Ewch i’r prif gynnwys
Students talking

Daearyddiaeth a chynllunio

Rydym yn ganolfan ryngwladol flaenllaw o ran addysgu ac ymchwilio ym maes cynllunio gofodol a daearyddiaeth ddynol.

Sesiwn fyw

Rydym yma i ateb eich holl gwestiynau, felly ymunwch â sgwrs neu weminar.

Pam astudio gyda ni

Gan ddefnyddio gwyddorau cymdeithasol rhyngddisgyblaethol ar groesffordd daearyddiaeth a chynllunio, mae ein hymchwil yn ddeinamig ac amrywiol. Deall cymdeithas, gofod a lleoedd yw’r nod er mwyn datblygu a rheoli dinasoedd, rhanbarthau ac ardaloedd gwledig a’u gwneud yn gynaliadwy. Ymunwch â ni a helpwch i fynd i’r afael â heriau mawr ein cymunedau ar hyn o bryd.

academic-school

Canolbwyntio ar eich dyfodol

Roedd 94.5% o'n graddedigion mewn cyflogaeth, a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (Data HESA).

rosette

Ymchwil sy’n cael effaith

Ystyrir bod 85% o’n hymchwil sydd o bwys cymdeithasol, economaidd a diwylliannol (sy’n trawsnewid trafodaethau polisi ac yn dylanwadu ar agendâu rhyngwladol) yn arwain y byd neu’n rhyngwladol ragorol (REF 2014).

star

Uchel ei pharch

Rydym ymhlith y 100 uchaf ar gyfer daearyddiaeth (Rhestr QS o Brifysgolion Gorau’r Byd yn ôl Pwnc 2020) ac yn yr 8fed safle ar gyfer cynllunio trefol a gwledig a thirwedd (The Times/Sunday Times Good University Guide 2021).

Ein fideos

Pwy ydyn ni a beth ydyn ni’n ei wneud

Yn yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio rydyn ni’n defnyddio meddwl beirniadol a gwybodaeth ymarferol er mwyn ceisio datrys y problemau economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol i mae cymdeithasau dynol a lleoedd yn eu hwynebu ar hyn o bryd.

Mae staff yr Ysgol yn cynnwys athrawon hynod ddeallus sy’n dod o wahanol rannau o’r byd, gan gynyddu amrywiaeth y gymuned. Fy hoff gof o fy amser yn y brifysgol yw gwneud ffrindiau newydd sy’n dod o gefndiroedd gwahanol i fy un i. Mewn gwirionedd, fe wnaeth hynny fy helpu i ehangu fy ngorwelion a dysgu llawer amdanaf fi fy hun.
Nada Anwar MSc Datblygu Trefol a Rhanbarthol

Rhagor o wybodaeth amdanom ni

Yn ymwybodol yn fyd-eang

Rydym yn byw mewn byd sy'n mynd yn fwyfwy cyd-gysylltiedig a byd-eang. Mae deall a gwerthfawrogi safbwyntiau, diwylliannau ac arferion gwahanol yn bwysig ac yn cyfoethogi ein gwaith a’n bywydau. Pan fyddwch yn ymuno â ni yng Nghaerdydd, byddwch yn dod yn rhan o gymuned wirioneddol ryngwladol, gyda staff a myfyrwyr o bron 30 o wledydd gan gynnwys Awstralia, Tsieina, Iran, Pacistan ac UDA.

Byddwch gam ar y blaen drwy gael eich achredu

Mae ein rhaglenni gradd meistr yn cael eu parchu’n rhyngwladol a chydnabyddir sawl un am eu hansawdd a’u natur arbenigol gan gyrff proffesiynol yn y DU gan gynnwys y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol (RTPI), y Sefydliad Syrfewyr Siartredig Brenhinol (RICS) a Sefydliad Siartredig Priffyrdd a Chludiant (CIHT).

Ymchwil Drawsnewidiol

Mae gennym bortffolio amrywiol o ymchwil sy’n cwmpasu newid economaidd, cymdeithasol, gwleidyddol a newid diwylliannol a’r amgylcheddau adeiledig a naturiol. Ein nod, a drefnir o gwmpas pedwar grŵp ymchwil, yw recriwtio myfyrwyr PhD ymroddedig i gynnal ymchwil arloesol, gyfoes ac uchel ei heffaith. Ymunwch â ni i chwarae rôl flaenllaw yn nadleuon academaidd a pholisi'r dyfodol ar lefel genedlaethol a rhyngwladol.

Trawsnewid lleoedd drwy feddwl yn feirniadol ac ymgysylltu â’r cyhoedd

Rydym wedi ein lleoli yn Adeilad Morgannwg, adeilad eiconig, rhestredig Gradd 1, sydd yng nghanolfan ddinesig Caerdydd ac yn dafliad carreg o ganol y ddinas. Er bod ein cartref yn hanesyddol, mae ein cyfleusterau’n addas at yr unfed ganrif ar hugain, gydag ystod eang o ddarlithfeydd modern, ystafelloedd seminar, stiwdios dylunio a labordy cyfrifiadurol.

Mae’r cyfleusterau addysgu cyfrifiadurol yn cael eu cefnogi’n llawn gan staff technegol ac yn llawn yr holl becynnau sy’n berthnasol i’ch astudiaethau, gan gynnwys rheoli cronfeydd data, dylunio â chymorth cyfrifiadur, GIS a meddalwedd ystadegol a graffigol.

Mae'r rhaglen Trafnidiaeth a Chynllunio yn cynnig dewis eang ac amrywiol o fodiwlau. Maent yn amrywio o fodiwlau dadansoddol a thechnegol sy'n edrych ar ymddygiad teithio, modelau trafnidiaeth, caffael a dadansoddi data, i fodiwlau sy'n ystyried polisïau a strategaethau trafnidiaeth ehangach. Mae'n gyfuniad sy'n eich helpu i baratoi ar gyfer dyfodol mewn cynllunio neu fodelu trafnidiaeth.
Duncan Lawrence MSc Trafnidiaeth a Chynllunio

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Eich profiad ar y campws yn 2021/22

Ers dechrau pandemig y coronafeirws, rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni. Darganfyddwch beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud a beth i'w ddisgwyl pan fyddwch chi'n ymuno â ni.

Ariannu eich astudiaethau

Mwy o wybodaeth am yr ysgoloriaethau, pecynnau cymorth llywodraeth y DU, a’r benthyciadau i fyfyrwyr sydd ar gael ar eich cyfer.

Pori drwy ddewisiadau llety

Ddim yn siŵr pa lety i ddewis? Gall ein canllaw cymharu defnyddiol eich helpu i wneud penderfyniad.

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Camau nesaf

academic-school
book
icon-contact

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Sut i wneud cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.