Ewch i’r prif gynnwys

Pam astudio gyda ni

Cydbwyso theori ac ymarfer wrth i chi baratoi at yrfaoedd ar draws ystod o ddisgyblaethau arbenigol busnes a rheoli. Bydd ein harbenigwyr academaidd ac ymarfer yn defnyddio’r ymchwil diweddaraf i gyflwyno rhaglenni sy’n canolbwyntio ar y dyfodol, wedi’u harwain gan heriau, ym maes cyfrifeg a chyllid, economeg, rheoli, cyflogaeth a sefydliadau, logisteg a rheoli gweithrediadau, a marchnata a strategaeth.

rosette

Achrededir yn rhyngwladol

Rydym wedi'n cydnabod am ragoriaeth a’n hachredu gan y Gymdeithas i Hyrwyddo Ysgolion Busnes Colegol (AACSB International) a Chymdeithas MBAs (AMBA).

tick

Gwasanaeth gwella gyrfaoedd

Byddwch yn elwa o gymorth pwrpasol gan ein cynghorwyr proffesiynol o ran canfod cyfleoedd profiad gwaith, prosiectau busnes byw a mewnwelediad i’ch helpu i ymuno â’r gweithle i gyflawni eich dyheadau gyrfaol.

star

Rhagoriaeth ymchwil

Cewch eich addysgu gan arbenigwyr academaidd ac ymarfer blaenllaw sydd â’u hymchwil arloesol yn y chweched safle o ran ansawdd, allan o 101 o ysgolion busnes y DU, yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014.

Ein sgyrsiau a’n fideos

Astudiaethau ôl-raddedig yn Ysgol Busnes Caerdydd

Mae ein cyflwyniad diwrnod agored rhithwir yn cynnig trosolwg o’r ystod eang o raglenni, beth sy’n eu gwneud yn arbennig, a’n hagwedd unigryw fel Ysgol Busnes Gwerth Cyhoeddus.

Cipolwg ar yr hyn y byddwch yn ei astudio yn ystod MBA Caerdydd

Mae’r Athro Calvin Jones yn cyflwyno’r modiwl Heriau Byd-eang a Phrosesau Gwneud Penderfyniadau Strategol.

Y peth gwych am fod yn Rheolwr Cleient yn Gartner yw nad oes unrhyw ddyddiau cyffredin. Gallai fod gen i weithdy cleient neu gyflwyniad, sesiwn ateb mewnol, ymchwil, treulio amser ar amcanion cleient ar gyfer digwyddiad, neu nifer o weithgareddau eraill. Mae astudio yn Ysgol Busnes Caerdydd wedi datblygu fy sgiliau meddwl beirniadol, datrys problemau a sgiliau cyflwyno, ac mae pob un ohonynt yn ddefnyddiol bob dydd.
Giacomo Corsini MSc Marchnata Strategol

Rhagor o wybodaeth amdanom ni

Audience at business event

Ein rhwydweithiau proffesiynol

Rydym wedi datblygu perthynas gyda busnesau o bob math i’n helpu i gynnig profiad dysgu unigryw i’n myfyrwyr. Gyda’u cefnogaeth, bydd gennych gyfleoedd i ymgymryd â lleoliadau gwaith, mynd i’r afael â prosiectau busnes byw, cydweithio â’n entrepreneuriaid preswyl, yn ogystal â mynd i darlithoedd gwadd, teithiau maes a gweithdai.

Business School students

Rydym yn sefyll dros werth cyhoeddus

Rydym yn Ysgol Busnes sydd â phwrpas ac mae ein cenhadaeth yn glir – cael effaith gadarnhaol ar y byd. Rydym yn rhoi gwerth ar fwy na llwyddiant economaidd yn unig. Rydym am ddod â dyngarwch, cynaliadwyedd, haelioni ac arloesedd i’r sector busnes. Gallwn arwain y ffordd ym maes busnes mewn byd sy’n newid. Gyda’n gilydd gallwn wneud gwahaniaeth.

MBA student

MBA Caerdydd

Ewch i’r afael â heriau arweinyddiaeth wrth ystyried effaith fasnachol, gymdeithasol ac amgylcheddol busnesau byd-eang. Beth bynnag fo'ch cefndir rheolaethol, rydym yn cynnig profiad heriol a fydd yn eich cefnogi, datblygu eich gwybodaeth am fusnes, cynyddu eich hunanymwybyddiaeth a mireinio'ch gallu fel arweinydd effeithiol ac ysbrydoledig.

Postgraduate teaching centre

Ymchwil ôl-raddedig

Paratowch ar gyfer eich gyrfa ymchwil yn y byd academaidd, fel ymarferydd busnes neu luniwr penderfyniadau polisi cyhoeddus ar ein rhaglenni doethurol. Fe gewch chi’r adnoddau, y gefnogaeth a’r cyfleoedd i gyfrannu at ddatblygiad gwybodaeth a chreu effaith a gwerth yn eich maes academaidd dewisol.

Darganfod Prifysgol Caerdydd

Female students studying in single booths

Eich profiad ar y campws

Mae'n dal yn bwysig gwneud popeth o fewn ein gallu i gadw pawb yn ddiogel rhag coronafeirws (COVID-19). Rydym yn cadw rhai mesurau ar waith i sicrhau eich bod yn cael amser diogel a phleserus gyda ni.

Postgraduate students applying for a postgraduate loan

Ariannu eich astudiaethau

Mwy o wybodaeth am yr ysgoloriaethau, pecynnau cymorth llywodraeth y DU, a’r benthyciadau i fyfyrwyr sydd ar gael ar eich cyfer.

Cegin (hygyrch)

Pori drwy ddewisiadau llety

Ddim yn siŵr pa lety i ddewis? Gall ein canllaw cymharu defnyddiol eich helpu i wneud penderfyniad.

Student getting advice

Cefnogi myfyrwyr

Cewch gyngor diduedd, cyfrinachol ac am ddim ar anabledd a dyslecsia, arian, gyrfaoedd, cwnsela a mwy.

Camau nesaf

academic-school

Gweld ein rhaglenni ôl-raddedig amser llawn a addysgir ym maes busnes

Porwch drwy ein rhaglenni sy’n dechrau yn 2022.

book

Gweld ein rhaglenni ymchwil ôl-raddedig amser llawn ym maes busnes

Porwch drwy ein rhaglenni sy’n dechrau yn 2022.

icon-contact

Cysylltu â ni

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.

icon-pen

Sut i wneud cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am ein proses ymgeisio.

Pynciau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi

Rhaglenni proffesiynol busnes rhan-amser

Cyflymu eich gyrfa gan weithio â'n harbenigwyr academaidd a’n hymarferwyr blaenllaw, a fydd yn herio eich ffordd o feddwl ac yn gofyn ichi ystyried y byd busnes o safbwyntiau gwahanol.