Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni

A ninnau’n chwilfrydig am y profiad dynol ar draws milenia a diwylliannau, rydym am ddeall ein gorffennol yn well er mwyn taflu goleuni ar y presennol er budd ein dyfodol. Rydym yn gymuned academaidd chwilfrydig, angerddol dros astudio’r gorffennol a chredoau o’r cyfnod cyn-hanesyddol hyd at gymdeithasau cyfoes.

academic-school

Ar ôl graddio

Roedd 100% o'n graddedigion mewn cyflogaeth, a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (Data HESA).

rosette

Prawf amser

Newydd ddathlu 100 mlynedd o archaeoleg yng Nghaerdydd yn 2020, mae ein harbenigwyr yn manteisio ar ddarganfyddiadau newydd a’r syniadau diweddaraf wrth addysgu.

star

Ein hymchwil

Rydym yn y 12fed safle am ein hymchwil arwyddocaol, trylwyr a gwreiddiol yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf y DU (REF 2014, Archaeoleg).

Ein fideos

Archaeoleg a chadwraeth ym Mhrifysgol Caerdydd

Cewch glywed gan academyddion a myfyrwyr am sut beth yw astudio archaeoleg a chadwraeth gyda ni.

Dewisais astudio MSc Cadwraeth Broffesiynol yng Nghaerdydd i wella fy nealltwriaeth o’r wyddoniaeth sy’n sail i arferion cadwraeth ac i ddysgu gwneud penderfyniadau mwy annibynnol. Mae dulliau dysgu trochol y cwrs yn ennyn diddordeb. Fe wnaethon nhw wneud i mi deimlo yn rhan o’r tîm ymchwil drwyddi draw, gan gynllunio, gwerthuso, a chynnal ymchwil ymarferol trwy gydweithio’n agos â staff a chymheiriaid. Mae profiad o waith tîm, rheoli a chyflawni prosiectau wedi bod yn werthfawr y tu hwnt i’r labordy.
Johanna Thunberg MSc Cadwraeth Broffesiynol

Rhagor o wybodaeth amdanom ni

Visitors looking at finds

Cysylltiadau cryf â’r sector treftadaeth

Rydym yn fach o fod â gwreiddiau o fewn ein cymuned leol, gyda chysylltiadau cryf ar draws y sector treftadaeth, gan gynnwys cydweithio â sefydliadau yng Nghymru a thu hwnt. Mae ein gwaith ymgysylltu yn adlewyrchu’r cysylltiad yma.

Close up of conservation work

Ewch â’ch diddordebau i’r lefel nesaf

Gwnewch gyfraniad gwreiddiol i gadwraeth gwrthrychau gwerthfawr ac astudiaeth archaeolegol newydd, gan fanteisio ar offer arbenigol yn ein labordai pwrpasol a’n cymuned ofalgar sy'n weithgar o ran ymchwil. Mae hanes balch i'n graddau meistr a'n llwybr PhD/MPhil yn hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr ac ymarferwyr.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Female students studying in single booths

Eich profiad ar y campws yn 2021/22

Ers dechrau pandemig y coronafeirws, rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni. Darganfyddwch beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud a beth i'w ddisgwyl pan fyddwch chi'n ymuno â ni.

Postgraduate students applying for a postgraduate loan

Ariannu eich astudiaethau

Mwy o wybodaeth am yr ysgoloriaethau, pecynnau cymorth llywodraeth y DU, a’r benthyciadau i fyfyrwyr sydd ar gael ar eich cyfer.

Cegin (hygyrch)

Pori drwy ddewisiadau llety

Ddim yn siŵr pa lety i ddewis? Gall ein canllaw cymharu defnyddiol eich helpu i wneud penderfyniad.

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Camau nesaf

academic-school
book
icon-contact

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Sut i wneud cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.

Pynciau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi

Astudiaethau crefyddol

Ymunwch â'n cymuned academaidd chwilfrydig, sy'n angerddol am astudio crefydd a diwinyddiaeth yng nghyd-destunau'r gorffennol, y presennol a'r dyfodol.

Hanes

Bodlonwch eich chwilfrydedd am hanes a dyfnhau eich gwybodaeth o’r cysyniadau allweddol. Cyfunir hyn i gyd gyda’r posibilrwydd o archwilio treftadaeth, gweithredu cymunedol a lleoliadau gwaith.


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.