Ewch i’r prif gynnwys

Sesiynau byw

Oes cwestiwn gennych chi? Ymunwch â’n gweminarau neu un o'n sgyrsiau.

Pam astudio gyda ni

academic-school

Enw da rhyngwladol

Roedd ymchwil biowyddorau Prifysgol Caerdydd ymhlith y 25 uchaf ledled y byd a’r 5 uchaf yn y DU yn 2019.

globe

Ymchwil o safon fyd-eang

Mae ein Hysgol yn chwarae rhan arweiniol mewn sawl un o Sefydliadau Ymchwil y Brifysgol ac yn gyfrifol am ganolfan maes sy'n canolbwyntio ar gadwraeth yn Borneo, Malaysia.

tick

Effaith

Mae ein hymchwil yn cael effaith wirioneddol mewn sawl maes gan gynnwys strategaethau cadwraeth a rheoli afonydd.

certificate

PhDs wedi’u hariannu’n llawn

Rydym yn cynnig nifer o ysgoloriaethau wedi’u hariannu’n llawn mewn nifer o feysydd ymchwil.

notepad

PhDs wedi’u hunan-ariannu

Rydym yn cynnig prosiectau ymchwil mewn amrywiaeth o feysydd ymchwil i fyfyrwyr wedi’u hunan-ariannu o’r DU, yr UE a thramor.

location

Costau byw

Caerdydd yw un o’r dinasoedd mwyaf fforddiadwy yn y DU sy'n ei gwneud yn ddinas wych i astudio ynddi.

Ein cyrsiau ôl-raddedig a addysgir

Mae ein rhaglenni MSc yn cynnig dysgu ar sail darlithoedd a dysgu ymarferol. Drwy lefelau uchel o gymorth academaidd a phroffesiynol, fe'ch anogir i gymryd rhan actif yn eich datblygiad eich hun.

Ecoleg a Chadwraeth Fyd-eang (MSc)

Mae'r byd yn wynebu heriau digynsail, ac i ymateb i'r heriau hyn, mae angen gwyddonwyr arloesol ac ymaddasol sy'n gallu datblygu strategaethau cadwraeth sydd ag effaith wirioneddol. Mae ein MSc Ecoleg a Chadwraeth Fyd-eang yn mynd i'r afael â'r prif faterion cadwraeth sy'n effeithio ar gynefinoedd amrywiol ym mhob rhan o'r byd. Chi yw’r Newid.

Peirianneg Meinweoedd (MSc)

Gyda chyfleoedd i ymweld â lleoliadau clinigol perthnasol a phartneriaid diwydiannol lleol, mae'r cwrs MSc Peirianneg Meinweoedd yn ceisio rhoi dealltwriaeth uwch, gwybodaeth a sgiliau yng ngwyddoniaeth ac arferion peirianneg meinweoedd i raddedigion o gefndiroedd gwyddorau bywyd a chlinigol.

"Byddwn yn argymell Prifysgol Caerdydd i ddarpar fyfyrwyr ôl-raddedig. Mae amgylchedd dysgu cefnogol iawn a rhwydwaith da o ymchwilwyr yma. Ar ben hynny, mae Caerdydd yn ddinas wirioneddol wych i fyw ynddi."
Rachel Rowe

Ein rhaglenni ymchwil ôl-raddedig

Bydd ein Meistr Ymchwil (MRes) yn eich arfogi â'r sgiliau, y technegau a'r profiad i ddod yn ymchwilydd mwy cymwys a chyflogadwy. Mae ein graddau ymchwil PhD ac MPhil yn rhoi rhwydd hynt i chi ymchwilio'n ddwfn i bwnc cyfoes, gan weithio gydag ymchwilwyr blaenllaw a chael defnyddio cyfleusterau o’r radd flaenaf..

MRes yn y Biowyddorau

Bydd y rhaglen flwyddyn hon yn rhoi’r sgiliau, y technegau a’r profiad angenrheidiol i chi ddod yn ymchwilydd mwy cymwys a chyflogadwy. Mae'n bosibl y byddwch hyd yn oed yn cael cyfle i ymgymryd â phrosiect ymchwil yn labordy gwyddonydd rhyngwladol enwog yn Ysgol y Biowyddorau.

Astudio PhD a MPhil

Byddwch yn rhan o'n hymchwil penigamp yn y gwyddorau biolegol a biofeddygol, dan arweiniad ymchwilwyr sydd ag enw da'n rhyngwladol. O newid byd-eang i fodelu a pheirianneg systemau byw, mae ymchwil Ysgol y Biowyddorau yn cael effaith wirioneddol yn fyd-eang.

"Mae'r rhaglen MRes yn rhoi cyfle i chi weithio gyda nifer o dimau ymchwil anhygoel ac arloesol mewn cyfleusterau ymchwil trawiadol. Drwy eu haddysgu a’u cymorth, maen nhw wedi fy ngalluogi i benderfynu'r llwybr gyrfa gorau i mi, ac wedi helpu gyda'm ceisiadau sydd yn y pen draw wedi fy arwain at gael cyfle i wneud PhD."
Megan Illingworth

Dysgu gan y gorau

Mae Manisha yn astudio ei PhD yn y Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd ac yn canolbwyntio ar ganser y prostad.

Cychod Pysgod yn Nhobago

Yn ystod PhD Kathryn yn Ysgol y Biowyddorau, arweiniodd prosiect yn creu cychod pysgod rhad a chynaliadwy i helpu i adfer riffiau cwrel yn Nhobago.

PhD gyda'r Prosiect Dyfrgwn

Beth all dyfrgwn marw eich dysgu chi am lygryddion, heintiau a bioleg poblogaethau ledled y DU? Mae Emily yn cwblhau ei PhD gyda Phrosiect Dyfrgwn Prifysgol Caerdydd, cynllun goruchwylio amgylcheddol hirdymor, gan ddefnyddio dyfrgwn marw i greu strategaethau cadwraeth.

Camwch drwy ddrysau Ysgol y Biowyddorau

Sir Martin Evans Building
virtual-tour

Mynd ar daith rhithwir

Gweld y math o gyfleusterau rydym yn eu cynnig.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Eich profiad ar y campws yn 2021/22

Ers dechrau pandemig y coronafeirws, rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni. Darganfyddwch beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud a beth i'w ddisgwyl pan fyddwch chi'n ymuno â ni.

Ariannu eich astudiaethau

Rhagor o wybodaeth am yr ysgoloriaethau, pecynnau cymorth llywodraeth y DU a'r benthyciadau myfyrwyr sydd ar gael i chi.

Gwarant o lety

Gallwn warantu ystafell wely sengl yn llety'r Brifysgol i fyfyrwyr ôl-raddedig sy’n cyrraedd ym mis Medi.

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Camau nesaf

certificate

Gweld ein cyrsiau ôl-raddedig

Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer 2020 a 2021.

Lawrlwythwch lyfryn Ysgol y Biowyddorau

Dysgwch fwy am ein cyrsiau, yr Ysgol a’r Brifysgol yn ehangach.

icon-contact

Cysylltwch â ni

Gofynnwch gwestiwn.

icon-pen

Sut i wneud cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am y broses gwneud cais..