Ewch i’r prif gynnwys

Cynllunio eich ymweliad

Sut i gyrraedd, beth i wneud wedi cyrraedd, ble i fwyta ar y campws; dyma gyngor ymarferol ynglŷn â sut i wneud y mwyaf o'ch diwrnod.

Yn y Diwrnod Agored, cewch gyfle i weld ein hamrywiaeth eang o raglenni meistr. Gallwch bori drwy'r stondinau yn y brif arddangosfa a chwrdd â staff a myfyrwyr presennol o'n Hysgolion Academaidd a fydd wrth law i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Byddwch hefyd yn gallu dysgu mwy am gyllid, gwneud cais, llety, gyrfaoedd, cymorth i fyfyrwyr, a mwy.

Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon pan gadarnhawn ddyddiad ein digwyddiad nesaf.

Teithio yma

Rydym yn eich cynghori'n gryf i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus neu'r gwasanaeth Parcio a Theithio gan mai ychydig iawn o leoedd i barcio sydd ar y campws.

Lleoliad: Gorsaf drenau Cathays

Dylech newid yng ngorsaf Caerdydd. Ewch i blatfform 6 i ddal y trên i Cathays. Dim ond pum munud mae'n ei gymryd i deithio o Gaerdydd Canolog i Cathays.

Lleoliad: Neuadd y Ddinas, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3ND

Bydd rhai bysiau'n stopio ger yr Amgueddfa neu ym Mhlas y Parc ger y Brifysgol. Os na fydd eich bws chi yn gwneud hynny (bysiau 53 neu 86), gallwch ddal bws i'r Brifysgol o'r brif orsaf fysiau.

Mae Neuadd y Ddinas, Caerdydd yng nghanol y ddinas (CF10 3ND). IOs dyma'r tro cyntaf i chi ymweld â Chaerdydd, gall gyrru i'r ddinas i chwilio am rywle i barcio fod yn gostus a chymryd llawer iawn o amser. I osgoi'r drafferth a'r gost, argymhellwn i chi ddefnyddio'r gwasanaeth Parcio a Theithio.

Parcio a theithio

Lleoliad: Parcio a Theithio Dwyrain Caerdydd, Cyffordd 30 yr A48(M), CF23 8HH

Mae bysiau'n gadael bob chwarter awr ac mae'n cymryd tua 20 munud i gyrraedd y Brifysgol ym Mhlas y Parc.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan y Gwasanaeth Parcio a Theithio.

Meysydd parcio agosaf

Lleoliadau:

 • Maes parcio NCP Heol y Brodyr Llwydion
  CF10 3AE
 • Maes parcio NCP Dumfries Place
  CF10 3FN
 • Maes parcio Ffordd y Gogledd
  CF10 3DY

Mae un neu ddau o feysydd parcio o fewn tafliad carreg i Blas-y-Parc. Maes parcio NCP Heol y Brodyr Llwydion sydd agosaf at Neuadd y Ddinas. Mae maes parcio NCP Dumfries Place ger canol y ddinas. Mae maes parcio Ffordd y Gogledd ger Parc Bute a'r Ganolfan Ddinesig.

Lleoliad: Maes Awyr Caerdydd

Mae nifer o wasanaethau awyrennau rhyngwladol a rhyngranbarthol yn hedfan o Faes Awyr Caerdydd sydd tua 12 milltir o ganol y ddinas.

Dylech deithio ar fws X90 i orsaf Caerdydd Canolog neu fynd ar y bws am ddim i orsaf reilffordd y Rhws (Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd). Mae pob trên o'r Rhws yn mynd i orsaf Caerdydd Canolog, ac mae sawl un ohonynt hefyd yn mynd i orsaf Cathays.

Ar ôl ichi gyrraedd

Ar ôl cyrraedd Caerdydd, ewch i Neuadd y Ddinas (CF10 3ND) lle gallwch gofrestru a chael pecyn gwybodaeth a rhaglen.

Os hoffech fanteisio ar ein gwasanaeth cofrestru cyflym, bydd angen i chi ddod â fersiwn electronig neu gopi caled o'ch tocyn.

Mae Neuadd y Ddinas yn daith gerdded fer o ganol y ddinas, lle mae digon o gaffis a bwytai i chi gael rhywbeth i'w fwyta. Mae yna Costa Coffee a Subway drws nesaf i Undeb y Myfyrwyr ar Blas y Parc hefyd os ydych chi'n chwilio am fyrbryd cyflym.

Undeb y Myfyrwyr

Dyma rai o'r llu o leoedd sy'n gwerthu bwyd a diod yn Undeb y Myfyrwyr:

 • Starbucks
 • Tafarn Taf
 • Magic Wrap
 • Siop yr Undeb

Stryd Fawr y Myfyrwyr (Plas y Parc)

 • Costa Coffee
 • Subway

Prif Adeilad

Mae Bwyty'r Brif Adeilad wedi'i leoli ar lawr gwaelod y Prif Adeilad, dim ond taith gerdded fer o Neuadd y Ddinas.

Mae bwydydd poeth ac oer ar gael i frecwast ac i ginio. Mae'r cinio sydd ar gael yn amrywio o daten bob gyda llenwadau, i amrywiaeth o brif gyrsiau poblogaidd. Mae cyris, prydau pysgod, pasta a nwdls ffres, a Bar Salad bwyta’n iach ar gael hefyd.

Mannau eraill ar y campws

Mae bwyty yn Adeilad Trevithick. Hefyd, mae siopau coffi yn Adeilad John Percival, Adeilad Bute a'r Adeilad Optometreg.

I gadw'n ddiogel drwy gydol y Diwrnod Agored, cofiwch lynu at yr holl rybuddion a chyfarwyddiadau, ac ymddwyn yn ddiogel ac yn gyfrifol yn ystod unrhyw deithiau, sgyrsiau neu weithgareddau'r Diwrnod Agored.

Argyfyngau

Mewn argyfwng, cysylltwch â'r aelod staff agosaf ar unwaith neu ffoniwch ein Hystafell Rheoli Diogelwch - 029 2087 4444.

Tân

Os bydd y larwm dân yn canu (seiren barhaus), gadewch yr adeilad ar unwaith drwy'r allanfa agosaf ac arhoswch y tu allan nes bydd staff y Brifysgol yn dweud wrthych ei bod yn ddiogel i fynd yn ôl i mewn.

Os ydych ar un o'r lloriau uwch ac yn cael trafferth mynd i lawr y grisiau, dilynwch yr arwyddion i un o'r hafanau dynodedig a defnyddiwch y ffôn sydd yno i ofyn am ragor o gymorth.

Ni ddylech ddefnyddio lifftiau os oes tân.

Mannau cyfarfod

Os ydych yn colli aelod o'r teulu neu'n mynd ar goll yn ystod y Diwrnod Agored, rhowch wybod i aelod o'r staff.

Rhowch wybod i'r staff wrth y Ddesg Gofrestru neu aelod arall o staff os ydych yn colli unrhyw eiddo.