Ewch i’r prif gynnwys

PhD Ymchwil Dementia

Mae'r cyfle ariannu hwn wedi dod i ben.

Ffeithiau allweddol

Dyddiad cau cyflwyno cais 31 March 2019
Dyddiad dechrau 1 October 2019
Hyd 3 years
Lefel astudio Postgraduate research
Math o ddyfarniad PhD studentship
Nifer o ysgoloriaethau ymchwil 3

Buddsoddiad ar y cyd gwerth £290m mewn ymchwil ym maes dementia yw Sefydliad Ymchwil Dementia y DU (UK DRI). Caiff ei arwain gan y Cyngor Ymchwil Feddygol (MRC) ochr yn ochr ag elusennau sefydlol Cymdeithas Alzheimer ac Ymchwil Alzheimer y DU.

Bydd UK DRI yn gweddnewid dealltwriaeth wyddonol o dementia. Bydd yn creu targedau newydd ar gyfer datblygu cyffuriau, yn adfywio ffynonellau therapiwtig ac yn helpu i drawsnewid gofal.

Bydd y sefydliad cenedlaethol newydd yn edrych ar ddemetia ar draws y sbectrwm ymchwil ac yn cynnwys clefyd Alzheimer, clefyd Parkinson, dementia blaen-dalcennog, dementia fasgwlaidd, clefyd Huntington a’r tu hwnt.

Prifysgol Caerdydd yw un o’r chwe chanolfan UK DRI.

Bydd yr UK DRI yn creu cymuned fywiog a rhyngweithiol sy’n canolbwyntio ar niwrowyddoniaeth sy’n gweithio ar tua 50 o raglenni ymchwil pum mlynedd o hyd ledled y DU er mwyn:

  • cyflymu ymchwil darganfod er mwyn nodi targedau newydd ar gyfer datblygu cyffuriau
  • datblygu ffyrdd newydd o gyflwyno treialon effeithiol i grwpiau o gleifion a dargedir
  • denu partneriaethau newydd gyda’r sector biofferyllol er mwyn datblygu therapiwteg a diagnosteg newydd.
  • datblygu a hyrwyddo strategaethau ymyrryd sy’n atal dementia rhag datblygu neu waethygu.
  • rhoi dealltwriaeth newydd ac ymagweddau ar sail technoleg ar gyfer cyflwyno gofal a chymorth mwy effeithiol i bobl gyda dementia a’u gofalwyr.

Sefydliad Ymchwil Dementia y DU yng Nghaerdydd sy’n ariannu’r tair ysgoloriaeth. Mae’r prosiectau canlynol yn y ras am ysgoloriaeth:

Sylwer bod y prosiectau hyn ar gael dan oruchwyliaeth drwy gyfrwng y Saesneg yn unig, felly nid yw’r tudalennau gwybodaeth ar gael yn Gymraeg ar hyn o bryd.

Cyswllt

Swyddfa Graddau Ymchwil yr Ysgol Meddygaeth

Administrative contact

Funding details

Cefnogaeth Ffioedd Dysgu Full UK/EU tuition fees
Tâl Cynhaliaeth Doctoral stipend matching UK Research Council National Minimum
Arian ychwanegol sydd ar gael Mae lwfans traul safonol yn cael ei gynnwys.

Eligibility criteria

Preswylio Open to all students of any nationality without restrictions (UK/EU and International)
Meini prawf academaidd

Ar gyfer meini prawf academaidd, ewch i dudalen prosiect unigol.

International students who wish to apply for the following studentship will have to fund the remainder of their fees.

Cyswllt

Swyddfa Graddau Ymchwil yr Ysgol Meddygaeth

Administrative contact

Dylai ymgeiswyr wneud cais am Ddoethur Athroniaeth mewn Meddygaeth gyda dyddiad dechrau ym mis Hydref 2019

Yn yr adran “Cynnig ymchwil ac Ariannu” yn eich cais, nodwch deitl a goruchwylwyr y prosiect hwn a chopïo disgrifiad y prosiect yn y blwch testun a ddarperir.

Dewiswch ‘Na, nid wyf yn ariannu fy ymchwil fy hun’ pan ofynnir a ydych yn hunan-ariannu eich ymchwil.

Yn yr adran gyllid, dewiswch “Byddaf yn gwneud cais am ysgoloriaeth / grant” a nodwch eich bod chi’n gwneud cais am gyllid a hysbysebir gan UK DRI.

Ar ben hynny, gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys eich CV a llythyr eglurhaol yn eich cais.

Nodwch, mae yna 6 prosiect yn cael ei hysbysebu gan Sefydliad Ymchwil Dementia y DU yng Nghaerdydd. Os oes gennych ddiddordeb mewn mwy nag un o’r prosiectau hyn, dim ond un cais sy’n angenrheidiol, ond byddwch benodol am y prosiectau mae gennych ddiddordeb ynddo yn y llythyr eglurhaol.

Rydym yn cadw'r hawl i gau cyfnodau ymgeisio’n gynnar, os bydd digon o geisiadau'n cael eu derbyn.

Cyswllt

Swyddfa Graddau Ymchwil yr Ysgol Meddygaeth

Administrative contact


Cyfle ariannu wedi'i ddarparu gan:

Mae'r Academi Ddoethurol yn falch i'ch gwahodd chi i'w Gŵyl Ymchwil Ôl-raddedig cyntaf.

Rhaglenni ymchwil cymwys