Ewch i’r prif gynnwys
Student reading a book

Y Gyfraith

Ymunwch â'r unig brifysgol Grŵp Russell sy'n cynnig yr amrediad llawn o gyrsiau academaidd a galwedigaethol ym maes y gyfraith.

Sesiynau byw

Pam astudio gyda ni

Mae’r gyfraith yn bwnc y gallwch ei ddefnyddio ym mhob elfen o fywyd. Rydym yn cynnig ystod o raglenni fydd yn cynnig gwerthfawrogiad o faterion domestig a rhyngwladol. Bydd yn eich helpu i feddwl am reoliadau cyfredol ac arfaethedig mewn modd critigol, yn meithrin ffyrdd annibynnol o feddwl a’ch galluogi i gynnal ymchwil fanwl.

people

Pro Bono

Datblygu eich sgiliau cyfreithiol gan weithio ar achosion go iawn a helpu aelodau o'r gymuned gyda'n gwahanol gynlluniau Pro Bono.

certificate

Cyflogadwyedd

Roedd 92% o'n graddedigion mewn cyflogaeth, a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (data HESA)

rosette

Rhagoriaeth ymchwil

Roedd y rhan fwyaf o’n gweithgareddau’n cael eu hystyried fel rhai ‘o’r radd flaenaf’ neu ‘ryngwladol ragorol’ yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014.

Heb os nac oni bai, y staff academaidd yw’r elfen nes i eu fwynhau fwyaf yn y rhaglen. Mae pob darlithydd yn cyfuno eu profiad a’u dealltwriaeth helaeth ag angerdd at ddysgu ac addysgu. Yn ystod fy LLM, mae’r darlithwyr wedi addysgu eu pynciau’n frwdfrydig yn ogystal â gwrando ar ein mewnbwn ac annog beirniadaeth a thrafodaeth.
Annabella Ferrari LLM Cyfraith Llongau

Rhagor o wybodaeth amdanom ni

Pro bono

Datblygwch sgiliau gofalu am gleientiaid, ymchwil gyfreithiol, ysgrifennu a siarad cyhoeddus wrth weithio ar achosion go iawn a helpu aelodau o'r gymuned drwy ein cynlluniau Pro Bono.

Rhaglenni galwedigaethol

Os ydych am fod yn gyfreithiwr neu’n fargyfreithiwr, rydym yn cynnig y prif gyrsiau hyfforddiant galwedigaethol sy’n ofynnol i gael mynediad at y proffesiwn cyfreithiol. Os ydych chi'n ystyried gyrfa gyfreithiol ond nad oes gennych radd yn y gyfraith, ymunwch â ni ddydd Mercher 24 Mawrth am 16:00 i gael gwybod am ein Diploma Graddedigi yn y Gyfraith.

Cyfleoedd ymchwil

Ymunwch â'n diwylliant ymchwil bywiog a dod yn rhan o'r genhedlaeth nesaf o ysgolheigion cyfreithiol. Rydyn ni’n cynnig cyfleoedd PhD ac MPhil amser llawn a rhan-amser, gyda goruchwyliaeth ar gael yn y clystyrau ymchwil canlynol yn ymwneud â'r Gyfraith: Meddygaeth, Gofal Iechyd a Chymdeithas; Llywodraethiant a Chyfansoddiadaeth; Cyfiawnder Weithdrefnol; a Rheoleiddio Gweithgarwch Masnachol.

Mae astudio’r Gyfraith ym Mhrifysgol Caerdydd yn heriol yn ddeallusol, yn drylwyr yn academaidd ac yn werth chweil yn bersonol

Astudiwch y Gyfraith os ydych chi’n dymuno deall y gymdeithas rydych yn byw ynddi, y prif faterion sy’n llywio bywyd y wlad a sut mae hyn yn effeithio arnoch chi.

Rwyf yn Uwch-gwnselydd Cyfreithiol ac yn Is-lywydd mewn cwmni rheoli asedau rhyngwladol yn Munich, yn arbenigo mewn buddsoddiadau rhyngwladol. Rwyf yn defnyddio’r sgiliau nes i eu dysgu yn ystod y BTC bron yn ddyddiol, er nad wyf yn gyfreithiwr nac yn ymwneud ag ymgyfreitha. Fe wnaeth y cwrs fy addysgu sut i ymarfer y gyfraith yn hytrach na’i damcaniaethu - hynny ydy, sut i ymchwilio i’r gyfraith berthnasol yn gyflym ac yn gywir, a’i defnyddio mewn achos penodol.
Nick Wolfe Cwrs Hyfforddiant y Bar

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Eich profiad ar y campws yn 2021/22

Ers dechrau pandemig y coronafeirws, rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni. Darganfyddwch beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud a beth i'w ddisgwyl pan fyddwch chi'n ymuno â ni.

Ariannu eich astudiaethau

Mwy o wybodaeth am yr ysgoloriaethau, pecynnau cymorth llywodraeth y DU, a’r benthyciadau i fyfyrwyr sydd ar gael ar eich cyfer.

Gweld ein llety

Gallwn warantu ystafell wely sengl yn llety'r Brifysgol i fyfyrwyr ôl-raddedig sy’n cyrraedd ym mis Medi.

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Camau nesaf

academic-school

Gweld ein cyrsiau ôl-raddedig a addysgir

Porwch drwy ein cyrsiau ar gyfer 2021.

academic-school

Gweld ein rhaglenni ymchwil ôl-raddedig yn y gyfraith.

Porwch drwy ein rhaglenni ar gyfer 2021.

icon-contact

Cysylltu

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Sut i wneud cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.

Pynciau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi

Gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol

Ymunwch ag un o'r adrannau Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol mwyaf yn y DU, gyda gwerth 120 mlynedd o dreftadaeth gyfoethog.


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.