Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni

Mae ein rhaglenni ôl-raddedig yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol yn galluogi dealltwriaeth academaidd a chymhwysol o fywyd cymdeithasol, ac yn darparu’r offer deallusol – gwybodaeth, dadansoddi, dadl, barn – er mwyn cymryd rhan mewn trafodaethau cymdeithasol a chyhoeddus presennol.

briefcase

Graddedigion cyflogadwy

Roedd 100% o'n graddedigion mewn cyflogaeth, a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (data HESA).

globe

Ymchwil o safon fyd-eang

Caiff ein graddau eu haddysgu gan ymchwilwyr sydd ar flaen y gad o ran eu pynciau, y mae eu harbenigedd a’u dirnadaeth yn llywio llywodraethau a llunwyr polisi yn rhanbarthol, yn genedlaethol ac yn fyd-eang.

book

Astudiaethau rhyngddisgyblaethol

Rydym yn Ysgol ryngddisgyblaethol sy’n credu’n gryf mewn manteision astudio a chydweithio ochr yn ochr â meysydd arbenigol ategol eraill.

Ein cyflwyniadau a’n fideos

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Dyma Bennaeth yr Ysgol, yr Athro Tom Hall, yn trafod beth sy’n gwneud Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol yn lle mor wych i astudio ynddi.

MSc Addysg

Dyma’r Athro Manuel Souto-Otero yn egluro’r MSc Addysg ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae’r rhaglen hon sy’n flwyddyn o hyd yn rhoi dealltwriaeth fanwl o addysg fel maes astudio a’r cysylltiadau rhwng addysg a sefydliadau cymdeithasol eraill sydd â rôl wrth fynd i’r afael ag anawsterau cymhleth ym myd addysg.

MSc Polisi Cymdeithasol a Chyhoeddus

Dyma Dr Shailen Nandy yn esbonio’r MSc Polisi Cymdeithasol a Chyhoeddus ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae’r rhaglen hon sy’n flwyddyn o hyd yn canolbwyntio ar ddeall beth sy’n achosi ystod o broblemau cymdeithasol pwysig a beth allai eu datrys. Mae'r rhain yn cynnwys heriau fel tlodi, anghydraddoldebau economaidd a chymdeithasol cynyddol, a chytundebau datblygu rhyngwladol.

Mae’r rhaglen hon wedi fy helpu i ddeall yn helaeth sut a pham y mae penderfyniadau’n cael eu gwneud gan lywodraethau a sefydliadau anllywodraethol a’r effaith y mae’r rhain yn ei chael. Roedd y modiwlau’n berthnasol i faterion o bryder cenedlaethol a rhyngwladol presennol, a mwynheais ddysgu a deall sut mae gwledydd gwahanol ag ideolegau gwahanol yn mynd i’r afael â materion tebyg, megis pensiynau, dirwasgiad economaidd, democratiaeth a dinasyddiaeth.
Agnes Mwangoka MSc Polisi Cymdeithasol a Chyhoeddus

Rhagor o wybodaeth amdanom ni

SOCSI PG research student

Cymerwch ran mewn ymchwil gyfredol

Anogir myfyrwyr ôl-raddedig i chwarae rhan lawn yn amgylchedd academaidd ac amgylchedd ymchwil yr Ysgol. Mae hyn yn cynnwys cynnal amrywiaeth mawr o grwpiau ymchwil gweithgar, cyfresi o seminarau, a grwpiau astudio anffurfiol.

World social work day

Gwneud gwahaniaeth

Rydym yn falch o’n hanes o ddylanwadu ar drafodaeth gyhoeddus, datblygu polisïau ac arloeseddau ymarferol.

SOCSI PGT

Ôl-raddedig a addysgir

Cynigiwn ystod o raglenni meistr modwlar sy’n eich galluogi i fynd ar drywydd astudiaethau sy’n berthnasol ar gyfer ystod o alwedigaethau yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat.

SOCSI PGR

Cyfleoedd ymchwil ôl-raddedig

Rydym yn cynnig cyfleoedd ar gyfer astudiaeth ymchwil ôl-raddedig a gynlluniwyd i roi'r sgiliau a'r profiad sydd eu hangen arnoch ar gyfer eich gyrfa. Mae ein rhaglen PhD yn paratoi ymgeiswyr ar gyfer gyrfa sy'n seiliedig ar ymchwil, tra bod y Doethuriaeth Broffesiynol yn ceisio mynd i'r afael ag anghenion gyrfa gweithwyr proffesiynol sy'n ymarfer.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Female students studying in single booths

Eich profiad ar y campws

Mae'n dal yn bwysig gwneud popeth o fewn ein gallu i gadw pawb yn ddiogel rhag coronafeirws (COVID-19). Rydym yn cadw rhai mesurau ar waith i sicrhau eich bod yn cael amser diogel a phleserus gyda ni.

Cegin (hygyrch)

Ariannu eich astudiaethau

Mwy o wybodaeth am yr ysgoloriaethau, pecynnau cymorth llywodraeth y DU, a’r benthyciadau i fyfyrwyr sydd ar gael ar eich cyfer.

Cegin (hygyrch)

Gwarant o lety

Gallwn warantu ystafell wely sengl yn llety'r Brifysgol i fyfyrwyr ôl-raddedig sy’n cyrraedd ym mis Medi.

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Y camau nesaf

academic-school

Edrychwch ar ein cyrsiau gwyddorau cymdeithasol ôl-raddedig

Porwch drwy ar ein cyrsiau ar gyfer 2021.

building

Edrychwch ar ein cyrsiau gwyddorau cymdeithasol ôl-raddedig

Canfod ein rhaglenni sy’n dechrau yn 2021.

icon-chat

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Sut i wneud cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.