Ewch i’r prif gynnwys
Student reading a magazine

Newyddiaduraeth, y cyfryngau a diwylliant

Ers blynyddoedd lawer, rydym wedi cynnig rhagoriaeth o ran addysgu a hyfforddi, a gallwn gyfuno hyn â phortffolio ymchwil rhagorol.

Sesiynau byw

Pam astudio gyda ni

Mae gradd newyddiaduraeth, cyfryngau neu gyfathrebu ôl-raddedig o Brifysgol Caerdydd yn cael ei chydnabod yn eang fel gradd o ansawdd. Ein cenhadaeth yw meithrin cydadwaith unigryw, cyfoethog rhwng ‘theori’ ac ‘ymarfer’, boed hynny ym maes sgiliau proffesiynol neu ymchwil arloesol.

tick

Cyflogadwyedd

Roedd 97% o'n graddedigion mewn cyflogaeth, a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (data HESA).

people

Addysg gan arbenigwyr

Mae ein staff arbenigol a phrofiadol yn cynnwys rhai o awduron, ymchwilwyr a meddylwyr mwyaf blaenllaw y byd yn ogystal â chydweithwyr proffesiynol o’r maes newyddiaduraeth, cysylltiadau cyhoeddus a’r cyfryngau.

academic-school

Cysylltiadau da

Byddwch chi’n gweithio yng nghanol ardal cyfryngau fywiog Caerdydd mewn cyfleuster pwrpasol drws nesaf at adeilad newydd BBC Cymru/Wales.

Ein fideos

Mae diwydiant y cyfryngau yn diffinio ein diwylliant a sut rydym yn byw

Felly, mae hyfforddi pobl gyda’r sgiliau addas a’r gwerthoedd cryfion i weithio yn y diwydiant cyfryngau yn hanfodol bwysig ac yn gofyn am ganolfannau rhagoriaeth fel Prifysgol Caerdydd i ymchwilio a deall y diwydiant cyfryngau modern.

Mae'r cwrs Newyddiaduraeth Ddarlledu wedi fy mharatoi ar lefel dechnegol a seicolegol. Mae'n rhoi stamina a mantais bwysig i chi sy'n baratoad da ar gyfer yr ystafell newyddion. Rydym yn gallu sylwi ar stori dda, ond gallwn hefyd ei ffilmio, ei golygu, ei chynhyrchu a'i chyfarwyddo. Rydym wedi cael ein paratoi'n eithriadol o dda ar gyfer gwerthu ein hunain ynghyd â'n sgiliau i ddarpar gyflogwyr.
Megan Davies MA Newyddiaduraeth Ddarlledu

Rhagor o wybodaeth amdanom ni

Cydnabyddiaeth ac enw da

Fe ddaethon ni'n 5ed yn y Complete University Guide 2021 a 7fed yn The Times/Sunday Times Good University Guide ar gyfer Cyfathrebu ac Astudiaethau'r Cyfryngau. Yn rhyngwladol, fe wnaeth Rhestr QS o Brifysgolion Gorau'r Byd 2020 yn ôl Pwnc ein gosod yn 23ain yn y byd, ac ymhlith y tri uchaf yn y DU, ar gyfer Cyfathrebu ac Astudiaethau'r Cyfryngau.

Ewch ymlaen - cael eich achredu

Mae graddio gyda gradd achrededig yn fantais sylweddol pan rydych chi'n ceisio gwneud argraff wrth edrych am swyddi. Ein pedair gradd achrededig yw: Newyddiaduraeth Ddarlledu, Newyddiaduraeth Cylchgronau, Newyddiaduraeth Newyddion a Chysylltiadau Cyhoeddus Rhyngwladol a Rheoli Cyfathrebu Byd-eang.

Ymchwil

Wrth wraidd ein hymchwil, ceir ymrwymiad i gyflwyno gwaith o safon uchel sy'n cyfrannu at drafodaethau cymdeithasol cyfoes.

Dysgais nifer o sgiliau digidol ac rwy'n barod ar gyfer llythrennedd digidol nawr. Mae gen i brofiad mewn rhwydweithio digidol, darllen yn feirniadol a chreu cynnwys ar gyfer y cyfryngau a dod o hyd i ddata a’i ddewis ar gyfer dysgu ac ymchwil. Bydd fy ngradd yn fy helpu i sicrhau swydd ddelfrydol mewn sectorau fel y cyfryngau, diwylliant, gwleidyddiaeth a busnes.
Amnah Ansari MA Cyfryngau Digidol a Chymdeithas

Darlithfa 300 sedd, chwe ystafell newyddion, dwy stiwdio deledu a dwy stiwdio radio

Ym mis Medi 2018, symudom i gartref newydd  a adeiladwyd yn bwrpasol yng nghanol datblygiad newydd sbon Sgwâr Canolog Caerdydd.

Mae’r lleoliad hwn, yng nghanol y ddinas, wedi creu ymdeimlad newydd a bywiog o’n lle wrth galon diwydiannau diwylliannol a chyfryngau Caerdydd.

Dim ond munud mae’n ei gymryd i gerdded o brif orsaf drenau Caerdydd Canolog, ac mae hyn yn cynnig cysylltiadau cludiant gwych ar garreg ein drws.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Eich profiad ar y campws yn 2021/22

Ers dechrau pandemig y coronafeirws, rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni. Darganfyddwch beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud a beth i'w ddisgwyl pan fyddwch chi'n ymuno â ni.

Gwarant o lety

Gallwn warantu ystafell wely sengl yn llety'r Brifysgol i fyfyrwyr ôl-raddedig sy’n cyrraedd ym mis Medi.

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Cefnogi a lles myfyrwyr

Cefnogaeth i fyfyrwyr gydag anabledd fel cyflyrau iechyd corfforol tymor hir, anawsterau dysgu penodol, anhwylderau ar y sbectrwm awtistiaeth a chyflyrau iechyd meddwl.

Y camau nesaf

cursor

Gweld ein holl gyrsiau ôl-raddedig a addysgir

Porwch drwy ein rhaglenni ar gyfer 2021.

building

Gweld ein holl gyrsiau ôl-raddedig ymchwil

Porwch drwy ein rhaglenni ar gyfer 2021.

icon-contact

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Sut i wneud cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.