Ewch i’r prif gynnwys
Female student working

Rhaglenni proffesiynol busnes rhan-amser

Cyflymu eich gyrfa gan weithio â'n harbenigwyr academaidd a’n hymarferwyr blaenllaw, a fydd yn herio eich ffordd o feddwl ac yn gofyn ichi ystyried y byd busnes o safbwyntiau gwahanol.

Sesiynau byw

Rydym yma i ateb eich holl gwestiynau, felly ymunwch â sgwrs neu weminar.

Pam astudio gyda ni

Mae gyrfaoedd heriol ac ymrwymiadau cartref yn rhwystrau arferol i hyfforddi a datblygu ar gyfer gweithwyr proffesiynol rheolaeth ganol, gweithwyr y sector gyhoeddus ac Adnoddau Dynol. Yn y byd busnes prysur hwn, yn anaml y rhoddir blaenoriaeth i feddwl am gynllunio’r ffordd ymlaen. Ein cyfres o raglenni proffesiynol ym maes rheoli adnoddau dynol, arweinyddiaeth gyhoeddus a gweinyddu busnes yw eich sbardun i newid.

rosette

Achrededig yn rhyngwladol

Cawsom gymeradwyaeth unwaith eto yn 2018 gan y Gymdeithas er Hyrwyddo Ysgolion Busnes Colegol. Dyfernir y nod rhyngwladol hwn i ysgolion busnes gorau’r byd.

tick

Gwasanaeth gwella gyrfaoedd

Byddwch yn elwa o gymorth pwrpasol gan ein cynghorwyr proffesiynol o ran canfod cyfleoedd profiad gwaith, prosiectau busnes byw a mewnwelediad i’ch helpu i ymuno â’r gweithle i gyflawni eich dyheadau gyrfaol.

star

Rhagoriaeth ymchwil

Cewch eich addysgu gan arbenigwyr academaidd ac ymarfer blaenllaw sydd â’u hymchwil arloesol yn y chweched safle o ran ansawdd, allan o 101 o ysgolion busnes y DU, yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014.

Ein sgyrsiau a’n fideos

Rhagor o wybodaeth am astudio MBA i Weithredwyr yn Ysgol Busnes Caerdydd

Mae ein cyflwyniad diwrnod agored rhithwir yn cynnig trosolwg o’r rhaglen, manteision astudio ar y lefel hon, a’n hagwedd unigryw fel Ysgol Busnes Gwerth Cyhoeddus.

Rhagor o wybodaeth am yr MSc Rheoli Adnoddau Dynol rhan-amser yn Ysgol Busnes Caerdydd

Mae ein cyflwyniad diwrnod agored rhithwir yn cynnig trosolwg o’r rhaglen, sut y cewch eich addysgu, a’r gefnogaeth sydd ar gael yn ystod eich astudiaethau.

Rhagor o wybodaeth am astudio MSc Arweinyddiaeth Gyhoeddus yn Ysgol Busnes Caerdydd

Mae ein cyflwyniad diwrnod agored rhithwir yn cynnig trosolwg o’r rhaglen, y dull gweithredu a’r cyd-destun, yn ogystal â’r cyfleoedd ychwanegol sydd ar gael yn yr Ysgol.

Roeddwn i wedi cyrraedd pwynt yn fy ngyrfa lle’r oedd cynllunio strategol, arweinyddiaeth a rheoli newid yn rhannau pwysig o fy rôl. Roeddwn i eisiau cynyddu fy hyder yn y meysydd hyn, gwella fy ngwybodaeth a fy sgiliau a herio fy hun yn academaidd. Roedd y cyfnodau addysgu wyneb yn wyneb yn gyfle gwych i ddysgu am sefydliadau a sectorau eraill, yn rhan o gwricwlwm y cwrs, ond hefyd i ryngweithio â myfyrwyr eraill a dysgu rhagor am eu rolau a’u sefydliadau.
Siân Ballard MBA i Weithredwyr

Rhagor o wybodaeth amdanom ni

Ein rhwydweithiau proffesiynol

Rydym wedi datblygu perthynas gyda busnesau o bob math i’n helpu i gynnig profiad dysgu unigryw i’n myfyrwyr. Gyda’u cefnogaeth, bydd gennych gyfleoedd i ymgymryd â lleoliadau gwaith, mynd i’r afael â prosiectau busnes byw, cydweithio â’n entrepreneuriaid preswyl, yn ogystal â mynd i darlithoedd gwadd, teithiau maes a gweithdai.

Rydym yn sefyll dros werth cyhoeddus

Rydym yn ysgol busnes sydd â phwrpas ac mae ein cenhadaeth yn glir – cael effaith gadarnhaol ar y byd. Rydym yn rhoi gwerth ar fwy na llwyddiant economaidd yn unig. Rydym am ddod â dyngarwch, cynaliadwyedd, haelioni ac arloesedd i’r sector busnes. Gallwn arwain y ffordd ym maes busnes mewn byd sy’n newid. Gyda’n gilydd gallwn wneud gwahaniaeth.

Ymchwil ôl-raddedig

Paratowch ar gyfer eich gyrfa ymchwil yn y byd academaidd, fel ymarferydd busnes neu luniwr penderfyniadau polisi cyhoeddus ar ein rhaglenni doethurol. Fe gewch chi’r adnoddau, y gefnogaeth a’r cyfleoedd i gyfrannu at ddatblygiad gwybodaeth a chreu effaith a gwerth yn eich maes academaidd dewisol.

Ysgol busnes a rheolaeth ymchwil ddwys o safon fyd-eang

Mae ein buddsoddiad mewn cyfleusterau astudio, cymorth a chymdeithasol yn cynnig yr amgylchedd gorau posibl i lwyddo. Tra eich bod gyda ni, byddwch chi’n ystyried ein Canolfan Addysgu Ôl-raddedigion £13.5m yn gartref.

10.Mae'r gofod pwrpasol hwn yn ehangu ein Hysgol i dri adeilad sy'n cyfuno darlithfeydd, ystafelloedd seminar a chaffi ochr yn ochr â'n hystafell addysg weithredol bwrpasol.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Eich profiad ar y campws yn 2021/22

Ers dechrau pandemig y coronafeirws, rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni. Darganfyddwch beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud a beth i'w ddisgwyl pan fyddwch chi'n ymuno â ni.

Ariannu eich astudiaethau

Mwy o wybodaeth am yr ysgoloriaethau, pecynnau cymorth llywodraeth y DU, a’r benthyciadau i fyfyrwyr sydd ar gael ar eich cyfer.

Pori drwy ddewisiadau llety

Ddim yn siŵr pa lety i ddewis? Gall ein canllaw cymharu defnyddiol eich helpu i wneud penderfyniad.

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Camau nesaf

academic-school

Gweld ein rhaglenni ôl-raddedig rhan-amser a addysgir ym maes busnes

Porwch drwy ein rhaglenni sy’n dechrau yn 2021.

book

Gweld ein rhaglenni ymchwil ôl-raddedig rhan-amser ym maes busnes

Porwch drwy ein rhaglenni sy’n dechrau yn 2021.

icon-contact

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Sut i wneud cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.

Pynciau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi

Rhaglenni busnes amser llawn

Cyfle i gael addysg a allai newid eich gyrfa gan arbenigwyr academaidd ac ymarfer blaenllaw a fydd yn eich herio i ystyried y byd busnes o safbwyntiau amgen.