Ewch i’r prif gynnwys
Croeso i'n Diwrnod Agored Rhithwir Ôl-raddedig a diolch am eich diddordeb mewn datblygu eich astudiaethau yn ein Hysgol a gydnabyddir yn rhyngwladol. Bydd y cyflwyniadau a’r deunyddiau a baratowyd ar eich cyfer heddiw yn eich cyflwyno i'n Hysgol ac yn rhoi cipolwg byr ar ein hystod amrywiol o gyrsiau ymchwil ôl-raddedig a addysgir ac ein cwrs PhD. Gobeithio y bydd yn ddefnyddiol i chi ac edrychwn ymlaen at eich croesawu i'n Hysgol yn y dyfodol agos.
Yr Athro Mark Gumbleton Athro Therapiwteg Arbrofol a Chyfarwyddwr Ymchwil

Pam y dylech barhau â'ch astudiaethau gyda ni

academic-school

Mwy na 100 mlynedd o ragoriaeth wrth addysgu ac ymchwilio

Ysgol glòs a hirsefydlog ydyn ni ac yn ddiweddar dathlon ni ein canmlwyddiant.

globe

Cydnabyddiaeth ryngwladol

Rydyn ni’n cael ein cydnabod yn rhyngwladol am ein haddysgu a’n hymchwil amlddisgyblaethol sydd ar flaen y gad ac o safon uchel.

molecule

Ysgol gyntaf ar y cyd y gwyddorau fferylliaeth a fferyllol ym maes ymchwil

Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf (2014), ein ysgol fferylliaeth oedd yr ysgol orau ar y cyd o ran ansawdd ac effaith ein hymchwil.

people

Cefnogaeth academaidd gyson

Beth am ymgymryd â phrosiect ymchwil mewn ysgol ymchwil a gydnabyddir yn rhyngwladol, a derbyn cefnogaeth academaidd gyson gan diwtor personol profiadol.

building

Cyfleusterau ymchwil ac addysgu modern

Mae gennym gyfleusterau o'r radd flaenaf ac yn eu plith mae chwe ystafell ymgynghori a adeiladwyd o’r newydd yn ddiweddar ar gyfer gweithgareddau sy'n gysylltiedig ag ymarfer fferylliaeth.

people

Ein rhwydweithiau a'n dull amlddisgyblaethol

Mae ein hymchwilwyr a'u rhwydweithiau rhyngwladol yn gweithio ar draws timau amlddisgyblaethol, gan ganiatáu ichi weithio ar y cyd yn ystod eich amser gyda ni.

Ein sgyrsiau

Cyflwyniad i'n MSc mewn Bioleg Canser a Therapiwteg

Mae'r fideo hwn gan Gyfarwyddwr y Cwrs, Dr Steve Hiscox, yn darparu trosolwg o'r cwrs MSc amser llawn blwyddyn hwn sydd wedi'i gynllunio i roi gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau uwch i chi ym maes Bioleg Canser a Therapiwteg. Felly, p'un a ydych chi'n bwriadu paratoi'ch hun yn well ar gyfer ymchwil doethuriaeth neu am gyflawni cymhwyster uwch hunangynhwysol, bydd y rhaglen ôl-raddedig hon yn eich rhoi mewn lle rhagorol ar gyfer eich dyfodol.

Diddordeb? Gwneud cais ar gyfer ein MSc Bioleg Canser a Therapiwteg. (Saesneg)

Mae'r cwrs gwirioneddol integredig hwn yn ymchwilio yn ddyfnach i'r wyddoniaeth y tu ôl i ganser ac mae hefyd wedi rhoi cyfle i mi weld y clefyd a'i driniaeth o'r ochr glinigol hefyd. P'un a ydych chi'n Fferyllydd neu'n Fiomeddyg neu'n Feddyg, fe welwch rywbeth yn y cwrs hwn y byddwch chi'n ei fwynhau ac yn gallu uniaethu ag ef. Ac, fel fi, byddwch chi mewn gwell sefyllfa ar gyfer eich dyfodol hefyd.
Lauren, MSc Myfyriwr Bioleg a Therapiwteg Canser

Cyflwyniad i'n MSc mewn Ymchwil Glinigol (PCert/PDip/MSc)

Mae'r fideo hwn gan Gyfarwyddwr y Cwrs, Dr William Ford, yn rhoi cyflwyniad i'r rhaglen blaengar dysgu o bell ran-amser am 3 blynedd hon sy'n caniatáu hyblygrwydd i chi astudio wrth weithio. Wedi'i gynllunio i ddatblygu sgiliau ymchwil rhagorol i ddatblygu gyrfa mewn ymchwil glinigol, mae'r cwrs hwn yn darparu gwell ddealltwriaeth o brosesau a rheoleiddio treialon clinigol. Mae'r cwrs hefyd yn cynnig mewnwelediad i'r ystod amrywiol o feysydd therapiwtig a'u triniaethau mewn perthynas â chofrestru cyffuriau a diogelwch cyffuriau.

Diddordeb? Gwneud cais ar gyfer ein MSc Ymchwil Glinigol. (Saesneg)

Roedd astudio ym Mhrifysgol Caerdydd ar gyfer yr MSc Ymchwil Glinigol yn bleserus ac yn werth chweil gan iddo roi cyfle i mi ddatblygu fy ngyrfa. Gwnaeth yr addysgu rhagorol a'r gefnogaeth a gefais yn ystod fy nhraethawd blwyddyn olaf argraff fawr arnaf. Ni fyddwn yn oedi cyn argymell y cwrs.
Manish, MSc Ymchwil Glinigol

Trosolwg o'r Cwrs Ymchwil Ôl-raddedig (PhD/Mphil)

Yn y fideo byr hwn, mae ein Cyfarwyddwr Astudiaethau Ymchwil Ôl-raddedig, Dr Emma Lane, yn rhoi trosolwg o sut y gallwch chi ymgymryd ag ymchwil PhD gyffrous, arloesol yn ein Hysgol fywiog sy'n arwain y byd. Dysgwch sut mae ein hymchwil ryngddisgyblaethol yn cwmpasu darganfod, datblygu a defnyddio meddyginiaethau a therapiwteg ar draws sbectrwm o afiechydon gan gynnwys canser, haint, anhwylderau cyhyrysgerbydol, cardiofasgwlaidd, anadlol a niwroddirywiol. (Saesneg)

Diddordeb? Gwneud cais ar gyfer ein PhD / MPhil Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol.

Rhaglenni ôl-raddedig a addysgir ar gyfer fferyllwyr cymwys

Fferyllfiaeth Glinigol (/PDip/MSc)

Cymhwyster allweddol blaengar ar gyfer datblygu eich gyrfa fferyllydd clinigol, mae'r dysgu cyfunol rhan-amser hwn yn cynnwys dysgu wyneb yn wyneb â dysgu ar-lein ac astudio trwy brofiad. Mae'n integreiddio cwrs academaidd traddodiadol â'ch rôl bob dydd, gyda'r nod o ddatblygu sgiliau a gwybodaeth hanfodol i'w cymhwyso i'ch cleifion.

Diddordeb? Gwneud cais ar gyfer ein Diploma ôl-raddedig mewn Fferylliaeth Glinigol

Mae'r cwrs wedi bod yn brofiad ysgogol a heriol iawn ac rwyf wedi mwynhau cylchdroi trwy'r gwahanol fodiwlau a phrofi gwahanol arbenigeddau yn fawr. Mae wedi rhoi sylfaen ragorol i mi fel fferyllydd ysbyty.
Myfyriwr Fferylliaeth Glinigol (PgDip)

Rhagnodi Annibynnol Fferyllydd

Nod y cwrs yw rhoi statws Rhagnodydd Annibynnol i Fferyllwyr wneud y defnydd gorau o'ch sgiliau i roi mynediad cyflymach a mwy effeithlon at feddyginiaethau i gleifion. Mae'r rhaglen, sy'n cael ei chynnal ochr yn ochr â nyrsys, bydwragedd a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol cysylltiedig eraill, yn cynnig cyfle i ddysgu mewn modd amlddisgyblaethol. Mae'r cwrs yn cynnwys cyfres o ddiwrnodau astudio, dysgu hunangyfeiriedig, asesiadau ac amser dan oruchwyliaeth gydag Ymarferydd Meddygol Dynodedig i adeiladu portffolio rhagnodi.

Diddordeb? Gwneud cais ar gyfer Presgripsiynu Annibynnol Fferyllwyr

Diolch am drefnu cwrs mor rhagorol. Yn hawdd, y cwrs mwyaf pleserus a pherthnasol i mi ei wneud oedd e. Roedd yn wych gallu rhoi theori ar waith ar unwaith. Mae nid yn unig wedi rhoi sgiliau a gwybodaeth newydd i mi ond hefyd wedi newid y ffordd rydw i'n ymarfer o ddydd i ddydd. Mae wedi adnewyddu fy mrwdfrydedd dros y proffesiwn ac am hyn rwy'n ddiolchgar iawn.
Ceri Phillips, Fferyllydd Gwrthficrobaidd a Rhagnodydd Annibynnol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Cyfleoedd ymchwil ôl-raddedig

Mae ein gradd ymchwil ôl-raddedig yn canolbwyntio ar ddarganfod, datblygu a defnyddio meddyginiaethau ar draws ystod o feysydd clefyd, gan roi’r rhyddid ichi ymchwilio mewn dyfnder i bwnc sydd ar flaen y gad gydag ymchwilwyr blaenllaw sy’n mwynhau cyfleusterau o’r radd flaenaf. Mae gennym enw da a chadarn o ran ansawdd yr ymchwil y byddwn ni’n ei gwneud ac rydyn ni’n denu grantiau ymchwil mawr o amrywiaeth o ffynonellau yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol gan gynnwys llywodraethau, elusennau a byd diwydiant.

Mae gennym bortffolio ymchwil amrywiol ac ymhlith ein meysydd disgyblaeth y mae graddau PhD a MPhil gan gynnwys cyflenwi cyffuriau a microbioleg, cemeg feddyginiaethol, ffarmacoleg a ffisioleg, fferylliaeth ac ymarfer fferylliaeth a fferylliaeth glinigol.

Mae ein hymchwilwyr a'u rhwydweithiau rhyngwladol yn gweithio ar draws timau amlddisgyblaethol, gan eich caniatáu i weithio ar y cyd ar draws ysgolion gwahanol yn y Brifysgol ynghyd â phartneriaid y GIG a byd diwydiant. Mae'r rhyngddisgyblaeth hon yn cefnogi ein hôl-raddedigion, gan eu galluogi i ymgorffori gwybodaeth a sgiliau yn rhan o’u hyfforddiant ar gyfer eu gyrfaoedd yn y dyfodol.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Female students studying in single booths

Eich profiad ar y campws

Mae'n dal yn bwysig gwneud popeth o fewn ein gallu i gadw pawb yn ddiogel rhag coronafeirws (COVID-19). Rydym yn cadw rhai mesurau ar waith i sicrhau eich bod yn cael amser diogel a phleserus gyda ni.

Postgraduate students applying for a postgraduate loan

Ariannu eich astudiaethau

Mwy o wybodaeth am yr ysgoloriaethau, pecynnau cymorth llywodraeth y DU, a’r benthyciadau i fyfyrwyr sydd ar gael ar eich cyfer.

Cegin (hygyrch)

Pori drwy ddewisiadau llety

Ddim yn siŵr pa lety i ddewis? Gall ein canllaw cymharu defnyddiol eich helpu i wneud penderfyniad.

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Camau nesaf

Download icon

Lawrlwythwch ein Llawlyfr Ymchwil

Dysgu mwy am ein tîm, effaith ein gwaith ymchwil sy’n arwain y byd, a llwyddiannau ein myfyrwyr PhD.

Download icon

Mwy amandanom ni

Mae ein prif dudalennau Ysgol yn cynnwys llawer iawn o wybodaeth ddefnyddiol a rhesymau dros ddatblygu eich astudiaeth yng Nghaerdydd.

icon-contact

Cysylltwch

Cyflwynwch eich cwestiwn trwy ein ffurflen ymholiadau a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

notepad

Sut i wneud cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am y broses ymgeisio.

Rhaglenni eraill a allai fod o ddiddordeb

Tocsicoleg Feddygol (PgDip)

Anelir y rhaglen at feddygon, fferyllwyr a gwyddonwyr eraill a hoffai ddatblygu dealltwriaeth eang o egwyddorion sylfaenol gwenwyneg feddygol.