Ewch i’r prif gynnwys

PhD Ymchwil Dementia

Mae'r cyfle ariannu hwn wedi dod i ben.

Ffeithiau allweddol

Dyddiad cau cyflwyno cais 8 Ebrill 2019
Dyddiad dechrau 1 Hydref 2019
Hyd 3 blynedd
Lefel astudio Ymchwil ôl-raddedig
Math o ddyfarniad Ysgoloriaeth PhD
Nifer o ysgoloriaethau ymchwil 1

Buddsoddiad ar y cyd gwerth £290m mewn ymchwil ym maes dementia yw Sefydliad Ymchwil Dementia y DU (UK DRI). Caiff ei arwain gan y Cyngor Ymchwil Feddygol (MRC) ochr yn ochr ag elusennau sefydlol Cymdeithas Alzheimer ac Ymchwil Alzheimer y DU.

Bydd UK DRI yn gweddnewid dealltwriaeth wyddonol o dementia. Bydd yn creu targedau newydd ar gyfer datblygu cyffuriau, yn adfywio ffynonellau therapiwtig ac yn helpu i drawsnewid gofal.

Bydd y sefydliad cenedlaethol newydd yn edrych ar ddemetia ar draws y sbectrwm ymchwil ac yn cynnwys clefyd Alzheimer, clefyd Parkinson, dementia blaen-dalcennog, dementia fasgwlaidd, clefyd Huntington a’r tu hwnt.

Prifysgol Caerdydd yw un o’r chwe chanolfan UK DRI.

Bydd yr UK DRI yn creu cymuned fywiog a rhyngweithiol sy’n canolbwyntio ar niwrowyddoniaeth sy’n gweithio ar tua 50 o raglenni ymchwil pum mlynedd o hyd ledled y DU er mwyn:

  • cyflymu ymchwil darganfod er mwyn nodi targedau newydd ar gyfer datblygu cyffuriau
  • datblygu ffyrdd newydd o gyflwyno treialon effeithiol i grwpiau o gleifion a dargedir
  • denu partneriaethau newydd gyda’r sector biofferyllol er mwyn datblygu therapiwteg a diagnosteg newydd.
  • datblygu a hyrwyddo strategaethau ymyrryd sy’n atal dementia rhag datblygu neu waethygu.
  • rhoi dealltwriaeth newydd ac ymagweddau ar sail technoleg ar gyfer cyflwyno gofal a chymorth mwy effeithiol i bobl gyda dementia a’u gofalwyr.

Mae'r cyllid ar gyfer yr ysgoloriaethau yn cael ei ddarparu gan Sefydliad Ymchwil Dementia y DU ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae’r prosiectau canlynol yn y ras am ysgoloriaeth:

Sylwer bod y prosiectau hyn ar gael dan oruchwyliaeth drwy gyfrwng y Saesneg yn unig, felly nid yw’r tudalennau gwybodaeth ar gael yn Gymraeg ar hyn o bryd.

Goruchwylwyr

Cyswllt

Swyddfa Graddau Ymchwil yr Ysgol Meddygaeth

Administrative contact

Manylion ariannu

Cefnogaeth Ffioedd Dysgu Ffioedd dysgu llawn y DU/UE
Tâl Cynhaliaeth Cyflog doethurol sy’n cyfateb i Leiafswm Cenedlaethol Cyngor Ymchwil y DU
Arian ychwanegol sydd ar gael Mae lwfans traul safonol yn cael ei gynnwys.

Meini prawf cymhwysedd

Preswylio Yn agored i bob myfyriwr o unrhyw genedl heb gyfyngiadau (DU/UE a Rhyngwladol)
Meini prawf academaidd

Bydd angen i chi gael neu disgwyl cael Gradd Dosbarth Cyntaf neu Ail Ddosbarth Uwch mewn maes perthnasol (ee niwrowyddoniaeth, seicoleg, anatomeg, ffisioleg, gwyddorau naturiol).Gan mai doethuriaeth hyfforddiant yw hwn, nid oes angen profiad ymchwil blaenorol arnoch.

Bydd myfyrwyr rhyngwladol sy'n dymuno gwneud cais am yr ysgoloriaethau canlynol yn cyllido gweddill eu ffioedd.

Cyswllt

Swyddfa Graddau Ymchwil yr Ysgol Meddygaeth

Administrative contact

Dylai ymgeiswyr wneud cais am Ddoethur Athroniaeth mewn Meddygaeth gyda dyddiad dechrau ym mis Hydref 2019.

Rhaid i’ch cais gynnwys y dogfennau cefnogi canlynol er mwyn bod yn gymwys i gyrraedd y rhestr fer:

  • Datganiad personol sy’n cefnogi eich cais yn dweud wrthym beth yw eich rhesymau dros fynnu astudio’r rhaglen PhD benodol hon a pham eich bod yn credu eich bod yn addas.Ni ddylai hwn i gyd fod yn fwy na 3,000 o lythrennau (gan gynnwys bylchau)
  • Llythyrau cefnogi gan ddau ganolwr. Pwysig: Yn anffodus oherwydd nifer fawr y ceisiadau rydym yn eu derbyn, ni allwn ofyn am eirdaon. Felly cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw gofyn am eirdaon a’u lanlwytho i’w ceisiadau.
  • CV sy’n nodi manylion addysg a phrofiad gwaith perthnasol.
  • Tystysgrifau/trawsgrifiadau academaidd.
  • Nid yw cynnig ymchwil yn ofynnol ar gyfer y cynllun PhD hwn (os gwelwch yn dda rhowch ‘Amh' yn yr adran Cynnig Ymchwil o'ch cais).

Dewiswch ‘Na, nid wyf yn ariannu fy ymchwil fy hun’ pan ofynnir a ydych yn hunan-ariannu eich ymchwil.

Yn yr adran gyllid, dewiswch “Byddaf yn gwneud cais am ysgoloriaeth / grant” a nodwch eich bod chi’n gwneud cais am gyllid a hysbysebir gan UK DRI.

Nodwch, mae yna 2 prosiect yn cael ei hysbysebu gan Sefydliad Ymchwil Dementia y DU yng Nghaerdydd. Os oes gennych ddiddordeb mewn mwy nag un o’r prosiectau hyn, dim ond un cais sy’n angenrheidiol, ond byddwch benodol am y prosiectau mae gennych ddiddordeb ynddo yn y llythyr eglurhaol.

Rydym yn cadw'r hawl i gau cyfnodau ymgeisio’n gynnar, os bydd digon o geisiadau'n cael eu derbyn.

Cyswllt

Swyddfa Graddau Ymchwil yr Ysgol Meddygaeth

Administrative contact


Cyfle ariannu wedi'i ddarparu gan:

Rhaglenni ymchwil cymwys