Ewch i’r prif gynnwys

Sesiynau galw heibio sgwrsio byw

Ymunwch â'n sgwrs fyw neu'n gweminar i ofyn cwestiynau i staff a myfyrwyr am ein cyrsiau ôl-raddedig mewn cemeg.

Pam astudio gyda ni

certificate

9fed yn y DU am allbwn ymchwil

Yn yr Ymarfer Asesu Ymchwil diweddaraf.

star

Achrediad proffesiynol

Achredir pob un o'n graddau meistr a addysgir gan y Gymdeithas Gemeg Frenhinol.

molecule

Cyfleusterau ymchwil o safon

Ar ôl cael buddsoddiad o dros £20 miliwn, mae ein cyfleusterau'n cynnig amgylchedd gwych am ragoriaeth.

Ein cyrsiau ôl-raddedig a addysgir

Cemeg Uwch (MSc)

Beth am fynd â’ch gyrfa wyddonol i’r lefel nesaf gyda’n Gradd Meistr mewn Cemeg Uwch? Gellir teilwra’r cwrs eang a hyblyg hwn i gyd-fynd â’ch diddordebau a’ch dyheadau o ran gyrfa, gan eich helpu i ddatblygu’r sgiliau angenrheidiol i ddilyn eich gyrfa ddewisol.

Catalysis (MSc)

Mae Catalysis wrth wraidd nifer o brosesau cemegol, o systemau byw i adweithyddion diwydiannol ar raddfa eang. Trwy ddeall a defnyddio catalyddion, gallwn greu prosesau mwy economaidd a chynaliadwy. Gyda thua 85% o weithgynhyrchu yn cynnwys catalyddion yn y gadwyn gynhyrchu, mae rhagolygon gyrfa graddedigion sydd â'r wybodaeth arbenigol hon yn gryf.

Cemeg Feddyginiaethol (MSc)

Mae chwilio am gyffuriau newydd i drin afiechydon difrifol yn her bwysig a chyffrous sydd ar flaen y gad ym maes ymchwil feddygol. A chithau’n fferyllydd meddyginiaethol, gallwch gael effaith gadarnhaol ar iechyd a lles miliynau o bobl ledled y byd.

Sefydliad Catalysis Caerdydd oedd un o’r amryw resymau dros ddewis astudio MSc Catalysis ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae’r sefydliad yn ganolfan ymchwil fyd-enwog sy'n cynnig graddau sy’n rhoi rhyddid i chi drin a thrafod pwnc arloesol yn drylwyr ymhlith ymchwilwyr blaenllaw a chanddynt gyfleusterau gwirioneddol ragorol. Arbenigwyr yn eu meysydd sy’n addysgu’r cwrs – maen nhw’n hyddysg ac yn frwd iawn dros eu pynciau. Mae’r Adran Cemeg ei hun wedi’i threfnu’n arbennig o dda gan gynnig cymorth o’r adeg y mae’r cwrs yn dechrau.
Joseph Burnett, MSc Catalysis

Ein rhaglenni ymchwil ôl-raddedig

A first year chemistry student during a practical in one of our laboratories.

Cemeg (PhD, MPhil)

Mae ymchwil Ysgol Cemeg yn amryfal ei natur ac yn cwmpasu themâu sylfaenol ac ymarferol fel ei gilydd.

Mae ymchwil wedi’i grwpio yn bum thema gysylltiedig gwahanol: cemeg biolegol, gwyddoniaeth catalysis a rhyngwynebol, deunyddiau ac ynni, synthesis moleciwlaidd a sbectrosgopeg a deinameg.

Ein sgyrsiau

Cyflwyniad i'n rhaglenni gradd meistr a addysgir

Dr Tom Tatchell, Rheolwr Addysg a Myfyrwyr, sy'n rhannu popeth sydd angen i chi ei wybod am astudiaethau ôl-raddedig yn yr Ysgol Cemeg yn cynnwys cyfleoedd gyrfa i raddedigion, oriau cyswllt ar gyfer ein rhaglenni gradd a addysgir, y gwahaniaethau rhwng astudio israddedig ac ôl-raddedig, a mwy.

Mae Jonathan Bartley, Arweinydd y Cwrs Catalysis MSc, yn trafod beth allwch ei ddisgwyl ar y cyd â Sefydliad Catalysis Caerdydd, un o ganolfannau mwyaf blaenllaw’r byd ym maes catalysis.

Catalysis (MSc)

Mae Jonathan Bartley, Arweinydd y Cwrs Catalysis MSc, yn trafod beth allwch ei ddisgwyl ar y cyd â Sefydliad Catalysis Caerdydd, un o ganolfannau mwyaf blaenllaw’r byd ym maes catalysis.

Mae Dr Michaela Serpi yn egluro sut mae cemeg feddyginiaethol yn wyddoniaeth sy'n datblygu'n gyflym ac yn ymwneud â'r gemeg sy'n sail i ddylunio, darganfod a datblygu cynhyrchion fferyllol newydd.

Cemeg Feddyginiaethol (MSc)

Mae Dr Michaela Serpi yn egluro sut mae cemeg feddyginiaethol yn wyddoniaeth sy'n datblygu'n gyflym ac yn ymwneud â'r gemeg sy'n sail i ddylunio, darganfod a datblygu cynhyrchion fferyllol newydd.

Mae Dr Niklaas Buurma yn trafod sut mae’r cwrs hwn yn paratoi myfyrwyr ar gyfer ystod o yrfaoedd ymchwil mewn prifysgolion, asiantaethau’r llywodraeth a chwmnïau gwyddonol ledled y byd.

Cemeg Uwch (MSc)

Mae Dr Niklaas Buurma yn trafod sut mae’r cwrs hwn yn paratoi myfyrwyr ar gyfer ystod o yrfaoedd ymchwil mewn prifysgolion, asiantaethau’r llywodraeth a chwmnïau gwyddonol ledled y byd.

I weld mwy o fideos defnyddiol gan staff a myfyrwyr, ewch i’n sianel YouTube a’n rhestr chwarae ‘Cemeg ôl-raddedig yng Nghaerdydd’.

Ein Hysgol

Mae gan ein Hysgol enw da byd-eang am ragoriaeth ymchwil, gyda chymuned fywiog ac amrywiol o fyfyrwyr ôl-raddedig. Cewch archwilio ein cyfleusterau a chael rhagor o wybodaeth am yr Ysgol ac ymchwil yn cynnwys Sefydliad Catalysis Caerdydd.

Gweld ein Rhaglenni ôl-raddedig a addysgir
Gweld ein rhaglenni ymchwil ôl-raddedig.

Gellir cael y gofynion mynediad ar dudalennau’r cyrsiau.

Rebekah yn rhannu ei phrofiadau fel myfyriwr cemeg ôl-raddedig.

Mae’r myfyriwr MChem a PhD Rebekah Taylor yn esbonio pam ddewisodd hi astudio cemeg yng Nghaerdydd ac yn rhannu cyngor defnyddiol i fyfyrwyr sy’n ystyried astudio gyda ni, gan gynnwys gwybodaeth am gefnogaeth i fyfyrwyr, y sgiliau a gafodd hi yn ystod ei gradd a dinas Caerdydd.

virtual-tour

Ewch ar daith 360

Ewch i gael golwg ar ein cyfleusterau a mwy gyda’n taith 360.

Cyfleusterau

O’r technegau dadansoddol diweddaraf i alluoedd gweithdy gwyddonol arbenigol, mae'r cyfleusterau hyn yn sail i'n holl weithgareddau.

Cyhoeddiadau diweddar

Porwch drwy ein cyhoeddiadau am fanylion ar sut rydym ni'n mynd i'r afael â rhai o gwestiynau pwysicaf yr 21ain ganrif.

Sefydliad Catalysis Caerdydd

Rydym ni’n gwella dealltwriaeth o gatalysis, yn datblygu prosesau catalytig newydd gyda diwydiant ac yn hyrwyddo ei defnydd fel technoleg gynaliadwy.

Newyddion diweddaraf

Mae gwyddonwyr wedi creu dull newydd a syml o greu catalyddion o fetelau gwerthfawr, gan ddangos mai aur yw’r mwyaf sefydlog ac effeithlon o’u plith o hyd.

Hefyd, mae ymchwilwyr yn cymryd cipluniau o adweithiau cemegol o mewn triliynfed eiliad, gan obeithio datblygu’r genhedlaeth nesaf o wrthfiotigau a chyffuriau gwrthfeirws.

Mae'r rhaglen wedi bod yn gynhwysol a diddorol iawn ac mae'r darlithwyr i gyd yn wych. Maen nhw wedi bod yn hynod o gefnogol ac amyneddgar a bob amser yn gwneud amser i fy ngweld i pan wyf i angen help. Rwyf i wedi gwneud llawer o ffrindiau ac wedi caru pob munud yn yr Ysgol Cemeg.
Manita Kalsey, MSc Cemeg Feddyginiaethol

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Eich profiad ar y campws yn 2021/22

Ers dechrau pandemig y coronafeirws, rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni. Darganfyddwch beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud a beth i'w ddisgwyl pan fyddwch chi'n ymuno â ni.

Ariannu eich astudiaethau

Mwy o wybodaeth am yr ysgoloriaethau, pecynnau cymorth llywodraeth y DU, a’r benthyciadau i fyfyrwyr sydd ar gael ar eich cyfer.

Pori drwy ddewisiadau llety

Ddim yn siŵr pa lety i ddewis? Gall ein canllaw cymharu defnyddiol eich helpu i wneud penderfyniad.

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Camau nesaf

icon-contact

Cysylltwch â ni

Gofynnwch gwestiwn a chewch ymateb cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Sut i gyflwyno cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.

certificate

Gweld y cyrsiau

Edrychwch ar ein cyrsiau ôl-raddedig a’n meini prawf derbyn ar gyfer 2020/21.