Ewch i’r prif gynnwys

Sut i ddod yma

Byddai'n syniad da i chi ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus neu'r gwasanaeth Parcio a Theithio gan mai ychydig iawn o leoedd i barcio sydd ar y campws.

Cyrchfan: Gorsaf drenau Cathays

Dylech newid yng ngorsaf Caerdydd. Ewch i blatfform 6 i ddal y trên i Cathays. Dim ond pum munud mae'n ei gymryd i deithio o Gaerdydd Canolog i Cathays.

Gostyngiad rheilffordd

Hawliwch eich gostyngiad drwy brynu tocynnau trên gyda Great Western Rail neu Drafnidiaeth Cymru ar gyfer ein Diwrnod Agored (4 Rhagfyr).

Gostyngiad Trafnidiaeth Cymru

Bydd tocynnau ar gael i’w prynu’n syth ar gyfer 3 – 5 Rhagfyr 2019 (yn gynhwysol), i’r rheini sydd am deithio i Gaerdydd y diwrnod blaenorol neu sydd am ddychwelyd yn ôl drannoeth y digwyddiad.

Rhaid dewis Caerdydd Canolog fel cyrchfan wrth archebu tocyn ar gyfer ein Diwrnod Agored i Ôl-raddedigion.

Mae'r gostyngiad hwn ar gael ar gyfer ein Diwrnod Agored ym mis Rhagfyr yn unig ar hyn o bryd. Mae ein prif gampws, Parc Cathays, o fewn taith fer ar fws neu drên o Orsaf Caerdydd Canolog.

Dim ond drwy ffonio’r tîm Teithio ar Fusnes mae modd prynu tocynnau. Bydd angen cerdyn credyd/debyd i dalu.

Mae tîm Teithio ar Fusnes Trafnidiaeth Cymru ar gael rhwng 08.30 a 16.30, ddydd Llun i ddydd Gwener. Cysylltwch â Thrafnidiaeth Cymru drwy ffonio 02920 720515.

Telerau ac amodau

 • Mae'r gostyngiad yn ddilys ar gyfer gwasanaethau Trafnidiaeth Cymru (TFW) yn unig.
 • Mae’r gostyngiad o 10% ar gael ar gyfer tocynnau TFW Prynu Ymlaen Llaw yn unig.
 • Mae’r tocynnau’n cyfateb i amserau penodol a byddant yn ddilys ar gyfer y trên penodol hwnnw yn unig.
 • Byddwch yn casglu tocynnau drwy ddefnyddio cyfeirnod Tocyn wrth Ymadael a roddir wrth i chi brynu’r tocyn.
 • Nid oes modd cael ad-daliadau ar gyfer tocynnau.

Gostyngiad Great Western Railway

Prynwch eich tocynnau trên am bris rhatach. Nid oes angen côd gan fod y gostyngiad yn cael ei roi yn awtomatig (yn dibynnu ar argaeledd, gweler y telerau ac amodau).

Os oes angen rhagor o gymorth arnoch, cysylltwch â Great Western Railway (GWR) drwy ffonio +44 (0)345 700 0125.

Telerau ac amodau

Mae cynnig teithio Diwrnodau Agored Great Western Railway (GWR) ar gael ar gyfer teithio ar wasanaethau GWR yn unig. Os ydych chi'n teithio o ran o'r wlad nad yw'n rhan o rwydwaith GWR, mae'n bosibl y bydd angen i chi brynu tocynnau ar wahân i'r cyrchfan a ddewiswyd.

Rhaid dewis Caerdydd Canolog fel cyrchfan wrth archebu tocyn ar gyfer ein Diwrnod Agored.

Mae'r cynnig teithio ‘Diwrnodau Agored’ gan GWR ar gael ar ddyddiadau a ddarperir gan y Brifysgol gan gynnig ffenest teithio 4 diwrnod bob ochr i ddyddiad y Diwrnod Agored.

Mae'r gostyngiad hwn ar gael ar gyfer ein Diwrnod Agored ym mis Rhagfyr yn unig ar hyn o bryd. Mae ein prif gampws, Parc Cathays, o fewn taith fer ar fws neu drên o Orsaf Caerdydd Canolog.

Tocynnau a brynir ymlaen llaw

Rhaid i'r daith gychwyn o fewn rhwydwaith GWR, ond nodwch nad yw tocynnau Prynu Ymlaen Llaw ar gael ar gyfer teithiau byr sy'n cynnwys unrhyw deithiau o / i Patchway, Pilning, Cyffordd Twnnel Hafren, Casnewydd, Pen-y-bont, Port Talbot Parkway, Castell Nedd, Abertawe, Llanelli, Penbre a Phorth Tywyn, Cydweli, Glan-y-fferi, Caerfyrddin, Hendy-gwyn, Arberth, Cilgeti, Saundersfoot, Dinbych y Pysgod, Penalun, Maenorbŷr, Llandyfái, Penfro a Doc Penfro.

Mae'r cynllun hwn ar gael i'w ddefnyddio gyda thocynnau Prynu Ymlaen Llaw yn unig. Mae tocyn ‘Prynu Ymlaen Llaw’ yn docyn y gellir ei brynu hyd at 18:00 ar y diwrnod cyn teithio, cyhyd ag y bo ar gael. Mae'r rhain yn gosod amserau a dyddiadau teithio ac nid oes modd eu cyfnewid na chael ad-daliad. Nodir "Prynu Ymlaen Llaw" ar gyfer yr hyrwyddiadau gyda chroes fach wrth ymyl pris y tocyn. Os nad oes croes goch i'w gweld, yna mae'n bosibl y bydd yr holl docynnau ‘Prynu Ymlaen Llaw’ ar gyfer y diwrnod hwnnw wedi'u gwerthu. Unwaith y bydd y pris gostyngol wedi'i ddewis, caiff seren '*' ei dangos o dan adran y prisiau. Mae Prynu Ymlaen Llaw yn agor 12 wythnos cyn teithio.

Dim ond ar gyfer y cyrchfannau a nodwyd y gellir defnyddio’r gostyngiad.

Cerdyn rheilffordd 16-25

Mae modd cyfuno'r cynllun gyda'r Cerdyn Rheilffordd 16-25, sydd hefyd ar gael i fyfyrwyr aeddfed. Bydd y gostyngiad yn cynyddu i tua 50%. Ticiwch y blwch ar y dudalen wrth ymyl ‘Teithwyr’ a dewiswch o'r gwymplen.

Lleoliad: Neuadd y Ddinas, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3ND

Bydd rhai bysiau'n stopio tu allan i'r Amgueddfa neu'r Brifysgol ar Blas y Parc. Os na fydd eich bws chi yn gwneud hynny (bysiau 53 neu 86), gallwch ddal bws i'r Brifysgol o'r brif orsaf fysiau.

Mae Prifysgol Caerdydd yng nghanol y ddinas. Os dyma'r tro cyntaf i chi ymweld â Chaerdydd, gall gyrru i'r ddinas i chwilio am rywle i barcio fod yn gostus, achosi straen, a chymryd llawer iawn o amser. I osgoi'r drafferth a'r gost, argymhellwn i chi ddefnyddio'r gwasanaeth Parcio a Theithio.

Parcio a Theithio

Lleoliad: Parcio a Theithio Dwyrain Caerdydd, Cyffordd 30 yr A48(M), CF23 8HH

Mae bysiau'n gadael bob chwarter awr ac mae'n cymryd tua 20 munud i gyrraedd y Brifysgol ym Mhlas y Parc (sydd dafliad carreg o Neuadd y Ddinas).

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan y Gwasanaeth Parcio a Theithio.

Meysydd parcio agosaf

Lleoliadau:

 • Maes parcio NCP Heol y Brodyr Llwydion
  CF10 3AE
 • Maes parcio NCP Dumfries Place
  CF10 3FN
 • Maes parcio Ffordd y Gogledd
  CF10 3FN

Mae un neu ddau o feysydd parcio o fewn tafliad carreg i Blas y Parc. Maes parcio NCP Heol y Brodyr Llwydion sydd agosaf at Neuadd y Ddinas. Mae maes parcio NCP Dumfries Place ger canol y ddinas. Mae maes parcio Ffordd y Gogledd ger Parc Bute a'r Ganolfan Ddinesig.

Lleoliad: Maes Awyr Caerdydd

Mae nifer o wasanaethau awyrennau rhyngwladol a rhyngranbarthol yn hedfan o Faes Awyr Caerdydd sydd tua 12 milltir o ganol y ddinas.

Dylech deithio ar fws X90 i orsaf Caerdydd Canolog neu fynd ar y bws am ddim i orsaf reilffordd y Rhws (Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd). Mae pob trên o'r Rhws yn mynd i orsaf Caerdydd Canolog, ac mae sawl un ohonynt hefyd yn mynd i orsaf Cathays.