trafod yr ymchwil ragorol sy’n cael ei chynnal ym maes Modelu Gofal Iechyd, a sut mae myfyrwyr MSc yn cael y cyfle i gynnal prosiectau sydd o bwys i’r byd go iawn gan olygu eich bod yn hynod gyflogadwy ar ôl eich blwyddyn MSc.

Dr Maggie Chen, Darllenydd Mathemateg, sy’n goruchwylio prosiectau traethawd hir MSc yn ein Hysgol, a dyma hi’n trafod sut mae myfyrwyr yn cael y cyfle i ddefnyddio’r sgiliau a’r wybodaeth maen nhw wedi’u dysgu yn ystod eu cwrs drwy gwblhau eu traethawd hir gyda chwmnïau perthnasol, gan eu gwneud yn fwy cyflogadwy.

Prosiectau Traethawd Hir MSc

Dr Maggie Chen, Darllenydd Mathemateg, sy’n goruchwylio prosiectau traethawd hir MSc yn ein Hysgol, a dyma hi’n trafod sut mae myfyrwyr yn cael y cyfle i ddefnyddio’r sgiliau a’r wybodaeth maen nhw wedi’u dysgu yn ystod eu cwrs drwy gwblhau eu traethawd hir gyda chwmnïau perthnasol, gan eu gwneud yn fwy cyflogadwy.

Fideo gan grŵp o academyddion o’r Ysgol Mathemateg - gan gynnwys cynfyfyrwyr BSc sy’n astudio ar gyfer PhD erbyn hyn - am amrywiaeth mathemateg yn yr adran ac, yn fwy penodol, sut aethon nhw ati i ddefnyddio mathemateg gymhwysol i ateb cwestiynau biolegol a datrys problemau.

Amrywiaeth mewn Bioleg Fathemategol

Fideo gan grŵp o academyddion o’r Ysgol Mathemateg - gan gynnwys cynfyfyrwyr BSc sy’n astudio ar gyfer PhD erbyn hyn - am amrywiaeth mathemateg yn yr adran ac, yn fwy penodol, sut aethon nhw ati i ddefnyddio mathemateg gymhwysol i ateb cwestiynau biolegol a datrys problemau.

Mae Dr Geraint Parry yn ddarlithydd Mathemateg cyfrwng Cymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae’n aelod o’r Grŵp Ymchwil Weithrediadol ac mae’n addysgu’r modiwl Dulliau Cyfrifiadurol yn rhan o’r MSc - cwrs y mae ef ei hun wedi’i astudio.

Darlithydd Mathemateg a Chynfyfyriwr MSc

Mae Dr Geraint Parry yn ddarlithydd Mathemateg cyfrwng Cymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae’n aelod o’r Grŵp Ymchwil Weithrediadol ac mae’n addysgu’r modiwl Dulliau Cyfrifiadurol yn rhan o’r MSc - cwrs y mae ef ei hun wedi’i astudio.

Dyma Montunrayo Shodimu, a gwblhaodd radd MSc Gwyddorau Data, yn trafod yr ystod eang o weithgareddau allgyrsiol y cymerodd hi ran ynddynt pan oedd yn fyfyriwr. Mae’r rhain yn cynnwys datblygu sgiliau astudio, dysgu ieithoedd newydd, gwaith gwirfoddol yn y gymuned - ac fe wnaeth y cyfan ei helpu i ennill Gwobr Caerdydd.

Fideo Cynfyfyrwyr MSc Gwyddorau Data a Dadansoddi: Montunrayo Shodimu

Dyma Montunrayo Shodimu, a gwblhaodd radd MSc Gwyddorau Data, yn trafod yr ystod eang o weithgareddau allgyrsiol y cymerodd hi ran ynddynt pan oedd yn fyfyriwr. Mae’r rhain yn cynnwys datblygu sgiliau astudio, dysgu ieithoedd newydd, gwaith gwirfoddol yn y gymuned - ac fe wnaeth y cyfan ei helpu i ennill Gwobr Caerdydd.

Rhaglenni ôl-raddedig a addysgir

Cyfle i ddatblygu eich sgiliau proffesiynol, dyfnhau eich dealltwriaeth a gwella eich rhagolygon gyrfa gyda'n dewis o raddau ôl-raddedig.

Course Qualification Mode
Dadansoddi Data i’r Llywodraeth MSc Amser llawn
Gwyddor Data a Dadansoddi MSc Amser llawn, Rhan amser
Mathemateg MSc Amser llawn
Ymchwil Weithrediadol ac Ystadegaeth Gymhwysol MSc Amser llawn, Rhan amser
Ymchwil Weithrediadol, Ystadegaeth Gymhwysol a Risg Ariannol MSc Amser llawn, Rhan amser

Effaith ymchwil a gweithio gyda diwydiant

Manteisiwch ar y canfyddiadau, dealltwriaeth a’r syniadau diweddaraf ar eich cwrs gan ein hacademyddion a arweinir gan ymchwil. Mae ymchwil yr academyddion hyn yn dangos yr effaith y mae gwyddorau mathemategol yn ei chael ar fywyd bob dydd.

Adeilad newydd yr Ysgol Mathemateg

Bydd ein cyfleuster newydd sbon pwrpasol, y byddwn yn ei rannu â’r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg, yn barod yn nhymor yr hydref flwyddyn nesaf.

Ymunwch â'n cymuned

Dilynwch ni ar Twitter i gael y newyddion diweddaraf o’r Ysgol Mathemateg.

Academi Gwyddor Data

Addysgir nifer o’n graddau MSc yn yr Academi Gwyddor Data a sefydlwyd mewn ymateb i’r galw am raddedigion tra medrus a chyflogadwy mewn meysydd sy’n cynnwys gwyddor data.

Ar y cyd â phartneriaid diwydiannol, ein nod yw cyflwyno myfyrwyr i amrywiaeth helaeth o ddulliau deall data a defnyddio’r rheiny i roi ar waith ffyrdd arloesol o ddatrys amryw broblemau yn y byd go iawn.

Rhaglenni ôl-raddedig ymchwil

Mae ein hymchwil a gydnabyddir yn rhyngwladol yn dangos effaith gwyddorau mathemategol ar fywyd bob dydd ac rydym yn cynnig ystod eithriadol o eang o gyfleoedd ar gyfer astudiaethau ôl-raddedig mewn mathemateg.

Ymchwil mewn Mathemateg

Y prif feysydd lle rydym yn cynnig goruchwyliaeth tuag at raddau ymchwil MPhil a PhD yw mathemateg bur, mathemateg gymhwysol, ymchwil weithredol, a thebygolrwydd ac ystadegau.

Ein hymchwil

Mae ein hymchwil yn ymestyn ar draws dadansoddiadau a hafaliadau gwahaniaethol, mathemateg gymhwysol, ffiseg fathemategol, ymchwil weithredol ac ystadegau.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Eich profiad ar y campws yn 2021/22

Ers dechrau pandemig y coronafeirws, rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni. Darganfyddwch beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud a beth i'w ddisgwyl pan fyddwch chi'n ymuno â ni.

Ariannu eich astudiaethau

Mwy o wybodaeth am yr ysgoloriaethau, pecynnau cymorth llywodraeth y DU, a’r benthyciadau i fyfyrwyr sydd ar gael ar eich cyfer.

Gwarant o lety

Gallwn warantu ystafell wely sengl yn llety'r Brifysgol i fyfyrwyr ôl-raddedig sy’n cyrraedd ym mis Medi.

Cymorth i fyfyrwyr

Cyngor diduedd a chyfrinachol yn rhad ac am ddim ar anableddau, dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela ac ati.

Camau nesaf

certificate

Edrychwch ar holl gyrsiau'r Ysgol Mathemateg yng Nghaerdydd

Cymerwch olwg ar ein cyrsiau ôl-raddedig ar gyfer 2021.

icon-pen

Sut i wneud cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am sut i wneud cais.

icon-contact

Cysylltwch â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.