Ewch i’r prif gynnwys

PhD yng Ngwyddorau’r Golwg: Archwilio’r berthynas rhwng cineteg pigment gweledol a phatholeg dirywiad macwlaidd sy’n gysylltiedig ag oed (AMD)

Ffeithiau allweddol

Dyddiad cau cyflwyno cais 4 Medi 2019
Dyddiad dechrau 1 Hydref 2019
Hyd 3 blynedd
Lefel astudio Ymchwil ôl-raddedig
Math o ddyfarniad Ysgoloriaeth PhD
Nifer o ysgoloriaethau ymchwil 1

Gwahoddir ceisiadau ar gyfer ysgoloriaeth ymchwil PhD 3 blynedd yng Ngwyddorau Golwg yn yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau'r Golwg. Coleg yr Optometryddion sy’n ariannu’r ysgoloriaeth.

Cefndir

Gan ddefnyddio technoleg sy’n fwy cyffredin ym maes seryddiaeth fel arfer, rydym wedi datblygu techneg delweddu arloesol o’r enw Delweddu Densitrometreg Retinol (IRD) sy’n gallu edrych yn fanylach nag erioed ar sut mae’r retina allanol yn gweithio.

Mae’r dechnoleg yn ddull uniongyrchol o fesur sut mae pigmentau gweledol sy’n sensitif i olau yn adfywio yn y retina allanol. Mae’r broses adfywio hon, sy’n cael ei galw’n gylch gweledol, yn hanfodol er mwyn gallu gweld ac mae’n pennu ar ba gyfradd y gall y llygad addasu i dywyllwch. Gwyddwn fod nam ar y broses hon mewn Dirywiad Macwlaidd sy’n Gysylltiedig ag Oed (AMD), ac mae’n arwydd sensitif o’r cyflwr. Fodd bynnag, nid ydym yn gwybod i ba raddau mae arwyddion clinigol cyffredin o ASD feldrusen yn effeithio ar y broses. Am y tro cyntaf, gall IRD amlygu gwahaniaethau ar draws y retina.

Nodau a dulliau’r prosiect

Yn y PhD hwn, byddwch yn datblygu ac yn defnyddio technegau dadansoddi delweddau er mwyn edrych ar y berthynas rhwng cineteg pigment gweledol a chlwyfau AMD clinigol weledol o ffotograffiaeth a Thomograffeg Cydlyniant Optegol (OCT). Drwy ddeall y berthynas rhwng arwyddion clinigol weledol o AMD a dulliau mesur IRD o sut mae’r retina allanol yn gweithio, disgwylir i hyn wella dulliau monitro clefydau ac amlygu’r perygl o waethygu.

Goruchwylwyr

Manylion ariannu

Cefnogaeth Ffioedd Dysgu Ffioedd dysgu llawn y DU/UE
Coleg yr Optometryddion sy’n ariannu’r ysgoloriaeth ymchwil hon. Mae’n cynnwys ffioedd dysgu ar lefel DU/UE yn ogystal â thâl o £15,009 y flwyddyn am 3 blynedd.
Tâl Cynhaliaeth Cyflog doethurol sy’n cyfateb i Leiafswm Cenedlaethol Cyngor Ymchwil y DU

Meini prawf cymhwysedd

Preswylio Yn agored i holl fyfyrwyr y DU/UE heb unrhyw gyfyngiadau pellach
Meini prawf academaidd

Rhaid i ymgeiswyr feddu ar radd BSc Anrhydedd 2:1 (neu gyfatebol) neu uwch mewn Optometreg a bod yn Aelod/Cymrawd o Goleg yr Optometryddion (MCOptom/FCOptom) erbyn y dyddiad dechrau a drwy gydol cyfnod y PhD.

Mae ystyriaeth yn awtomatig wrth wneud cais am gael eich derbyn ar gyfer Doethur mewn Athroniaeth yng Ngwyddorau’r Golwg gyda dyddiad dechrau ym mis Hydref 2019.

Llwythwch eich CV, datganiad personol a llythyr eglurhaol fel rhan o’ch cais.

Yn yr adran “Cynnig ymchwil ac Ariannu” yn eich cais ar-lein, nodwch deitl a goruchwylwyr y prosiect hwn a chopïo disgrifiad y prosiect yn y blwch testun a ddarperir.

Dewiswch "Na, nid wyf yn ariannu fy ymchwil fy hun" pan ofynnir p’un a ydych chi’n hunan-ariannu eich ymchwil.

Ychwanegwch ‘PhD yng Ngwyddorau’r Golwg: archwilio’r berthynas rhwng cineteg pigment gweledol a phatholeg dirywiad macwlaidd sy’n gysylltiedig ag oed (AMD)’ pan ofynnir i chi ‘Ar gyfer pa gyllid ydych chi’n gwneud cais?’

Rydym yn cadw'r hawl i gau cyfnodau ymgeisio’n gynnar, os bydd digon o geisiadau'n cael eu derbyn.


Cyfle ariannu wedi'i ddarparu gan:

Rhaglenni ymchwil cymwys