Ewch i’r prif gynnwys

Sesiynau galw heibio am sgwrs fyw

Rydym yma i ateb eich holl gwestiynau, felly ymunwch ag un o'n sgyrsiau.

Pam astudio gyda ni

Mae ein harbenigedd yn gyfoethog, eang a rhyngwladol ac yn cynnwys hanes Prydain, Cymru, Ewrop (gan gynnwys Canol a Dwyrain Ewrop, a Rwsia), Asia a Gogledd America. Bydd gennych hefyd gyfle i gyflwyno eich gwaith yn uniongyrchol i’r cyhoedd, ac edrych ar faterion ymgysylltu a chynhyrchu addysgol ar y cyd â’r gymuned leol i arddangos pwysigrwydd hanes yn y gymuned ehangach.

people

Cyfleoedd am leoliad gwaith

Ennill profiad proffesiynol yn y sector treftadaeth fel rhan o’n gradd Meistr.

globe

Ymchwilio i fydoedd y gorffennol, croesi cyfandiroedd

Rydym yn ymchwilio i bynciau o'r cyfnod canoloesol i'r cyfnod modern, o rywioldeb yn yr Oesoedd Canol hyd at Ewrop yn ystod y Rhyfel Oer a chaethwasiaeth yng Ngogledd America.

rosette

Ymhlith yr 20 uchaf yn y DU

Rydym yn y 17eg safle am ein hymchwil arwyddocaol, drylwyr a gwreiddiol yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf y DU (REF 2014).

Ein fideos

Cyflwyniad Diwrnod Agored MA Hanes

Cewch ragor o wybodaeth am ein MA Hanes newydd yng nghyflwyniad hwn y diwrnod agored. Bydd yr Athro Keir Waddington yn rhoi cyflwyniad i’r adran hanes gan gynnwys arbenigedd addysgu a themâu ymchwil yr ysgol, a bydd Dr James Ryan yn rhoi rhagor o wybodaeth ar gynnwys ein MA a'r hyn sy'n ei gwneud yn unigryw.

Hanes, Archaeoleg a Chrefydd ym Mhrifysgol Caerdydd

Rhagor o wybodaeth am astudio gyda ni yn yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd.

Mae ein gradd Meistr newydd yn archwilio pynciau'n ddyfnach ar draws ystod o gyfnodau a gwledydd, gan gynnig cyfleoedd cyffrous i wneud gwaith ymchwil a gweithio gyda phartneriaid treftadaeth.
Yr Athro Keir Waddington Director of Research

Rhagor o wybodaeth amdanom ni

Ymgysylltu o’r radd flaenaf

Mae ein prosiectau ymgysylltu yn meithrin cysylltiadau cadarnhaol mewn cymunedau, yn y sector treftadaeth ac ysgolion drwy brosiectau fel SHARE with Schools. Cydnabyddir bod Prosiect Treftadaeth CAER yn enghraifft o ragoriaeth ryngwladol ac mae wedi rhoi sylw i stori gynhanesyddol prifddinas Cymru a chymunedau Caerau a Threlái.

Ewch â’ch diddordebau i’r lefel nesaf

Mae ein gradd MA Hanes arloesol yn eich galluogi i ymgymryd â phrosiect ymgysylltu â'r cyhoedd sy’n cael effaith ar y byd go iawn, neu gynnal eich ymchwil wreiddiol eich hun ar bwnc o'ch dewis ar y llwybr traethawd hir traddodiadol.

Ymchwil ôl-raddedig

Gwnewch eich cyfraniad gwreiddiol at wybodaeth mewn cymuned ymchwil ffyniannus sy'n enwog yn rhyngwladol. Rydym yn cynnig llwybrau PhD/MPhil hyblyg mewn Hanes a Hanes Cymru, a Hanes yr Henfyd.

Lleoliad canolog

Byddwch yn astudio yn ein campws yng nghanol ein dinas werdd yn Adeilad John Percival a chewch fynediad hwylus at gyfleuster ardderchog Archifau a Chasgliadau Arbennig y Brifysgol yn Llyfrgell y Celfyddydau a’r Gwyddorau Cymdeithasol gerllaw.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Eich profiad ar y campws yn 2021/22

Ers dechrau pandemig y coronafeirws, rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni. Darganfyddwch beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud a beth i'w ddisgwyl pan fyddwch chi'n ymuno â ni.

Ariannu eich astudiaethau

Mwy o wybodaeth am yr ysgoloriaethau, pecynnau cymorth llywodraeth y DU, a’r benthyciadau i fyfyrwyr sydd ar gael ar eich cyfer.

Pori drwy ddewisiadau llety

Ddim yn siŵr pa lety i ddewis? Gall ein canllaw cymharu defnyddiol eich helpu i wneud penderfyniad.

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Camau nesaf

academic-school

Gweld ein cyrsiau Hanes ôl-raddedig a addysgir

Gweld ein cyrsiau ar gyfer 2021.

book

Gweld ein cyrsiau ymchwil Hanes ôl-raddedig

Gweld ein cyrsiau ar gyfer 2021.

icon-contact

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Sut i wneud cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio..

Pynciau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi

Astudiaethau crefyddol

Ymunwch â'n cymuned academaidd chwilfrydig, sy'n angerddol am astudio crefydd a diwinyddiaeth yng nghyd-destunau'r gorffennol, y presennol a'r dyfodol.

Archaeoleg a chadwraeth

Mae ein graddau ymarferol o fri yn cyflwyno’r hyfforddiant, y sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i chi wneud eich marc yn y sector treftadaeth, ynghyd â’r sgiliau cyflogadwyedd i ddilyn eich gyrfa mewn sectorau perthnasol.