Ewch i’r prif gynnwys

Sesiynau byw

Gofynnwch unrhyw beth rydych eisiau ei wybod am astudio rhaglen ôl-raddedig yma ym Mhrifysgol Caerdydd i’n hacademyddion, ein staff derbyn a’n myfyrwyr presennol.

Croeso cynnes

Mae’r Athro Nicola Innes, Cyd-Bennaeth yr Ysgol Deintyddiaeth yn eich croesawu i'n diwrnod agored rhithwir.

Ein Hysgol

Mae’r Ysgol wedi'i lleoli yn Ysbyty Deintyddol y Brifysgol ar Gampws Prifysgol Caerdydd ym Mharc y Mynydd Bychan, ac mae'n rhannu'r safle gydag Ysbyty Athrofaol Cymru, yr ysbyty prifysgol mwyaf ond dau yng ngwledydd Prydain. Mae’r Ysgol yn elwa ar 100 acer o barcdir a chaeau chwarae cyfagos, ac nid yw ond dwy filltir o ganol y ddinas.

Er ei bod wedi’i lleoli mewn ysbyty mawr, mae cymuned glòs gan yr Ysgol, gyda phoblogaeth ôl-raddedig o oddeutu 50 o fyfyrwyr cofrestredig. Mae ystafelloedd ôl-raddedig pwrpasol ar gael at ddefnydd ein myfyrwyr. Mae gennym dîm ôlraddedig pwrpasol hefyd, sy’n eich cefnogi ac yn sicrhau eich bod teimlo’n gartrefol o’r diwrnod cyntaf un.

Mwynheais i’r cwrs yn fawr oherwydd natur groesawgar y goruchwylwyr a’r staff yn yr ysbyty. Oherwydd hyn, roedd yr amgylchedd gwaith yn brofiad rhagorol ar lefel bersonol a phroffesiynol fel ei gilydd. Mae’r holl brofiad anhygoel gyda chleifion yn golygu bod y rhaglen hon yn un o’r goreuon, heb os.
Masoumah Khuraibet Orthodonteg

Pam astudio gyda ni?

telescope

Cyfleusterau

Mae clinigau deintyddol o’r radd flaenaf ar gael ledled yr Ysgol, sy’n hwyluso addysgu o’r gadair ochr mewn amgylchedd proffesiynol a gofalgar. Mae gan ein labordai clinigol y dechnoleg CAD-CAM ddiweddaraf, a chyfleusterau argraffu tri dimensiwn ar gyfer prosthesisau mewneneuol. Cwblhawyd gwaith ailwampio gwerth £2.2 miliwn ar ein cyfleusterau addysgu cyn-glinigol (pennau ffug) hefyd yn ddiweddar.

location

Lleoliad

Rydym wedi ein lleoli ym mhrifddinas Cymru, ac ar ben hynny mae adeilad Ysbyty ac Ysgol Deintyddol y Brifysgol wedi'i leoli ar y campws gofal iechyd mwyaf yn y wlad, felly byddwch yn cael hyfforddiant mewn amgylchedd clinigol cyfannol o gychwyn cyntaf eich cwrs.

rosette

Ystadegau

Mae ein hystadegau’n dweud y cyfan! Rydym ymhlith y 3 gorau ar gyfer deintyddiaeth yn y DU yn ôl The Complete University Guide 2020 ac ymhlith y 50 gorau yn fyd-eang ar gyfer Deintyddiaeth yn ôl Rhestr Ryngwladol QS ar gyfer 2020.

certificate

Ymchwil

Barnwyd bod 100% o’r ymchwil a gyflwynwyd gennym o safon ryngwladol ac yn y safle 1af yn ei Uned Asesu yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) mwyaf diweddar.

building

Cyswllt cleifion

Wedi’i lleoli yn Ysbyty Deintyddol y Brifysgol, lle mae oddeutu 100,000 o gysylltiadau â chleifion bob blwyddyn – gyda 75% o’r rhain yn uniongyrchol berthnasol i hyfforddiant clinigol myfyrwyr.

molecule

Labordai pwrpasol

Mae lloriau uchaf yr Ysgol a’r Ysbyty Deintyddol yn gartref i’n labordai ymchwil pwrpasol, sy’n darparu mynediad at yr holl ddeunyddiau a’r offer sydd eu hangen i gynnal ymchwil biolegol, clinigol a throsiadol sy’n gystadleuol ar lefel rhyngwladol.

Clywed yr hyn sydd gan ein myfyrwyr i'w ddweud

Dewch i glywed yr hyn sydd gan ein myfyrwyr i'w ddweud am astudio rhaglen ôl-raddedig yn yr Ysgol Deintyddiaeth.

Astudio MSc Peirianneg Meinweoedd a Meddygaeth Adfywiol

Mae ein myfyrwyr yn trafod sut beth yw astudio Peirianneg Meinweoedd a Meddygaeth Adfywiol yn yr unig Ysgol Deintyddiaeth yng Nghymru. Mae'r MSc yn cyfuno modiwlau a addysgir a phrosiect ymchwil 5 mis y gallwch chi ei ddewis.

Astudio MSc Bioleg y Geg

Mae ein myfyrwyr yn trafod y profiad o astudio Bioleg y Geg yma ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae’r cwrs yn cynnig addysgu dan arweiniad ymchwil a thrafodaeth ar ficrobioleg a bioleg gellog y geg, sy'n eich galluogi i ddatblygu eich barn feirniadol.

Beth allwch chi ei astudio?

Mae gennym ddiwylliant ôl-raddedig ac ymchwil bywiog, ar draws meysydd amrywiol gan gynnwys cymwysterau PhD ac MSc sy'n cyfrannu'n uniongyrchol at ddyfodol iechyd mewn cymdeithas.

Ein rhaglenni addysg ôl-raddedig

Cyflwynir ein cyrsiau meistr gan glinigwyr ac academyddion ymchwil a gydnabyddir yn rhyngwladol sy'n cynnig amgylchedd cyfeillgar, cefnogol a phroffesiynol ar gyfer rhaglenni astudio sy'n canolbwyntio ar wyddoniaeth glinigol a biofeddygol.

Clinigol

Gall ein cyrsiau clinigol ddarparu cymhwysedd i sefyll arholiadau arbenigol clinigol cenedlaethol perthnasol:

Develop your advanced clinical skills in our state-of-the-art facilities

Deintyddiaeth Glinigol (Endodontoleg) (MClinDent) (amser llawn) (3 blynedd)

Wedi'u cynllunio i helpu i ddatblygu arferion sy'n seiliedig ar dystiolaeth a datblygu sgiliau clinigol uwch i'ch galluogi i ddod yn fono-arbenigwr mewn Endodontoleg neu Brosthodonteg sownd ag y gellir eu tynnu.

Methods used throughout include self-directed learning and presentation in small groups to encourage a problem-based learning.

Deintyddiaeth Glinigol (Prosthodonteg) (MClinDent) (amser llawn) (3 blynedd)

Wedi'u cynllunio i helpu i ddatblygu arferion sy'n seiliedig ar dystiolaeth a datblygu sgiliau clinigol uwch i'ch galluogi i ddod yn fono-arbenigwr mewn Endodontoleg neu Brosthodonteg sownd ac y gellir eu tynnu.

You’ll benefit from practical clinical experience by having direct management of patients

Gwyddor Mewnblannu (MSc) (amser llawn) (1 flwyddyn)

Mae'r cwrs hwn yn rhaglen academaidd a chlinigol a fydd yn arwain at MSc mewn Mewnblanoleg. Yn y rhaglen hon, mae myfyrwyr yn trin cleifion a ddarperir ar eu cyfer o dan oruchwyliaeth arbenigol. Mae myfyrwyr yn cael y cyfle i gymryd rhan yn y sbectrwm llawn o arfer mewnblaniad cyfoes lle y cynhelir pob math o impiadau meinwe meddal ac asgwrn.

Opportunities to receive further training in nearby district hospitals in south Wales.

Orthodonteg (MScD) (amser llawn) (3 blynedd)

Mae'r cwrs yn rhoi’r sgiliau sydd eu hangen i fyfyrwyr berfformio fel arbenigwr cymwys mewn orthodonteg, gyda ffocws ar y meysydd clinigol, damcaniaethol ac ymchwil sydd eu hangen i ddarparu gofal priodol. Bydd yr holl fyfyrwyr yn cael eu hannog i sefyll Arholiad Aelodaeth Orthodonteg Coleg Brenhinol y Llawfeddygon.

Anghlinigol

Mae cyrsiau anghlinigol wedi'u cynllunio i ddarparu'r hyfforddiant ymchwil sylfaenol a ddisgwylir yn aml yn awr ar gyfer dechrau ar raglen astudio PhD. Gellir eu defnyddio i ganiatáu mynediad at raglen astudio PhD tair blynedd yn yr Ysgol Deintyddiaeth:

There is a need for more effective medical treatments and therefore a need for trained tissue engineering researchers

Peirianneg Meinweoedd a Meddygaeth Adfywiol (MSc) (amser llawn) (1 flwyddyn)

Mae'r Rhaglen yn darparu hyfforddiant manwl yn y maes hwn o wyddoniaeth biofeddygol, gan gynnwys bioleg bôn-gelloedd, bioddefnyddiau a pheirianneg meinweoedd/organau.

detailed academic insight into understanding the structure and biology of oral tissues and their interaction with oral microflora

Bioleg y Geg (MSc) (amser llawn) (1 flwyddyn)

Nod y cwrs MSc hwn yw darparu dealltwriaeth academaidd drylwyr am strwythur a bioleg meinweoedd y geg a chlefydau deintyddol.

Mae MSc Mewnblanoleg Prifysgol Caerdydd yn cynnig gwybodaeth eang am Fewnblanoleg adferol a llawfeddygol mewn awyrgylch cyfeillgar sydd â’r holl gyfarpar angenrheidiol. Mae’n brofiad bythgofiadwy a byddwn yn argymell y cwrs i bob deintydd! Sofia Paikou, Mewnblanoleg
Sofia Paikou Mewnblanoleg

Ein rhaglenni ymchwil ôl-raddedig

Mae ein graddau ymchwil PhD ac MPhil yn rhoi rhwydd hynt i chi ymchwilio'n ddwfn i bwnc cyfoes, gan weithio gydag ymchwilwyr blaenllaw a chael defnyddio cyfleusterau o’r radd flaenaf.

Wendy Rowe Green lab

Deintyddiaeth (PhD,MPhil)

Ein prif amcan yw darparu prosiectau ymchwil rhyngwladol-gystadleuol, gan gynhyrchu ôl-raddedigion medrus a chystadleuol gyda rhagolygon gyrfa ardderchog yn y dyfodol.

Themâu ymchwil

Gallwch ganolbwyntio eich astudiaethau PhD ac MPhil yn rhan o’n hystod o themâu ymchwil:

micro

Grŵp Ymchwil Clefydau Microbau

Mae gan ein hymchwil ffocws sylweddol ar y rhan y mae bioffilmau microbaidd yn ei chwarae mewn ystod eang o heintiau dynol.

atg

Grŵp Therapïau Uwch

The work of the group is focused on polymer therapies derived from nature in applied research.

matrix

Bioleg Matrics ac Atgyweirio Meinweoedd

Our research aims to understand and manipulate the interface between extracellular matrix (ECM) and the diversity of cells in the craniofacial complex.

wound

Bôn Gelloedd, Atgyweirio Clwyfau ac Adfywio

Nod ein hymchwil yw deall y mecanweithiau sy’n waelodol o ran atgyweirio ac adfywio meinweoedd geneuol, croenol a niwral mewn cyfnod iach a chyfnod o afiechyd.

Public health

Uned Iechyd Deintyddol y Cyhoedd

Our research focuses on oral health improvement and ranges from clinical trials of preventive dental technologies to studies designed to further understanding of and actions to address oral health inequalities.

ortho

Orthodonteg a Grŵp Delweddu Tri-dimensiwn

Mae ymchwil yn gwella ein gwybodaeth a'n dealltwriaeth o ddatblygiad y gymhlyg creuanwynebol ac yn trosi’r wybodaeth nhon i mewn i ymarfer clinigol arferol a gweithgareddau dyddiol.

vrg

Grŵp Ymchwil Trais

Mae’r Grŵp Ymchwil i Drais wedi helpu gyda chamau ymarferol i leihau anafiadau yn dilyn ymosodiadau treisiol ar lefel rhyngwladol.

Ewch â'ch gyrfa ymhellach fyth

Mae ein rhaglen ymchwil ôl-raddedig PhD yn cynnig cyfleoedd hyfforddi PhD  o astudio mecanweithiau sylfaenol clefydau, peirianneg meinweoedd,  ymagwedd therapiwtig drosiadol tuag at ymchwil epidemoleg, a thrais.

Rydym yn darparu ardaloedd astudio personol a labordai sy’n cynnig amgylchedd delfrydol i gyflawni eich ymchwil. Bydd gennych fynediad at offer arbenigol drwy’r Brifysgol a thrwy’r cyfleuster Gwasanaethau Biodechnoleg Canolog.

Drwy weithio gyda goruchwylwyr, byddwch yn cynnal prosiectau ymchwil gwreiddiol dros dair blynedd. Ceir hyfforddiant techneg a methodoleg ymchwil a fydd yn benodol i brosiect drwy arbrofi neu archwilio. Rydym yn cynnig cwrs ystadegau mewnol i gynyddu eich dealltwriaeth ystadegol a’ch sgiliau dadansoddi beirniadol. Mae hyn yn eich galluogi i wneud cyfraniadau newydd i ddatblygiad gwybodaeth, a fydd yn cael ei asesu gan arbenigwyr allanol a mewnol.

Caiff ein hymchwil hefyd ei gefnogi drwy gyweithiau ymchwil niferus yn y Brifysgol, drwy Gymru, gwledydd Prydain ac yn rhyngwladol.

Profiad ymarferol

Gan ein bod ni wedi’n lleoli mewn ysbyty gweithredol, byddwch yn cael eich amgylchynu’n syth gan y cyhoedd, gweithwyr proffesiynol ac ymchwilwyr. Mae ein haddysg gofal iechyd flaengar wedi’i hintegreiddio gyda gofal cleifion a chyfleusterau ymchwil blaengar, sydd oll wedi’u lleoli yn ein canolfan ymchwil ac addysgu nodedig. Caiff staff academaidd a chlinigol yr Ysgol eu cydnabod fel arbenigwyr yn eu maes, ac maent yn darparu gwasanaethau clinigol gwerthfawr i bobl Cymru, yn ogystal â chyflawni eu cyfrifoldebau academaidd.

Mae ein cysylltiadau agos gyda’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn hwyluso mynediad at ystod eang o gleifion y mae eu hanghenion gofal clinigol yn addas ar gyfer cyflawni addysgu clinigol arbenigol ac uwch. Drwy gydweithio, byddwn yn eich grymuso i gymryd y cam nesaf yn eich gyrfa; camwch drwy’n drysau i ganfod lle gallwch chi wneud effaith.

Ein cyrsiau

Mae gennym ystod eang o gyrsiau meistr a addysgir sy’n cynnig llwybrau at arbenigedd clinigol ac at ddatblygu hyfforddiant ymchwil yn y gwyddorau biofeddygol a bywyd.

Ein hymchwil

Mae ein hymchwil fyd-enwog yn cynnig ffyrdd o wella iechyd a lles cymdeithas.

Cydweithio rhyngwladol

Mae gan yr Ysgol Deintyddiaeth nifer o gydweithrediadau llwyddiannus gyda llawer o brifysgolion a phartneriaid diwydiannol ledled y byd

Twitter

Dysgwch am y diweddaraf yn yr Ysgol Deintyddiaeth drwy ein dilyn ni ar Twitter.

Ar ôl gorffen fy ngradd Bagloriaeth mewn Biocemeg yn Sbaen, ro’n i’n chwilio am faes mwy penodol a heriol. Megais ddiddordeb yn natblygiad meinwe drwy bioargraffu 3D, ac felly dewisais ganolbwyntio ar hyn. Roedd y cyfleusterau’n anhygoel, ac roedd y staff bob amser yn barod i helpu ac yn agored i gwestiynau a syniadau newydd. YByddwn yn argymell y cwrs yma i unrhyw un sydd â diddordeb mawr mewn ymchwil ac sy’n barod i ganolbwyntio ei yrfa ar faes sy'n prysur ddatblygu gan y bydd yn cynnig llawer o gyfleoedd
Gabriela Valásquez Díaz Peirianneg Meinweoedd a Meddygaeth Adfywiol

Ysgol Deintyddiaeth sydd ag effaith fyd-eang

Caiff addysg gofal iechyd a gofal cleifion blaengar eu hintegreiddio’n llwyddiannus gyda’n cyfleusterau ymchwil yn ein canolfan addysgu ac ymchwilio nodedig.

Caiff ein staff academaidd a chlinigol eu cydnabod fel arbenigwyr sy’n arwain y byd yn eu meysydd. Maent yn darparu gwasanaethau clinigol gwerthfawr i bobl Cymru, yn ogystal â chyflawni eu cyfrifoldebau academaidd.

Mae ein hymchwil yn canolbwyntio’n bennaf ar ymchwil trosiadol ac ar gael effaith arwyddocaol er mwyn gwella ymarfer clinigol ar gyfer cleifion, y gymdeithas a'r economi.
Mae gennym strategaeth ymchwil sy'n dechrau gyda’r syniad gwreiddiol, a’r cyfnodau yn y labordy, hyd at ei weithredu.

I gyflawni'r nod hwn, mae llawer o’n gwaith ymchwil yn cael ei gynnal mewn cydweithrediad â grwpiau ymchwil y tu allan i Brifysgol Caerdydd, gan gynnwys sefydliadau academaidd eraill yn y DU, Ewrop a ledled y byd, sefydliadau'r llywodraeth a sefydliadau anllywodraethol, y GIG a diwydiant.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Eich profiad ar y campws yn 2021/22

Ers dechrau pandemig y coronafeirws, rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni. Darganfyddwch beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud a beth i'w ddisgwyl pan fyddwch chi'n ymuno â ni.

Ariannu'ch astudiaethau

Gallwn warantu ystafell wely sengl yn llety'r Brifysgol i fyfyrwyr ôl-raddedig sy’n cyrraedd ym mis Medi.

Pori drwy ddewisiadau llety

Ddim yn siŵr pa lety i ddewis? Gall ein canllaw cymharu defnyddiol eich helpu i wneud penderfyniad.

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Y camau nesaf

academic-school

Cymerwch olwg ar ein meini prawf derbyn

Ewch i’n tudalennau meini prawf derbyn i gael gwybodaeth am ofynion mynediad, gweithdrefnau dewis a throsglwyddiadau.

Lawrlwytho ein llyfryn

Manylion ein rhaglenni ôl-raddedig deintyddiaeth ar gyfer mynediad 2020/2021.

icon-contact

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Sut i gyflwyno cais

Popeth sydd angen i chi ei wybod am wneud cais i astudio gyda ni.