Ewch i’r prif gynnwys

Croeso

Pam dewis astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd

Dyma Rachel, cyn-fyfyriwr ôl-raddedig, yn rhoi trosolwg o astudio ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd.

Beth sy'n ein gwneud ni'n unigryw?

Close up of a student sitting in a lecture hall

Rhesymau dros astudio gyda ni

Rhagor o wybodaeth am pam y dylech ein dewis ni er mwyn astudio cwrs ôl-raddedig.

Virtual tour

Mynd ar daith 360 o gwmpas y Brifysgol

Gweld ein cyfleusterau blaenllaw a chlywed gan ein myfyrwyr presennol.studiaethau israddedig.

Cardiff Bay in the early evening.

Byw yng Nghaerdydd

Mae ein myfyrwyr wedi’u hudo gan brifddinas Cymru. Dewch i ddarganfod pam.

Students in the Science Library in Main Building

Ein campysau

Mae gennym ddau gampws: Parc Cathays yng nghanol y ddinas, a Pharc y Mynydd Bychan, cartref Ysbyty Athrofaol Cymru.

Bywyd ôl-raddedigion ar gampws Parc Cathays

Dyma ein cyn-fyfyriwr ôl-raddedig, Rachel, yn rhannu rhai o'i phrofiadau wrth eich tywys chi o gwmpas campws Parc Cathays.

rosette

Ymchwil o safon fyd-eang

Rydym yn ail yn y DU am effaith ein hymchwil (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014).

academic-school

Un o'r prifysgolion harddaf yn y DU - (Times Higher Education 2018)

Byddwch yn astudio mewn prifddinas sy’n enwog am ei chyfeillgarwch, ei diwylliant a’i mannau gwyrdd - mae gennym fwy o fannau gwyrdd y pen nag unrhyw ddinas graidd arall yn y DU

bike

Campws sy'n hawdd ei grwydro

Mae Castell Caerdydd ac ardaloedd siopa'r ddinas o fewn tafliad carreg o'n campws Cathays

Cyllid

P’un ai eich bod chi’n dilyn un o’n cyrsiau ôl-raddedig a addysgir neu un o’n rhaglenni ymchwil, mae gyda ni nifer o ffyrdd i’ch helpu i dalu ffioedd dysgu a chostau byw. Ac os oes angen cymorth arbenigol arnoch, gall ein tîm Cyngor ac Arian helpu.

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr

Mae'r cynllun ysgoloriaeth hwn yn cefnogi myfyrwyr o'r radd flaenaf o'r DU a’r UE i ariannu eu hastudiaethau ôl-raddedig. Ceir gostyngiad o £3,000 oddi ar ffioedd dysgu gyda phob ysgoloriaeth.

Five students sitting at a table in front of a mural

Cyllid i fyfyrwyr ôl-raddedig

Rhagor o wybodaeth am beth sydd ar gael, gan gynnwys benthyciadau, grantiau, bwrsariaethau ac ysgoloriaethau.

Three students walking around campus

Ysgoloriaethau a phrosiectau PhD

Porwch drwy ein holl gyfleoedd

Student holding pen and smiling

Y tîm Cyngor ac Arian

Gall ein myfyrwyr gael gafael ar arweiniad rhad ac am ddim, diduedd a chyfrinachol ar ystod eang o faterion ariannol.

Four students sitting at a table and chatting

Cyfrifiannell costau byw

Gweld pa mor bell fydd eich arian yn mynd drwy ddefnyddio ein cyfrifiannell costau byw.

Llety

Mae fflatiau ôl-raddedig dynodedig ar gael ym mhreswylfeydd y Brifysgol, fel bod modd i chi gyfarfod, byw a gweithio ochr yn ochr â myfyrwyr sy'n deall gofynion astudiaeth ôl-raddedig.

Pe byddai’n well gennych fyw mewn llety preifat, gall Undeb y Myfyrwyr hefyd eich helpu i ddod o hyd i dai o safon, gyda landlordiaid dibynadwy.

Llys Senghennydd

Porwch drwy ein llety

Cymryd cipolwg 360 gradd y tu mewn i’n neuaddau a’n tai, a chymharu prisiau, lleoliadau a rhagor.

Kitchen (Houses A - K)

Bywyd mewn llety myfyriwr

Ymdrwythwch mewn cymuned gefnogol, groesawgar a chymryd rhan mewn digwyddiadau i’ch helpu i ymgartrefu.

Private sector housing

Asiantaeth Gosod Myfyrwyr Caerdydd

Mae’r asiantaeth gosod, sy’n eiddo i Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd ac yn cael ei rhedeg gan yr Undeb, yn gallu eich helpu i ddod o hyd i dai o safon - ac nid ydynt yn codi ffioedd asiantaeth.

Manteisio i’r eithaf ar eich profiad o’r brifysgol

Nid gwaith, gwaith, gwaith i gyd yw hi chwaith! Gall yr hyn yr ydych yn ei wneud y tu allan i’ch astudiaethau fod yr un mor bwysig â’r hyn a ddysgwch mewn darlithfa.

Cefnogi myfyrwyr

O gwnsela a chyngor gyrfaol i gymorth iechyd a lles, rydym yn cynnig ystod gynhwysfawr o wasanaethau y gallwch gael gafael arnynt yn ystod eich amser yma, neu ar ôl i chi raddio.

Smiling students with banners behind them

Dysgwch iaith - yn rhad ac am ddim

Gallwch gael mynediad at fyd cyfan o leoliadau newydd, diwylliannau sy'n ysbrydoli, a dewisiadau cyffrous yn eich gyrfa drwy benderfynu dilyn un o’r cyrsiau iaith rhad ac am ddim.

Male and female PG students talking in the study hub

Chwaraeon

Dewch i weld yr amrywiaeth eang o gyfleoedd sydd ar gael i chi, waeth beth yw lefel eich gallu.

Dysgwch iaith am ddim

Ochr yn ochr â’ch prif raglen gradd, gallwch gymryd un o’n cyrsiau Ieithoedd i Bawb rhad ac am ddim mewn Arabeg, Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg, Japaneg, Tsieinëeg Mandarin, Portiwgaleg, Rwsieg a Sbaeneg. Os hoffech chi ddysgu Cymraeg, gallwch gofrestru am gwrs Cymraeg i Bawb, sydd hefyd yn ffitio o gwmpas eich ymrwymiadau academaidd.

Rydym yn darparu ar gyfer pob gallu, o gyrsiau i ddechreuwyr i rheiny o safon uwch.

Gwyliwch y cyflwyniad diwrnod agored hwn i ddysgu mwy am y cyrsiau hyn, sy'n eich galluogi i ddysgu iaith newydd neu i wella sgiliau iaith sydd gennych eisoes, yn rhad ac am ddim.

Ieithoedd i Bawb - Cyrsiau iaith rhad ac am ddim i fyfyrwyr

Gwyliwch y cyflwyniad diwrnod agored hwn i ddysgu mwy am y cyrsiau hyn, sy'n eich galluogi i ddysgu iaith newydd neu i wella sgiliau iaith sydd gennych eisoes, yn rhad ac am ddim.

Yn y cyflwyniad hwn, byddwn yn sôn am y cwrs Cymraeg i Bawb, sy'n gyfle gwych i astudio'r Gymraeg ac i ddysgu am hanes a diwylliant Cymru yn ystod eich cyfnod yma.

Cymraeg i Bawb

Yn y cyflwyniad hwn, byddwn yn sôn am y cwrs Cymraeg i Bawb, sy'n gyfle gwych i astudio'r Gymraeg ac i ddysgu am hanes a diwylliant Cymru yn ystod eich cyfnod yma.

Student at table in Students Union

Ein cyrsiau Ieithoedd i Bawb

Agorwch fyd o leoliadau newydd, diwylliannau sy'n ysbrydoli, a dewisiadau cyffrous yn eich gyrfa drwy gofrestru ar gyfer un o'n cyrsiau iaith yn rhad ac am ddim.

Undergraduate

Ein cwrs Cymraeg i Bawb

Mae llawer o gyflogwyr a chwmnïau’n chwilio am raddedigion sy'n gallu cyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg a dyma eich cyfle i fanteisio ar ddarpariaeth arbenigol a phroffesiynol.

Y camau nesaf

cursor

Sut i wneud cais

Popeth y mae angen i chi ei wybod am wneud cais, gan gynnwys gofynion mynediad a manylion ynghylch gohirio mynediad.

people

Ymunwch â ni ar Facebook

Cadwch i'r funud o ran beth sy'n digwydd ar y campws.

icon-contact

Dilynwch ni ar Twitter

Cadwch mewn cysylltiad drwy ein dilyn ar Twitter.

mobile-message

Cysylltu

Gofynnwch gwestiwn drwy ein ffurflen ymholi, a chewch ateb gennym cyn gynted ag y bo modd.