Ewch i’r prif gynnwys

Ysgoloriaeth PhD yn y Gwyddorau Cymdeithasol gan yr Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol: Syrthio drwy’r bylchau? Astudiaeth achos yn dadansoddi partneriaethau sy’n cefnogi iechyd meddwl plant dan ofal

Mae'r cyfle ariannu hwn wedi dod i ben.

Ffeithiau allweddol

Dyddiad cau cyflwyno cais 22 Ebrill 2019
Dyddiad dechrau 1 Gorffennaf 2019
Hyd 3 blynedd yn amser llawn, 5 mlynedd yn rhan-amser
Lefel astudio Ymchwil ôl-raddedig
Math o ddyfarniad Ysgoloriaeth PhD
Nifer o ysgoloriaethau ymchwil 1

Mae Canolfan Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol i Blant (CASCADE) yn cynnig cyfle PhD wedi’i ariannu’n llawn i archwilio gwaith aml-asiantaeth ar gyfer iechyd meddwl plant Cymru.

Mae Swyddfa Comisiynydd Plant Cymru wedi pennu gweithio gyda phartneriaethau a sawl asiantaeth yn faes allweddol ar gyfer gwella sector gofal cymdeithasol plant, a chefnogi iechyd meddwl yn arbennig.

Nod y PhD hwn yw cynnig argymhellion ar sail tystiolaeth o ymarfer da er mwyn gwella ansawdd a phrydlondeb y gwasanaethau ar gyfer iechyd meddwl plant a phobl ifanc o dan ofal. Byddwch yn defnyddio dull astudiaeth achos sy’n canolbwyntio ar blant i gynnal ymchwiliad i sut mae plant dan ofal awdurdodau lleol yn cael cefnogaeth i gael gofal iechyd meddwl a defnyddio’r gwasanaethau cysylltiedig.  Byddwch yn cynhyrchu amserlenni o atgyfeiriadau iechyd meddwl ar gyfer tua phymtheg o blant a phobl ifanc, yn siartio gweithgareddau aml-asiantaeth a, lle bo’n bosibl, cyfathrebiaeth rhwng asiantaethau ynghylch yr atgyfeiriadau.

Byddwch yn cynnal cyfweliadau ag ystod o weithwyr proffesiynol o gwmpas y plant er mwyn myfyrio ynghylch eu profiadau o weithio yn y bartneriaeth a deall lle mae problemau neu heriau’n codi. Byddwch yn gweithio’n uniongyrchol gyda phlant i ystyried eu dealltwriaeth, eu profiadau, a’u lles drwy’r broses.

Gwahoddir ceisiadau gan ymgeiswyr eithriadol sydd â gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu radd gref yn adran uchaf yr ail ddosbarth, neu radd Meistr briodol, yn ogystal ag ymgeiswyr gyda chefndir proffesiynol mewn ymarfer gofal cymdeithasol. Mae Prifysgol Caerdydd a’r Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol yn gwerthfawrogi amrywiaeth a chydraddoldeb ar bob lefel ac yn annog pobl o’r gymuned gyfan i gyflwyno cais. Rydym yn croesawu ceisiadau am astudiaeth amser llawn a rhan-amser.

Goruchwylwyr

Manylion ariannu

Cefnogaeth Ffioedd Dysgu Ffioedd dysgu llawn y DU/UE
Bydd Gwobr yr Ysgoloriaeth yn dechrau ar 1 Gorffennaf 2019 a bydd yn talu am eich ffioedd dysgu yn ogystal â grant cynhaliaeth gwerth £14,777 y flwyddyn ar gyfer myfyrwyr amser llawn neu 60% FTE y flwyddyn ar gyfer myfyrwyr rhan-amser. Mae hyn yn cynnwys mynediad at gyllid ychwanegol a gymeradwyir ar gyfer hyfforddiant, treuliau gwaith maes a chynadleddau. Os yw’n berthnasol, bydd yn rhaid i unrhyw ymgeisydd
Tâl Cynhaliaeth Cyflog doethurol sy’n cyfateb i Leiafswm Cenedlaethol Cyngor Ymchwil y DU

Meini prawf cymhwysedd

Preswylio Dim ond ar gyfer myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig o’r DU neu’r UE sy’n ymgymryd â PhD yn un o sefydliadau addysg uwch Cymru y mae Ysgoloriaethau PhD Gofal Cymdeithasol yr Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol. Bydd angen i fyfyrwyr allu talu ffioedd dysgu ar gyfradd y DU/UE yn unol â rheoleiddiadau UKCISA (www.ukcisa.org.uk).
Meini prawf academaidd

Dylai fod gan ymgeiswyr gefndir academaidd rhagorol yn y gwyddorau cymdeithasol, gan feddu ar radd dosbarth cyntaf neu radd gref yn adran uchaf yr ail ddosbarth a gradd Meistr hyfforddiant ymchwil perthnasol (neu gefndir cyfatebol ym maes hyfforddiant ymchwil). Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, bydd angen i chi gael o leiaf 7.0 mewn IELTS (neu gymhwyster cyfwerth cymeradwy) erbyn dechrau’r rhaglen.

A hithau’n rhan o wobr yr Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol, gofynnir i’r holl astudiaeth gael ei chynnal yn y DU. Mae’n rhaid bod myfyrwyr yn preswylio ger Prifysgol Caerdydd ac yn cadw mewn cysylltiad uniongyrchol â’r goruchwylwyr.

Cewch eich ystyried yn awtomatig drwy wneud cais ar gyfer y Doethur Athroniaeth yn y Gwyddorau Cymdeithasol (mynediad ym mis Gorffennaf).

Dylai ymgeiswyr ystyried yn ofalus deitl gweithiol a disgrifiad y prosiect, a gallent fod am gysylltu â’r aelod o staff a enwir yng Nghynnig y Prosiect, i gael sgwrs cyn gwneud cais. Rhaid cyflwyno cais cyflawn, ynghyd â'r dogfennau ategol, cyn 22 Ebrill 2019 fan hwyraf ac ni fydd cyfle i gyflwyno dogfennau ychwanegol ar ôl y dyddiad cau hwn. Ni fyddwn yn ystyried ceisiadau anghyflawn.

Rhaid i’r cais gynnwys y dogfennau canlynol:

1. Llythyr eglurhaol (i’w lanlwytho yn adran y Datganiad Personol). Anfonwch y llythyr at Dr Teresa de Villiers, Cyfarwyddwr Astudiaethau Ôl-raddedig. Rhaid iddo nodi eich rhesymau a'ch cymhelliant i wneud cais i astudio yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd; eich dealltwriaeth a’ch disgwyliadau o astudiaeth ddoethurol; a’ch diddordebau academaidd yn gyffredinol, yn enwedig sut maent yn berthnasol i’r disgrifiad o’r prosiect. Ni ddylai’r llythyr eglurhaol fod yn fwy na dwy dudalen.

2. Cymwysterau Academaidd/Proffesiynol a Chymhwysedd Iaith Saesneg (lle bo'n briodol - prawf o IELTS lefel 7.0 o leiaf).

3. Geirdaon: Mae angen dau eirda academaidd ar gyfer pob cais. Rhaid i ymgeiswyr fynd at ganolwyr eu hunain a chynnwys y geirdaon ynghyd â’u cais.

4. Curriculum Vitae (i’w lanlwytho yn yr adran Profiad Proffesiynol): Ni ddylai hwn fod yn hwy na dwy dudalen.

5. Cynnig Ymchwil (noder y blwch testun a rhoi “Gweler yr atodiad” gan na ddylid gadael hwn yn wag): Dylai’r cynnig ymhelaethu ar y disgrifiad amlinellol a gyflwynwyd. Ni ddylai’r cynnig fod yn fwy na chyfanswm o 1,000 o eiriau, heb gynnwys cyfeiriadau llyfryddiaethol. Awgrymwn eich bod yn defnyddio’r pum pennawd canlynol yn eich cynnig ymchwil:

  • Eich myfyrdodau ar deitl, nodau a diben yr ymchwil
  • Trosolwg o lenyddiaeth ymchwil allweddol sy’n berthnasol i’r astudiaeth
  • Eich cynigion ar gyfer datblygu dyluniad a dulliau’r astudiaeth
  • Disgrifiad o ganlyniadau posibl y prosiect o ran dealltwriaeth, gwybodaeth, polisi ac arfer (fel y bo’n briodol i’r pwnc)
  • Cyfeiriadau llyfryddiaethol.

Yn yr adran am gyllid, dewiswch “Byddaf yn gwneud cais am ysgoloriaeth / grant” a nodwch eich bod yn gwneud cais am gyllid a hysbysebir gan yr Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol.

Bydd ymgeiswyr sy’n cyrraedd y rhestr fer yn cael gwahoddiad i gyfweliad. Disgwylir eu cynnal rhwng dydd Gwener 2 Mai a dydd Gwener 3 Mawrth 2019.

Rydym yn cadw'r hawl i gau cyfnodau ymgeisio’n gynnar, os bydd digon o geisiadau'n cael eu derbyn.


Cyfle ariannu wedi'i ddarparu gan:

Ymunwch â ni ar Ddydd Gwener 5 Gorffennaf i gael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd ariannu ôl-raddedig ar gyfer mis Medi 2019.

Rhaglenni ymchwil cymwys