Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni

Astudiwch ieithyddiaeth a chyfathrebu ar lefel uwch tra’n ennill sgiliau trosglwyddadwy gwerthfawr fel meddwl yn feirniadol, dadansoddi a datrys problemau ar lefel uwch, ynghyd â sgiliau ymchwil annibynnol.

star

Ymchwil sy’n cael effaith

Yn y DU, rydym yn y 10 uchaf ar gyfer Iaith a Llenyddiaeth Saesneg ac yn 4ydd am yr effaith y mae ein hymchwil mewn athroniaeth yn ei chael ar gymdeithas (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014).

book

Ymhlith y 100 uchaf ar draws y byd

Rydym ymysg y 100 prifysgol gorau yn y byd ar gyfer astudio Iaith a Llenyddiaeth Saesneg (Rhestr QS o Brifysgolion Gorau'r Byd yn ôl Pwnc 2019).

briefcase

Cyflogadwyedd

Roedd 92% o'n graddedigion mewn cyflogaeth, a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (HESA).

Ein cyflwyniadau a’n fideos

Ieithyddiaeth Gymhwysol

Rhagor o wybodaeth am ein MA Ieithyddiaeth Gymhwysol.

Ieithyddiaeth Fforensig

Rhagor o wybodaeth am ein MA Ieithyddiaeth Fforensig.

Iaith ac Ieithyddiaeth

Rhagor o wybodaeth am ein MA Iaith ac Ieithyddiaeth.

Ymchwil i Iaith a Chyfathrebu

Rhagor o wybodaeth am ein MA Ymchwil i Iaith a Chyfathrebu.

Dewch i ddarganfod ein Hysgol

Cymerwch gipolwg ar sut brofiad fyddai astudio gyda ni yng Nghaerdydd.

Gwnes i wir fwynhau gwneud y cwrs MA Ymchwil i Iaith a Chyfathrebu, yn enwedig gan ei fod yn canolbwyntio’n helaeth ar ddylunio ymchwil meintiol ac ansoddol, a hefyd yr hyblygrwydd roedd yn ei ganiatáu wrth ddewis y pwnc ar gyfer fy nhraethawd hir MA. Roeddwn i’n gallu archwilio pynciau o ddiddordeb arbennig i fi, tra hefyd yn dysgu sgiliau ymchwil hynod werthfawr. Rydw i’n credu bod y wybodaeth a’r sgiliau a enillais yn ystod yr MA wedi rhoi sylfaen gadarn i mi er mwyn pontio’n llwyddiannus i ymchwil doethurol.
Alex Carr MA Ymchwil i Iaith a Chyfathrebu

Rhagor o wybodaeth amdanom ni

ENCAP student

Ymchwil o'r radd flaenaf

Gan gymhwyso ein hymchwil o heriau cymdeithasol o bwys, rydym yn defnyddio theori ieithyddol ac ystod eang o ddulliau i archwilio sut mae iaith yn gweithio fel system, a sut mae’n cael ei defnyddio i ddiffinio hunaniaeth ac adlewyrchu a mowldio agweddau.

ENCAP students

Ymchwil ôl-raddedig

Mae ein Canolfan Ymchwil Iaith a Chyfathrebu wedi magu enw da rhyngwladol mewn sosioieithyddiaeth, dadansoddi disgwrs yn feirniadol a phroffesiynol cyfathrebu aml-fodd, caffael iaith, ieithyddiaeh swyddogaethol systematig, ieithyddiaeth fforensig, ieithyddiaeth gorpws a iaith fformiwlaig. Dylynwch eich huchelgais PhD neu MPhil yn yr amgylchedd deinamig hwn.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Female students studying in single booths

Eich profiad ar y campws yn 2021/22

Ers dechrau pandemig y coronafeirws, rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni. Darganfyddwch beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud a beth i'w ddisgwyl pan fyddwch chi'n ymuno â ni.

Postgraduate students applying for a postgraduate loan

Ariannu'ch astudiaethau

Rhagor o wybodaeth am yr ysgoloriaethau, pecynnau cymorth llywodraeth y DU a'r benthyciadau myfyrwyr sydd ar gael i chi.

Cegin (hygyrch)

Edrychwch ar ein llety

Gallwn warantu ystafell deiliadaeth sengl i bob myfyriwr ôl-raddedig sy'n cyrraedd ym mis Medi.

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cyngor diduedd a chyfrinachol yn rhad ac am ddim ar anableddau, dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela ac ati.

Camau nesaf

academic-school
academic-school
icon-chat

Cysylltu

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Sut i wneud cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.

Pynciau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi

Athroniaeth

Archwiliwch amrywiaeth llenyddiaeth Saesneg, y gallu dynol gyda ieithoedd a phosau athronyddol yr oes ohoni.

Llenyddiaeth Saesneg ac ysgrifennu creadigol

Archwiliwch amrywiaeth llenyddiaeth Saesneg a darganfod cysylltiadau ar draws diwylliant a theori poblogaidd neu gallwch fireinio eich talent Ysgrifennu Creadigol gyda'n llenorion proffesiynol.


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.