Ewch i’r prif gynnwys
Student on a laptop

Saesneg, cyfathrebu ac athroniaeth

Archwiliwch amrywiaeth llenyddiaeth Saesneg, y gallu dynol gyda ieithoedd a phosau athronyddol yr oes ohoni.

Sesiynau byw

Pam astudio gyda ni

Manyldeb beirniadol, meddwl yn greadigol a chwilfrydedd deallusol yw hanfod ein haddysgu a’n hymchwil. Rydym yn astudio safbwyntiau newydd yn nghyd-destun astudio ieithoedd, testunau, diwylliannau, syniadau, gwerthoedd a hunaniaethau mewn llenyddiaeth, iaith ac ieithyddiaeth Saesneg. Ym maes athroniaeth, rydym yn canolbwyntio ar elfennau athronyddol pynciau llosg cyfoes. Dyluniwyd ein cwrs MA mewn Ysgrifennu Creadigol ar gyfer awduron creadigol sy’n ceisio datblygu eu talentau, ac fe’i haddysgir gan awduron proffesiynol.

star

Ymhlith y 100 uchaf ar draws y byd

Rydym ymysg y 100 prifysgol gorau yn y byd ar gyfer astudio Iaith a Llenyddiaeth Saesneg (Rhestr QS o Brifysgolion Gorau'r Byd yn ôl Pwnc 2019).

book

Ymchwil sy’n cael effaith

Yn y DU, rydym yn y 10 uchaf ar gyfer Iaith a Llenyddiaeth Saesneg ac yn 4ydd am yr effaith y mae ein hymchwil mewn athroniaeth yn ei chael ar gymdeithas (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014).

briefcase

Cyflogadwyedd

Roedd 87% o’n graddedigion meistr mewn cyflogaeth a/neu astudiaethau pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio (HESA 2016/17).

Ein cyflwyniadau a’n fideos

Llenyddiaeth Saesneg

Rhagor o wybodaeth am ein MA Llenyddiaeth Saesneg.

Ysgrifennu Creadigol

Rhagor o wybodaeth am ein MA Ysgrifennu Creadigol.

Ieithyddiaeth Gymhwysol

Rhagor o wybodaeth am ein MA Ieithyddiaeth Gymhwysol.

Ieithyddiaeth Fforensig

Rhagor o wybodaeth am ein MA Ieithyddiaeth Fforensig.

Iaith ac Ieithyddiaeth

Rhagor o wybodaeth am ein MA Iaith ac Ieithyddiaeth.

Ymchwil i Iaith a Chyfathrebu

Rhagor o wybodaeth am ein MA Ymchwil i Iaith a Chyfathrebu.

Athroniaeth

Rhagor o wybodaeth am ein MA Athroniaeth.

Dewch i ddarganfod ein Hysgol

Cymerwch gipolwg ar sut brofiad fyddai astudio gyda ni yng Nghaerdydd.

Astudiais athroniaeth pan oeddwn yn fyfyriwr israddedig ac ro’n i bob amser yn mwynhau’r dull addysgu a’n pynciau trafod. Pan nes i gwblhau fy ngradd, gwyddwn nad oeddwn eisiau gadael Caerdydd a’r tiwtoriaid athroniaeth anhygoel oedd yno. MA Athroniaeth yw’r peth gorau dwi erioed wedi’i wneud.
Rachel Davies MA Athroniaeth

Rhagor o wybodaeth amdanom ni

Sgwrs Llyfrau Caerdydd

Rydym wedi ymrwymo i rannu perthnasedd ein hymchwil drwy ddod ag academyddion, myfyrwyr a'r gymuned leol ynghyd. Mae ein grŵp llyfrau yn annog trafodaethau bywiog rhwng y gymuned ac academyddion sy'n cynnig safbwyntiau am y testunau dewisol sy'n ysgogi'r meddwl.

Rhagoriaeth athronyddol

Mewn cymuned ymchwil ffyniannus a chefnogol lle cynhelir seminarau am waith sy’n mynd rhagddo i ôl-raddedigion, grwpiau darllen drwy gydol y flwyddyn, gweithdai a chynadleddau, mae ôl-raddedigion Athroniaeth yn rhaglen siaradwyr gwadd y Sefydliad Athroniaeth Brenhinol sy’n ysgogi’r meddwl, ac mewn cynhadledd flynyddol.

Roedd yr MA mewn Llenyddiaeth Saesneg yng Nghaerdydd yn baratoad gwych ar gyfer astudio PhD. Fe wnaeth y gweithdai Dulliau Ymchwil wythnosol a’r Traethawd Hir MA fy helpu i fireinio fy llais critigol. Yn yr un modd, fe wnaeth yr amrediad eang o fodiwlau ar gael fy nghyflwyno i bopeth o’r gerdd gyntaf i gael ei hysgrifennu yn Saesneg i nofel a gyhoeddwyd yn 2001. Felly, byddwn yn argymell yr MA i unrhyw un!
Ethan Evans MA Llenyddiaeth Saesneg

Lleoliad canolog

Byddwch yn astudio yn ein campws yng nghanol ein dinas werdd yn Adeilad John Percival a chewch fynediad hwylus at gyfleuster ardderchog Archifau a Chasgliadau Arbennig y Brifysgol yn Llyfrgell y Celfyddydau a’r Gwyddorau Cymdeithasol gerllaw.

Mi wnes i fwynhau'r MA Ymchwil i Iaith a Chyfathrebu yn fawr oherwydd ei fod yn canolbwyntio ar ymchwil meintiol ac ansoddol, ac oherwydd yr hyblygrwydd o ran dewis pwnc ar gyfer fy nhraethawd hir MA yn ogystal. Roeddwn i'n gallu trafod pynciau oedd o ddiddordeb i mi'n benodol, wrth ddysgu sgiliau ymchwil gwerthfawr ar yr un pryd. Credaf, drwy ennill y sgiliau a'r wybodaeth a addysgir o fewn yr MA, cefais sylfaen gadarn er mwyn pontio i ymchwil doethurol.
Alex Carr MA Ymchwil i Iaith a Chyfathrebu

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Ariannu eich astudiaethau

Mwy o wybodaeth am yr ysgoloriaethau, pecynnau cymorth llywodraeth y DU, a’r benthyciadau i fyfyrwyr sydd ar gael ar eich cyfer.

Gwarant o lety

Gallwn warantu ystafell wely sengl yn llety'r Brifysgol i fyfyrwyr ôl-raddedig sy’n cyrraedd ym mis Medi.

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Camau nesaf

academic-school
icon-chat

Cysylltu

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Sut i wneud cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.

icon-contact

Dilynwch ni ar Twitter

I gael hyd yn oed mwy o newyddion a diweddariadau - dilynwch ni @CUEngCommPhilos