Ewch i’r prif gynnwys

Rhaglen PhD Hyfforddiant Academaidd Clinigol GW4 (GW4-CAT) a ariennir gan Ymddiriedolaeth Wellcome - Graddedigion Meddygol, Milfeddygol a Deintyddol

Mae'r cyfle ariannu hwn wedi dod i ben.

Ffeithiau allweddol

Dyddiad cau cyflwyno cais 1 Ebrill 2019
Dyddiad dechrau 1 Awst 2020
Hyd 3 blynedd
Lefel astudio Ymchwil ôl-raddedig
Math o ddyfarniad Ysgoloriaeth PhD
Nifer o ysgoloriaethau ymchwil 4

Gwahoddir ceisiadau gan raddedigion meddygol, milfeddygol a deintyddol eithriadol am ymgymryd â hyfforddiant PhD rhagorol gyda charfan newydd o hyfforddeion clinigol ar draws prifysgolion Bryste, Caerdydd a Chaer-wysg.

Bydd y cynllun, a gefnogir gan Ymddiriedolaeth Wellcome, yn cynnig y cyfle i chi ymuno ag un o dros 50 o grwpiau ymchwil sy’n flaengar ar lefel fyd-eang ym meysydd iechyd poblogaethau, gwyddoniaeth gardiofasgwlar, niwrowyddoniaeth, iechyd meddwl, heintiau, imiwnedd ac atgyweirio, canser neu fioleg foleciwlaidd celloedd. Cewch hefyd y cyfle i astudio ystod eang o fodiwlau hyfforddiant arbenigol a chreiddiol er mwyn ategu eich dyheadau, yn ogystal â mentora clinigol wedi’i deilwra’n unigol.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Gweinyddwr Rhaglen GW4-CAT:

Tracey Jarvis
+44 117 3311598
gw4-cat@bristol.ac.uk 

Dyma’r rhestr lawn o Oruchwylwyr GW4-CAT

Manylion ariannu

Cefnogaeth Ffioedd Dysgu Ffioedd dysgu llawn y DU/UE
Tâl Cynhaliaeth Cyflog doethurol sy’n cyfateb i Leiafswm Cenedlaethol Cyngor Ymchwil y DU
Arian ychwanegol sydd ar gael Cyllideb traul rhwng £15K - £45K yn amodol ar gytundeb, a chyllideb ar gyfer hyfforddiant a theithio o £5K.

Meini prawf cymhwysedd

Preswylio Er mwyn i chi allu cael mynediad at y rhaglen, rhaid i chi gael cymhwyster sy’n gadael i chi ymarfer yn glinigol yn y DU. Rhaid i ymgeiswyr fod yn gymwys i weithio yn y Deyrnas Unedig cyn dechrau’r PhD.
Meini prawf academaidd

Graddedigion meddygol a deintyddol

 • Cymwysterau: MBBS, MBBCh, BDS, BChD neu gymhwyster meddygol neu ddeintyddol cywerth.
 • Bydd yr ymgeiswyr wedi cofrestru’n llawn neu dros dro gyda’r Cyngor Meddygol Cyffredinol (GMC) neu’r Cyngor Deintyddol Cyffredinol (GDC), ac yn meddu ar y drwydded angenrheidiol i ymarfer erbyn dechrau eu PhD a thrwy gydol cyfnod yr astudiaethau.
 • Bydd yn rhaid i ymgeiswyr gyflwyno tystiolaeth o ymchwil a gynhalion nhw’n flaenorol, megis Cymrodoriaeth Glinigol Academaidd (graddedigion meddygol a deintyddol), interniaeth neu leoliad preswyl (milfeddygol), neu drwy lwybr amgen megis y Cwrs Paratoi Clinigol o Fryste, Caerdydd a Chaer-wysg.

Graddedigion milfeddygol

 • Cymwysterau: BVSc, MBBCh neu gymhwyster milfeddygol cywerth.
 • Cofrestru milfeddygol a meini prawf eraill.
 • Fel arfer, Aelodau neu Gymrodyr Coleg Brenhinol y Llawfeddygon Milfeddygol fydd yr ymgeiswyr (RCVS) erbyn dechrau eu PhD a thrwy gydol cyfnod yr astudiaethau: MRCVS/FRCVS.

I gyflwyno cais, cyflwynwch y canlynol:

 • Ffurflen gais er mwyn dechrau yn 2020
 • CV manwl (4 tudalen ar y mwyaf, Arial pwynt 10, mewn fformat .doc, .dox neu .rtf)
 • Datganiad personol (2 dudalen ar y mwyaf, Arial 10 pwynt, mewn fformat .doc, .dox neu .rtf) Dylai’r datganiad hwn amlinellu eich llwyddiannau hyd yn hyn, unrhyw brofiad o waith ymchwil sydd gennych, gan gynnwys cyhoeddiadau a gwobrau, eich dyheadau gyrfaol ar gyfer y dyfodol, a pham rydych am gyflwyno cais am y rhaglen hon. Dim ond os yw’r ymgeisydd yn cyrraedd y rhestr fer y gofynnir am eirdaon.
 • Dylech lenwi’r ffurflen gais a’i chyflwyno ar-lein. Dylech ebostio’r holl ddogfennaeth gefnogol i GW4-CAT@bristol.ac.uk.
 • Peidiwch â chyflwyno eich dogfennau ategol ar ffurf PDF.

Rydym yn cadw'r hawl i gau cyfnodau ymgeisio’n gynnar, os bydd digon o geisiadau'n cael eu derbyn.


Cyfle ariannu wedi'i ddarparu gan:

Rhaglenni ymchwil cymwys