Ewch i’r prif gynnwys

Diwrnod Agored Rhithwir i Ôl-raddedigion

Cyfle i ddarganfod ein cyrsiau cyffrous, sgwrsio â’n staff a’n myfyrwyr a chael blas ar sut brofiad yw astudio ym mhrifddinas Cymru — i gyd o glydwch eich cartref.

Croeso

Cyflwyniad gan yr Is-Ganghellor

Mae’r Is-Ganghellor, yr Athro Colin Riordan, yn eich croesawu i’n diwrnod agored rhithwir cyntaf i ôl-raddedigion ac yn amlygu’r hyn sy’n gwneud Prifysgol Caerdydd yn lle gwych i astudio.

Sgyrsiau byw

Ymunwch â'n sgyrsiau, gyda chyfle i ateb cwestiynau, ar Zoom.

Sesiynau galw heibio am sgwrs fyw

Oes cwestiwn gennych chi? Dyma gyfle i chi gael cyngor arbenigol gan ein staff neu sgwrsio â’n myfyrwyr presennol. Cynhelir y sesiynau hyn rhwng 11:00 a 14:00 BST dydd Mercher 11 Tachwedd.

Rydym hefyd yn cwmpasu nifer o'r cwestiynau cyffredin sy'n cael eu gofyn yn ein sgyrsiau Diwrnod Agored byw a'r rhai wedi'u recordio o flaen llaw.

Gwybodaeth am y pwnc a sesiynau galw heibio am sgwrs fyw

Cyfle i wylio cyflwyniadau’r diwrnod agored, sgwrsio’n fyw â’n staff academaidd a’n myfyrwyr presennol, a gweld beth sydd ar gynnig ar draws ystod eang o bynciau gradd.

Beth sy'n ein gwneud ni'n unigryw?

Rhesymau dros astudio gyda ni

Rhagor o wybodaeth am pam y dylech ein dewis ni er mwyn astudio cwrs ôl-raddedig.

Mynd ar daith 360 o gwmpas y Brifysgol

Gweld ein cyfleusterau blaenllaw a chlywed gan ein myfyrwyr presennol.studiaethau israddedig.

Byw yng Nghaerdydd

Mae ein myfyrwyr wedi’u hudo gan brifddinas Cymru. Dewch i ddarganfod pam.

Ein campysau

Mae gennym ddau gampws: Parc Cathays yng nghanol y ddinas, a Pharc y Mynydd Bychan, cartref Ysbyty Athrofaol Cymru.

rosette

Ymchwil o safon fyd-eang

Rydym yn ail yn y DU am effaith ein hymchwil (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014).

academic-school

Un o'r prifysgolion harddaf yn y DU - (Times Higher Education 2018)

Byddwch yn astudio mewn prifddinas sy’n enwog am ei chyfeillgarwch, ei diwylliant a’i mannau gwyrdd - mae gennym fwy o fannau gwyrdd y pen nag unrhyw ddinas graidd arall yn y DU

bike

Campws sy'n hawdd ei grwydro

Mae Castell Caerdydd ac ardaloedd siopa'r ddinas o fewn tafliad carreg o'n campws Cathays

Cyllid

P’un ai eich bod chi’n dilyn un o’n cyrsiau ôl-raddedig a addysgir neu un o’n rhaglenni ymchwil, mae gyda ni nifer o ffyrdd i’ch helpu i dalu ffioedd dysgu a chostau byw. Ac os oes angen cymorth arbenigol arnoch, gall ein tîm Cyngor ac Arian helpu.

Sut i ariannu'ch cwrs meistr ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae'r cyflwyniad hwn yn sôn am ein cynllun Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Meistr, ein gostyngiad newydd ar gyfer cyn-fyfyrwyr a'r ystod o gyllid sydd ar gael gan lywodraeth y DU.

Cyllid i fyfyrwyr ôl-raddedig

Rhagor o wybodaeth am beth sydd ar gael, gan gynnwys benthyciadau, grantiau, bwrsariaethau ac ysgoloriaethau.

Ysgoloriaethau a phrosiectau PhD

Porwch drwy ein holl gyfleoedd

Y tîm Cyngor ac Arian

Gall ein myfyrwyr gael gafael ar arweiniad rhad ac am ddim, diduedd a chyfrinachol ar ystod eang o faterion ariannol.

Cyfrifiannell costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Cyrsiau trosi ar gyfer cyfleoedd astudio ôl-raddedig

Gallwch newid eich llwybr gyrfa yn gyflym drwy astudio pwnc nad yw’n gysylltiedig â’ch gradd israddedig neu eich gyrfa bresennol.

Llety

Mae fflatiau ôl-raddedig dynodedig ar gael ym mhreswylfeydd y Brifysgol, fel bod modd i chi gyfarfod, byw a gweithio ochr yn ochr â myfyrwyr sy'n deall gofynion astudiaeth ôl-raddedig.

Pe byddai’n well gennych fyw mewn llety preifat, gall Undeb y Myfyrwyr hefyd eich helpu i ddod o hyd i dai o safon, gyda landlordiaid dibynadwy.

Porwch drwy ein llety

Cymryd cipolwg 360 gradd y tu mewn i’n neuaddau a’n tai, a chymharu prisiau, lleoliadau a rhagor.

Bywyd mewn llety myfyriwr

Ymdrwythwch mewn cymuned gefnogol, groesawgar a chymryd rhan mewn digwyddiadau i’ch helpu i ymgartrefu.

Asiantaeth Gosod Myfyrwyr Caerdydd

Mae’r asiantaeth gosod, sy’n eiddo i Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd ac yn cael ei rhedeg gan yr Undeb, yn gallu eich helpu i ddod o hyd i dai o safon - ac nid ydynt yn codi ffioedd asiantaeth.

Mentrau hyfforddiant doethurol

Mae ein Mentrau Hyfforddiant Doethurol yn dod â meysydd arbenigol ynghyd - rheiny sy'n rhoi'r sgiliau, gwybodaeth a'r hyder i ymchwilwyr fynd i'r afael â a chwestiynau mawr heddiw a heriau'r dyfodol.

Manteisio i’r eithaf ar eich profiad o’r brifysgol

Nid gwaith, gwaith, gwaith i gyd yw hi chwaith! Gall yr hyn yr ydych yn ei wneud y tu allan i’ch astudiaethau fod yr un mor bwysig â’r hyn a ddysgwch mewn darlithfa.

Cefnogi myfyrwyr

O gwnsela a chyngor gyrfaol i gymorth iechyd a lles, rydym yn cynnig ystod gynhwysfawr o wasanaethau y gallwch gael gafael arnynt yn ystod eich amser yma, neu ar ôl i chi raddio.

Dysgwch iaith - yn rhad ac am ddim

Gallwch gael mynediad at fyd cyfan o leoliadau newydd, diwylliannau sy'n ysbrydoli, a dewisiadau cyffrous yn eich gyrfa drwy benderfynu dilyn un o’r cyrsiau iaith rhad ac am ddim.

Chwaraeon

Dewch i weld yr amrywiaeth eang o gyfleoedd sydd ar gael i chi, waeth beth yw lefel eich gallu.

Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd

Mae'n gartref i dros 200 o gymdeithasau myfyrwyr a 60 o glybiau chwaraeon, adloniant byw, yn ogystal â gwasanaethau lles, gyrfaoedd a chyngor.

Y camau nesaf

cursor

Sut i wneud cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am wneud cais, gan gynnwys gofynion mynediad a manylion ynghylch gohirio mynediad.

people

Ymunwch â ni ar Facebook

Cadwch i'r funud o ran beth sy'n digwydd ar y campws.

icon-contact

Dilynwch ni ar Twitter

Cadwch mewn cysylltiad drwy ein dilyn ar Twitter.

mobile-message

Cysylltu

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.