Ewch i’r prif gynnwys
Bird's eye view of a beautiful landscape

Gwyddorau'r ddaear a’r amgylchedd

Mae ein hôl-raddedigion yn cynnal ymchwil diddorol, sy'n aml yn hanfodol, i amrywiaeth eang o feysydd pwnc, a gyfoethogir gyda lefel uchel o weithgaredd ymchwil ac arbenigedd yn yr Ysgol.

Sesiynau galw heibio am sgwrs fyw

Gofynnwch gwestiynau i’n staff a’n myfyrwyr mewn sgwrs fyw a chanfod yr hyn sydd gan Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a’r Amgylchedd i’w gynnig.

Pam astudio gyda ni

briefcase

Cysylltiadau cryf gyda diwydiant

Mae ein cysylltiadau gyda busnesau ac asiantaethau'r llywodraeth yn sicrhau ansawdd a pherthnasedd ein cyrsiau.

star

Cynnwys y cyrsiau ar flaen y gad

Mae ein rhagleni gradd meistr yn mynd i’r afael â materion cyfoes ym meysydd yr amgylchedd, polisi ac ymchwil.

notepad

Ysgoloriaethau wedi'u hariannu a PhDs hunangyllidol

Rydym yn cynnig ysgoloriaethau wedi'u hariannu'n llawn a phrosiectau ymchwil hunangyllidol mewn amrywiaeth o feysydd ymchwil.

academic-school

Ymchwil o safon fyd-eang

Mae ein Hysgol yn chwarae rhan arweiniol mewn sawl un o Sefydliadau Ymchwil y Brifysgol.

certificate

Enw da rhyngwladol

Ystyriodd Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014 fod 94% o’n hallbynnau ymchwil yn rhagorol yn rhyngwladol neu’n arwain y byd, gan olygu ein bod yn 4ydd yn y DU am Systemau’r Ddaear a Gwyddorau Amgylcheddol.

location

Costau byw

Caerdydd yw un o’r dinasoedd mwyaf fforddiadwy yn y DU sy'n ei gwneud yn ddinas wych i astudio ynddi.

Ein cyrsiau ôl-raddedig a addysgir

Ddaeareg Amgylcheddol Gymhwysol (MSc)

Dr Peter Brabham sy'n esbonio popeth sydd angen i chi ei wybod am ein rhaglen radd alwedigaethol mewn Daeareg Amgylcheddol Gymhwysol, yn cynnwys dulliau addysgu, oriau cyswllt a gwybodaeth modiwl.

Mae’r cwrs hwn yn darparu’r sgiliau angenrheidiol ar gyfer cyflogaeth gyda chwmnïau ymgynghori geo-amgylcheddol a geo-dechnegol proffesiynol ac asiantaethau amgylcheddol y llywodraeth.

Dŵr mewn Byd sy’n Newid (MSc) a Peryglon Amgylcheddol (MSc)

Dr Tristram Hales sy'n cynnig blas ar yr hyn y gallwch ddisgwyl yn ein dwy raglen gradd meistr newydd, gan gynnwys dulliau addysgu, oriau cyswllt a gwybodaeth am y modiwl.

Mae Dŵr mewn Byd sy’n Newid yn tynnu ar wybodaeth ryngddisgyblaethol i ddarparu trosolwg eang o broblemau dŵr yng nghyd-destun y sefyllfa bresennol a’r rhagolygon i’r dyfodol o safbwynt newid yn yr hinsawdd.

Mae Peryglon Amgylcheddol yn cynnig arbenigedd technegol wrth asesu risgiau, gyda ffocws ar y dulliau sydd eu hangen i ddadansoddi peryglon amgylcheddol y gorffennol a rhagweld peryglon y dyfodol.

Roedd natur ymarferol y cwrs a’r dysgu trwy brofiad yn golygu fy mod, wrth adael a chychwyn ar fy swydd ‘go iawn’ gyntaf, nid yn unig yn teimlo’n barod i gyflawni’r tasgau dan sylw, ond hefyd fel petai gennyf fi eisoes brofiad o weithio yn y diwydiant.
Rhian Lynes, MSc Daeareg Amgylcheddol Gymhwysol

Ein rhaglenni ymchwil ôl-raddedig

Gwyddorau'r ddaear (PhD, MPhil)

Mae ein graddau ôl-raddedig yn seiliedig ar waith ymchwil annibynnol, gyda goruchwyliwr academaidd i'ch arwain wrth i chi ddarganfod meysydd newydd a chyffrous. Wedi’i danategu gan nawdd allanol sylweddol, mae ein hamgylchedd ymchwil bywiog yn darparu myfyrwyr PhD a MPhil gyda chyfleoedd i weithio gyda arbenigwyr y byd ac i ddefnyddio chyfarpar ymchwil o ansawdd uchel.

Mae safon ymchwil a chyfleusterau Prifysgol Caerdydd yn rhagorol, ac ar ôl cwblhau fy ngradd yma, roeddwn yn gwybod bod Caerdydd yn ddinas wych i fyw a gweithio. Yn ystod fy PhD rwyf wedi cael profiad academaidd gwerth chweil ac wedi mwynhau awyrgylch cefnogol gyda llawer o gefnogaeth.
Bethan, PhD Gwyddorau’r ddaear

Ein Hysgol a'n myfyrwyr

Mae gan ein Hysgol enw da byd-eang am ragoriaeth ymchwil, gyda chymuned fywiog ac amrywiol o fyfyrwyr ôl-raddedig. Cewch archwilio ein cyfleusterau, ein Hysgol a'n hymchwil, a chael golwg ar daith gyrfa un o'n graddedigion.

Hanes un o'n graddedigion

Darllenwch daith gyrfa raddedig Rosie, myfyriwr Daeareg Amgylcheddol Gymhwysol, i weld ble allai un o'n graddau ni fynd â chi.

Cyfleusterau

O’r technegau dadansoddol diweddaraf i long ymchwil arfordirol, mae ein cyfleusterau’n cefnogi ymchwil a gweithgareddau addysgu ym mhob rhan o’r Ysgol.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Eich profiad ar y campws yn 2021/22

Ers dechrau pandemig y coronafeirws, rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni. Darganfyddwch beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud a beth i'w ddisgwyl pan fyddwch chi'n ymuno â ni.

Ariannu eich astudiaethau

Mwy o wybodaeth am yr ysgoloriaethau, pecynnau cymorth llywodraeth y DU, a’r benthyciadau i fyfyrwyr sydd ar gael ar eich cyfer.

Pori drwy ddewisiadau llety

Ddim yn siŵr pa lety i ddewis? Gall ein canllaw cymharu defnyddiol eich helpu i wneud penderfyniad.

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Camau nesaf

icon-contact

Cysylltwch â ni

Gofynnwch gwestiwn a chewch ymateb cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Sut i gyflwyno cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.

certificate

Gweld graddau a addysgir

Archwiliwch ein cyrsiau ôl-raddedig a addysgir a'n meini prawf derbyn.

certificate

Gweld graddau ymchwil

Archwiliwch ein prosiectau ymchwil ôl-raddedig a'n cyfleoedd efrydiaeth.