Ewch i’r prif gynnwys

Prosiectau PHD Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol GW4 BioMed MRC yn Ysgol y Biowyddorau

Mae'r cyfle ariannu hwn wedi dod i ben.

Ffeithiau allweddol

Dyddiad cau cyflwyno cais 23 Tachwedd 2018
Dyddiad dechrau 1 Hydref 2019
Hyd 3.5 blynedd yn amser llawn neu hyd at 7 mlynedd yn rhan-amser
Corff ariannu MRC
Lefel astudio Ymchwil ôl-raddedig
Math o ddyfarniad Ysgoloriaeth PhD

Mae'r GW4 BioMed MRC DTP yn dyfarnu hyd at 18 ysgoloriaeth gyda dyddiad dechrau o fis Hydref 2019, yn cyd-fynd â themâu Haint, Imiwnedd ac Atgyweirio; Niwrowyddoniaeth ac Iechyd Meddwl; ac Iechyd y Boblogaeth.

Mae Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol y Cyngor Ymchwil Feddygol GW4 BioMed yn rhoi pwyslais cryf ar flaenoriaethau sgiliau trawsbynciol (sgiliau meintiol, sgiliau rhyngddisgyblaethol a sgiliau in vivo), a gall hysbysebu prosiectau y tu allan i'r themâu hyn.

Rydym yn croesawu ceisiadau o gefndiroedd anfeddygol a gallwn ariannu hyfforddiant ychwanegol i helpu i drosglwyddo rhwng disgyblaethau.

Bydd y rhan fwyaf o ysgoloriaethau ymchwil yn para 3.5 yn amser llawn neu hyd at 7 mlynedd yn rhan-amser, a gallant fod yn hwy os gwneir hyfforddiant ychwanegol.

Mae prosiectau'n cael eu hysbysebu ar draws y bartneriaeth mewn amrywiaeth o ddisgyblaethau. Prosiectau sydd ar gael ar gyfer mynediad 2019 yn Ysgol y Biowyddorau::

Ewch i’n tudalen am Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol y GW4 BioMed MRC ar gyfer prosiectau sydd ar gael yn Ysgolion eraill Prifysgol Caerdydd.

Cyswllt

Sarah Brasher

Doctoral Training Partnership Manager

Manylion ariannu

Cefnogaeth Ffioedd Dysgu Ffioedd dysgu llawn y DU/UE
Tâl Cynhaliaeth Cyflog doethurol sy’n cyfateb i Leiafswm Cenedlaethol Cyngor Ymchwil y DU
Arian ychwanegol sydd ar gael Mae hyfforddiant ymchwil ychwanegol a chyllid cymorth o hyd at £5,000 y flwyddyn ar gael: mae hyn i dalu am gostau megis cyrsiau, cynadleddau a nwyddau traul teithio ac ymchwil. Mae cronfeydd cystadleuol ychwanegol ar gael ar gyfer hyfforddiant/ymchwil cost uchel.

Meini prawf cymhwysedd

Preswylio Mae amodau cymhwysedd Cyngor Ymchwil y DU yn gymwys
Meini prawf academaidd

Mae’n rhaid bod ymgeiswyr am ysgoloriaeth wedi ennill, neu ar fin ennill, gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf neu yn Adran Uchaf yr Ail Ddosbarth yn y DU, neu gymhwyster cyfwerth o’r tu allan i’r DU, mewn maes gwyddonol neu dechnegol priodol.

Fodd bynnag, mae'r DTP hefyd yn croesawu myfyrwyr o gefndiroedd anfeddygol, yn enwedig mewn meysydd cyfrifiadureg, mathemateg a'r gwyddorau ffisegol, a gall ariannu hyfforddiant ychwanegol, gan gynnwys hyfforddiant Meistr, i gynorthwyo trosglwyddo rhwng disgyblaethau.

Bydd ymgeiswyr sydd â gradd yn adran isaf yr ail ddosbarth yn cael eu hystyried os oes ganddynt radd meistr neu brofiad anacademaidd perthnasol sylweddol.

Nid yw ymgeiswyr yr ystyrir eu bod yn rhai rhyngwladol/tramor at ddibenion ffioedd dysgu yn gymwys i gael eu cyllido.

Er mwyn bod yn gymwys i dderbyn dyfarniad llawn (ffioedd a chyflog) gan Gyngor Ymchwil, ni ddylai fod gan fyfyriwr yn y DU neu'r UE unrhyw gyfyngiadau ar ba mor hir y gall aros yn y DU, ac wedi bod yn byw fel arfer yn y DU am o leiaf dair blynedd cyn dechrau'r gwaith ymchwil.

Mae myfyriwr o'r UE nad yw wedi bod yn byw yn y DU am o leiaf dair blynedd cyn dechrau'r gwaith ymchwil yn gymwys ar y cyfan i dderbyn dyfarniad ffioedd yn unig gan y Cyngor Ymchwil: i fod yn gymwys i dderbyn dyfarniad ffioedd yn unig, mae’n rhaid bod y myfyriwr yn preswylio fel arfer yn un o aelod wladwriaethau’r UE; yn yr un modd ag y mae'n rhaid i fyfyrwyr y DU fod yn preswylio fel arfer yn y DU.

Mae gan y Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol gyllid ychwanegol gan y prifysgolion partner i gefnogi nifer cyfyngedig o fyfyrwyr yr UE nad ydynt yn bodloni gofynion preswylio’r DU, ar yr amod eu bod yn bodloni'r meini prawf ar gyfer dyfarniad ffioedd yn unig: bydd yr ysgoloriaethau ymchwil hyn felly yn cael eu hariannu'n llawn (ffioedd a chyflog).

Sylwch na fydd negodiadau ynglŷn â 'BREXIT' yn effeithio ar recriwtio myfyrwyr o'r UE ar gyfer ysgoloriaethau ymchwil sy'n dechrau ym mis Hydref 2019, yn unol â chyhoeddiad y llywodraeth ym mis Gorffennaf 2018 y byddai myfyrwyr doethurol o'r UE nad ydynt yn dod o'r DU sy’n ymgeisio am gyrsiau yn dechrau ym mlwyddyn academaidd 2019/20 yn parhau i fod yn gymwys ar gyfer cefnogaeth gan UKRI.

I gael manylion llawn am gymhwyster, cyfeiriwch at Delerau ac Amodau Grantiau Hyfforddi'r Cyngor Ymchwil.

Cyswllt

Sarah Brasher

Doctoral Training Partnership Manager

Bydd angen i chi lenwi cais i'r GW4 BioMed MRC DTP am 'gynnig cyllid' ac i Brifysgol Caerdydd am 'gynnig i astudio'

Gwneud cais am 'gynnig cyllid'

Llenwch y ffurflen gais ar-lein erbyn 5pm, 23 Tachwedd 2018.

Bydd y Paneli Themâu Ymchwil yn cwblhau'r rhestr fer ac yn rhoi gwybod i ymgeiswyr erbyn 18 Rhagfyr 2018.

Os cewch eich rhoi ar y rhestr fer bydd angen i chi;

  • gysylltu â'ch goruchwyliwr/goruchwylwyr a ddewiswyd i drafod eich cais rhwng 3 ac 14 Ionawr 2019
  • cyflwyno dau eirda a chopi o'ch trawsgrifiad(au) academaidd erbyn 18 Ionawr 2019
  • dod i gyfweliad yng Nghaerdydd ar 22 neu 23 Ionawr 2018

Caiff manylion pellach eu cynnwys yn llythyr y rhestr fer.

Gwneud cais am 'gynnig i astudio'

Dylai ymgeiswyr gyflwyno cais ar gyfer cyfleoedd astudio ôl-raddedig trwy Wasanaeth Cyflwyno Cais Ar-lein Prifysgol Caerdydd.

Dylai ymgeiswyr ddewis Doethur mewn Athroniaeth yn y Biowyddorau, gyda dyddiad cychwyn o Hydref 2019.

Yn yr adran cynnig ymchwil yn eich cais, nodwch deitl y prosiect a goruchwylwyr y prosiect hwn a chopïo disgrifiad y prosiect yn y blwch testun. Yn yr adran gyllid, dewiswch “Byddaf yn gwneud cais am ysgoloriaeth / grant” a nodwch eich bod chi’n gwneud cais am gyllid a hysbysebir gan GW4 BioMed MRC DTP.

Os ydych yn gwneud cais am fwy nag un o brosiectau Prifysgol Caerdydd, nodwch hynny yn yr adran cynnig ymchwil.

Os cewch unrhyw anawsterau gyda'r cais hwn, cysylltwch â GW4BioMed@caerdydd.ac.uk.

Rydym yn cadw'r hawl i gau cyfnodau ymgeisio’n gynnar, os bydd digon o geisiadau'n cael eu derbyn.

Cyswllt

Sarah Brasher

Doctoral Training Partnership Manager


Cyfle ariannu wedi'i ddarparu gan:

Rhaglenni ymchwil cymwys