Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni

briefcase

Cysylltiadau cryf gyda diwydiant

Mae ein cysylltiadau gyda busnesau ac asiantaethau'r llywodraeth yn sicrhau ansawdd a pherthnasedd ein cyrsiau.

star

Cynnwys y cyrsiau ar flaen y gad

Mae ein rhagleni gradd meistr yn mynd i’r afael â materion cyfoes ym meysydd yr amgylchedd, polisi ac ymchwil.

notepad

Ysgoloriaethau wedi'u hariannu a PhDs hunangyllidol

Rydym yn cynnig ysgoloriaethau wedi'u hariannu'n llawn a phrosiectau ymchwil hunangyllidol mewn amrywiaeth o feysydd ymchwil.

academic-school

Ymchwil o safon fyd-eang

Mae ein Hysgol yn chwarae rhan arweiniol mewn sawl un o Sefydliadau Ymchwil y Brifysgol.

certificate

Enw da rhyngwladol

Ystyriodd Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014 fod 94% o’n hallbynnau ymchwil yn rhagorol yn rhyngwladol neu’n arwain y byd, gan olygu ein bod yn 4ydd yn y DU am Systemau’r Ddaear a Gwyddorau Amgylcheddol.

location

Costau byw

Caerdydd yw un o’r dinasoedd mwyaf fforddiadwy yn y DU sy'n ei gwneud yn ddinas wych i astudio ynddi.

Ein cyrsiau ôl-raddedig a addysgir

Ddaeareg Amgylcheddol Gymhwysol (MSc)

Dr Peter Brabham sy'n esbonio popeth sydd angen i chi ei wybod am ein rhaglen radd alwedigaethol mewn Daeareg Amgylcheddol Gymhwysol, yn cynnwys dulliau addysgu, oriau cyswllt a gwybodaeth modiwl.

Mae’r cwrs hwn yn darparu’r sgiliau angenrheidiol ar gyfer cyflogaeth gyda chwmnïau ymgynghori geo-amgylcheddol a geo-dechnegol proffesiynol ac asiantaethau amgylcheddol y llywodraeth.

Dŵr mewn Byd sy’n Newid (MSc) a Peryglon Amgylcheddol (MSc)

Dr Tristram Hales sy'n cynnig blas ar yr hyn y gallwch ddisgwyl yn ein dwy raglen gradd meistr newydd, gan gynnwys dulliau addysgu, oriau cyswllt a gwybodaeth am y modiwl.

Mae Dŵr mewn Byd sy’n Newid yn tynnu ar wybodaeth ryngddisgyblaethol i ddarparu trosolwg eang o broblemau dŵr yng nghyd-destun y sefyllfa bresennol a’r rhagolygon i’r dyfodol o safbwynt newid yn yr hinsawdd.

Mae Peryglon Amgylcheddol yn cynnig arbenigedd technegol wrth asesu risgiau, gyda ffocws ar y dulliau sydd eu hangen i ddadansoddi peryglon amgylcheddol y gorffennol a rhagweld peryglon y dyfodol.

Roedd natur ymarferol y cwrs a’r dysgu trwy brofiad yn golygu fy mod, wrth adael a chychwyn ar fy swydd ‘go iawn’ gyntaf, nid yn unig yn teimlo’n barod i gyflawni’r tasgau dan sylw, ond hefyd fel petai gennyf fi eisoes brofiad o weithio yn y diwydiant.
Rhian Lynes, MSc Daeareg Amgylcheddol Gymhwysol

Ein rhaglenni ymchwil ôl-raddedig

Gwyddorau'r ddaear (PhD, MPhil)

Mae ein graddau ôl-raddedig yn seiliedig ar waith ymchwil annibynnol, gyda goruchwyliwr academaidd i'ch arwain wrth i chi ddarganfod meysydd newydd a chyffrous. Wedi’i danategu gan nawdd allanol sylweddol, mae ein hamgylchedd ymchwil bywiog yn darparu myfyrwyr PhD a MPhil gyda chyfleoedd i weithio gyda arbenigwyr y byd ac i ddefnyddio chyfarpar ymchwil o ansawdd uchel.

Mae safon ymchwil a chyfleusterau Prifysgol Caerdydd yn rhagorol, ac ar ôl cwblhau fy ngradd yma, roeddwn yn gwybod bod Caerdydd yn ddinas wych i fyw a gweithio. Yn ystod fy PhD rwyf wedi cael profiad academaidd gwerth chweil ac wedi mwynhau awyrgylch cefnogol gyda llawer o gefnogaeth.
Bethan, PhD Gwyddorau’r ddaear

Ein Hysgol a'n myfyrwyr

Mae gan ein Hysgol enw da byd-eang am ragoriaeth ymchwil, gyda chymuned fywiog ac amrywiol o fyfyrwyr ôl-raddedig. Cewch archwilio ein cyfleusterau, ein Hysgol a'n hymchwil, a chael golwg ar daith gyrfa un o'n graddedigion.

Rosie Gornall

Hanes un o'n graddedigion

Darllenwch daith gyrfa raddedig Rosie, myfyriwr Daeareg Amgylcheddol Gymhwysol, i weld ble allai un o'n graddau ni fynd â chi.

Cyfleusterau

O’r technegau dadansoddol diweddaraf i long ymchwil arfordirol, mae ein cyfleusterau’n cefnogi ymchwil a gweithgareddau addysgu ym mhob rhan o’r Ysgol.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Female students studying in single booths

Eich profiad ar y campws

Mae'n dal yn bwysig gwneud popeth o fewn ein gallu i gadw pawb yn ddiogel rhag coronafeirws (COVID-19). Rydym yn cadw rhai mesurau ar waith i sicrhau eich bod yn cael amser diogel a phleserus gyda ni.

Cegin (hygyrch)

Ariannu eich astudiaethau

Mwy o wybodaeth am yr ysgoloriaethau, pecynnau cymorth llywodraeth y DU, a’r benthyciadau i fyfyrwyr sydd ar gael ar eich cyfer.

Cegin (hygyrch)

Pori drwy ddewisiadau llety

Ddim yn siŵr pa lety i ddewis? Gall ein canllaw cymharu defnyddiol eich helpu i wneud penderfyniad.

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Camau nesaf

icon-contact

Cysylltwch â ni

Gofynnwch gwestiwn a chewch ymateb cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Sut i gyflwyno cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.

certificate

Gweld graddau a addysgir

Archwiliwch ein cyrsiau ôl-raddedig a addysgir a'n meini prawf derbyn.

certificate

Gweld graddau ymchwil

Archwiliwch ein prosiectau ymchwil ôl-raddedig a'n cyfleoedd efrydiaeth.