Ewch i’r prif gynnwys

PhD mewn Peirianneg: Cydymffurfio â BIM Clyfar

Mae'r cyfle ariannu hwn wedi dod i ben.

Ffeithiau allweddol

Dyddiad cau cyflwyno cais 31 Mawrth 2019
Dyddiad dechrau Ebrill 2019, Gorffennaf 2019, Hydref 2019.
Hyd 3 blynedd
Lefel astudio Ymchwil ôl-raddedig
Math o ddyfarniad Ysgoloriaeth PhD
Nifer o ysgoloriaethau ymchwil 1

Mae prosesau a thechnoleg gweithredu BIM (Modelu Gwybodaeth Adeiladu) wedi achosi newid chwyldroadol ar gyfer y diwydiant adeiladu.

Mae safonau BIM, gan gynnwys cynrychiolaeth data, enwi a dosbarthu, integreiddio prosesau, gofynion o ran cyfnewid a mecanwaith cydweithio, ac ati, yn hanfodol ar gyfer gweithredu BIM. Yn rhyngwladol, mae llawer o wledydd yn gweithio ar safonau BIM. Mae ymarfer BIM gorfodol gan lywodraeth y DU yn dechrau o fis Ebrill 2016 ymlaen; ac maent bellach yn gweithio ar ddatblygu safonau BIM lefel 3. Mae safonau BIM y DU yn dod yn safonau ISO, gan gael effaith sylweddol yn y DU, yr UE a gwledydd y gymanwlad.

Mae BuildingSMART, sefydliad rhyngwladol sy'n anelu at wella cyfnewid gwybodaeth rhwng cymwysiadau meddalwedd a ddefnyddir yn y diwydiant adeiladu, hefyd yn cyfrannu at ddatblygu safonau ISO BIM.  Mae'r safonau hyn yn helpu'r diwydiant adeiladu i wella cynhyrchiant, ond nid yw'n glir nawr beth sydd angen ei wneud i gydymffurfio â BIM yn gynhwysfawr, i gynnal gwiriadau ansawdd ansoddol a meintiol, a chysoni data cylch bywyd BIM a rhannu gwybodaeth ac integreiddio.

Mae'r offer presennol i'w defnyddio â llaw yn bennaf, ac nid oes ffyrdd clyfar a chlir o gefnogi'r broses gwirio ansawdd. Yn benodol, ar gyfer prosiectau rhyngwladol ar raddfa fawr, mae'n bwysig deall yn gyntaf safonau BIM perthnasol ar gyfer gwahanol wledydd; ac yna, ar gyfer y safonau BIM a ddewiswyd, gofalu bod cydymffurfiaeth â'r gofynion hynny. Ar ben hynny, yn seiliedig ar brosiectau BIM a gwblhawyd, mae angen casglu'r wybodaeth ymhellach, i gymharu safonau BIM gwahanol, fel y gellir deall cenhedlaeth newydd o safonau digidol yn seiliedig ar semanteg. Mae galw mawr ar safonau o'r fath yn y diwydiant adeiladu, oherwydd gellir eu defnyddio i wireddu potensial llawn BIM ac maent yn arwain y ffordd i ddatblygu'r diwydiant adeiladu yn y dyfodol.

Goruchwylwyr

Manylion ariannu

Cefnogaeth Ffioedd Dysgu Ffioedd dysgu llawn y DU/UE
Mae’r ysgoloriaeth ymchwil hon yn agored i ymgeiswyr Cartref neu UE. Gall ymgeiswyr tramor wneud cais ond rhaid iddynt gadarnhau eu bod yn gallu talu'r gwahaniaeth rhwng ffioedd cartref a thramor eu hunain
Tâl Cynhaliaeth Cyflog doethurol sy’n cyfateb i Leiafswm Cenedlaethol Cyngor Ymchwil y DU

Meini prawf cymhwysedd

Preswylio Yn agored i bob myfyriwr o unrhyw genedl heb gyfyngiadau (DU/UE a Rhyngwladol)
Meini prawf academaidd

Dylai fod gan ymgeiswyr o leiaf 2:1 mewn pwnc perthnasol e.e. peirianneg sifil, peirianneg pensaernïaeth, peirianneg sifil ac amgylcheddol, rheoli adeiladwaith; neu faes yn gysylltiedig â GIS.

Bydd sgiliau dymunol yn cynnwys technegau cyfrifiadurol rhagorol, e.e. datblygu algorithm, rhaglennu a dylunio systemau.

Rhaid i ymgeiswyr fod wedi ennill eu gradd gyntaf cyn dyddiad cychwyn y rhaglen. Os nad Saesneg yw iaith gyntaf yr ymgeisydd, mae’n rhaid iddynt gael sgôr yn IELTS o 6.5gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgôr(neu gymhwyster cyfwerth).

Gwnewch gais i'r PhD mewn Peirianneg gyda dyddiad cychwyn naill ai o Ebrill 2019, Gorffennaf 2019, neu fis Hydref 2019 erbyn y dyddiad cau ar 31 Mawrth 2019.

Rhaid i bob cais gynnwys:

  • copi o’ch CV
  • datganiad personol/llythyr eglurhaol
  • dau eirda (dylai ymgeiswyr gael trydydd canolwr academaidd os yw’r ddau ganolwr academaidd yn yr un adran/ysgol)
  • trawsgrifiadau academaidd presennol.

Yn adran y cynnig ymchwil yn eich cais, nodwch deitl a goruchwylwyr y prosiect hwn a chopïo disgrifiad o’r prosiect yn y blwch testun perthnasol. Yn yr adran gyllid, dewiswch “Byddaf yn gwneud cais am ysgoloriaeth / grant” a nodwch eich bod chi’n gwneud cais am gyllid a hysbysebir gan EPSRC DTP, gyda'r cyfeirnod HL/PSE19.

Rydym yn cadw'r hawl i gau cyfnodau ymgeisio’n gynnar, os bydd digon o geisiadau'n cael eu derbyn.

Rhaglenni ymchwil cymwys