Ewch i’r prif gynnwys

PhD mewn Cemeg Feddyginiaethol: Sut i ddatblygu therapïau am glefydau prion

Mae'r cyfle ariannu hwn wedi dod i ben.

Ffeithiau allweddol

Dyddiad cau cyflwyno cais 23 Mehefin 2019
Dyddiad dechrau 1 Gorffennaf 2019
Hyd 3 blynedd
Lefel astudio Ymchwil ôl-raddedig
Math o ddyfarniad Ysgoloriaeth PhD
Nifer o ysgoloriaethau ymchwil 1

Caiff y prosiect ymchwil yma ei ariannu drwy Ysgoloriaeth fydd yn cael ei ddarparu ar y cyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Phrifysgol Caerdydd.

Bydd y prosiect yma yn asesu dull arloesol ar sut i ddatblygu therapïau ar gyfer clefydau prion trwy fanteisio ar dechnoleg newydd ym maes cemeg feddyginiaethol, sef techneg ‘Proteolysis Targeting Chimera, neu PROTAC’.

Yn fras, mae techneg PROTAC yn defnyddio peirianwaith y celloedd i ddinistrio proteinau (sydd yn rhan annatod o weithrediad arferol y gell). Mae’r syniad yn syml iawn: cysylltu cemegyn bach sy’n adnabod y protein PrPC gyda chemegyn bach arall sy’n adnabod y peirianwaith diraddio proteinau. Yn ddamcaniaethol, dyna ffordd syml ac effeithiol i leihau lefelau PrPC, ac o ganlyniad PrPSc a all arwain yn yr hir-dymor at therapi sydd yn well na’r opsiynau eraill sydd ar gael hyd yn hyn.

Cefndir

Mae afiechydon prion yn glefydau dirywiol yr ymennydd ac, ar hyn o bryd, nid oes triniaeth ar gael ac fel canlyniad, nid oes modd atal y dirywiad sy’n arwain at farwolaeth anochel. Mae’r afiechydon yn cynnwys sawl clefyd mewn pobl ac anifeiliaid, er enghraifft, clefyd Creutzfeldt-Jakob, scrapie, kuru, bovine spongiform encephalopathy ayyb.

Fe ddarganfuwyd taw protein heintus oedd wrth wraidd yr afiechydon a elwyd ‘prion protein’ neu PrP, ond yn wahanol iawn i afiechydon heintus arferol, mae’r protein yn rhan annatod o bob un ohonom - hynny yw, mae gan bawb ennyn PRNP (prion protein) sy’n creu lefelau cynhenid o PrP y tu fewn i bob ymennydd. Wrth i ni ddeall mwy am PrP, mae’n glir taw PrP arferol (sef cellular prion protein, PrPC) yw ffurf diniwed y protein, ond mae’n bosib iddo newid ffurf wrth ail-blygu at ffurf heintus a niweidiol iawn, a elwir yn PrPSc (sef scrapie prion protein). Gall y ffurf PrPSc weithredu fel hedyn i beri PrPC cam-blygu ac, o ganlyniad, arwain at glefydau brawychus.

Mae’n ymddangos ei fod yn bosib cael gwared â phrotein PrPC mewn anifeiliaid heb achosi unrhyw ffenoteip anarferol neu sgìl effeithiau trallodus ac yn bwysicaf oll, mae’r anifeiliaid yn wrthiannol i heintiau a achosir gan PrPSc.

Nod y prosiect

  1. Darlunio a syntheseiddio cemegion PROTAC newydd wrth ddefnyddio cemeg gyfrifiadurol
  2. Astudio’r cemegion mewn profion biolegol gwahanol
  3. Optimeiddio’r moleciwlau gan gyfuno canlyniadau biolegol, darlunio cyfrifiadurol a phrofiad cemeg feddyginiaethol

Amgylchedd ymchwil

Prif nod y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau yw trosi darganfyddiadau sylfaenol mewn prosesau clefyd a nodi targedau moleciwlaidd yn gyffuriau newydd.

Gan ddod â gwyddonwyr blaenllaw’r byd at eu gilydd i gynhyrchu a nodi cyffuriau newydd posibl, rydym ni'n cynnig modd unigryw i gydweithio gyda'r diwydiant fferyllol. Mae ein hymchwil yn cwmpasu darganfod cyffuriau modern ar draws sbectrwm oncoleg, imiwnedd, niwrowyddoniaeth, clefyd y system nerfol ganolog a chlefyd anadlol.

Rydym ni'n meithrin cysylltiadau hanfodol rhwng ein hymchwilwyr a'r diwydiant fferyllol, gan ganiatáu i ni drosi ein hymchwil yn gynhyrchion real a all wella bywydau pobl ar draws y byd, a gosod Cymru ar y blaen o ran arloesi meddygol.

Rydym wedi’n lleoli yn Ysgol y Biowyddorau, ac rydym yn darparu amgylchedd ymchwilio a dysgu deinamig ac ysgogiadol, ac yn cyfuno’r offer mwyaf modern gydag ymchwilwyr o’r radd flaenaf. Adnewyddwyd ein labordai i gyd yn ddiweddar, ac yn sgìl y buddsoddiad sylweddol hwn, mae gennym offer ac adnoddau o’r safon uchaf ar gyfer Ymchwil Darganfod Meddyginiaethau. Rydym yn cyd-weithio gydag ysgolion, sefydliadau ac adrannau gwahanol y Brifysgol sy’n golygu bydd gan y myfyriwr fynediad i’r adnoddau gorau posib.

Goruchwylwyr

Manylion ariannu

Cefnogaeth Ffioedd Dysgu Ffioedd dysgu llawn y DU/UE
Mae’r ysgoloriaeth ar gael am gyfnod o dair blynedd i gyflenwi tuag at gost ffioedd y DU/UE a grant cynhaliaeth (sy’n £15,009 ar gyfer 2019/20).
Tâl Cynhaliaeth Cyflog doethurol sy’n cyfateb i Leiafswm Cenedlaethol Cyngor Ymchwil y DU

Meini prawf cymhwysedd

Preswylio Mae amodau cymhwysedd Cyngor Ymchwil y DU yn gymwys
Meini prawf academaidd

Rhaid ysgrifennu traethawd ymchwil yn y Gymraeg.

Gradd (cemeg) dosbarth 1/2.1 Neu gradd (cemeg) dosbarth 2.2 + gradd meistr neu brofiad proffesiynol perthnasol ychwanegol Ystyrir ceisiadau o bynciau eraill perthnasol (fferylliaeth, biocemeg ayyb).

Bydd yn ddisgwyliedig i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â dyletswyddau addysgu achlysurol yn yr Adran Gwyddorau Biolegol fel amod o’r ysgoloriaeth.

Mae'n rhaid bod yn fyfyriwr ‘gartref‘ neu ‘UE.’ Os nad ydych, bydd rhaid i chi dalu’r gwahaniaeth rhwng y ffioedd rhyngwladol a ffioedd gartref.

Yn y lle cyntaf, gallwch wneud ymholiadau anffurfiol drwy'r goruchwyliwr academaidd Simon Ward.

Mae ystyriaeth yn awtomatig wrth wneud cais am gael eich derbyn ar gyfer y Doethur mewn Athroniaeth yn y Biowyddorau gyda dyddiad dechrau ym mis Hydref 2019.

Yn yr adran “Cynnig ymchwil ac Ariannu” yn eich cais ar-lein, nodwch deitl a goruchwylwyr y prosiect hwn a chopïo disgrifiad y prosiect yn y blwch testun a ddarperir.

Dewiswch "Na, nid wyf yn ariannu fy ymchwil fy hun" pan ofynnir p’un a ydych chi’n hunan-ariannu eich ymchwil.

Ychwanegwch ‘PhD mewn Cemeg Feddyginiaethol: Sut i ddatblygu therapïau am glefydau prion’ pan ofynnir ‘Nodwch enw’r cyllid yr ydych yn gwneud cais ar ei gyfer’.

Os ystyrir eich bod yn addas ar gyfer y prosiect, fe'ch gwahoddir i gyfweliad wythnos 24 Mehefin 2019.

Rydym yn cadw'r hawl i gau cyfnodau ymgeisio’n gynnar, os bydd digon o geisiadau'n cael eu derbyn.


Cyfle ariannu wedi'i ddarparu gan: