Ewch i’r prif gynnwys

ESRC Wales DTP PhD Language and Communication Research

Mae'r cyfle ariannu hwn wedi dod i ben.

Ffeithiau allweddol

Dyddiad cau cyflwyno cais 1 Chwefror 2019
Dyddiad dechrau 1 Hydref 2019 (PhD) 30 Medi 2018 (1+3 Pathway)
Hyd 3-4 blynedd
Corff ariannu ESRC
Lefel astudio Ôl-raddedig a addysgir; Ymchwil ôl-raddedig
Math o ddyfarniad Ysgoloriaeth PhD
Nifer o ysgoloriaethau ymchwil Three

Mae Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth Caerdydd, gyda chefnogaeth Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol ESRC dros Gymru (DTP Cymru), yn gwahodd ceisiadau ar gyfer astudiaeth PhD a ariennir.

Bydd yr holl ddyfarniadau ar gael ar sail amser llawn neu ran-amser. Mae’r holl ddyfarniadau ar gael naill ai fel mynediad uniongyrchol i’r PhD neu fel MA blwyddyn o hyd mewn Ymchwil Iaith a Chyfathrebu a symud ymlaen i PhD os yw'n gymwys.

Yr Ysgol

Mae Canolfan Caerdydd ar gyfer Ymchwil Iaith a Chyfathrebu (CLCR) yn rhan o’r Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth, sy’n ysgol aml-ddisgyblaethol fawr sydd â diwylliant ymchwil deinamig a hynod lwyddiannus. Ar hyn o bryd mae 147 o fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig cofrestredig yn yr Ysgol. Mae’r Ganolfan Ymchwil Iaith a Chyfathrebu yn un o’r canolfannau rhyngwladol mwyaf blaenllaw ar gyfer ymchwil, hyfforddi ac addysgu ymchwil mewn meysydd cymdeithasol, cymhwysol a rhyngweithiol, fel cyfathrebu dynol, y cyfryngau digidol ac annigidol, iaith ac ieithyddiaeth. Cafodd y Ganolfan sgoriau ardderchog ar gyfer ei hymchwil yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf. Roedd yn rhan o uned asesu a gafodd y 10fed sgôr uchaf yn y DU. At hynny, cafodd 87% o'r allbynnau a gyflwynwyd sgôr o naill ai (4*) (arwain y byd) neu (3 *) (rhagorol ar lefel ryngwladol).

Hyfforddiant

Yn y Ganolfan, ymgorfforir y rhan fwyaf o’r hyfforddiant yn rhaglen Modiwlau Hyfforddiant Ymchwil, fydd yn ffurfio’r MA/Diploma mewn Iaith a Chyfathrebu. Mae myfyrwyr PhD yn y Ganolfan hefyd yn cael hyfforddiant a datblygiad proffesiynol drwy gydol tair blynedd eu rhaglen ddoethurol drwy’r Academi Ddoethurol. Hefyd, cynhelir rhaglen lawn o seminarau a gweithdai ar gyfer myfyrwyr PhD ochr yn ochr â’u gwaith ymchwil unigol gyda’u goruchwylwyr.

Cefndir

Mae ansawdd uchel iawn yr amgylchedd a’r hyfforddiant ymchwil a ddarperir yn y Ganolfan yn golygu ein bod yn rhan o Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol (DTP) y Cyngor Ymchwil Cymdeithasol ac Economaidd (ESRC) a’n bod yn gallu cynnig gwobrau a ariennir gan ESRC. Wrth fynd ar drywydd eich ymchwil ôl-raddedig yn y Ganolfan, byddwch yn rhan bwysig o’r amgylchedd ymchwil rhagorol hwn.

Goruchwylwyr

I gael rhagor o wybodaeth am y goruchwylwyr sydd ar gael, ewch i'n Canolfan Ymchwil Iaith a Chyfathrebu.

Goruchwylwyr

I gael rhagor o wybodaeth am y goruchwylwyr sydd ar gael, ewch i'n Canolfan Ymchwil Iaith a Chyfathrebu.

Cyswllt

Sara Pons Sanz

Dr Sara Pons-Sanz

Lecturer

Email:
pons-sanzs@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 6128

Manylion ariannu

Cefnogaeth Ffioedd Dysgu Ffioedd dysgu llawn y DU/UE
Tâl Cynhaliaeth Cyflog doethurol sy’n cyfateb i Leiafswm Cenedlaethol Cyngor Ymchwil y DU
Arian ychwanegol sydd ar gael Yn ystod eu hymgeisyddiaeth PhD, gall myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig wneud cais am hyd at £1,250 dros gyfnod o dair blynedd yn olynol (amser llawn) neu bum mlynedd yn olynol (rhan-amser), gydag uchafswm blynyddol o £600. Mae gan fyfyrwyr PhD fynediad hefyd at Gronfa Ymchwil, Arloesi, Gweithdy a Rhwydwaith er mwyn ariannu datblygiad proffesiynol a chyflogadwyedd, cefnogi mentrau grŵp/rhwydweithio sy’n dod i’r amlwg a threfnu gweithdai a symposia sy'n cyd-fynd â phroffil ymchwil yr Ysgol.

Meini prawf cymhwysedd

Preswylio Mae amodau cymhwysedd Cyngor Ymchwil y DU yn gymwys
Meini prawf academaidd

Fel arfer disgwylir i ymgeiswyr o’r DU fod â gradd gref yn adran uchaf yr ail ddosbarth neu uwch ym maes Iaith Saesneg neu faes perthnasol. Os ydych yn cyflwyno cais am y PhD yn uniongyrchol, bydd angen cymwysterau perthnasol ar lefel gradd meistr arnoch gyda marciau ar lefel teilyngdod uchel.

Bydd angen i fyfyrwyr ag iaith gyntaf heblaw Saesneg fod wedi pasio lefel 7.5 yng nghymhwyster hyfedredd Saesneg IELTS, gyda sgôr o 7.0 ym mhob is-sgôr er mwyn cael cyflwyno cais am y PhD. Bydd angen sgôr o lefel 7.0 ar y cyfan gyda lleiafswm o 6.5 ar gyfer pob is-sgôr er mwyn cael cyflwyno cais am y rhaglen 1+3.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael am ofynion o ran Iaith Saesneg.

Mae dyfarniadau llawn (ffioedd yn ogystal â chyflog cynhaliaeth) ar gael i Ddinasyddion y DU a myfyrwyr y UE sy’n gallu bodloni gofynion preswylio’r DU. I fod yn gymwys ar gyfer y dyfarniad llawn, rhaid i ddinasyddion yr UE fod wedi treulio o leiaf tair blynedd yn y DU cyn dechrau'r cwrs y maent yn ceisio arian ar ei gyfer, gan gynnwys at ddibenion addysg amser llawn. Mae dinasyddion yr UE nad ydynt yn bodloni'r gofyniad preswylio uchod yn gymwys am wobr fydd yn cyfrannu at ffioedd yn unig. Bydd hyn ar yr amod eu bod wedi preswylio yn yr UE fel arfer ers o leiaf tair blynedd cyn dechrau eu rhaglen astudio arfaethedig.

Cyswllt

Sara Pons Sanz

Dr Sara Pons-Sanz

Lecturer

Email:
pons-sanzs@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 6128

Bydd angen i chi gyflwyno cais ar gyfer naill ai’r MA mewn Ymchwil Iaith a Chyfathrebu gyda Dilyniant i'r rhaglen PhD 3 Blynedd neu’r PhD mewn Ymchwil Iaith a Chyfathrebu.

Bydd angen i chi gyflwyno’r dogfennau canlynol i ategu eich cais: Dau eirda academaidd, cynnig ymchwil manwl, datganiad personol, copïau o dystysgrifau o’ch graddau, a thrawsgrifiad o'ch marciau. Yn y cynnig ymchwil (tua 1,000 o eiriau, 3-4 tudalen – heb gynnwys y llyfryddiaeth), amlinellwch eich rhesymeg, methodoleg arfaethedig, ac amcanion ymchwil, gan gynnwys llyfryddiaeth fer.

Yn eich datganiad personol, hoffem i chi ddweud wrthym pam yr ydych yn gwneud cais am PhD – beth yw eich sefyllfa bresennol, p’un a ydych chi angen PhD ar gyfer eich datblygiad personol eich hun neu am resymau proffesiynol, beth yw eich profiad hyd yma fel myfyriwr/ymchwilydd/athro ym maes Iaith a Chyfathrebu Saesneg, a pham yr ydych wedi dewis Caerdydd fel amgylchedd ymchwil priodol ar gyfer y maes penodol sydd o ddiddordeb i chi.

Rydym yn cadw'r hawl i gau'r cyfnod cyflwyno cais yn gynnar, os byddwn yn cael digon o geisiadau.

Rydym yn cadw'r hawl i gau cyfnodau ymgeisio’n gynnar, os bydd digon o geisiadau'n cael eu derbyn.

Cyswllt

Sara Pons Sanz

Dr Sara Pons-Sanz

Lecturer

Email:
pons-sanzs@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 6128

Cyfle ariannu wedi'i ddarparu gan: