Ewch i’r prif gynnwys

Sesiynau byw

Mae ein staff yma i ateb eich cwestiynau am astudio MSc gyda ni yn yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg.

Pam astudio gyda ni?

mortarboard

Amrywiaeth o raddau

Rydym yn cynnig ystod o raglenni gradd arbenigol a throsi sy’n addas i amrywiaeth o gefndiroedd, p’un a oes gennych ddealltwriaeth o’r pwnc ers eich gradd israddedig neu’n symud i faes cyfrifiadureg o ddisgyblaeth arall.

briefcase

Lleoliadau gwaith â thâl

Cewch brofiad gwaith gwerthfawr mewn lleoliadau gwaith a phrosiectau proffesiynol gydag ymarferwyr diwydiannol blaenllaw.

tick

Cynorthwyo eich astudiaeth

Bydd pob myfyriwr MSc yn cael gliniadur yn ystod yr wythnos sefydlu fydd yn aros gyda chi drwy gydol y cwrs.

Yn wreiddiol, cefais waith ar ôl graddio gyda gradd israddedig o Brifysgol Rydychen, ond sylweddolais yn fuan wedyn fy mod ar lwybr gyrfa nad oeddwn i wedi’i ddewis. Penderfynais ddilyn cwrs trosi er mwyn cael dechrau eto a sicrhau mwy o opsiynau ar fy nghyfer. Dewisais Gaerdydd oherwydd roedd modiwlau’r cwrs i’w gweld yn fwy perthnasol i’r sgiliau a fyddai eu hangen arnaf yn y farchnad swyddi yn fwy na chyrsiau trosi eraill bues i’n edrych arnynt. Roedd Caerdydd hefyd fel petai’n cynnig cymorth da iawn i ôl-raddedigion. Yn bendant mae’r MSc hwn wedi agor cyfleoedd gwaith ar fy nghyfer nad oedd ar gael o gwbl cyn i mi gwblhau’r cwrs.
Matilda Rhode, MSc Cyfrifiadura

Ein sgyrsiau

Dyma Bennaeth yr Ysgol, yr Athro Stuart Allen, yn cynnig trosolwg defnyddiol o Gyfrifiadureg a Gwybodeg yng Nghaerdydd, gan gynnwys sut rydym yn cefnogi ein myfyrwyr a rhai o’r ffyrdd ysbrydoledig maent yn cyfrannu at y gymuned ehangach.

Trosolwg o’r Ysgol a chroeso

Dyma Bennaeth yr Ysgol, yr Athro Stuart Allen, yn cynnig trosolwg defnyddiol o Gyfrifiadureg a Gwybodeg yng Nghaerdydd, gan gynnwys sut rydym yn cefnogi ein myfyrwyr a rhai o’r ffyrdd ysbrydoledig maent yn cyfrannu at y gymuned ehangach.

Ymunwch â’r Athro Alun Preece wrth iddo gyflwyno darlith ragflas ddiddorol yn edrych ar sut y gall DA weithio ochr yn ochr â phobl.

Darlith ragflas: Deallusrwydd Artiffisial: Cyfrifiaduron v. Pobl?

Ymunwch â’r Athro Alun Preece wrth iddo gyflwyno darlith ragflas ddiddorol yn edrych ar sut y gall DA weithio ochr yn ochr â phobl.

Rhagor am y cwrs MSc Peirianneg Meddalwedd a addysgir yn yr Academi Meddalwedd Genedlaethol yng Nghasnewydd.

MSc Peirianneg Meddalwedd

Rhagor am y cwrs MSc Peirianneg Meddalwedd a addysgir yn yr Academi Meddalwedd Genedlaethol yng Nghasnewydd.

Dyma Manoj o India yn trafod astudio MSc Cyfrifiadureg Uwch ym Mhrifysgol Caerdydd, a sut beth yw bod yn fyfyriwr yng Nghaerdydd.

Astudio MSc Uwch-Gyfrifiadureg

Dyma Manoj o India yn trafod astudio MSc Cyfrifiadureg Uwch ym Mhrifysgol Caerdydd, a sut beth yw bod yn fyfyriwr yng Nghaerdydd.

Dyma Teresa Bryant, sy’n fyfyriwr MSc Cyfrifiadura gyda Lleoliad, yn sôn am sut brofiad yw astudio’r cwrs trosi hwn gyda ni, gan roi cipolwg ar sut mae wedi mynd o gael braidd dim gwybodaeth am raglennu ar ddechrau’r cwrs i fod wedi cael popeth sydd angen iddi ei wybod wedi’i addysgu iddi.

MSc Cyfrifiadura: Safbwynt Myfyrwyr

Dyma Teresa Bryant, sy’n fyfyriwr MSc Cyfrifiadura gyda Lleoliad, yn sôn am sut brofiad yw astudio’r cwrs trosi hwn gyda ni, gan roi cipolwg ar sut mae wedi mynd o gael braidd dim gwybodaeth am raglennu ar ddechrau’r cwrs i fod wedi cael popeth sydd angen iddi ei wybod wedi’i addysgu iddi.

Mae Kruthi Rajashekar o India yn astudio MSc Uwch-Gyfrifiadureg gyda ni. Mae’n rhoi cipolwg ar y cwrs, a pha gymorth ychwanegol y gallwch ddisgwyl ei gael, yn ogystal â’r cyfleusterau a’r cyfleoedd anhygoel sydd ar gael i fyfyrwyr.

Myfyriwr MSc Uwch-Gyfrifiadureg Rhyngwladol

Mae Kruthi Rajashekar o India yn astudio MSc Uwch-Gyfrifiadureg gyda ni. Mae’n rhoi cipolwg ar y cwrs, a pha gymorth ychwanegol y gallwch ddisgwyl ei gael, yn ogystal â’r cyfleusterau a’r cyfleoedd anhygoel sydd ar gael i fyfyrwyr.

Dewisais astudio yng Nghaerdydd oherwydd y diwrnod agored. Roedd yr awyrgylch yng Nghaerdydd yn gyfeillgar ac yn groesawgar, roedd y myfyrwyr a oedd yn dangos y Brifysgol i ni yn frwdfrydig dros Gaerdydd, roedd y cyfleusterau ar gyfer fy nghwrs yn fodern, ac roedd gan y labordai ddigon o olau ynddynt gan roi amgylchedd da i ddysgu ynddo. Mae Caerdydd yn cynnig llawer o ffeiriau gyrfaoedd er mwyn cynorthwyo wrth gael gyrfa, yn cynnig tiwtoriaid personol er mwyn helpu gyda materion sy’n ymwneud ag unrhyw gwrs, a’r addysgu o ansawdd uchel y mae’r athrawon yn ei gynnig.
Ian Cox, myfyriwr graddedig o’r MSc Cyfrifiadureg Uwch

Rhaglenni ôl-raddedig a addysgir

Rydym yn falch o ddarparu ar gyfer amrywiaeth o ddiddordebau, cefndiroedd a dyheadau ar gyfer graddedigion o'r DU a thramor. Fel Ysgol mae gennym brofiad sylweddol o redeg rhaglenni MSc - rhaglenni trosi a rhai arbenigol.

Course Qualification Mode
Cyfrifadureg Uwch MSc Rhan amser
Cyfrifiadura a Rheoli TG MSc Amser llawn, Rhan amser
Cyfrifiadura MSc Amser llawn, Rhan amser
Cyfrifiadureg a Rheoli TG gyda Lleoliad MSc Amser llawn gyda blwyddyn ryngosod
Cyfrifiadureg gyda Lleoliad MSc Amser llawn gyda blwyddyn ryngosod
Cyfrifiadureg Uwch gyda Blwyddyn o Leoliad Gwaith Proffesiynol MSc Amser llawn gyda blwyddyn ryngosod
Deallusrwydd Artiffisial MSc Amser llawn
Gwyddor Data a Dadansoddi MSc Amser llawn, Rhan amser
Newyddiaduraeth Gyfrifiadurol a Data MSc Amser llawn
Peirianneg Meddalwedd MSc Amser llawn
Seiberddiogelwch MSc Amser llawn, Rhan amser
Uwch Gyfrifiadureg MSc Amser llawn

Darganfyddwch yr Academi Meddalwedd Genedlaethol

Cyflwynir MSc Peirianneg Meddalwedd yn yr Academi Meddalwedd Genedlaethol; ewch ar daith 360 o’r adeilad yng Nghasnewydd.

Wedi ystyried cwrs trosi?

Gwrandewch ar brofiad myfyriwr o wneud MSc trosi gyda ni yn y blog hwn, a chlywed am brofiadau eraill ein myfyrwyr ôl-raddedig.

Adeilad newydd ar gyfer yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Bydd ein cyfleuster newydd sbon pwrpasol, y byddwn yn ei rannu â’r Ysgol Mathemateg, yn barod yn nhymor yr hydref flwyddyn nesaf.

Cadwch mewn cysylltiad

Dilynwch ni ar Twitter i gael y newyddion diweddaraf o’r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg.

Academi Gwyddor Data

Addysgir nifer o’n graddau MSc yn yr Academi Gwyddor Data a sefydlwyd mewn ymateb i’r galw am raddedigion tra medrus a chyflogadwy mewn meysydd sy’n cynnwys gwyddor data.

Ar y cyd â phartneriaid diwydiannol, ein nod yw cyflwyno myfyrwyr i amrywiaeth helaeth o ddulliau deall data a defnyddio’r rheiny i roi ar waith ffyrdd arloesol o ddatrys amryw broblemau yn y byd go iawn.

Rhaglenni ôl-raddedig ymchwil

Mae gennym enw da yn fyd-eang am ein diwylliant ymchwil cryf a deinamig, ynghyd â chyfleusterau addysgu penodol, aml-lwyfan.

Ymchwil mewn Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Mae cynnal ymchwil mewn cyfrifiadureg a gwybodeg yn gyffrous ac yn heriol ac rydym yn rhoi’r cyfle i chi weithio ochr yn ochr â’n staff ymchwil sy’n arweinwyr yn eu meysydd arbenigedd.

Ein hymchwil

Dysgwch sut mae ein diwylliant ymchwil hirsefydlog, cryf a deinamig wedi arwain at ein henw da rhyngwladol ar gyfer ymchwil o'r radd flaenaf.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Eich profiad ar y campws yn 2021/22

Ers dechrau pandemig y coronafeirws, rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni. Darganfyddwch beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud a beth i'w ddisgwyl pan fyddwch chi'n ymuno â ni.

Ariannu'ch astudiaethau

Rhagor o wybodaeth am yr ysgoloriaethau, pecynnau cymorth llywodraeth y DU a benthyciadau myfyrwyr sydd ar gael ar eich cyfer.

Pori drwy ddewisiadau llety

Ddim yn siŵr pa lety i ddewis? Gall ein canllaw cymharu defnyddiol eich helpu i wneud penderfyniad.

Cefnogaeth i fyfyrwyr

Cyngor diduedd a chyfrinachol yn rhad ac am ddim ar anableddau, dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela ac ati.

Camau nesaf

certificate

Gweld holl gyrsiau Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg Caerdydd

Cymerwch olwg ar ein cyrsiau ôl-raddedig ar gyfer 2021.

Lawrlwythwch lawlyfr yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Dysgwch fwy am ein cyrsiau, yr Ysgol a’r Brifysgol ehangach.

icon-contact

Cysylltwch â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Sut i wneud cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am sut i wneud cais.